Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

7 Dec 2012

Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
 ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ ªÉÄð£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_
              ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà ¥ÀÆeÁj ªÀ: 25, £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ £ÁUÀªÀÄä¼À UÀAqÀ¤zÀÄÝ, ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà ¥ÀÆeÁj , PÀÄAl ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà ¥ÀÆeÁj £ÉÃzÀªÀgÀÄ ¨sÁªÀ£ÀªÀgÁVzÀÄÝ DPÉUÉ  ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3 wAUÀ¼ÀÀ »AzÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ 4-6 ¢ªÀUÀ¼À £ÀAvÀgÀ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ «£Á:PÁgÀt ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆlÄÖ UÀAqÀ£À ªÀÄ£É ©lÄÖ ºÉÆÃUÀÄ CAvÁ PÀ½¹zÀÄÝ, DPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß CPÀÌ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ:-25-11-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 9-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß CPÀ̼À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ CªÀÀgÉ®ègÀÆ ¤Ã£ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀ¨ÉÃqÁ CAzÀgÉ AiÀiÁPÉà §A¢¢Ý ¸ÀƼÉà CAvÁ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ, PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 07.12.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA; 156/2012 PÀ®A 498(J), 323, 504, 506, gÉ/« 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
                   D±Á©Ã UÀAqÀ ¸ÉÊAiÀÄåzï ¨Á§gï , ªÀAiÀÄ: 35ªÀ, G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À, ¸Á: EPÁæ ±Á¯É ºÀwÛgÀ ªÀÄ»§Æ¨ï PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ . FPÉAiÀÄÄ ¸ÉÊAiÀÄåzï¨Á§gï vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄåzï ºÀ«ÄÃzï¸Á¨ï,39ªÀ,¥ÀAPÀÑgï±Á¥ï ¸Á:vÁªÀgÀUÉÃgÁ ºÁ.ªÀ: PÉ.ºÀAa£Á¼ïPÁåA¥ï , vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÉÆA¢UÉ 10 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ®UÀߪÁVzÀÄÝ , UÀAqÀ ºÉAqÀw ZÉ£ÁßVzÀÄÝ , £ÀAvÀgÀ DPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¸ÀA¸ÁgÀ ªÀiÁqÀĪÁUÀ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ , CvÉÛ , ªÀiÁªÀ , ¨sÁªÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÊzÀgÀÄ£ÀgÀÄ ¸ÉÃj DPÉUÉ PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀjAiÀiÁV §gÀĪÀ¢®è zsÀjzÀæªÀÄÄAqÉ CAvÁ ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ ªÀiÁ£À¹PÀ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤Ãr ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÁQzÁUÀ DPÉAiÀÄÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£É ¸ÉÃjzÀÄÝ , ¢£ÁAPÀ:26-11-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DPÉAiÀÄÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄ»§Æ¨ï PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è vÀ£Àß vÀªÀgÀĪÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ CªÀgÀÄ §AzÀÄ DPÉUÉ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÀÄ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ SÁ¸ÀV ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÀA.453/2012 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.278/2012 , PÀ®A.498(J) , 448 , 323 , 504 , 506 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀ£ÀzÀ ªÀiÁ»w:_
:            ¢£ÁAPÀ:06-12-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀAUÁªÀw ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è vÀļÀĹ gÉʸï«Ä¯ï ºÀwÛgÀ £Á¹Ãgï vÀAzÉ SÁeÁºÀĸÉÃ£ï §Ä¯ÉègÉÆà ¦PïC¥ï UÁr £ÀA.PÉJ-37/J -175 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á:ªÀÄ»§Æ¨ï PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄvÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ §Ä¯ÉègÉÆà ¦PïC¥ï UÁr £ÀA.PÉJ-37/J-175 £ÉÃzÀÝgÀ°è «ÃgÁgÉrØ @ gÉqÉØ¥Àà vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ¥Àà , ªÀAiÀÄ:33ªÀ, eÁ:£ÁAiÀÄPï , G:PÀÆ° PÉ®¸À, ¸Á: AiÀÄzÀÝ®zÉÆrØ , vÁ:¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛ PÀqɬÄAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqÉ eÉÆÃgÁV ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ vÉVΣÀ°è ºÉÆÃzÁUÀ ¦PïC¥ï UÁrAiÀÄ ZÉ¹ì ªÀÄÄjzÀÄ UÁr gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ vÉVΣÀ°è ºÉÆÃVzÀÄÝ ¸ÀzÀj ¦PïC¥ï UÁrAiÀÄ ZÉ¹ì ªÀÄÄj¢zÀÄÝ , ªÀÄÄA¢£À §A¥Àgï ¨ÉAqÁV dRAUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ AiÀiÁjUÀÆ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀĪÀ¢®è CAvÁ EzÀÝ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÁ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 277/2012 PÀ®A. 279 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ
C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:_
               ¸ÀÄzsÁPÀgÀgÉrØ vÀAzÉ wªÀÄägÉrØ, 20 ªÀµÀð, gÉrØ, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: ZÀ£Àß½î vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¨sÀvÀÛzÀ ºÉÆ®PÉÌ zÀ£ÀUÀ½UÉ ªÉÄêÀÅ PÉÆAiÀÄå®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DPÀ¹äPÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ «µÀ ¥ÀÄjvÀ ºÁªÀÅ ªÀÄÈvÀ£À §®UÁ®Ä Qð£À ªÉÄîÄUÀqÉ PÀaÑzÀÝjAzÀ E¯ÁdÄUÁV ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀgÀĪÁUÀ UÉÆÃgɨÁ¼À ºÀ¼ÀîzÀ ºÀwÛgÀ ¨É½UÉÎ 11-00 UÀAmÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ºÉtªÀ£ÀÄß ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ ±ÀªÀUÁgÀ PÉÆÃuÉAiÀÄ°è ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢ü ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÉÄð£ÀAvÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Cgï £ÀA:  45/2012 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ
PÀ£Àß PÀ¼ÀĪÀÅ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                 ¢£ÁAPÀ 06-12-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 07-12-12 gÀ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 02-00 UÀAmÉ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ UÉÆÃgɨÁ¼ÀUÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ ZÀ£Àߧ¸ÀªÀ vÀAzÉ zÉÆqÀØ wªÀÄätÚ ¨sÀdAwæ, 30ªÀµÀð, PÁ¬Ä¥À¯Éè ªÁå¥ÁgÀ ¸ÁB UÉÆÃgɨÁ¼À vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. EªÀgÀ eÉÆÃ¥ÀrAiÀÄ »A¢£À ©zÀj£À vÀnÖAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ QAr ºÁQ eÉÆÃ¥ÀrAiÀÄ°è ¥ÀæªÉò¹, CrUÉ PÉÆuÉAiÀÄ°è Qð ºÁQ EnÖzÀÝ 2 PÀ©âlzÀ ¥ÉnÖUÉ(læAPÀ)UÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV, PÀ©âtzÀ ¥ÉnÖUÉUÀ¼À PÉÆArAiÀÄ£ÀÄß gÁr¤AzÀ ºÉ©â ªÀÄÄjzÀÄ CzÀgÀ°èzÀÝ §mÉÖUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀUÀqÉ ©¸ÁQ ZɯÁè ¦¯Éè ªÀiÁr 1) £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 10,000-00 2) 1 vÉÆ° §AUÁgÀzÀ nPÁªÀÄtÂ, UÀÄAqÀÄ, ¨ÉAqÉÆð, C.Q.gÀÆ.8,000-00 3) 10 vÉÆ° ¨É½îAiÀÄ PÁ®ÄZÉÊ£À, GqÀÄzÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ °AUÀzÀPÁ¬Ä C.Q. gÀÆ.3,000-00 »ÃUÉ J¯Áè ¸ÉÃj C.Q. gÀÆ. 21,000-00UÀ¼ÀÄ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ¸ÀévÀÛ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ EzÀÝ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:  353/2012 PÀ®A. 457,380 L¦¹¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ
EvÀgÉ L.¦.¹ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
¢£ÁAPÀ 6-12-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æà ZÀ£ÀߥÀàUËqÀ vÀAzÉ «gÀÄ¥ÁPÀë¥ÀàUËqÀ ªÀAiÀiÁ 55 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÉÆvÀðPÀÄAzÁ vÁ:f: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ EzÁÝUÀ ªÉÄÃ¯É DAd£À¥Àà vÀAzÉ zÉÆqÀØ gÀAUÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ 40 eÁw PÀ¨ÉâÃgÀ ¸Á:PÉÆvÀðPÀÄAzÁ FvÀ£ÀÄ  ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄäªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀiÁr¹zÀ PÉÆ¯É PÉøÀ£ÀÄß ªÁ¥À¸ÀÄì vÉUÉzÀÄPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ E®è¢zÀÝgÉ ¤£Àß vÀªÀÄä£À ºÁUÉ ¤£ÀUÉ ¸ÀºÀ PÉÆ¯É ªÀiÁr ¸Á¬Ä¹ ©qÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ CªÁåZÀÑ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr JzÉAiÀÄ ªÉÄð£À CAV »rzÀÄ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:  126/2012 PÀ®A: 341 504 506 L.¦.¹.£ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-     
          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À  07.12.2012 gÀAzÀÄ 170 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  35,900/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.