Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

13 Aug 2012

Reported Crimes


EvÀgÉ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:_

                    ¢£ÁAPÀ:-12-08-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3-40 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁj£À°è UÀÄgÀUÀÄAmÁ UÁæªÀÄzÀ DgÉÆævÀgÀ qÁ¨Á PÀlÖqÀzÀ°è   ²æêÀÄw ºÀÄ°UÀªÀÄä UÀAqÀ CªÀÄgÉñÀ ªÀ:30 eÁ:PÀ¨ÉâÃgÀ G:PÀÆ° ¸Á:UÀÄgÀUÀÄAmÁ  FPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ CªÀÄgÉñÀ£ÀÄ UÀÄgÀUÀÄAmÁ UÁæªÀÄzÀ 1)C±ÉÆÃPÁ vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà2)vÀļÀd¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà ¸Á:E§âgÀÆ UÀÄgÀUÀÄAmÁ EªÀgÀÄ  ºÉƸÀzÁVPÀlÄÖwÛzÀÝ qÁ¨Á PÀlÖqÀPÉÌ PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¸ÀzÀj PÀlÖqÀPÉÌ ¤ÃgÀÄ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä ¤Ãj£À mÁåAPï PÀnÖzÀÄÝ ,¸ÀzÀj ¤Ãj£À mÁåAPï£ÀÄß »ÃUÉ JgÀqÀÄ ªÀÄÆgÀÄ ¢£ÀUÀ½AzÉ PÀnÖ ¸ÀjAiÀiÁV PÀÆåjAUïªÀiÁqÀzÉà ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ªÉÄð£À DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV gÀPÀëuÉ ªÀiÁqÀzÉà ¨ÉÃeÁªÁÝj¬ÄAzÀ ¤Ãj£À mÁåAPï PÀnÖzÀÝjAzÀ CªÀÄgÉñÀ£ÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ PÁ®PÉÌ ¤Ãj£À mÁåAPï£À UÉÆÃqÉ PÀĹzÀÄ ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ªÉÄð£À DgÉÆævÀgÀ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ F WÀl£É DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÀƼÀî®Ä MAzÀÄ °TvÀ ¦AiÀiÁ𢠸À°è¹zÀÄ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:  96/2012 PÀ®A 304(J) ¸À»vÀ 34 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÀÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÀÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:_

                ¢£ÁAPÀ: 09.08.2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è CAd£ÉÃAiÀÄå£ÀÄ ªÀÄqÀªÀiÁ£ÀzÉÆrØ UÁæªÀÄzÀ ¹ÃªÀÄzÀ°ègÀĪÀ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è ºÀÄ®è£ÀÄß PÉÆAiÀÄÄåªÁUÀ ºÁªÀÅ CvÀ£À §®UÉÊ ºÉ§âgÀ¼À ªÉÄÃ¯É PÀaÑzÀÝjAzÀ ªÉÄÊAiÀÄ®è «µÀ ºÀgÀr E¯Áeï PÀÄjvÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Áè D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉAiÀiÁV E¯Áeï ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ  ¢£ÁAPÀ: 12.08.2012 gÀAzÀÄ 8.15 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÁÛzÉ CAvÁ ²æà UÉÆÃ¥Á® vÀAzÉ DAd£ÉÃAiÀÄå ªÀAiÀiÁ: 25 ªÀµÀð eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ªÀiÁqÀªÀiÁ£ÀzÉÆrØ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 15/2012 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
                   ¢£ÁAPÀ 11-08-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 06-00 UÀAmÉUÉ ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀiÁgÉ¥Àà, 35 ªÀµÀð eÁ: ºÀjd£À, G: PÀÆ° PÉ®¸À, ¸Á: ¹zÁæªÀÄ¥ÀÆgÀÄ  FvÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÁAiÀÄ¥Àà ¸ÉÃj PÀÄA¨ÁgÀ FgÀtÚ EªÀgÀ mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA. PÉ.J.-36/n.©-8079 mÁæöå° £ÀA. PÉJ-36/n.J-4026 £ÉÃzÀÝgÀ°è ElÖAVUÀ¼À£ÀÄß vÀÄA©PÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄÆäj¤AzÀ ªÀÄAd¯Áð UÁæªÀÄPÉÌ ºÁQ §gÀ®Ä ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¨É¼ÀUÉÎ 07-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ - ªÀÄAvÁæ®AiÀÄ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄAd¯Áð PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ °AUÀ¥Àà vÀAzÉ D£ÉUÁ®Ä ªÀÄ®èAiÀÄå, EªÀ£ÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÀÄAd¯Áð UÁæªÀÄzÀ PÀqÉUÉ PÁæ¸À£À°è wgÀÄV¸ÀĪÁUÀ mÁæöåPÀÖgÀ ¤AAiÀÄAvÀæt vÀ¦à mÁæöåPÀÖgÀ£À mÁæöå°AiÀÄ PÉÆAr ªÀÄÄjzÀÄ mÁæöå°AiÀÄÄ gÉÆÃr£À JqÀUÀqÉUÉ ¥À°ÖAiÀiÁV ©¢ÝzÀÄÝ mÁæöå°AiÀÄ ElÖAVUÀ¼À ªÉÄÃ¯É PÀĽwzÀÝ ¤AUÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ vÁAiÀÄ¥Àà E§âgÀÆ ElÖAVUÀ¼À ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ, EzÀjAzÀ ¤AUÀ¥Àà¤UÉ JqÀUÁ®Ä ¥ÁzÀzÀ ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀÄÄjzÀAvÁVzÀÄÝ, §®UÁ®Ä ªÉÆtPÁ°£À ºÀwÛgÀ vÉgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, JqÀUÉÊ ªÉÆtPÉÊUÉ vÉgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. vÁAiÀÄ¥Àà¤UÉ JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ ªÀÄvÀÄÛ JqÀ £ÀqÀÄ«£À ºÀwÛgÀ M¼À¥ÉmÁÖVgÀÄvÀÛzÉ. CªÀjUÁzÀ UÁAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃr ZÁ®PÀ£ÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß C°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃzÀ£ÀÄ, CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA. 147/2012 PÀ®A. 279, 337, 338 L¦¹ & 187 LJA« PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt  zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

 ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-     

          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 13.08.2012 gÀAzÀÄ   71  ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  16300/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.