Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

5 Dec 2014

Reported Crimes

                                  
                          ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w::
ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ªÉÄð£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                    ಆರೋಪಿ ನಂ. 1 ರಿಂದ 8 ಜನರು ದಿ.20/04/2014 ರಿಂದ 05/05/2014 ರವರೆಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ gÉÃtÄPÁ UÀAqÀ PÀ®è¥Àà £ÀA¢ºÁ¼À 19ªÀµÀð,  ªÀÄ£ÉPÉ®¸À, ¸Á.aPÀÌAiÀÄgÀ¢ºÁ¼À UÁæªÀi.  FPÉAiÀÄ ಬಲಗೈ ಸರಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲಾ. ಆಕೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲಾ, ನೀನ್ನ ತವರು ಮನೆಯಿಂದ ಹಣ ತರುವಂತೆ ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಟ್ಟು, ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈಯ್ಯುವುದು, ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆಯುವುದು, ಬಡಿಯುವುದು, ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಅಲ್ಲದೆ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರಳಿಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಎಲ್ಲಾ ಆರೋಪಿತರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ದಿ.30/08/2014 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಾರಯಣಪೂರದ ಶ್ರೀ ಕೋರಿ ಸಂಗಪ್ಪನ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ ನಂ.1 PÀ®è¥Àà vÀAzÉ PÀjAiÀÄ¥Àà ರವರಿಗೆ  ಆರೋಪಿ ನಂ. 09 ರವರೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ°è  ಖಾಸಗಿ ದೂರು ಸಂ. 65/2014 ನೇದ್ದನ್ನು ¸À°è¹zÀÝgÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:  163/2014 PÀ®A. 498(J), 323, 504, 506, 494, 109, 112, 114, L¦¹ CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು.
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
      ದಿನಾಂಕ 04.12.2014 ರಂದು ಏಗನೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶಿವರಾಜ ತಂದೆ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಕೊತಿಗುಡ್ಡ 30 ವರ್ಷ ಜಾ:ಯಾದವ :ಒಕ್ಕಲುತನ ಸಾ:ಸೊಮನಮರಡಿ ತಾ:ದೇವದುರ್ಗಾ FvÀ£À  ಸಂಬಂದಿಕನು ಮೃತ ಪಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕುರಿತು ತಮ್ಮೊರಿನ ಆಟೋ ನಂ ಕೆ ಎ 36 6591 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸಂಬಂದಿಕರೆಲ್ಲರು  ಎಗನೂರು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ತನ್ನ ಸಂಬಂದಿಕನ ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ವಾಪಸ ತಮ್ಮೊರಿಗೆ ಸದರಿ ಆಟೋದಲ್ಲಿ ರಾಯಚೂರು-ದೇವದುರ್ಗಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ  ಸುಲ್ತಾನಪೂರ ಬಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹತ್ತಿರ ಸಾಯಂಕಲ 7.00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಗಬ್ಬೂರ ಕಡೆಗೆ ಹೊಗುತ್ತಿರುವಾಗ್ಗೆ ಸದರಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ದೇವದುರ್ಗಾ ಕಡೆಯಿಂದ ಲಾರಿ ನಂ ಕೆ ಎ 36/9930 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನು ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ನಿರ್ಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಅಡ್ಡದಿಡ್ಡಿಯಾಗಿ ಚಾಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಸದರಿ ಆಟೋಕ್ಕೆ ಎದರು ಗಡೆಯಿಂದ ಟಕ್ಕರ ಕೊಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಆಟೋದ ಮದ್ಯದ ಸೀಟಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ 1) ಬಸವರಾಜ ಪೂಜಾರಿ 2) ಬೂದೆಪ್ಪ 3) ಶ್ರೀಮತಿ ಶಿವಮ್ಮ ರವರುಗಳಿಗೆ ಭಾರಿಸ್ವರೂಪದ ಗಾಯಾಗಳು ಸಂಬವಿಸಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿದೆಲ್ಲದೆ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನ್ನು ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಆಟೋ ಚಾಲಕನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಒಟ್ಟು 09 ಜನರಿಗೆ ಭಾರಿ ಹಾಗು ಸಾದ ಸ್ವರೂಪದ ಗಾಯಾಗಳು ಸಂಬವಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಲಾರಿ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಲಾರಿಯನ್ನು ಘಟನಾ ಸ್ಥಳದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೊಗಿದ್ದು ಹೆಸರು ವಿಳಾಸ ತಿಳಿದುಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಮೃತರ ಕುಟುಂ§ದ ಹೊಣೆಯು ಮೃತರ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿದ್ದ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿAzÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA 302/2014 PÀ®A 279,337,338,304(A)IPC & 187 IMV Act CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸ÀPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-                                                                          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ,gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 05.12.2014 gÀAzÀÄ  61 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 5500/-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.