Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

5 Nov 2017

Reported Crimes


                                                     

                            ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ  
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w :-
¨Á® PÁ«ÄðPÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
ದಿನಾಂಕ 03-11-2017 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 2-10 ಗಂಟೆಗೆ ಶ್ರೀ ಹುಚಕೆಂಚನವರ, ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು ರಾಯಚೂರು ಪ್ರಭಾರಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರ ಕಛೇರಿ ಸಿಂಧನೂರು. ರವರಿಂದ ಸ್ವೀಕೃತವಾದ ಅರ್ಜಿಯ ಸಾರಾಂಶವೆನೆಂದರೆ, ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಎನ್.ಸಿ.ಎಲ್.ಪಿ ತಂಡದವರೊಂದಿಗೆ ದಿನಾಂಕ: 20-07-2017 ರಂದು  12-25 ಪಿ.ಎಮ್ ಕ್ಕೆ ಸಿಂಧನೂರು ನಗರದ ಗಂಗಾವತಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಜಾಫರಖಾನ್ ತಂದೆ ಜಹಾಂಗೀರಖಾನ್, ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಮಾಲೀಕ, ಸಾ: ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ಕಾಲೋನಿ ಸಿಂಧನೂರು FvÀ£À ಗ್ಯಾರೇಜಿನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರ ಮಾಲೀಕನಾದ ಆರೋಪಿ ಜಾಫರಖಾನ್ ಈತನು ತನ್ನ ಗ್ಯಾರೇಜನಲ್ಲಿ ಬಾಲಕನಾದ ವಾಹೀದ್ ವಯ: 13 ವರ್ಷ 07 ತಿಂಗಳು ಈತನನ್ನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡು ಆತನನಿಂದ ಗ್ಯಾರೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವಾಗ, ಬಾಲಕನನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಕಾರಣ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡ ಆರೋಪಿತನ ವಿರುದ್ದ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಇದ್ದ ಅರ್ಜಿಯ ಸಾರಾಂಶ ಮೇಲಿಂದ ಸಿಂಧನೂರು ನಗರ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ 253/2017 ಕಲಂ: 3, 14() CHILD LABOUR (PROHIBITION & REGULATION) ACT-1986 ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.  
  

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É,ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-  
    
gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ : 04.11.2017 gÀAzÀÄ 65 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ 9,800/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.