Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

23 Jan 2014

Reported Crimes

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
AiÀÄÄ.rDgï. ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
             ಫಿರ್ಯಾದಿ ºÉêÀiÁªÀw UÀAqÀ CªÀÄgÉÃ±ï «ÄAZÉÃjvÁAqÁ , ªÀAiÀÄ:48ªÀ, eÁ: ®ªÀiÁt , ªÉÄøÀ£ï PÉ®¸À , ¸Á: UÀAUÁ£ÀUÀgÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ   FPÉಯು ತನ್ನ ಮಗಳು ಅಂಬಮ್ಮ ವಯ:30, ಈಕೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಖಾಸಾ ತಮ್ಮನಾದ ಪತ್ತೆಪ್ಪನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು 10 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ದು , ದಿ.22-01-2014 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 9-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸಿಂಧನೂರು ನಗರದ ಗಂಗಾನಗರದಲ್ಲಿ ಮಹ್ಮದೀಯ ಸರ್ಕಲ್ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಮೃತ ಅಂಬಮ್ಮಳ ತಟ್ಟಿ ಜೋಪಡಿಯ ಮುಂದಿನ ತೆಂಗಿನ ಪರಿಕೆಯ ಅಡಿಗೆ ಶಡ್ಡಿನಲ್ಲಿ  ಸದರಿ ಅಂಬಮ್ಮಳು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬೆಂಕಿಯ ಕಿಡಿ ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ತೆಂಗಿನ ಪರಿಕೆಗೆ ಹತ್ತಿಕೊಂಡು ಸದರಿ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಅಂಬಮ್ಮಳಿಗೆ ಸುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು , ಮೃತಳ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಯಾವ ತರಹದ ಸಂಶಯ ಇರುವದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ಮೇಲಿಂದಾ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ಠಾಣಾ ಯುಡಿಆರ್ ನಂ.01/2014 , ಕಲಂ.174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇದೆ .
PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                ಆರೋಪಿತgÁzÀ 1) ¥ÉzÀÝ £ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ zÁ¸À¥Àà ªÀAiÀiÁ: 60 ªÀµÀð eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¹AUÀ£ÉÆÃr2) ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ ¥ÉzÀÝ £ÀgÀ¸À¥Àà ªÀAiÀiÁ: 20 eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¹AUÀ£ÉÆÃrEªÀgÀÄ ಮತ್ತು ಫಿರ್ಯಾದಿ ²æà ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ zÁ¸À¥Àà ªÀAiÀiÁ: 50 ªÀµÀð eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¹AUÀ£ÉÆÃr gÀªÀರ ನಡುವೆ ಹೊಲ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವದರ ಬಗ್ಗೆ ದ್ವೇಷ ದ್ದು ಈ ಬಗ್ಗೆ ದಿನಾಂಕ 18.01.2014 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.00 ಗಂಟೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಿಂಗನೋಡಿ ಸೀಮಾದಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತರು ಬಂದು ಕುಂಟಿ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಬಂದು ಸದರಿ ಹೊಲ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾರದೆ ಯ್ಯಾಕೆ ಕುಂಟಿ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿ ಅಂತಾ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿನ  ದ್ವೇಷದಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರ ಸಂಗಡ ತಂಟೆ  ತೆಗೆದು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಸಲಿಕೆ ಕಾವಿನಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಹೊಡೆದು ಸಾದಾ ಗಾಯಪಡಿಸಿದ್ದು ಮತ್ತು ಕುಂಟಿ ಮೇಳ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ತಮ್ಮನಿಗೆ ತಲೆಯ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದು ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯಗೊಳಿಸಿ ಮಾರಾಣಾಂತಿಕ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ F §UÉÎ AiÀiÁ¥À®¢¤ß oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 08/2014 PÀ®A: 307, 504, 506 ¸À»vÀ 34 L¦¹ zÁR¯ÁVzÀÄÝ,¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀ  ಚಿನ್ನ ನರಸಪ್ಪನನ್ನು ಬಳ್ಳಾರಿ ವಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ ದಿನಾಂಕ 22.01.2014 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 7.45 ಗಂಟೆಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದಿನಾಂಕ 23.01.2014 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.15 ಗಂಟೆಗೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ನಿಸ್ತಂತು ಸಂಖ್ಯೆ 9 ರ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿದ್ದರ ಮೇಲಿಂದ ಕಲಂ : 302 ಐಪಿಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಾನ್ಯ ಜೆ.ಎಮ್.ಎಫ್.ಸಿ 3ನೇ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ರಾಯಚೂರು ರವರಲ್ಲಿ ಯ್ಯಾದಿ ಮೂಲಕ ನಿವೇಧಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
              UÀzÉÝ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ªÀAiÀiÁ-48 eÁw: £ÁAiÀÄPÀ  G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: D£ÁºÉƸÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ D£ÁºÉƸÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁl zÀ°è vÉÆqÀVzÁݣɠ CAvÁ §AzÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L. {PÁ &¸ÀÄ} °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß  §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ  ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä  ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÄÝ zÁ½  ªÀiÁr »rzÀÄ DgÉÆævÀjAzÀ 680/- gÀÆ¥Á¬Ä ºÁUÀÆ  ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ , MAzÀÄ ¨Á¯ï¥É£ï , JgÀqÀÄ  ªÉƨÉʯï (1) G«ÄAUï  PÀA¥À¤ 2) ¸Éàöʸï PÀA¥À¤ )   ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ C°èzÀÝ M§â ªÀåQÛ ºÉýzÉÝãÉAzÀgÉ DgÉÆævÀgÀÄ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ.UÀ¼ÀÄ PÉÆqÀÄvÉÛ£É CAvÁ ºÉý ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀA§gï ºÀwÛzÀgÉ ºÀt PÉÆqÀzÉà ªÉÆøÀªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ CAvÁ  w½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ EvÁåV EzÀÝ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ  °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 38/2014  PÀ®A78(3) PÉ.¦ DåPïÖ  ºÁUÀÆ  420 L.¦.¹  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
                 ದಿನಾಂಕ 22.01.2014 ರಂದು ಸಂಜೆ 4.00 ಗಂಟೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಳೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ ಕಟ್ಟಡ ಮುಂದೆ ಒಬ್ಬನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದ ನಂಬರಗಳನ್ನು ಬರೆದುಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಾ ಖಚಿತವಾದ ಬಾತ್ಮಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಶ್ರೀ ದಾದಾವಲಿ ಕೆ.ಹೆಚ್. ಪಿ.ಎಸ್.ಐ.(ಕಾಸು) ಸದರ್ ಬಜಾರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ರಾಯಚೂರು ರವರು ಮಾನ್ಯ ಸಿ.ಪಿ.ಐ ಪೂರ್ವ ವೃತ್ತ ರಾಯಚೂರು ರವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದ ಹಾಗು ಇಬ್ಬರು ಪಂಚರೊಂದಿಗೆ ಹಳೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಟ್ಟಡದ ಹತ್ತಿರ ಸಂಜೆ 4.30 ಗಂಟೆಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಲು ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದ ನಂಬರ್ ಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿಸುತ್ತಿದ್ದವರು ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಹಣ ಪಡೆದು ನಂಬರ್ ಗಳನ್ನು ಬರೆದುಕೊಡುತ್ತಿದ್ದವನು ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಸದರಿಯವನನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಲು ಅವನು ತನ್ನ ಹೆಸರು ಮಹ್ಮದ್ ಇಲಿಯಾಸ್ ತಂದೆ ಮಹ್ಮದ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ವಯಾ:30 ವರ್ಷ ಜಾ:ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಾ:ಬ್ರೇಸ್ತುವಾರ್ ಪೇಟೆ ರಾಯಚೂರು ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದು ಸದರಿಯವನ ಅಂಗಝಡ್ತಿ ಮಾಡಲು ಅವನ ಹತ್ತಿರ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಹಣ ಒಟ್ಟು ರೂ 1950/-, ಒಂದು ಬಾಲ್ ಪೆನ್ನು, ಒಂದು ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದ ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದ ಚೀಟಿ ದೊರೆತಿದ್ದು ಇವುಗಳನ್ನು ಸಾಯಂಕಾಲ 4.30 ರಿಂದ 5.30 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಪಂಚನಾಮೆಯ ಮೂಲಕ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆರೋಪಿತನನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮೂಲ ಪಂಚನಾಮೆ, ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಮುದ್ದೆಮಾಲುಗಳನ್ನು ಆರೋಪಿತನ ಸಮೇತ ವಾಪಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಸಂಜೆ 6.00 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ಮೇಲಿಂದ ¸ÀzÀgÀ §eÁgï ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 24/2014 ಕಲಂ 78(|||) ಕೆ.ಪಿ. ಯಾಕ್ಟ್ ಮತ್ತು 420 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
            ¢£ÁAPÀ:22-01-2014 gÀAzÀÄ 18-45  UÀAmÉUÉ ºÀnÖ UÁæªÀÄzÀ PÁPÁ£ÀUÀgÀzÀ  ¸ÀªÀð£ï CAUÀr ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄĸÀÛ¥sÁ vÀAzÉ C«ÄãÀÄ¢Ýãï, 21 ªÀµÀð, eÁ:ªÀÄĹèA, G: ªÉÄøÀ£ïPÉ®¸À, ¸Á:PÁPÁ£ÀUÀgÀ ºÀnÖ UÁæªÀÄ FvÀ£ÀÄ ªÀÄlPÁ ¥ÀæªÀÈwÛAiÀÄ°è vÉÆqÀV d£ÀUÀ½UÉ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ JA§vÀÄÛ gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀzÁV ºÉý zÀÄqÀÄØPÉÆlÖªÀjUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà £ÉÆAzÁ¬ÄvÀ aÃn PÉÆqÀzÉà ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ,  ¦ügÁå¢zÁgÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀ¤AzÀ 1)ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀ ºÀt gÀÆ. 1400/-2)JgÀqÀÄ ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼ÀÄ C.Q E¯Áè 3) MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß C.Q.gÀÆ EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄlPÁ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ  ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 12/2014 PÀ®A. 78(111) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ ºÁUÀÆ 420 L¦¹  PÁAiÉÄÝ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
             ದಿನಾಂಕ:22-01-2014 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 5-00 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ.(ಕಾ.ಸು) ನೇತಾಜಿ ನಗರ ಠಾಣೆ ರಾಯಚೂರು ರವರು ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನೇತಾಜಿ ನಗರದ ವಿರುಪಾಕ್ಷಿ ನ್ಯಾಯಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿ ಮುಂದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಸ್ಪೇಟ್ ಜೂಜಾಟ ನಡೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಖಚಿತ ಬಾತ್ಮಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಮಾನ್ಯ ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ. ರಾಯಚೂರು ಹಾಗೂ ಸಿ.ಪಿ.ಐ. ಪೂರ್ವ ವೃತ್ತ ರಾಯಚೂರು ರವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ.(ಕಾ.ಸು) ನೇತಾಜಿ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ, ಪಂಚರು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂಧಿಯವರೊಂದಿಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ 5-30 ಗಂಟೆಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಲು ಇಸ್ಪೇಟ್ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದ ) FgÉñÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AºÀ®Ä, 30ªÀµÀð, J¸ï.¹, ªÀiÁ¯Á, ¨ÉïÁÝgÀ,  ¸Á:ªÀÄ£É £ÀA.4-5-52 ªÀÄAUÀ¼ÀªÁgÀ¥ÉÃmÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ2) vÁAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ PÀÄgÀĪÀÄ¥Àà, 39ªÀµÀð, J¸ï.¹, ªÀiÁ¯Á, ¥ÉÃAnAUï    PÉ®¸À, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA.5-7-44, £ÉÃvÁf £ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ3) ªÀĺÀäzï ±Á®A vÀAzÉ ªÀĺÀäzï C£Áìj, 24ªÀµÀð, ¨ÉïÁÝgÀ,    ¸Á: £ÉÃvÁf £ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ4) eÁQÃgï ºÀĸÉãï vÀAzÉ C§Äݯï CfÃeï, 22ªÀµÀð, J¯ÉQÖç¶AiÀÄ£ï, ¸Á: £ÉÃvÁf £ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಸದರಿಯವರಿಂದ ಇಸ್ಪೇಟ್ ಜೂಜಾಟದ ನಗದು ಹಣ ರೂ.2060/-, 52 ಇಸ್ಪೇಟ ಎಲೆಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ªÁ¥Á¸À oÁuÉUÉ §AzÀÄ   ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ £ÉÃvÁf £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ಗುನ್ನೆ ನಂ.15/2014 ಕಲಂ.87 ಕೆ.ಪಿ. ಯ್ಯಕ್ಟ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

C¥ÀºÀgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
          ¦ügÁå¢ CªÀÄgÀªÀé UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ¥ÀªÁgï ªÀAiÀiÁ: 38, eÁw: ®ªÀiÁt G: ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á: dAVÃgÁA¥ÀÆgÀÄ vÁAqÁ   FvÀ£À ªÀÄUÀ¼ÀÄ gÉÆÃqÀ®§AqÁ PÁ¯ÉÃf£À°è ¥ÀæxÀªÀÄ ¦.AiÀÄÄ.¹ NzÀÄwÛzÀÄÝ, ¥Àæw¢£À vÀªÀÄä vÁAqÁ¢AzÀ gÉÆÃqÀ®§AqÁPÉÌ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ§gÀÄvÀÛzÀݼÀÄ. »ÃVgÀĪÁUÀ ¢: 20-01-2014 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 9-40 UÀAmÉUÉ dAVÃgÁA¥ÀÆgÀÄ vÁAqÁ¢AzÀ PÁåA¥ï PÀqÉ ºÉÆÃUÀĪÀ zÁj ªÀÄzsÀåzÀ°è PÁ¯ÉÃfUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÁÝUÀ CzÉà vÁAqÁzÀ D¥Á¢vÀ 1) ªÀÄ®Äè vÀAzÉ ªÀiÁ£À¥Àà £ÉÃzÀÝzÀªÀ£ÀÄ EvÀgÉ 4 d£ÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄzÉÆA¢UÉ C¥Áæ¥ÀÛ ªÀAiÀĹì£À ºÀÄqÀÄVAiÀÄ£ÀÄß C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ F §UÉÎ »jAiÀÄgÉÆA¢UÉ «ZÁj¹PÉÆAqÀÄ vÀqÀªÁV §AzÀÄ zÀÆgÀÄ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 37/14 PÀ®A 143, 147, 366(J) ¸À»vÀ 149 L.¦.¹   CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

   
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-

            gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 23.01.2014 gÀAzÀÄ  120 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 21,200/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.