Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

9 Oct 2013

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
EvÀgÉ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
¢£ÁAPÀ: 06-10-13 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦AiÀiÁð¢ü ²æêÀÄw ªÀÄ»§Æ©Ã UÀAqÀ £À©Ã¸Á¨ï ªÀAiÀiÁ: 60 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G: ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á: UÉÆêÀĹð vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀĪÁUÀ 1) ¸Áå«ÄÃzï vÀAzÉ dªÀiÁ®¸Á¨ï ªÀAiÀiÁ: 28 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: UÉÆêÀĹð 2) ªÀÄ»§Æ§Ä vÀAzÉ dªÀiÁ®¸Á¨ï ªÀAiÀiÁ: 25 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: UÉÆêÀĹð3) ¸ÀĨsÁ£À ©Ã UÀAqÀ dªÀiÁ®¸Á¨ï ªÀAiÀiÁ: 50 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: UÉÆêÀĹð  vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀ¼À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è §AzÀÄ ¯Éà ¸ÀÆ¼É ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä «gÀÄzÀÝ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è zÁªÉ ºÀÆr rQæAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁr¹PÉÆAr¢ÝAiÀiÁ ¸ÀzÀj rQæAiÀÄ£ÀÄß gÀzÀÄÝ ¥Àr¸ÀÄwÛAiÀiÁ E®è¯Éà ¸ÀÆ¼É CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¹ÃgÉ ¸ÉgÀUÀÄ »rzÀÄ J¼ÉzÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ SÁ¸ÀV zÀÄgÀÄ ¸ÀASÉå 409/13 £ÉÃzÀÝgÀ  ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 268/2013 PÀ®A.323,504,355, 354,448, 506 ¸À»vÀ 34 L¦¹  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁPÀ®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ. 
UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_

                 ¢£ÁAPÀ: 07-10-13 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦AiÀiÁð¢ü ²æêÀÄw £ÁUÀªÀÄä UÀAqÀ ¢.G¥À¼É¥Àà ªÀAiÀiÁ: 65 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀ§gÀÄ G: ºÉÆ®ªÀĤ PÉ®¸À ¸Á: VtªÁgÀ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄÄ  vÀªÀÄä d«ÄãÀÄ ¸ÀªÉð £ÀA 173/* »¸Áì 3 gÀ°è PÉëÃvÀæ 8-28 JPÀgÉ d«Ää£À°è eÉÆüÀ ©vÀÛ£É ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ 1) G¥À¼É¥Àà vÀAzÉ azÁ£ÀAzÀ¥Àà 2) zÉÆqÀØ CAiÀÄåtÚ, vÀAzÉ azÁ£ÀAzÀ¥Àà 3) ¸ÀtÚ CAiÀÄå¥Àà vÀAzÉ azÁ£ÀAzÀ¥Àà 4) ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà vÀAzÉ azÁ£ÀAzÀ¥Àà ¸Á: VtªÁgÀ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀzÀj d«Ää£À°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀ½UÉ J¯Éà ¸ÀÆ¼É £À£ÀUÉ ¸ÀzÀj d«Ää£À PÀ¨ÁÓ ©lÄÖPÉÆlÖgÉ ªÀiÁvÀæ ¤Ã£ÀÄ fêÀ ¸À»vÀ G½zÀÄPÉƼÀÄîwÛÃAiÀiÁ E®è¢zÀÝgÉ E¯Éè ¤£Àß ªÀÄvÀÄÛ ¤£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¤£Àß ¸ÉÆøÉAiÀÄA¢gÀ£ÀÄß PÉÆAzÀÄ £Á¯ÁzÉƼÀUÉ ºÀÆvÀÄ ºÁPÀÄvÉÛÃªÉ JAzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀ¼À ¸ÉÆøÉAiÀiÁzÀ ºÀÄ°UɪÀÄä½UÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ UËgÀªÀÄä 30 ªÀµÀð FPÉUÉ ¹gÉÃAiÀÄ ¸ÉÃgÀUÀ£ÀÄß »rzÀÄ ªÀiÁAiÀiÁðzÉUÉ PÀÄAzÀÄ §gÀĪÀAvÉ ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ C®èzÉ ªÀÄUÀ½UÉ vÀÄqÀÄUÀÄ ¸ÀÆ¼É CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ  PÀnÖUɬÄAzÀ ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀ¼À JgÀqÀÄ ªÀÄÄAUÉÊUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ¥ÁvÀUÉƽ¹   ºÀuÉUÉ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÀ¢zÀÝPÉÌ ¨ÁªÀÅ §A¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ  zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 267/2013 PÀ®A.447, 504,324, 354, 506 ¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁPÀ®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ
zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
             ¢£ÁAPÀ: 08.10.2013 gÀAzÀÄ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ²ªÀtÚ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ªÉÄîÎr ªÀAiÀÄ 60 ªÀµÀð eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á : fãÀÆgÀÄ vÁ: ªÀiÁ£À«. FvÀ£À ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಅಣ್ಣ ಹೆಂಡತಿಯಾದ ಶಂಕ್ರಮ್ಮ ಈಕೆಯ ಮಣ್ಣು ಮಾಡಲು ಫಿರ್ಯಾದಿ, ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮಕ್ಕಳು ಸಂಬಂಧಿಕರು ಮತ್ತು ಆರೋಪಿತgÁzÀ 1) ದ್ಯಾವಪ್ಪ ತಂದೆ ಯಂಕಪ್ಪ 2)ಸಿದ್ದಪ್ಪ ತಂದೆ ದ್ಯಾವಪ್ಪ 3)ದೇವರಾಜ ತಂದೆ ದ್ಯಾವಪ್ಪ 4)ರಂಗಪ್ಪ ತಂದೆ ಯಂಕಪ್ಪ 5)ವೀರೇಶ ತಂದೆ ರಂಗಪ್ಪ 6)ಗಂಗಮ್ಮ ಗಂಡ ರಂಗಪ್ಪ 7) ಸುಕುಮಾರ ತಂದೆ ದ್ಯಾವಪ್ಪ ಎಲ್ಲರೂ ಜಾ: ನಾಯಕ ಸಾ: ಜೀನೂರು.ಹೋಗಿ ಮಣ್ಣು ಮುಗಿದ ನಂತರ ಆರೋಪಿತರು ಸಮಾನ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ಆತನ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಜಗಳ ತೆಗೆದು ಎನಲೇ ಮುದುಕಿ ಇದ್ದಾಗ ನೋಡಕ ಬರಲಿಲ್ಲಾ ಈಗ ಸತ್ತಾಗ ಮಣ್ಣೀಗೆ ಬಂದೀರೇನಲೇ ಲಂಗಾ ಸೂಳೆ ಮಕ್ಕಳೆ ಈಗ ಯಾಕ ಬಂದಿರಲೇ ಸೂಳಮಕ್ಕಳೆ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯ ಬೈದು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ದ್ಯಾವಪ್ಪ, ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಮತ್ತು ದೇವರಾಜ ಇವರು ಕೈಯಿಂದ ಮೈಕೈಗೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದು ಒಳಪೆಟ್ಟು ಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಬಿಡಿಸಲು ಬಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮಗನಾದ ಹನುಮಂತ ಈತನಿಗೆ ರಂಗಪ್ಪ ಈತನು ಅಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಸಲಿಕೆಯಿಂದ ಹಿಂದೆಲೆಗೆ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯ ಮಾಡಿದ್ದು, ವೀರೇಶ ಈತನು ಕಾಲಿನಿಂದ ಎಡ ಪಕ್ಕಡಿಗೆ ಒದ್ದು ಒಳಪೆಟ್ಟು ಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಹಾಗೂ ಸಂತೋಷನಿಗೆ ಗಂಗಮ್ಮ ಈಕೆಯು ಬಲ ಪಕ್ಕೆಗೆ ಬಾಯಿ ಹಲ್ಲಿನಿಂದ ಕಡಿದಿದ್ದು, ಹಾಗೂ ಸುಕುಮಾರ ಈತನು ಕೈಗಳಿಂದ ಮೈಕೈಗೆ ಹೊಡೆದು ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಕಾರಣ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ಹೇಳಿಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ ಮಾನವಿ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 206/2013 ಕಲಂ 143, 147, 504, 323, 324, 506 ಸಹಿತ 149 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
         
              ¢£ÁAPÀ: 08-10-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ°è£ÁAiÀÄPÀ£ÀzÉÆrØ UÁæªÀÄzÀ°è ¦ügÁå¢ ²æà ¤AUÀAiÀÄå vÀAzÉ gÀAUÀAiÀÄå 20 ªÀµÀð PÀÄgÀħgÀÄ MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ªÀįÉè£ÁAiÀÄPÀ£ÀzÉÆrØ. FvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¦ügÁå¢ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À vÀAzÉ vÁ¬Ä PÀĽvÀÄPÉÆArzÁÝUÀ 1) ©üÃgÀ¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀAiÀÄå 2) ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀAiÀÄå 3) ¥ÀgÀ¥ÀAiÀÄå vÀAzsÉ ¤AUÀAiÀÄå 4) ZÀ£Àߧ¸ÀªÀ vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà 5) ²ªÀÅ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà J¯ÁègÀÆ eÁ-PÀÄgÀħgÀÄ ¸Á- ªÀÄ°è£ÁAiÀÄPÀ£ÀzÉÆrØ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ ºÉÆ®zÀ°è zÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß Nr¹zÀÝgÀ »£É߯ÉAiÀÄ°è ¦gÁå¢ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ¸ÀA§A¢PÀgÉÆA¢UÉÉ dUÀ¼À vÉUÀzÀÄ CªÀjUÉ ¯Éà ®AUÁ ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É £ÀªÀÄä zÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆ®¢AzÀ Nr¸ÀĪÀµÀÄÖ zÉÊAiÀÄð §AvÉ£À¯Éà ªÀÄPÀ̼ÉÉ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ ¦gÁå¢ ªÀÄvÀÄÛ ¦gÁå¢ vÀAzÉUÉ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr ¦ügÁå¢AiÀÄ vÁ¬ÄUÀÆ PÀÆqÁ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr E£ÉÆߪÉÄä F ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß fêÀ vÉUÉAiÉÆt CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA: .272/2013 PÀ®A-143,147,148,323,324,504,506 ¸À»vÀÀ 149 L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt zÀ ªÀiÁ»w:-
              ಫಿರ್ಯಾದಿ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà ªÀAiÀÄ 22 ªÀµÀð eÁ : £ÁAiÀÄPÀ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á : fãÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ vÁ : ªÀiÁ£À« FvÀ£À ತಾಯಿಯಾದ ಹುಲಿಗೆಮ್ಮ ಈಕೆಯು ತನ್ನ ತಂಗಿಯಾದ ತಾಯಮ್ಮ ಈಕೆಗೆ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಅರಾಮ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಪೋತ್ನಾಳ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಆಕೆಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬರಲು ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 09-10-2013 ರಂದು 7-30 ಗಂಟೆಗೆ ತಡಕಲ್ ಜೀನೂರು ದಿಂದ ಪೋತ್ನಾಳ್ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೊರಟಾಗ ಚರ್ಚ್ ಹತ್ತಿರ ಆರೋಪಿ ದ್ಯಾಮಣ್ಣ ಈತನು ತನ್ನ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಹಿರೋ ಹೊಂಡಾ ಸಿ.ಡಿ.ಡಿಲೆಕ್ಸ್ ನಂ. ಕೆಎ-36 ವಿ-1223 ನೇದ್ದನ್ನು ತಡಕಲ್ ಜೀನೂರು ಕಡೆಯಿಂದ ಪೋತ್ನಾಳ್ ಕಡೆಗೆ ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಮುಂದೆ ಹೊರಟ ಪಾದಚಾರಿ ಹುಲಿಗೆಮ್ಮ ಇವಳಿಗೆ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಟಕ್ಕರ್ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಆಕೆಯು ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ತಲೆಯ ಹಿಂಭಾಗ ಭಾರಿ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಎಡಕಿವಿಯಿಂದ ರಕ್ತ ಬಂದಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ಹೇಳಿಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ ಮಾನವಿ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 208/2013 ಕಲಂ 279, 338 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                 ಫಿರ್ಯಾದಿ ªÀÄ®èAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ vÀAzÉ UÀÄgÀĸÁé«Ä ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð eÁ : °AUÁAiÀÄvÀ G: ¥ÉÆøïÖ ªÀiÁ¸ÀÖgï ¥ÉÆÃvÁß¼ï ¸Á : AiÀįÁè °AUÉñÀégÀ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï »AzÀÄUÀqÉ, J.¦.JA.¹. ºÀwÛgÀ ªÀiÁ£À«.  FvÀ£ÀÄ ದಿನಾಂಕ 28-07-13 ರಂದು ಸಂಜೆ 6-00 ಗಂಟೆಗೆ ಮಾನವಿಯ ಟಿ.ಎಂ.ಪಿ.ಎಂ.ಎಸ್. ಆವರಣದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ನ್ನು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಲಾಕ್ ನ್ನು ಮಾಡದೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಎಗ್ಜಮಿಷನ್ ನೋಡಿ ವಾಪಸ್ 6-30 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ನೋಡಲು ತನ್ನ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದಿನಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಹುಡುಕಾಡಲು ಸಿಕ್ಕಿರುವುದಿಲ್ಲ ತನ್ನ »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¸Éà÷èAqÀgï ¥Àè¸ï ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-36 J¸ï-1665 ZÉ¹ì £ÀA. MBLHA10EJ8GG07221 EAd£ï £ÀA. HA10EA8GG13619 PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ C.Q.gÀÆ. 25000/-¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß  ಯಾರೋ ಕಳುವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಇಂದು ಠಾಣೆಗೆ ತಡವಾಗಿ ಬಂದು ದೂರನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ದೂರಿನ  ಮೇಲಿಂದ ªÀiÁ£À« ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 207/13 ಕಲಂ 379 ಐ.ಪಿ.ಸಿ. ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈಕೊಂಡೆನು.
                                                                       
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:- 
   

          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:09.10.2013 gÀAzÀÄ 53 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 9,900/-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.