Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

5 Sep 2015

Reported Crimes

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

J¸ï.¹./ J¸ï.n. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-           
¢£ÁAPÀ 3/9/15 gÀAzÀÄ  1600UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÉÆëAzÀ¥À°è UÁæªÀÄzÀ ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀìªÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ 55 ªÀµÀð eÁw ªÀiÁ¢UÀ G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á:UÉÆëAzÀ ¥À°è vÁ: zÉêÀzÀÄUÀð FPÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ »AzÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ PÁ®Ä ªÀÄrAiÀÄ®Ä (ªÀÄÆvÀæ «¸Àðd£ÉUÉ) PÀĽwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ C°èUÉ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀ¤UÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ ºÉtÄÚªÀÄPÀ̼ÀÄ PÁ®Ä ªÀÄrAiÀÄ®Ä PÀĽwzÀÝ°èUÉ §gÀÄwÃAiÀiÁ CAvÁ PÉýzÁUÀ DgÉÆæ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ £À£ÀUÉ §Ä¢ÞªÁzÀ ºÉüÀ°PÉÌ §gÀÄwÛAiÀiÁ CAvÁ CAzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ eÁw JwÛ ¨ÉÊzÀÄ, PÉÊ ªÀÄvÀÄÛ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 133/15 PÀ®A 323,355,504 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3(i)(x) J¸ï¹/ J¸ïn ¦.J. PÁAiÉÄÝ-1989. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                  ದಿನಾಂಕ :4/9/2015 ರಂದು 23-30 ಗಂಟೆಯಿಂದ ದಿನಾಂಕ: 5/9/2015 ರಂದು 00-30ಗಂಟೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ  ಕವಿತಾಳ ಠಾಣಾವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿಯ ಹಿರೇದಿನ್ನಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಸ್ಪೀಟ್ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದ 1] ºÀ£ÀĪÀÄtÚ vÀAzÉ ¥ÀA¥ÀtÚ, 40ªÀµÀð, eÁ:°AUÁAiÀÄvÀ, G:MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á:»gÉâ¤ß2] ¸ÀtÚ ¥ÀA¥ÀtÚ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà, 38ªÀµÀð, eÁ:PÀÄgÀħgÀ, G:MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á:»gÉâ¤ß3] £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà, 40ªÀµÀð, eÁ:PÀÄgÀħgÀ, G:MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á:»gÉâ¤ß4] §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ CA§tÚ, 32ªÀµÀð,eÁ:°AಗಾAiÀÄvÀ, G:MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á:»gÉâ¤ß5] §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ, 35ªÀµÀð, eÁ:PÀÄgÀħgÀ, G:MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á:»gÉâ¤ß. 6] AiÀÄAPÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥ÀàUËqÀ, 50ªÀµÀð, G:°AUÁAiÀÄvÀ, G:MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á:»gÉâ¤ß EªÀgÀ£ÀÄß  ದಸ್ತಗಿರಿಪಡಿಸಿ , ಇಸ್ಪೆಟ್ ಜೂಜಾಟದ ಧಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆಯನ್ನು ಮತ್ತು  ಧಾಳಿಯ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಜಪ್ತಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಇಸ್ಪೀಟ್‌‌ ಜೂಜಾಟದ ನಗದು ಹಣ 7440- & 52 ಇಸ್ಪೀಟ್ಎಲೆಗಳನ್ನು  ತಂದು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ದು ಸದರಿ ಪಂಚನಾಮೆಯ ಅಧಾರದ ಮೇಲಿನಿಂದ ಕವಿತಾಳ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಅಪರಾಧ ಸಂಖ್ಯೆ:103/2015, ಕಲಂ 87 ಕೆ ಪಿ ಕಾಯಿದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈ ಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ  

AiÀÄÄ.r.Dgï.  ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-   
ದಿ|| 30-08-15 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 01.30 ಗಂಟೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮೃತ ¨Á§ªÀÄä UÀAqÀ AiÀÄ®è¥Àà ªÀAiÀiÁ|| 35 ªÀµÀð, eÁw|| ªÀiÁ¢UÀ G|| PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á|| ºÀjd£ÀªÁqÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ. FPÉAiÀÄÄ ತನ್ನ ತವರು ಮನೆಯಾದ ಮಾಡಮಾನದೊಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ತಾನು ತೊಟ್ಟ ಪಾಲಿಸ್ಟಾರ್ ಸೀರೆಯ ಸೆರಗು ಅಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಒಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಬೆಂಕಿ ತಗಲಿ ಮೈ ಸುಟ್ಟಿದ್ದು ಇಲಾಜು ಕುರಿತು ರಿಮ್ಸ ಬೋಧಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ  ಸೇರಿಕೆ ಯಾಗಿದ್ದು ಇಲಾಜು ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೇ ದಿ|| 04-09-15  ರಾತ್ರಿ 10.30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 13/2015 PÀ®A: 174 ¹.Cgï.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
                        
 ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-  .

     gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 05.09.2015 gÀAzÀÄ  46 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 5,500 /- gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.
Special Press Note

                          ¥ÀwæPÁ¥ÀæPÀluÉ

CPÀæªÀÄ ¸ÉÃA¢/ºÉAqÀ ºÁUÀÆ ¹ºÉZï ¥ËqÀgï ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ 42 d£ÀgÀÄ ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀ±ÀPÉÌ

           ¢£ÁAPÀ 01-08-2015 jAzÀ 04-09-2015 gÀ ªÀgÉUÉ «±ÉõÀ PÁAiÀiÁðZÀgÀuÉ £Àqɹ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ°£À UÁæªÀÄUÀ¼À°è CPÀæªÀĪÁV ¸ÉÃA¢/ºÉAqÀ ªÀÄvÀÄÛ ¹ºÉZï ¥ËqÀgï ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀªÀgÀ «gÀÄzÀÝ C§PÁj PÁAiÉÄÝ ªÀÄvÀÄÛ L¦¹ PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è 39 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹ MlÄÖ 56 d£À (52 ¥ÀÄgÀĵÀ, 04-¹ÛçÃ) DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVgÀ ªÀiÁr MlÄÖ 764 °Ãlgï ¸ÉÃA¢ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ gÀÆ 8,710/-, ¹ºÉZï ¥ËqÀgï 4.52 PÉ.f, CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ gÀÆ 4,600/-, gÀÆ 13,155/- ªÀiË®åzÀ CPÀæªÀÄ ªÀÄzÀå, 1 fÃ¥ï, 10 ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÉÃjzÀAvÉ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ 2,845/-UÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄÄA¢£À ¢£ÀUÀ¼À°è PÀÆqÀ PÁAiÀiÁðZÀgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀĪÀgɹ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. CPÀæªÀĪÁV ¸ÉÃA¢/ºÉAqÀ ªÀÄvÀÄÛ ¹ºÉZï ¥ËqÀgï ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀªÀgÀ §UÉÎ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ ªÀiÁ»w ¤Ãr ¸ÀºÀPÀj¸À®Ä PÉÆÃjzÉ.