Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

14 Sep 2014

Reported Crimes

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

£ÁUÀjÃPÀ §AzÀÆPÀÄ vÀgÀ¨ÉÃw ²©gÀ ¥ÀæPÀluÉ:

             £ÁUÀjÃPÀ §AzÀÆPÀÄ vÀgÀ¨ÉÃw ²©gÀªÀ£ÀÄß gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Áè ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀw¬ÄAzÀ ºÀ«ÄäPÉƼÀî¯ÁUÀÄwÛzÀÄÝ, 15 ¢£ÀUÀ¼À §AzÀÆPÀÄ vÀgÀ¨ÉÃwAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. D¸ÀPÀÛ f¯ÉèAiÀÄ°è£À ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ, 21-50ªÀµÀð ªÀAiÉÆêÀiÁ£ÀªÀżÀîªÀgÀÄ, PÀ¤µÀÖ J¸ï.J¸ï.J¯ï.¹. «zÁåºÀðvɪÀżÀî D¸ÀPÀÛgÀÄ Cfð ¸À°è¸À§ºÀÄzÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ: 14.09.2014jAzÀ CfðAiÀÄ£ÀÄß «vÀj¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. Cfð ¸À°è¸ÀĪÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ: 30.09.2014. CfðAiÀÄ£ÀÄß ¥Éưøï G¥Á¢üPÀëPÀgÀ PÁAiÀiÁð®AiÀÄ, f¯Áè ¸À±À¸ÀÛç «ÄøÀ®Ä ¥ÀqÉ, f¯Áè ¥Éưøï C¢üPÀëPÀgÀ PÀbÉÃj DªÀgÀt, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ E°è ¥ÀqÉAiÀħºÀÄzÁVgÀÄvÀÛzÉ. CfðAiÀÄ£ÀÄß EzÉà «¼Á¸ÀPÉÌ ¸À°è¸À¨ÉÃPÁVgÀÄvÀÛzÉ. D¸ÀPÀÛ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ ¸ÀºÀ vÀgÀ¨ÉÃwUÁV Cfð ¸À°è¸À §ºÀÄzÁVgÀÄvÀÛzÉ. ºÉaÑ£À «ªÀgÀUÀ½UÁV G¥Á¢üÃPÀëPÀgÀÄ, r.J.Dgï. gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ, ªÉÆ.¸ÀASÉå: 9480803806 CxÀªÁ 9480803814£ÉÃzÀÝPÉÌ ¸ÀA¥ÀQð¸À §ºÀÄzÁVgÀÄvÀÛzÉ.
ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w :-

                     PÁuÉAiÀiÁzÀ ªÀÄ£ÀĵÀå£À ¨sÁªÀavÀæ.                      
        ¢£ÁAPÀ:- 13-09-2014 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-30 UÀAmÉUÉ  ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ ²æà CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ: ¸ÉÆêÀÄtÚ UÀÄjPÁgÀ, 24ªÀµÀð, eÁw: £ÁAiÀÄPÀ, G: Cwy ²PÀëPÀgÀÄ J¯ï¦J¸ï ±Á¯É UÉÆÃdUÁgÀzÉÆrØ. ¥ÉÆÃ. PÀPÉÌÃgÀ vÁ: ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ ªÉÆ.£ÀA. 9686994198 EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ UÀtQPÀÈvÀ ªÀiÁrzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±À.
     ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À UɼÉAiÀi£ÁzÀ  ¸ÀzÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ: ¢. CrªÉÃAiÀÄå FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 12-09-2014 gÀAzÀÄ vÀ£Àß ªÉƨÉÊ¯ï £ÀA. 9964031303 £ÉÃzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÆèÉÊ¯ï £ÀA. 9686994198 £ÉÃzÀÝPÉÌ ªÀÄzsÁåºÀß 2-44 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀgÉ ªÀiÁr ªÀiÁvÀ£ÁrzÉÝ£ÉAzÀgÉ `` zÉêÀzÀÄUÀð UÀÄqÀØzÀ ºÀwÛgÀ £À£Àß ªÀiÁªÀ¤UÉ §ºÀ¼À ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÁÝgÉ aPÀÌ¥Àà£À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á ‘’ CAvÁ ºÉý ¥ÉÆãï PÀmï ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢ PÁuÉAiÀiÁzÀ ¸ÀzÁ£ÀAzÀ£À vÀªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjUÉ «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß w½¹zÀÄÝ J®ègÀÄ zÉêÀzÀÄUÀðPÉÌ §AzÀÄ ºÀÄqÀÄPÁrzÀÄÝ ¸ÀzÁ£ÀAzÀ FvÀ£ÀÄ J°èAiÀÄÆ ¥ÀvÉÛAiÀiÁUÀ¢zÀÝjAzÀ PÁuÉAiÀiÁzÀ ¸ÀzÁ£ÀAzÀ£À£ÀÄß ºÀÄqÀÄQPÉÆqÀ®Ä «£ÀAw CAvÁ EzÀÝ PÀA¥ÀÆålgï mÉÊ¥ï ªÀiÁrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ  zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 154/2014 PÀ®A. ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ CAvÁ ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR°¹ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.                                                      PÁuÉAiÀiÁVgÀĪÀ ªÀÄ£ÀĵÀå£À ZÀºÀgÉ «ªÀgÀ
ºÉ¸ÀgÀÄ :-   ¸ÀzÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ: ¢. CrªÉÃAiÀÄå,
ªÀAiÀĸÀÄì:-   22ªÀµÀð,
eÁw:-     »AzÀÄ °AUÁAiÀÄvÀ,
ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ ¨ÁµÉUÀ¼ÀÄ:-    PÀ£ÀßqÀ, »A¢.
ªÉÄÊ §tÚ, :- UÉÆâ ªÉÄʧtÚ,
ªÉÄÊPÀlÄÖ :- ¸ÁzÁgÀt ªÉÄÊPÀlÄÖ
JvÀÛgÀ:-     CAzÁdÄ 5 ¦üÃmï  4 EAZï JvÀÛgÀ.
ªÀÄÄR:-    GzÀÝ£ÉÃAiÀÄ ªÀÄÄR ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ºÁQzÀÝ §mÉÖUÀ¼ÀÄ:-
©½ ZÉPïì ºÉÆA¢gÀĪÀ ±Àlð, ªÀÄvÀÄÛ ©½ ªÀÄvÀÄÛ ¤Ã° «Ä²ævÀ fãïì ¥ÁåAmï, PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ ¸ÁåAqÀ¯ï ZÉ¥Àà°.     
     PÁgÀt F ªÉÄð£À ZÀºÀgÉUÀ¼ÀļÀî ªÀÄ£ÀĵÀå£ÀÄ ¥ÀvÉÛAiÀiÁzÀ°è zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉUÉ CxÀªÁ F PɼÀV£À £ÀA§gïUÀ½UÉ ªÀiÁ»w ¤ÃqÀ®Ä PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ.
1] zÉêÀzÀÄUÀð ¥ÉưøÀ oÁuÉ ¥ÉÆÃ£ï £ÀA. 08531-260333.                                                              2] gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ PÀAmÉÆæïï gÀƪÀiï ¥ÉÆÃ£ï £ÀA.08532-235635.                 
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
           ದಿನಾಂಕ 13/09/14 ರಂದು 1800 ಗಂಟೆಗೆ gÀAzÀÄ ಮಾನವಿ ನಗರದ  ಓಂ ಸಾಯಿ ಢಾಭಾದ ಹಿಂದಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ 1] ಬುಡ್ಡಪ್ಪ ತಂದೆ ಮಾರೆಪ್ಪ, 30 ವರ್ಷ, ನಾಯಕ, ಪಾನ್ ಶಾಪ್ ಸಾ: ಹುಸೇನ್ ನಗರ ಮಾನವಿ2] ಸೈಯದ್ ಜಾಹೀದ್ ಖಾದ್ರಿ ಜಾಗೀರದಾರ್ ತಂದೆ ಸೈಯದ್ ಹಜರತ್ ಪಾಶಾ ಜಾಗೀರದಾರ್, 34 ವರ್ಷ, ಮುಸ್ಲಿಂ, ಬೋರಿಂಗ್ ರಿಪೇರಿ ಕೆಲಸ ಸಾ: ಇಸ್ಲಾಂ ನಗರ ಮಾನವಿ3] ರಾಜಾಸಾಬ್ ತಂದೆ ಶೆಹವಲಿ, 26 ವರ್ಷ, ಮುಸ್ಲಿಂ, ಕಾಯಿಪಲ್ಯೆ ವ್ಯಾಪಾರ, ಸಾ: ಅನ್ನಮಯ್ಯ ತಾತಾನ ಗುಡ್ಡದ ರಸ್ತೆ ಮಾನ«4] ಶೇಖರಪ್ಪಗೌಡ ತಂದೆ ರುದ್ರಪ್ಪ, 63 ವರ್ಷ, ಲಿಂಗಾಯತ, ಒಕ್ಕಲುತನ ಸಾ: ಅಮರೇಶ್ವರ ಕ್ಯಾಂಪ್ 5] ಬಸವರಾಜ, 38 ವರ್ಷ, ನಾಯಕ, ಕರಡಿಗುಡ್ಡ ಕ್ರಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಪಾನ್ ಶಾಪ್, ಸಾ: ನಮಾಜಗೇರಿಗುಡ್ಡ ಮಾನವಿ6] ಬಡಿಗೇರ್ ವೀರೇಶ , 35 ವರ್ಷ, ವಿಶ್ವಕರ್ಮ, ಕುಲಕಸುಬು, ಸಾ: ಮಾನವಿ7] ಮಲ್ಯ @ ಮಲ್ಲಯ್ಯ, 25 ವರ್ಷ, ಧರಿಯಾ ಸರ್ಕಲ್ ಹತ್ತಿರ ಮಾನವಿ    ( ಅ.ಸಂ 1 ರಿಂದ 4 ರವರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಅ.ಸಂ 5 ರಿಂದ 7 ರವರು ಪರಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.) EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ಇಸ್ಪಿಟ್ ಜೂಜಾಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ   ಸಿ.ಪಿ.ಐ ಮಾನವಿ ರವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಂತೆ  ಪಿ.ಎಸ್.ಐ. (ಕಾ.ಸು) ರವರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ 1630 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಜೂಜಾಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದ ನಗದು ಹಣ 42010/- ರೂ ಹಾಗೂ 52 ಇಸ್ಪಿಟ್ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಜಪ್ತು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಾಪಾಸ ಆರೋಪಿತರೊಂದಿಗೆ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ  ಮಾನವಿ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 250/14 ಕಲಂ 87 ಕೆ.ಪಿ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. 
PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                  ¢£ÁAPÀ 13-09-14 gÀAzÀ 7-00 ¦.JA ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ 14-09-14 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 09-00 J.JA £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è ¸Á®UÀÄAzÁ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è PÀÄgÀħgÀÄ °AUÀ¥Àà£À UÀzÉÝAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÀ vÀÄAUÁ¨sÀzÀæ JqÀzÀAqÉ PÁ®ÄªÉ 32£Éà G¥À PÁ®ÄªÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ zÁjAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÆ zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà GzÉÝñÀ¢AzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 30 jAzÀ 32 ªÀAiÀĹì£À UÀAqÀÄ ªÀåQÛUÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ºÀjvÀªÁzÀ DAiÀÄÄzÀ¢AzÀ PÀÄwÛUÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj UÁAiÀÄUÉƽ¹ UÀzÀÝPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ §®UÉÊ QgÀĨÉgÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §®UÁ°£À ºÉ§âgÀ¼ÀÄ PÀmï ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉ JqÀUÁ®Ä QgÀĨÉgÀ¼ÀÄ ºÀwÛgÀ UÁAiÀÄ¥Àr¹ PÉÆ¯É ªÀiÁr PÉÆ¯É ªÀÄgÉ ªÀiÁZÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄRPÉÌ ¨ÉAQ ºÀaÑ ¸ÀÄnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ºÀÄ°UÉ¥Àà vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà,ªÀAiÀiÁ: 38ªÀµÀð, ªÀiÁ¢UÀ, UÀÄwÛUÉzÁgÀ PÉ®¸À, ¸Á: ¸ÉÆêÀįÁ¥ÀÆgÀ,vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ  gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 216/2014 PÀ®A. 302 201 L¦¹  CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     
                   gÁcAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 14.09.2014 gÀAzÀÄ  58 ¥ÀæPÀÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr   7,300/-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.