Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

29 Dec 2018

Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:
ªÀÄmÁÌzÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w.
ದಿನಾಂಕ 26.12.2018 ರಂದು 19.45 ಗಂಟೆಗೆ ಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸರ್ಕಲ್ ಹತ್ತಿರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತನು ಮಟಕಾ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಎಂಬತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡುವದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಅದೃಷ್ಟದ ಅಂಕೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವಾಗ, ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ²æà UÀAUÀ¥Àà §Ä°ð ¦.J¸ï.L ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಹಿಡಿದು ಅವನಿಂದ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು, ಬರೆದ ಮಟಕಾ ಚೀಟಿ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಾನೇ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವದಾಗಿ  ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತಾ ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆ, ಮುದ್ದೇಮಾಲು, ಆರೋಪಿ ಯಮನೂರ ತಂದೆ ಮೌಲಾಸಾಬ ವಯಾ: 45 ವರ್ಷ ಜಾ: ಮುಸ್ಲಿಂ : ಪಾನ್ ಶಾಪ ಅಂಗಡಿ ಸಾ: ಸಿನಿಮಾ ಟಾಕೀಸ್ ಹತ್ತಿರ ಹಟ್ಟಿ ಪಟ್ಟಣ ತನನ್ನು ಹಾಗೂ ವರದಿಯೊಂದಿಗೆ  ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಠಾಣೆಗೆ ತಂದು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ದನ್ನು ಠಾಣಾ ಎನ್.ಸಿ ನಂ 44/2018 ರಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆಸಲು ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ವರದಿಯನ್ನು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ  27.12.2018 ರಂದು ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಪರವಾನಗಿ ಬಂದಿದ್ದು, ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲಿಂದ ಹಟ್ಟಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂಬರ 303/2018 PÀ®A. 78(111) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
      ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕಣದ ಮಾಹಿತಿ.
¢£ÁAPÀ: 26-12-2018 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆæ ªÀÄ£ÉÆÃdPÀĪÀiÁgÀ FvÀ£ÀÄ gÁAiÀįï J£À¦üÃ®Ø ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA.PÉJ-36 EDgï-6055 £ÉÃzÀÝgÀ »AzÉ ¸ÀaãÀ FvÀ£À£ÀÄß PÀÆr¹ PÉÆAqÀÄ CgÀPÉÃgÁ¢AzÀ eÁUÀlUÀ¯ï UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV C°èAzÀ ¹gÀªÁgÀPÉÌ  ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ  ªÀÄ£ÉÆÃdPÀĪÀiÁgÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV eÁUÀlUÀ¯ï ¹gÀªÁgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ºÉUÀÎqÀ¢¤ß UÁæªÀÄzÀ ¸À«ÄÃ¥À EgÀĪÀ vÀÄAUÀ¨sÀzÀæ PÉ£Á®UÉ ¤«Äð¹gÀĪÀ ©æqÀÓ£À §®UÀqÉAiÀÄ gÀPÀëuÁ UÉÆÃqÉUÉ UÀÄ¢ÝzÁUÀ ªÀÄ£ÉÆÃdPÀĪÀiÁgÀ£À vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¨Á¬ÄUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£À »AzÉ PÀĽwÛzÀÝ ¸Àaãï FvÀ£À §® PÉÊUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉ.«gÉñÀ vÀAzÉ  UÀƼÀ¥Àà 49  ªÀµÀð  eÁ:°AUÁAiÀÄvÀ  G: MPÀÌ®ÄvÀ£À  ¸Á: CgÀPÉÃgÁ  vÁ: zÉêÀzÀÄUÀð ರವರು ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ಗಬ್ಬೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 237/18 PÀ®A 279,337,304(J) L.¦.¹ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು vÀ¤SÉ PÉÊಗೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

     ¢£ÁAPÀ 26-12-18 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ  ªÀÄÈvÀ/DgÉÆæ ¸À°ÃA FvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ-36 FDgï-3337 £ÉÃzÀÝgÀ »AzÀÄUÀqÉ D¹Ã¥sï£À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-ªÀĹ̠ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄ°èPÁdÄð£À PÁåA¥ï  ºÀwÛgÀ  ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV gÀ¸ÉÛUÉ JªÉÄä CqÀØ §A¢zÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀzÉà gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀÝjAzÀ ¸À°ÃA£À  §® PÀtÂÚ£À ªÉÄïÉ, JzÉUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ §®UÉÊ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄAUÉÊ ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, D¹Ã¥sï¤UÉ §® PÀtÂÚ£À  ªÉÄÃ¯É §®¨sÀÄdPÉÌ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ  ªÀÄvÀÄÛ §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ vÉgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ E§âgÀ£ÀÄß ªÀĹÌAiÀÄ C£ÀߥÀÆtð  £À¹Að ºÉÆÃA£À°è  aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ ¸À°ÃA£À£ÀÄß ªÉÊzÀågÀÄ ¥ÀjÃQë¹  ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀĪÀÅzÁV w½¹zÀÄÝ  D¹Ã¥sï£À£ÀÄßö ºÉaÑ£À aQvÉìUÁV °AUÀ¸ÀUÀÆgÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ²æà SÁeÁ¸Á¨ï vÀAzÉ ºÉÆ£ÀÆßgÀĸÁ¨ï  RÄgÉö 60 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À  eÁ: ªÀÄĹèA ¸Á: EA¢gÁ PÁ¯ÉÆä PÁgÀlV ರವರು ¤ÃrzÀ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ಬಳಗಾನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ UÀÄ£Éß 157/18 PÀ®A 279,337,338,304(J) L.¦.¹. ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ ಗೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.