Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

6 Jun 2015

Reported Crimes


                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

          ¢£ÁAPÀ:04/06/15 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà UÀAUÀ¥Àà vÁ¬Ä AiÀÄ®èªÀÄä,38ªÀµÀð,eÁ:ªÀiÁ¢UÀ,¸Á:ªÀÄ®zÀPÀ¯ï FvÀ£ÀÄ ªÀÄ®zÀPÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ ªÀiÁgɪÀÄä UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ C°è PÀĽwÛzÀÝ DgÉÆævÀgÁzÀ gÁd¥Àà vÀAzÉ ¸ÀtÚ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÁUÀgÁd vÀAzÉ w¥ÀàtÚ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À£ÀÄß £ÉÆÃr £Á¼É ¥ÀAZÁAiÀÄw j¸À®Ö §vÁðzÀ £ÁªÉà UÉ¢AiÉÆÃzÀÄ UÉzÀÝ ªÉÄÃ¯É PÉ®ªÀjUÉ Lw vÀr CAvÀ CAzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ DzÀ dUÀ¼ÀzÀ PÁgÀt¢AzÀ DgÉÆævÀgÀÄ gÁwæ 8-30 UÀAmÉUÉ ªÀÄ®zÀPÀ¯ï UÀgÁªÀÄzÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀPÉÌ §AzÀÄ CzÀgÀ°è DgÉÆæ gÁd¥Àà£ÀÄ K£À¯Éà ¨ÉÆøÀÄr ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É JµÀÄÖ zÉÊAiÀÄð EzÀÝgÉ £Á«zÀÝ°èUÉ §AzÀÄ CªÀgÀÄ UÉ¢vÁgÀ EªÀgÀÄ UÉ¢gÁgÀ CAwÃAiÉÄãÀ¯É CAvÀ CAzÀÄ ¦üAiÀiÁ¢UÉ PÀnÖUɬÄAzÀ §® PÀ¥Á¼ÀPÀPÉ ºÉÆqÉzÀÄ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ M¼À¥ÉlÄÖ UÉƽ¹zÀÝjAzÀ ¥ÉmÁÖV ¨ÁªÀÅ §A¢zÀÄÝ, EzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ©r¹PÉƼÀ¼Àî®Ä §AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw ¸ÀÄeÁvÀ FPÉUÉ DgÉÆæ £ÁUÀgÁd, ºÀA¥ÀtÚ, gÀ«ZÀAzÀæ EªÀgÀÄ ªÉÄÊPÉÊ ªÀÄÄnÖ J¼ÉzÁr PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄUÉƽ¹zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÆ ±ÀgÀt§¸ÀªÀ FvÀ¤UÉ ²Ã£À¥Àà FvÀ£ÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ, DgÉÆæ ªÀÄ®è¥Àà£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ PÉʬÄAzÀ ªÉÄÊPÉÊUÉ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹zÀzÀÄ C®èzÉ, DgÉÆæ ªÀÄgÉ¥Àà£ÀÄ ¯Éà ªÀÄUÀ£É £Á¼É j¸À®Ö  §AzÀÄ £ÀªÀÄä ¥É£Á¯ï £ÀªÀgÀÄ UÉzÀÝgÉ ¤ªÀÄä£ÀÄß fêÀ ¸À»vÀ G½¸ÉÆâ®® JAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 80/2015 PÀ®A:143,147,323,324,354,504,506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹.   CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
            ದಿ;--05/06/2015 ರಂದು ಯಾಪಲಪರ್ವಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ  ಗೆದ್ದ ಪಾರ್ಟಿಯವರು ಮಾರೆಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಬರಲು ಹೋದಾಗ ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿಯ 1).ಅರುಣಕುಮಾರ ತಂದೆ ಮಾರೆಪ್ಪ ತಳವಾರ   2).ವಿರುಪಾಕ್ಷಿ ತಂದೆ ಮಾರೆಪ್ಪ ನಾಯಕ,   3).ಶರಣಪ್ಪ ತಂದೆ ಬಸವರಾಜ ನಾಯಕ  4).ಶಂಕರಪ್ಪ ತಂದೆ ಬಸವರಾಜ ನಾಯಕ,     5).ಕನಕಪ್ಪ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪ ಜೀನೂರು ಎಲ್ಲರೂ   ಸಾ;-ಯಾಪಲಪರ್ವಿ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ.ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪ ರಾಯಗೋಡು 25 ವರ್ಷ, ಜಾ:-ನಾಯಕ,;-ಒಕ್ಕಲುತನ,ಸಾ;-ಯಾಪಲಪರ್ವಿ, ತಾ;-ಸಿಂಧನೂರು FvÀ¤ಗೆ '''ಲೇ ಬಸ್ಯಾ ಸೂಳೆ ಮಗನೇ ನೀವು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿರಿ ಅಂತಾ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ತೋರಿಸಲು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಅನ್ನಲೇ ಅಂತಾ ಬೈದು ಜಗಳಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದವರೇ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ತಲೆಯ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಹುಬ್ಬಿನ ಮೇಲೆ ಹಾಗು ಇತರೇ ಕಡೆಗೆ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯಪಡಿಸಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೆ ವಿರುಪಾಕ್ಷಿ ಈತನಿಗೆ ರಮೇಶ ಈತನು ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಬಲಗೈಗೆ ಹೊಡೆದು  ರಕ್ತಗಾಯಪಡಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೂಳಿದ ಆರೋಪಿತರು ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನಿಗೆ ಮತ್ತು ಗಾಯಾಳು ರಮೇಶ ಮತ್ತು ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಈತನಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತು ಕೈಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯಪಡಿಸಿದ್ದು ನಂತರ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಸಿಕ್ಕರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಜೀವ ಸಹಿತ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿದ್ದ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ಠಾಣಾ ಅಪರಾಧ ಸಂಖ್ಯೆ 69/2015.ಕಲಂ.143,147,323,324,504,506 ಸಹಿತ 149 ಐಪಿಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
           ಪಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ.ಇಬ್ರಾಹಿಂಸಾಬ ತಂದೆ ಇಸ್ಮಾಯಿಲಸಾಬ 40 ವರ್ಷ, ಜಾ:-ಮುಸ್ಲಿಂ.ಉ;-ಒಕ್ಕಲುತನ,ಸಾ;-ಪರಾಪೂರು.EªÀರಿಗೆ ಮತ್ತು 1). ಹಿರೇಮೌಲಸಾಬ ತಂದೆ ರಾಜಸಾಬ ಗೌಡ್ರು ಮುಸ್ಲಿಂ. ಹಾಗೂ ಇತರೇ 26 ಜನರು ಎಲ್ಲರೂ ಸಾ;-ಪರಾಪೂರು ತಾ;-ಸಿಂಧನೂರು.EªÀjUÉ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹಳೆಯ ದ್ವೇಷವಿದ್ದು ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಸರಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲಾ.ಮೊನ್ನೆ ನಡೆದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಪಾರ್ಟಿಯವರು ಸ್ವರ್ದೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಆರೋಪಿತರ ಪಾರ್ಟಿಯವರು ಗೆದ್ದಿದ್ದು ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರರ ಪಾರ್ಟಿಯವರು ಸೋತಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ದಿನಾಂಕ;-05/06/2015 ರಂದು ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಪರಾಪೂರು ಗ್ರಾಮದ ದಾಸರ ಕಟ್ಟೆಯ ಹತ್ತಿರ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನು ಹಾಗು ಹುಸೇನಸಾಬ, ಪಾಪಸಾಬ, ಮೈನುದ್ದೀನ ಮತ್ತು ದಾವಲಸಾಬ ಪಕೀರಸಾಬ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕುಳಿತುಕೋಂಡಿರುವಾಗ  ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿಯ ನಮೂಧಿತ ಆಪಾಧಿತರು ತಮ್ಮ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು, ಬಡಿಗೆಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಕೊಂಡು ಬಂದು ಹಳೆಯ ದ್ವೇಷದಿಂದ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರರೊಂದಿಗೆ ಜಗಳ ಮಾಡಲು ಬಂದು ''ಲೇ ಸೂಳೆ ಮಕ್ಕಳೇ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ್ದೇವೆ ಅಂತಾ ಚೀರಾಡುತ್ತ ಬಂದವರೇ ಪಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಕೈಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟೆಗೆಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯಪಡಿಸಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೆ ಹುಸೇನಸಾಬ ಈತನಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಮೂಗಿನ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದು ಭಾರೀ ರಕ್ತಗಾಯಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಅಲ್ಲದೆ ಎಡಗೈ ಮೇಲೆ ಬಲಗೈ ಬುಜದ ಮೇಲೆ, ಬಲಗಾಲು, ಮೊಣಕಾಲಿಗೆ ಹೊಡೆದು ಒಳಪೆಟ್ಟುಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಮತ್ತು ಪಾಪಯ್ಯ, ಮೈನುದ್ದೀನ, ದಾವಲಸಾಬ ಇವರುಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯಪಡಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಆರೋಪಿತರು ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನಿಗೆ  ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿದ್ದ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ಠಾಣಾ ಅಪರಾಧ ಸಂಖ್ಯೆ 70/2015.ಕಲಂ.143,147,148,323,324,326,504,506, ಸಹಿತ 149 ಐಪಿಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ
        ಪಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ.ಮಹ್ಮದಖಾನ ತಂ ಸುಭಾನಸಾಬ 28 ವರ್ಷ, ಜಾ:-ಮುಸ್ಲಿಂ.ಉ;-ಒಕ್ಕಲುತನ, ಸಾ;-ಪರಾಪೂರು.ತಾ;-ಸಿಂಧನೂರು.EªÀರಿಗೆ ಮತ್ತು 1).ಹುಸೇನಸಾಬ ತಂದೆ ಮೌಲಾಸಾಬ ಮುಸ್ಲಿಂ. ಹಾಗೂ ಇತರೇ 24 ಜನರು ಎಲ್ಲರೂ ಸಾ;-ಪರಾಪೂರು ತಾ;-ಸಿಂಧನೂರುEªÀgÀÄUÀ½UÉ  ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹಳೆಯ ದ್ವೇಷವಿದ್ದು ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಸರಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲಾ.ಮೊನ್ನೆ ನಡೆದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಪಾರ್ಟಿಯವರು ಸ್ವರ್ದೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರರ ಪಾರ್ಟಿಯವರು ಗೆದ್ದಿದ್ದು ಆರೋಪಿತರ ಪಾರ್ಟಿಯವರು ಸೋತಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.ದಿನಾಂಕ;-05/06/2015 ರಂದು ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಪರಾಪೂರು ಗ್ರಾಮದ ದಾಸರ ಕಟ್ಟೆಯ ಹತ್ತಿರ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ಮಹ್ಮದಲಾಲಸಾಬ,ಹಿರೇಮೌಲಾಸಾಬ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಆರೋಪಿತರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು, ಬಡಿಗೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಅಕ್ರಮ ಕೂಟ ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದವರೇ ಹಳೆಯ ದ್ವೇಷದಿಂದ ಮತ್ತು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೋತ ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಹ್ಮದಲಾಲಸಾಬ, ಹಿರೇಮೌಲಾಸಾಬ ಇವರಿಗೆ ಕೈಗಳಿಂದ, ಕಲ್ಲಿನಿಂದ, ಬಡಿಗೆಯಿಂದ ಮೈಕೈಗೆ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯಪಡಿಸಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೆ ''ಲೇ ಸೂಳೆ ಮಕ್ಕಳೆ ಇವರು ಬಿಡಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಸಿಕ್ಕರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವ ಸಹಿತ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ  ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿದ್ದ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ಠಾಣಾ ಅಪರಾಧ ಸಂಖ್ಯೆ 71/2015.ಕಲಂ.143,147,148,323,324,504,506, ಸಹಿತ 149 ಐಪಿಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
             ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಿತ ಫಿರ್ಯಾದಿ ªÀÄÄzÀPÀ¥Àà vÀAzsÉ CªÀÄgÀ¥Àà 42 ªÀµÀð,eÁw-£ÁAiÀÄPÀ,G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-ºÀAa£Á¼À vÁ-°AUÀ¸ÀUÀÆgÀ FvÀ£À ಕಡೆಯವರೂ ಸೋತಿದ್ದು ಆರೋಪಿತರ ಕಡೆಯವರು ಗೆದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ದು ದಿ-05-05-2015 ರಂದು 19-0 ಗಂಟೆಗೆ 1)ಬೀಮಪ್ಪ ತಂದೆ ಜಿರ್ಲಪ್ಪ 35 ವರ್ಷ,ಜಾತಿ-ನಾಯಕ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 16 d£ÀgÀÄ  PÀÆrಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ  ಬಾಣ ಹಾಗೂ ಕೇಕೆ ಹಾಕಿತ್ತಾ ಹೊರಟು ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ಫಿರ್ಯಾದಿರಾನ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಕೂಗಾಡುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ, ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ಆತನ ತಮ್ಮಂದಿರು ರೋಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಾಣ ಮತ್ತು ಕೇಕೆ ಹೊಡೆಇಯಿರಿ ಅಂತಾ ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಮೂದಿತ ಆರೋಪಿರೆಲ್ಲರೂ ಅಕ್ರಮ ಕೂಟ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ನಮೂದಿತ ಗಾಯಾಳು ಜನರಿಗೆ ಎಲೇ ಸೂಳೆ ಮಕ್ಕಳೇ ನಾವು ಗೆದ್ದಿವಿ ಬಾಣ ಕೇಕೆ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಹೊಡೆಯುತ್ತವೆ ಸೋತು ಸಮ್ಮನೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈಯ್ದು, ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ, ಕಬ್ಬಿಣದ ಕೊಡಲಿಯಿಂದ,ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಕೈಯಿಂದ ತಲೆಗೆ ಮೈಕೈಗೆ ಹೊಡೆದು ಭಾರಿ ಸ್ವರೂಪದ ರಕ್ತಗಾಯ ಮಾಡಿ,ನಂತರ ಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ  °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 138/15 PÀ®A., 143,147,148,504,323,324,326,506,¸À»vÀ 149  L.¦.¹     CrAiÀÄ°è  ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
                     ದಿ.02-06-2015 ರಂದು ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದಿದ್ದು ದಿ.05-06-2015 ರಂದು  ಮಾನವಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಮತಣಿಎಕೆಯಾಗಿದ್ದು ಮತ ಎಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿದ್ದ 3 ಜನರು  ಗೆದ್ದಿದ್ದಿರುತ್ತಾರೆ. ದಿನಾಂಕ .05-06-2015 ರಂದು ರಾತ್ರು 10-30ಗಂಟೆಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನು ಬಸವರಾಜನೊಂದಿಗೆ ಚಿಂಚರಕಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಸಮೀಪ ಮೈಬೂಬುಅಲಿಯ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಬರುವಾಗ ಸೋತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಕಡೆಯವರಾದ PÀjAiÀÄ¥Àà vÁ¬Ä ªÀÄÄzÀÄPÀªÀÄä ºÁUÀÆ EvÀgÉ 8 d£ÀgÀÄ PÀÆr    ಗುಂಪು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಕೈಯ್ಯಲ್ಲಿ ಬಡಿಗೆ,ಕಲ್ಲು, ಕಟ್ಟಿಗೆ ಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬಂದವರೆ ನನ್ನನ್ನು ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಜಗಳ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಜಗಳ ತೆಗೆದು ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿ ಬಿಡಿಸಲ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯ ಇತರೆ 5 ಜನರಿಗೆ ಸಹ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಮೈಕೈಗೆ ತಲೆಗೆ ಹೊಡೆದು ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯಗೊಳಿಸಿ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆಂದು ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆ ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ¹gÀªÁgÀ ¥ÉÆðøÀ oÁuÉ, UÀÄ£Éß £ÀA: 88/2015,PÀ®A:143,147,148,341,324,326,323,504,506,¸À»vÀ 149 L.¦.¹.  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

DIN            ದಿನಾಂಕ : 05-06-2015 gಮದ್ಯಾಹ್ನ 03-30 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ²æà £ÁUÉÃAzÀæ vÀAzÉ wªÀiÁä£ÁAiÀÄPÀ ªÀ:50 eÁ:£ÁAiÀÄPÀ G:ªÉÄøÀ£ïPÉ®¸À ¸Á:ªÀÄgÀPÀÌA¢¤ß FvÀ£À ಹೆಂಡತಿಯು ಪಂಚಾಯತಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಕಾಯಿಕೊಡಲೆಂದು ಮರಕಂದಿನ್ನಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಾರುತೇಶ್ವರ ಗುಡಿಯಿಂದ ಮಾರೆಮ್ಮ ಗುಡಿಗೆ ಊರಿನ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಆರೋಫಿ ಭೀಮನಗೌಡ ಇವರ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾಗ ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಹೆಂಡತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ನಿಂತು ಆರೋಫಿ ಭೀಮನಗೌಡನ ಹೆಂಡತಿ ಸೋತ ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ 1) ©üêÀÄ£ÀUËqÀ vÀAzÉ §¸ÀìtÚ ªÀ:60 ºÁUÀÄ EvÀgÉ 12 d£ÀgÀÄ  J®ègÀÆ eÁ:£ÁAiÀÄPÀ ¸Á:ªÀÄgÀPÀA¢¤ß gÀªÀgÀÄ ಅಕ್ರಮಕೂಟದಿಂದ ಬಂದವರೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಲೇ ಲಂಗಾಸೂಳೆ ಮಗನೆ ನೀನು ಗೆದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಕಡೆ ಹೋಗಲೇ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಕಡೆ ಯಾಕ ಬಂದಿದ್ದಿ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದಾಡಿ ಪಿರ್ಯಾದಿಯೊಂದಿಗೆ ಜಗಳ ತೆಗೆದಾಗ ರಂಗಣ್ಣ ಜಾಲಹಳ್ಳಿ ಈತನು ಅಡ್ಡ ಬಂದಾಗ ಆತನಿಗೆ ಆರೋಪಿತರಾದ ಬಸವರಾಜ ಹಾಗೂ ಶರಣಬಸವ ಇವರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಆತನ ಹೆಂಡತಿ ರೇಣುಕಮ್ಮಳಿಗೆ ಆರೋಫಿ ರಮೇಶ ಈತನು ಮೈ ಕೈ ಮುಟ್ಟಿ ಕೈಯಿಂದ ಆಕೆಗೆ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇನ್ನುಳಿದ ಆರೋಪಿತರು  ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ, ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಮೈಕೈಗೆ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ನಂತರ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಂದವರಿಗೆ ನೀವೇಕೆ ಅಡ್ಡ ಬರ್ತಿರಲೆ ಲಂಗಾಸೂಳೆ ಮಕ್ಕಳೆ ಎಂದು ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ನೀವೇನಾದರೂ ಮುಂದೆ ಗುಡಿಗೆ ಹೋದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಜೀವ ಸಹಿತ ಬಿಡುವದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಎಂದು ಮುಂತಾಗಿ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿAUÀ§ÆâgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 83/2015 PÀ®A:143 147 148 323 324 354 504 506 ¸À»vÀ149 L¦¹.  CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ
.       

PÀ£Àß PÀ¼ÀĪÀÅ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
       ದಿನಾಂಕ:04-06-2015 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 10.30 ಗಂಟೆಯಿಂದ ದಿನಾಂಕ:05-06-2015 ಬೆಳಿಗ್ಗೆ  0700 ಗಂಟೆಯ ಮಧ್ಯದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಅಪರಿಚಿತ ಕಳ್ಳರು ಪಿರ್ಯಾದಿ £ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà 57 ªÀµÀð eÁ-UÉÆ®ègÀÄ G-PÁªÀ®ÄUÁgÀ ¸Á- L.© PÁ¯ÉÆä gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ.FvÀ£ÀÄ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮುಕ್ಕರ ಕರಿಗಾರ ಉಪಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ರಾಯಚೂರು ಇವರ ಮನೆಯ ಹಿಂದಿನ ಬಾಗಿಲ ಚಿಲಕವನ್ನು ಮುರಿದು ಮನೆಯ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಚೆಲ್ಲಾ ಪಿಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಕಳ್ಳತನಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದು ಇದೆ ಅಂತಾ ಇದ್ದ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ  ¥À²ÑªÀÄ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ- 107/2015 ಕಲಂ- 457,380,511 .ಪಿ.ಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು.
                ¢£ÁAPÀ:05.06.2015 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2.05 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æêÀÄw PÀgɪÀÄä J.J¸ï.L ±ÀÀQÛ£ÀUÀgÀ oÁuÉ.EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¹§âA¢AiÀÄgÉÆA¢UÉ  PÀȵÁÚ ©æÃqïÓ ¸À«ÄÃ¥À §¸ÀªÀ£ÀUÀÄr ºÀwÛgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ºÉÊzÁæ¨Ázï ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ 1) ªÀiË£Éñï vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄu¥Àà 26ªÀµÀð, eÁ:§rUÉÃgï, G:mÁæöåPÀÖgï qÉæöʪÀgï,  ¸Á:ªÀÄrØ¥ÉÃmÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ºÁ:ªÀ:2£Éà PÁæ¸ï ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ 2) £ÀgÀ¹AºÀ®Ä vÀAzÉ ªÀiÁgÉ¥Àà, 25ªÀµÀð, eÁ:ªÀÄrªÁ¼À, G:PÀÆ°ªÀÄ ¸Á:UÀÄAd½î  ºÁ:ªÀ:1£Éà PÁæ¸ï ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ  3)wªÀÄä¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ, 27ªÀµÀð, eÁ:PÀ¨ÉâÃgï, G:qÉæöʪÀgï, ¸Á: L£Á¥ÀÆgÀÄ  vÁ:ªÀÄPÀÛ¯ï(vÉ®AUÁt)  ºÁ:ªÀ:zÉêÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ MAzÀÄ C±ÉÆÃPï ¯É¯ÁåAqï UÀÆqïì DmÉÆà £ÀA§gÀ PÉJ-36 J-7747 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÀ¼ÉAiÀÄ  zÉÆqÀØzÁzÀ PÀ©âtzÀ ¥ÉÊ¥ï C.Q.5000/-gÀÆ. ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß ºÁQPÉÆAqÀÄ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ¢AzÀ ªÀiPÀÛ¯ï PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ £ÉÆÃr ¸ÀA±ÀAiÀÄUÉÆAqÀÄ »rzÀÄ «ZÁj¹zÀÄÝ DgÉÆævÀgÀÄ DmÉÆÃzÀ°èzÀÝ ¥ÉÊ¥ï §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁzÀ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß PÉÆqÀzÉà ºÉÆÃVzÀÝPÉÌ J°èAiÀiÁzÀgÀÆ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁr ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀÅzÁV PÀAqÀÄ §A¢zÀÝPÉÌ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄPÁÌV ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ªÀÄzÁåºÀß 2.30 UÀAmɬÄAzÀ ªÀÄzÁåºÀß 3.30 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®Ä ¸ÀªÉÄÃvÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4.00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄPÁÌV ºÁdgÀ ¥Àr¹zÀÝgÀ ªÉÄÃgÉUÉ  ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 65/2015 PÀ®A: 41 (1) (r) ¸À»vÀ 102 ¹.Dgï.¦.¹ ºÁUÀÆ 379 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÝ EzÉ.

EvÀgÉ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

            ¢£ÁAPÀ- 05-06-2015 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiAPÁ® 7-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ: FgÀ¥Àà PÉÆvÀÛzÉÆrØAiÀĪÀgÀÄ, 40ªÀµÀð, eÁw; £ÁAiÀÄPÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: PÀÄQðºÀ½î.  FvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ: wªÀÄäAiÀÄå, £ÁAiÀÄPÀ, ¸Á: PÀÄQðºÀ½î. FvÀ£ÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ ¦ügÁå¢UÉ K£À¯Éà ºÀ£ÀĪÀiÁå ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀjUÉ NlÄ ºÁQ¯Áè ¤£ÀߣÀÄß ¤£Àß ¸ÀA§A¢üPÀgÀ£ÀÄß £ÉÆqÀÄvÉÛ£É CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, ¦ügÁå¢AiÀÄ CPÀ̼À PÉʬÄrzÀÄ J¼ÉzÁr C¥ÀªÀiÁ£ÀUÉƽ¹ PÁ°¤AzÀ ºÉÆmÉÖUÉ M¢ÝzÀÄÝ C®èzÉ, ¤£ÀߣÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¤£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ£ÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ EzÀÝ ºÉýPÉ ¦ügÁå¢ ªÉÄðAzÀ   zÉêÀzÀÄUÀÀð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 132/2015 PÀ®A-504,341,354,506 L¦¹.  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.          
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
             ¢£ÁAPÀ:- 05/06/2015 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 9-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢ ®PÀëöät vÀAzÉ: ±ÀgÀ§tÚ, 10ªÀµÀð, eÁw: £ÁAiÀÄPÀ, G: «zsÁåyð, ¸Á: PÉÆtÆÚgÀÄ ( mÉÆtÆÚgÀÄ ) vÁ: ±ÀºÀ¥ÀÆgÀ.   FvÀ£ÀÄ  ºÁUÀÄ DvÀ£À UɼÉAiÀÄ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ: ±ÀAPÀæ¥Àà, E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ UÁr £ÀA. PÉ.J. 33 PÀÆå. 7400, AiÀiÁQÖêÁ £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ¹¯ÉAqÀgï UÁå¸ï vÀgÀĪÀÅzÀgÀ ¸À®ÄªÁV ±ÀºÀ¥ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ zÉêÀzÀÄUÀðzÀ ¥ÀÄgÀ¸À¨sÉÃAiÀÄ ªÉ¯ïPÀªÀiï ¨ÉÆÃqÀð£À ºÀwÛgÀ UÁr £ÀqɸÀÄwÛzÀÄÝ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ FvÀ£ÀÄ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀzÉà gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÉÆgÀnzÀÝ DPÀ¼ÀÄ«UÉ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ZÁ®PÀ¤UÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ ºÉýPÉ ¦ügÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ  zÉêÀzÀÄUÀð  ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Àß £ÀA.130/2015  PÀ®A. 279, 337, 338, L¦¹   CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.    
J¸ï.¹./J¸ï.n. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
               ದಿನಾಂಕ 05-06-15 ರಂದು 7-30 ಪಿ.ಎಂ. ಸುಮಾರಿಗೆ ಆರೋಪಿತರಾದ ಕರಿಯಪ್ಪ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಇತರೆ 13 ಜನರು ಸೋನಾಲಿಕ್ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಮಹಿಂದ್ರ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ಸಿಂಧನೂರುದಿಂದ ಊರೊಳಗೆ ಬಂದು ಸೈಲನ್ಸರ್ ಬಿಚ್ಚಿ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ರೇಸ್ ನಿಂದ ಓಡಾಡಿಸುತ್ತಾ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಸಹ  ಓಡಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಪಾತಪ್ಪ ಕಟ್ಟೆಯ ಹತ್ತಿರ ಫಿರ್ಯಾದಿ PÀjAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ ªÀAiÀÄ 58 ªÀµÀð eÁ: ZɮĪÁ¢ G : MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á : ªÀiÁqÀ¹gÀªÁgÀ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ  FvÀ£ÀÄ ಬಂದು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಬಣ್ಣ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಮನೆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಆರೋಪಿತರು ಫಿರ್ಯಾದಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಲೇ ಬ್ಯಾಗರ್ ಸೂಳೆ ಮಗನೆ ನಿನ್ನಿಂದ ನಮ್ಮ ಸೋಲಿಗೆ ಕಾರಣ ಅಂತಾ ಕೂಗುತ್ತಾ ಫಿರ್ಯಾದಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ನೆಲಕ್ಕೆ ಕೆಡವಿ ಆರೋಪಿ ಕರಿಯಪ್ಪ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪನು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಎಡಕಿವಿಯನ್ನು ಬಾಯಿಯಿಂದ ಕಚ್ಚಿ ಚಪ್ಪಲಿಯಿಂದ ಹಿಂದಲೆಗೆ ಹೊಡೆದು ಅಂಗಿ ಬನಿಯಾನ್ ಹರಿದು ಬಿಡಿಸಲು ಬಂದ ಮೌಲಮ್ಮ, ಇಂದ್ರಮ್ಮ, ಹುಲಿಗೆಮ್ಮ, ಈರಮ್ಮ, ಇವರಿಗೆ ಸಹ ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಢಿ ಸೆರಗು ಹಿಡಿದು ಎಳೆದಾಡಿ ಕೊರಳಲ್ಲಿದ್ದ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಸರ ಬೋರಮಲ ಸರ ಹರಿದು ಮರ್ಯಾದೆಗೆ ಕುಂದು ಉಂಟಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿ ಜಾತಿ ನಿಂಧನೆ ಮಾಡಿ ದೌರ್ಜನ್ಯ ವೆಸಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಕೊಟ್ಟ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 153/15 ಕಲಂ 143, 147, 148, 504, 323, 324, 355, 354, 506 ಸಹಿತ 149 ಐಪಿಸಿ ಮತ್ತು 3(1)(10) ಎಸ್.ಸಿ./ಎಸ್.ಟಿ. 1989 ಪಿ.ಎ. ಕಾಯ್ದೆ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.      
               ¢£ÁAPÀ: 05/06/2015 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ eÁVÃgÀeÁqÀ®¢¤ß UÁæªÀÄzÀ°è ¦ügÁå¢ ªÀiË£ÉñÀ vÀAzÉ: wªÀÄä¥Àà, 32ªÀµÀð, eÁw: ªÀiÁ¢UÀ, G: PÀÆ° PÉ®¸À, ¸Á: eÁVÃgÀeÁqÀ®¢¤ß. ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¢£ÁAPÀ: 05/06/15 gÀAzÀÄ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁ¬Ä ¸ÀzÀ¸ÀågÀ ªÀÄvÀ JtÂPÉ PÁAiÀÄð ªÀÄÄVzÀ £ÀAvÀgÀ UÉzÀÝ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ ªÉÄgÀªÀtÂUÉAiÀÄ£ÀÄß vÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ°è ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ 1).ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ: ºÀ£ÀĪÀÄUËqÀ, £ÁAiÀÄPÀ, ºÁUÀÆ EvÀgÉ 23d£ÀgÀ ¥ÉÊQPÉ®ªÀÅ UÀÄA¥ÀÄUÀ¼ÀÄ ªÉÄgÀªÀtÂUÉAiÀÄ£ÀÄß CrØ ¥Àr¸À®Ä §A¢zÀÝgÀ »£É߯ÉAiÀÄ°è ¦ügÁå¢zÁgÀ£ÀÄ ¤ÃgÀÄ PÀÄrAiÀÄ®Ä vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ, ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ PÉÊAiÀÄ°è §rUÉ, PÀÄAmÉ ¥À®UÀ, gÁqÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®è£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦ügÁå¢UÉ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ªÀiÁ¢UÀ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¤£ÀߣÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀÄä ªÀÄA¢AiÀÄ£ÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄvÉÛªÉ CAvÁ ¨É£ÀÄß ºÀwÛzÁUÀ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ vÀ¦à¹PÉÆArzÀÄÝ, CAd¥Àà, ªÀįÉèò ªÀÄvÀÄÛ §ÄdÓ¥Àà EªÀjUÉ DgÉÆævÀgÀÄ ¥À®UÀ, §rUÉ ºÁUÀÄ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÃPÉ ºÁPÀÄvÁÛ ªÀiÁ¢UÀ ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É CAvÁ eÁw ¤AzÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁr, PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQ, PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EvÁå¢AiÀiÁV EzÀÝ °TvÀ zÀÆgÀ£ÀÄß ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀÝgÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð  ¥Éưøï oÁuÉ..  UÀÄ£Éß £ÀA: 131/2015. PÀ®A- 143,147,148,504,323,324,355,506, 307 ¸À»vÀ 149 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ  PÀ®A. 3(1) (10) J¹ì/J¹Ö (¦J) PÁAiÉÄÝ 1989.CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ             
             ದಿ.02-06-2015ರಂದು ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದಿದ್ದು ದಿ.05-06-2015ರಂದು  ಮಾನವಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಮತಣಿಎಕೆಯಾಗಿದ್ದು ಮತ ಎಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿದ್ದ ಕ್ಯಾಂಡೇಟ ದುರುಗಪ್ಪ ಗೆದ್ದಿದ್ದನು ಇನ್ನುಳಿದ 3 ಜನ ಸೋತಿ ದ್ದರು ²æà ಕಾಶಪ್ಪ ತಾಯಿ ಮುದುಕಮ್ಮ,ವಯ-45ವರ್ಷ ಜಾತಿ:ಮಾದಿಗ,  :ವ್ಯವಸಾಯ ಸಾ:ಚಿಂಚರಕಿ, ತಾ:ಮಾನವಿ FvÀ£ÀÄ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಕಡೆಯವರು ಕೂಡಿ ಮಾನವಿಯಿಂದ ಬಂದು ಚಿಂಚರಕಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಸರ್ಕಲದಲ್ಲಿ ದುರುಗಪ್ಪನು ಗೆದ್ದ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದೆವು.ಆಗ ಅಂದಾಜು ರಾತ್ರಿ 10-30ಗಂಟೆ ಸುಮಾರು 1]ಸಂಗಯ್ಯಸ್ವಾಮಿ ತಂದೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪಸ್ವಾಮಿ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 7 d£ÀgÀÄ ಗುಂಪು ಕಟ್ಟಿ ಕೊಂಡು ಬಂದವರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಂಡು ನಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ನಿಂತ 3 ಮೆಂಬರ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರಲೆ ಅಂತಾ ಅನ್ನುತ್ತಾ ಕೇಕೆ ಹಾಕುತ್ತ ನಿಂತರು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆದರಾಯಿತು ನೀವು ಹೋಗಿಬಿಡ್ರಿ ಅಂತಾ ಅಂದೆನು.ನೀವು ಗಾಡಿಗೀಡಿ ತಗಂಡ ತಿರುಗಾಡಬ್ಯಾಡ್ರಿ ಒಬ್ಬರಿ ಗೊಬ್ಬರು ಜಗಳ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬೇಡ ಅಂತಾ ಅಂದೆನು ಅದಕ್ಕೆ ಅವರೆಲ್ಲರು ಸಿಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ಎಲೆ ಮಾದಿಗ ಸೂಳೇಮಕ್ಕಳೆ ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಆಟ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲಲೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಡೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ಅಂದವರೆ ಜಗಳಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದರು ಎಲ್ಲರೂ ತೆಕ್ಕಿ ಮುಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದು ಕೈಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೊಲ್ಲಿ ಬಿಡುತ್ತೇವೆಂದು ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದರು ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ಕಲ್ಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಹೊಗೆದಾಗ ಆ ಏಟು ನಿಂಗಪ್ಪನ ಕಪಾಳಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ಬಾವುಬಂದಿದೆ ನಾವು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಬಿಡಿಸಿ ಕೊಂಡು ಅವರಿಂದ ಪಾರಾದೆವು ಅಂತಾ ನೀಡಿದ ಲಿಖಿತ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ ¹gÀªÁgÀ ¥ÉÆðøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 89/2015, PÀ®A:143,147,148,324,323,504,506, ¸À»vÀ 149 L.¦.¹.  ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A: 3 [1] [10] J¸ï.¹/J¸ï.n.¦.J.PÁAiÉÄÝ 1989 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-

                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉÊc¹gÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 06.06.2015 gÀAzÀÄ  89¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  11,900/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.