Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

16 Feb 2014

Reported Crimes

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ

ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ªÉÄð£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

²ªÀªÀÄä UÀAqÀ UÉÆëAzÀ, ªÀAiÀiÁ-22 ªÀµÀð, eÁ-£ÁAiÀÄPÀ, G-PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á-PÀĹ£ÉÃgÁè, vÁ-UÀzÁé¯ï (J¦), ºÁ.ªÀ-«ÄqÀUÀ®¢¤ß UÁæªÀÄ FPÉAiÀi£ÀÄß  ಈಗ್ಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಆಂದ್ರದ ಕುಸಿನೇರ್ಲಾ ಗ್ರಾಮದ ಗೋವಿಂದ ಎಂಬುವವನೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಮದುವೆಯಾದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ²ªÀªÀÄä ¼À£ÀÄß ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಂತರ ಅವಳ ಶೀಲದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶಯಪಡುತ್ತಾ ಅವಾಚ್ಯ ಬೈಯುವುದು, ಹೊಡೆಯುವುದು ಮಾಡಿ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳು ತವರು ಮನೆಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಸೋದರ ಮಾವನಾದ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಈತನು ದಿನಾಂಕ 14-02-2014 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳನ್ನು ತವರು ಮನೆಯಾದ ಮಿಡಗಲದಿನ್ನಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಆರೋಪಿತನು ದಿನಾಂಕ 15-02-2014 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳಿಗೆ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಹೇಳದೇ ಕೇಳದೇ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಯಾಕೆ ಬಂದೀಯಲೇ ಸೂಳೇ, ಇಂದು ನಿನ್ನನ್ನು ಸಾಯಿಸಿಬಿಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಕೊಡಲಿಯ ಕಾವಿನಿಂದ ಮುಖದ ಮೇಲೆ, ಎಡಗಡೆ ಕಣ್ಣಿನ ಕೆಳಗೆ, ಬಲಗಣ್ಣಿನ ಕೆಳಗೆ, ಎಡಕೆನ್ನೆಯ ಮೇಲೆ, ಬಾಯಿಯ ಮೇಲೆ, ಬೆನ್ನಿಗೆ, ಎಡಪಕ್ಕಡಿಗೆ ಹೀಗೆ ಮನಬಂದಂತೆ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತ ಕಂದಿದಂತೆ ಒಳಪೆಟ್ಟುಗೊಳಿಸಿ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ ಆರೋಫಿತನ ವಿರುದ್ಧ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 19/2014 PÀ®A 498(J), 504, 323, 324, 506 L¦¹ CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
               ದಿನಾಂಕ 15-02- 2014 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 17.55 ಗಂಟೆಗೆ ಮಸ್ಕಿಯ ಜೋಗಿನರಾಮಣ್ಣ ಶಾಲೆಯ ಹಿಂದುಗಡೆ  ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ  ಮೇಲ್ಕಂಡ  ಆರೋಪಿತgÁzÀ 1] ಮಲ್ಲಪ್ಪ ತಂದೆ  ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಹೂಗಾರ  48 ವರ್ಷ ಜಾತಿ ಹೂಗಾ : ಹೂವಿನವ್ಯಾಪಾರ ¸Á: ªÀÄ¹Ì ºÁUÀÆ EvÀgÉ 8 d£ÀgÀÄ PÀÆr ದುಂಡಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಅಂದರ ಬಾಹರ ಎನ್ನುವ ಇಸ್ಪಿಟ್  ಆಟವನ್ನು ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಶ್ರೀ ಗುರುರಾಜ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಪಿ.ಎಸ್. ಮಸ್ಕಿ ರವರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ದಾಳಿ ಮಾಡಲಾಗಿ ಐದು ಜನ ಆರೋಪಿತರು  ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಉಳಿದ 4 ಜನ ಆರೋಪಿತರು ಓಡಿಹೊಗಿದ್ದು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡ ಆರೋಪಿತರನ್ನು ಮತ್ತು  ಇಸ್ಪೇಟ್ ಜುಜಾಟದ ಹಣ 6235=00  ಹಾಗೂ  52 ಇಸ್ಪೇಟ್ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಜಪ್ತು ಮಾಡಿಕೊಂಡು  ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ ಬಂದು  ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀĹ̠  ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ 22/14 ಕಲಂ 87 ಕೆ.ಪಿ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಕೈಗೊಂಡೆನು.

                  ¢£ÁAPÀ. 15-02-2014 gÀAzÀÄ 15-30 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL zÉêÀzÀÄUÀðgÀªÀgÀÄ zÉêÀzÀÄUÀð ¥ÀlÖtzÀ  zÉêÀzÀÄUÀð ¥ÀlÖtzÀ J¦JA¹ DªÀgÀtzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¹àÃmï dÆeÁlzÀ CAzÀgï ¨ÁºÀgï DlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ §UÉÎ RavÀªÁzÀ ¨Áwä ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀAZÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ UÀÄA¥ÁV E¹àÃmï dÆeÁl DqÀÄvÁÛ  M¼ÀUÉ ©zÀÝgÉ £À£ÀUÉ ºÉÆgÀUÉ ©zÀÝgÀ ¤£ÀUÉ C£ÀÄߪÀzÀ£ÀÄß RavÀ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ zÁ½ ªÀiÁr 1) ªÀiÁgÉ¥Àà vÀAzÉ: ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà, 30ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ, PÁ¯ÉUÁgÀ PÉ®¸À, ¸Á: UËgÀA¥ÉÃmï zÉêÀzÀÄUÀð. 2) PÁqÀ¥Àà vÀAzÉ: §¸ÀªÀgÁd, 35ªÀµÀð, ªÀÄrªÁ¼À, ZÁ®PÀ, ¸Á: ¥Ánïï Nt zÉêÀzÀÄUÀð. 3) UÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ: ©üêÀÄtÚ, 27ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ, ZÁ®PÀ, ¸Á: ªÀÄ®ÝPÀ¯ï, ºÁ.ªÀ. UËgÀA¥ÉÃmï zÉêÀzÀÄUÀð.4) ¸Á§tÚ vÀAzÉ: ²ªÀ¥Àà,  25ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ, ZÁ®PÀ, ¸Á: PÀjUÀÄqÀØ Nt zÉêÀzÀÄUÀð. 5) ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ: ±ÉõÀtÚ, 35ªÀµÀð, DmÉÆà ZÁ®PÀ, ¸Á: PÀjUÀÄqÀØ Nt zÉêÀzÀÄUÀð. 6) CPÀâgï vÀAzÉ:ªÀÄĤÃgï ¥Á±À ºÀªÁ¯ÁÝgï, 32ªÀµÀð, ªÀÄĹèA, mÉʯïì PÉ®¸À, ¸Á: ºÉÃgÀÆgÀÄ 7) AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ: ºÉÆ£ÀßAiÀÄå, 22ªÀµÀð, ªÀqÀØgÀÄ, ZÁ®PÀ, ¸Á: ºÉÃgÀÆgÀÄ. 8) SÁ¹A vÀAzÉ: ªÉÆâ£ï ¸Á¨ï, 40ªÀµÀð, ªÀÄĹèA, ZÁ®PÀ, ¸Á: gÁµÀÖç¥Àw Nt zÉêÀzÀÄUÀð. 9) £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ: gÁªÀÄtÚ ªÀÄ£ÁߥÀÆgÀ, 28ªÀµÀð, ºÀjd£À, PÀÆ° PÉ®¸À, ¸Á: ¨Á¥ÀÆf Nt zÉêÀzÀÄUÀð. 10) ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ: ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå ¸Á¹éUÉÃgÀªÀgï, 55ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ, PÀÆ° PÉ®¸À, ¸Á: UËgÀA¥ÉÃmï zÉêÀzÀÄUÀð. EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀgÀ CAUÀ±ÉÆÃzÀ£É ªÀiÁr ªÀÄvÀÄÛ PÀtzÀ°èzÀÝ 7,000/- gÀÆ.UÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀAzÀÄ ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ, DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 26/2014. PÀ®A. 87 PÉ.¦ DåPïÖ.   CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÀåPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
               ¢£ÁAPÀ 15-02-2014 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ °AUÀ¥Àà ªÀAiÀĸÀÄì 28 ªÀµÀð eÁw ªÀqÀØgÀ G:ªÉÄøÀ£ï PÉ®¸À ¸Á: PÀ®ÆègÀÄ vÁ: ªÀiÁ£À« FvÀ£ÀÄ E£ÉÆߧâ CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ £ÁgÀAiÀÄt¥Àà ¸Á:C£Àéj FvÀ£À£ÀÄß vÀ£Àß EUÉßÃlgï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J.36 E.©.6515 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É C£Àéj UÁæªÀÄ¢AzÀ PÀ«vÁ¼ÀPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ dA¨sÀtÚ ¸Á:PÀ«vÁ¼À FvÀ£ÀÄ ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ mÁæöåPÀÖgÀ PÉ.J.36  n.J.8953 mÁæöå° £ÀA PÉ.J.36 n.J.8954 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀ & C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgÀÄPÉÆlÄÖ CªÀjUÉ ¸ÁzÀ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 14/2014 PÀ®A; 279.337 L.¦.¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
                  ದಿನಾಂಕ : 15/02/14 ರಂದು ಸಂಜೆ 5-30 ಗಂಟೆಗೆ ಆರ್.ಜಿ. ಕ್ಯಾಂಪಿನ ರೋಡಿನಲ್ಲಿರುವ ಖಾಜಾಸಾಬ ಇವರ ಬೀಳು ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ 1] ¨Á¨Á vÀAzÉ ±ÉÃSï ZÁAzÀ £ÁAiÀÄPÀ ªÀAiÀÄ 33 ªÀµÀð eÁ : ªÀÄĹèA G : ¸ÉÊPÀ¯ï j¥ÉÃj ¸Á: n¥ÀÄà ¸ÀįÁÛ£ï ºÀwÛgÀ ªÀiÁ£À«. ºÁUÀÆ EvÀgÉ 4 d£ÀgÀ ಆರೋಪಿತರು ಇಸ್ಪೇಟ್ ಜೂಜಾಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಸಿ.ಪಿ.ಐ ಮಾನವಿ ರವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಂತೆ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ. (ಕಾ.ಸು) ರವರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಜೂಜಾಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದ ನಗದು ಹಣ 12910/-/- ರೂ ಹಾಗೂ 52 ಇಸ್ಪಿಟ್ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಜಪ್ತು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಾಪಾಸ ಆರೋಪಿತರೊಂದಿಗೆ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ದಾಳಿಪಂಚನಾಮೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲಿಂದ ಮಾನವಿ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 51/14 ಕಲಂ 87 ಕೆ.ಪಿ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.  
         ¢£ÁAPÀ: 14-02-14 gÀAzÀÄ 5-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ CAiÀÄå¥Àà vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà, 35ªÀµÀð,G:MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á:¸ÀÄAPÀ£ÀÆgÀÄ, vÁ:ªÀiÁ£À«, f:gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£À vÀªÀÄä£ÁzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà,35ªÀµÀð,G:MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á:¸ÀÄAPÀ£ÀÆgÀÄ, vÁ:ªÀiÁ£À« FvÀ£ÀÄ UÀ§ÆâgÀÄ eÁvÉæUÉ ºÉÆÃUÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉý ¦ügÁå¢AiÀÄ CtÚ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ D¥Á¢vÀ ºÀÄ°UÉ¥ÀzÀ¥À vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ, ¸Á:¨sÉÆÃVgÁªÀÄ£ÀUÀÄAqÀ FvÀ£À ºÉZï.J¥sï.r®PÀì »gÉÆà ªÉÆmÁgÀÄ ¸ÀLPÀ¯ï £ÀA.PÉ.J.36/ EB-7360  £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É »AzÉ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀlÄ 7-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆæ ºÀÄ°UÉ¥Àà FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr w½¹zÉÝãÉAzÀgÉ PÁPÀgÀUÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ°è ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ UÁr ªÉÄðAzÀ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÝjAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¢£À ¨sÁUÀPÉÌ ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖV vÀ¯É ºÉÆrzÀÄ gÀPÀÛ §gÀÄvÀÛzÉ C®èzÉ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁV gÀPÀÛ ¸ÉÆÃgÀÄwÛzÉ CA§Äå¯É£ÀìzÀ°è gÁAiÀÄZÀÆgÀÄUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÉÝÃªÉ CAvÁ w½¹zÀÄÝ, vÁ£ÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ §gÀĪÀµÀÖgÀ°è ªÉÊzÀågÀ ¸À®ºÉAiÀÄAvÉ vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA§A¢PÀgÀÄ ¸ÉÃj §¼Áîj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÉÆAiÀÄÄåwÛgÀĪÁUÀ ªÀiÁUÀð ªÀÄzÀå ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄzÀ°è gÁwæ 12-00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É.
              PÁgÀt DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ UÁrAiÀÄ£ÀÄß £ÀqɹgÀĪÀzÀjAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð-gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÁPÀgÀUÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ªÉÃUÀ vÀqÉ ¢§ÄâUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃqÀzÉà ªÁºÀ£À ZÁ®£É ªÀiÁr ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à »AzÉ PÀĽvÀ ªÀÄÈvÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ£ÀÄ PɼÀUÉ ©¢zÀÝjAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¢£À ¨sÁUÀPÉÌ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ EzÀÝ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ oÁuÉ  C.¸ÀA. 26/2014 PÀ®A;279,304(J) L¦¹ CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

     ¢£ÁAPÀ: 15-02-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-30UÀAmÉUÉ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ PÀA¥ËAqÀzÀ°è £ÁgÁAiÀÄt £ÁAiÀÄÌ vÁAqÀzÀ  ±ÀAPÀæ¥Àà£À Z˪Áít FvÀ£À JgÀqÀ£É ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ gÉÃtÄPÀªÀÄä @ gÉÃtÄPÁ  FPÉUÉ ±ÀAPÀæ¥Àà£À ªÉÆzÀ®£É ºÉAqÀwAiÀÄ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ 1) ¸ÉÆêÀįɥÀà vÀAzÉ ±ÀAPÀæ¥Àà ¸Á- £ÁgÁAiÀÄt £ÁAiÀÄÌ vÁAqÀ 2) gÉêÀ¥Àà vÀAzÉ ±ÀAPÀæ¥Àà ¸Á- £ÁgÁAiÀÄt £ÁAiÀÄÌ vÁAqÀ3)AiÀÄAPÀ¥Àà @ ªÀĺÁAvÀ¥Àà ¸Á- £ÁgÁAiÀÄt £ÁAiÀÄÌ vÁAqÀ4) zsÀªÀÄðtÚ vÀAzÉ bÀvÀæ¥Àà   ¸Á- ¸ÀÆ®zÀUÀÄqÀØ ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀ°è DgÉÆæ £ÀA 1ªÀÄvÀÄÛ 2£ÉÃzÀݪÀgÀ£ÀÄß Cfð «ZÀgÀuÉUÉAzÀÄ oÁuÉUÉ PÀgɹzÀÝgÀ »£À߯ÉAiÀÄ°è ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ PÀA¥ËAqÀzÀ°è CfðzÁgÀ¼ÀÄ EzÁÝUÀ DgÉÆæ £ÀA1ªÀÄvÀÄÛ2 £ÉzÀݪÀgÀÄ DPÉUÉ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉAiÀÄÄvÁÛ DPÉAiÀÄ PÉÊ »rzÀÄ J¼ÉzÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀÄzÉå ¥ÀæªÉò¹ gÉÃtÄPÀªÀÄä½UÉ FjÃw zËdð£Àå ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀjAiÀÄ®è CAvÁ DgÉÆævÀjUÉ ºÉýzÀÝPÉÌ, DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀjUÉ ¤ÃªÉãÀÄ ±ÀAl QvÀÄÛPÉƼÀÄîwÛÃj CAvÁ CAzÀÄ PÀvÀðªÀåzÀ ªÉÄÃ¯É EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛçªÀ£ÀÄß »rzÀÄ J¼ÉzÁr G½zÁgÉÆævÀgÉ®ègÀÄ ¸ÉÃj CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁ¢ ºÁUÀÆ EvÀgÀjUÉ ¸ÀPÁðj PÀvÀðªÀåPÉÌ CrØ ¥Àr¹  gÉÃtÄPÀªÀÄä½UÉ PÉÊ »rzÀÄ J¼ÉzÁr C¥ÀªÀiÁ£ÀUÉƽ¸À®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ ¤ÃrzÀ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 25/14 PÀ®A.,143,147,323,353,354,355,504, gÉ/« 149 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

          ಫಿರ್ಯಾದಿ ²æäªÁ¸À vÀAzÉ UÉÆëAzÀ 48 ªÀµÀð eÁ : F½UÉÃgï G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á : PÀ¸À¨É PÁåA¥ï. vÁ: f: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀನ ಮಗಳಾದ ಶಾಂಭವಿ ಈಕೆಯನ್ನು ಮಾನವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಆರ್.ಜಿ. ಕ್ಯಾಂಪಿನ ನಾಗೇಂದ್ರ ಕೆ ಈತನಿಗೆ ಈಗ್ಗೆ 9 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಸದರಿಯವಳಿಗೆ 03 ಜನ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದು, ಆಕೆಗೆ ಈಗ್ಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಇದ್ದು, ಮಾನವಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತು ಬಸವ ಪ್ರಭು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದರು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ.  ದಿನಾಂಕ 14-02-14 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 6-30 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನಿಗೆ ತನ್ನ ಮಗಳು ತನಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತಾ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೇ ತನ್ನ ಅಳಿಯನಾದ ನಾಗೇದ್ರ ಕೆ ಈತನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಮಗಳು ಹೊಟ್ಟೆ ಬೇನೆ ತಾಳಲಾರದೆ ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ ಔಷಧ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ.  ನಾನು ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಾನವಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ನಂತರ ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ರಾಯಚೂರು ರಿಮ್ಸ್ ಭೋದಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇಲಾಜು ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ ದಿನಾಂಕ 15-02-14 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 6-30 ಗಂಟೆಗೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ತನ್ನ  ಮಗಳ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನ ಇರುವುದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ಹೇಳಿಕೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಮೇರೆಗೆ ಮಾನವಿ ಠಾಣೆ ಯು.ಡಿ.ಆರ್ ನಂ.05/14 ಕಲಂ 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ. ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈ ಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
          ¢£ÁAPÀ: 07.02.2014 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5.30 UÀAmÉUÉ £À£Àß UÀAqÀ gÁAiÀÄZÀÆjUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è £ÀªÀÄä ¨sÁªÀ£À ªÀÄPÀ̼ÁzÀ zÉÆqÀØ «ÃgÉñÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀtÚ «ÃgÉñÀ EªÀj§âgÀÄ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀPÉÌ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ®Qëöäà UÀAqÀ wªÀÄä¥Àà  gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ £À£Àß ¸ÀAUÀqÀ dUÀ¼À vÀUÉzÀÄ ‘’J¯Éà gÀAqÉ ¤Ã£ÀÄ ¤£Àß UÀAqÀ¤UÉ D¹ÛAiÀÄ°è ¨sÁUÀPÉÆqÀĪÀAvÉ ºÉüÀ°èPÉÌ §gÀĪÀ¢®èªÉãÀÄ’’ CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ E§âgÀÄ ¸ÉÃj PÉʬÄAzÀ £À£ÀUÉ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ, ªÀÄvÀÄÛ ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉzÀÄ J¼ÉzÁrzÀgÀÄ. DUÀ CzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ©r¸À®Ä §AzÀ £À£Àß ªÀÄUÀ ªÉÊ «±Á¯ï PÀĪÀiÁgÀ FvÀ¤UÉ zÉÆqÀØ «ÃgÉñÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EzÀÝ ºÀÆ«£À ¹ªÉÄAmï ¥Ámï JwÛ §®UÁ®Ä ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÁQzÀ£ÀÄ.CAvÀ   ²æêÀÄw ®Qëöäà UÀAqÀ wªÀÄä¥Àà 46 ªÀµÀð eÁw: ªÀÄÄ£ÀÆßgÀÄ PÁ¥ÀÄ G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À
¸Á: mÉÊ¥ï-¹-151 Pɦ¹ PÁ¯ÉÆä ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ.PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ü DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA§gï 27/2014 PÀ®A 323.324.504 ¸À»vÀ 34 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¥Á¸À£É PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ
ªÀÄ»¼É PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
               ²æà «gÀÄ¥ÁPÀë¥Àà vÀAzÉ §¸À£ÀUËqÀ ªÀ:52 ªÀµÀð eÁ:°AUÁAiÀÄvÀ G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:AiÀÄgÀªÀÄgÀ¸ï UÁæªÀÄ ತನ್ನ ಹಿರಿಯ ಮಗಳಾದ ಬಸವರಾಜೇಶ್ವರಿ :19 ವರ್ಷ , ಈಕೆಯು ದಿನಾಂಕ:11.02.2014 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8.30 ಗಂಟೆಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಬಹಿರ್ದೆಸೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು  ಬಹಿರ್ದೆಸೆಗೆ ಹೋದ ತನ್ನ ಮಗಳು ವಾಪಸ್ ಮನೆಗೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ  ನನ್ನ ಮಗಳು ದಿನಾಂಕ:11.02.2014 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8.30 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.ಆದ್ದರಿಂದ  ಕಾಣೆಯಾದ ತನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ಚಹರೆ ಪಟ್ಟಿ ವಿವರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ:15.02.2014 ರಂದು ಪಡೆದುಕೊಂಡು  ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ  UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ಗುನ್ನೆ £ÀA: 39/2014 PÀ®A: ªÀÄ»¼É PÁuÉ  Cr¬Äè ¥ÀæPÀgÀt ದಾಖಲು ಮಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂrgÀÄvÁÛgÉ.                   


¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-


            gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 16.02.2014 gÀAzÀÄ   62  ¥ÀæÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr    10,600/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.