Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

4 Jun 2016

Reported Crimes


  
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
J¸ï.¹. /J¸ï.n. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                  ¢£ÁAPÀ 01/06/16 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ )dUÀ¢Ã±À vÀAzÉ §eÁgÀ¥Àà 35 ªÀµÀð eÁw PÀÄA¨ÁgÀ 2)©üêÉÄñÀ vÀAzÉ dA§tÚ 33 ªÀµÀð eÁw PÉÆgÀªÀgÀ E§âgÀÆ G: PÀÆ®PÉ®¸À ¸Á: ¨Á¬ÄzÉÆrØ UÁæªÀÄ vÁ:f: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀtÚ £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà 29 ªÀµÀð G:ªÁå¥ÁgÀ eÁw zÁ¸ÀgÀ ¸Á: ¨Á¬ÄzÉÆrØ vÁ:f: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ  ¨Á¬ÄzÉÆrØ UÁæªÀÄ wªÀÄä¥Àà EªÀgÀ QgÁt CAUÀr ºÀwÛgÀ EzÁÝUÀ C°èUÉ ºÉÆÃV GzÉÆåÃUÀ SÁwæ AiÉÆÃd£É Cr UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw ªÀw¬ÄAzÀ PÉgÉ PÁªÀÄUÁj £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝ CzÀgÀ°è vÀªÀÄäUÉ ¥À¸ÀðAmÉÃeï PÉÆqÀĪÀAvÉ PÉýzÀÄÝ  ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ PÉÆqÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ ºÉý ªÀÄ£ÉUÉ §A¢zÀÄÝ, 2100 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀj§âgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£É ºÉÆgÀUÀqÉ ¤AvÀÄ £ÀªÀÄUÉ ¥À¸ÀðAmÉÃeï ¤ÃqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ JAzÀÄ ºÉý ¦üAiÀiÁð¢ eÉÆvÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁ𢠺ÉAqÀw ±ÁgÀzÀªÀÄä 24 ªÀµÀð eÁw zÁ¸ÀgÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw ¸ÀzÀ¸Àå EªÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ £ÀªÀÄUÉ ¥À¸ÀðAmÉÃeï PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ £ÁªÀÅ PÉ®¸ÀPÉÌ §gÀ¢zÀÝgÀÆ ¸ÀºÀ £ÀªÀÄä ºÁdgÁw ºÁPÀ¨ÉÃPÀÄ E®èzÉà ºÉÆzÀgÉ ¤ªÀÄä£ÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®è JAzÀÄ ¹ÃgÉ »rzÀÄ J¼ÉzÁr PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉCAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 89/16 PÀ®A 323,354, 504,506 ¸À»vÀ 34 L¦¹ & 3(i)(x) J¸ï¹/J¸ïn ¦.J.PÁAiÉÄÝ -1989. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É,ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-
           gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ :03.06.2016 gÀAzÀÄ  55  ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  8,300/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.