Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

17 Apr 2019

Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:

ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟ ಪ್ರಕರಣದ ಮಾಹಿತಿ.
ದಿನಾಂಕ 16.04.2019 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 2.15 ಗಂಟೆಗೆ ಹಟ್ಟಿ ಪಟ್ಟಣದ ಕಾಕಾನಗರದ ಕಾಕಾ ಹೋಟೆಲ್ ಹತ್ತಿರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ ಆದಪ್ಪ ತಂದೆ ಹುಸೇನಪ್ಪ, 45 ವರ್ಷ, ಜಾ: ಮಡಿವಾಳ, ಉ: ಇಸ್ತ್ರೀ ಮಾಡುವುದು, ಸಾ: ಕಾಕಾನಗರ ಹಟ್ಟಿ ಪಟ್ಟಣ ಈತನು ಮಟಕಾ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಎಂಬತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡುವದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಅದೃಷ್ಟದ ಅಂಕೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವಾಗ, ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಹಿಡಿದು ಅವನಿಂದ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು, ಬರೆದ ಮಟಕಾ ಚೀಟಿ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಆರೋಪಿತನು ತಾನೇ ಇಟ್ಟು ಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ನಂತರ ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆ, ಮುದ್ದೇಮಾಲು, ಆರೋಪಿತನನ್ನು ಹಾಗೂ ವರದಿಯೊಂದಿಗೆ  ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಠಾಣೆಗೆ ತಂದು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ದನ್ನು ಠಾಣಾ ಎನ್.ಸಿ ನಂ 21/2019 ರಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆಸಲು ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ವರದಿಯನ್ನು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇಂದು ದಿನಾಂಕ  17.04.2019 ರಂದು ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಪರವಾನಗಿ ಬಂದಿದ್ದು, ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲಿಂದ ಹಟ್ಟಿ ಪೊಲೀಸ್ ಗುನ್ನೆ 60/2019 PÀ®A. 78(111) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಮಹಿಳೆಕಾಣೆ ಪ್ರಕಣದ ಮಾಹಿತಿ.
¢£ÁAPÀ 17.04.2019 gÀAzÀÄ 11.00 UÀAmÉUÉ ¦gÁå¢ü CAf£ÀªÀÄä UÀAqÀ £ÀgÀ¸À¥Àà EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ  zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¦ügÁå¢zÁgÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ UÉÆëAzÀªÀÄä FPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß UÀAqÀ ªÀÄÈvÀ ¥ÀlÖ £ÀAvÀgÀ DPÉUÉ ¸Àé®à ªÀiÁ£À¹PÀªÁVzÀÄÝ, ªÉÊzÀåjUÉ vÉÆÃj¹zÀÝgÀÄ ¸ÀºÀ PÀrªÉÄAiÀiÁVgÀ°¯Áè. DPÉAiÀÄÄ DUÁUÀ ªÀģɩlÄÖ ºÉÆÃV 2-3 ¢£ÀUÀ¼À £ÀAvÀgÀ ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛzÀݼÀÄ. D ¥ÀæPÁgÀ ¢£ÁAPÀ:03.04.2019 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ UÉÆëAzÀªÀÄä E§âgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ UÉÆëAzÀ¼ÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ, E°èAiÀĪÀgÉUÉ ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀ¢¯Áè. PÁuÉAiÀiÁzÀ UÉÆëAzÀªÀÄä¼À£ÀÄß C®è°è ºÀÄqÀÄPÁrzÀÄÝ  E°èAiÀĪÀgÉUÉ ¥ÀvÉÛAiÀiÁUÀzÉà EzÀÄÝzÀÝjAzÀ EAzÀÄ vÀqÀªÁV oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÀÆgÀÄ PÉÆnÖzÀÄÝ, PÁuÉAiÀiÁzÀ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ UÉÆëAzÀªÀÄä¼À£ÀÄß  ¥ÀvÉÛ ªÀiÁrPÉÆqÀ®Ä «£ÀAw CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA 20/2019 PÀ®A:  ªÀÄ»¼É PÁuÉ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄತ್ತಾರೆ.