Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

9 Feb 2014

Reported Crimes

                                 
  «±ÉÃóµÀ ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
              ¢:10.02.2014 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 09.00 UÀAmÉUÉ f¯ÉèAiÀÄ ¥ÉưøÀ C¢PÁj/¹§âA¢ ºÁUÀÆ CªÀgÀ PÀÄlÄA§zÀªÀjUÉ  GavÀ DgÉÆÃUÀå vÀ¥Á¸ÀuÉ ªÀiÁr¸ÀĪÀ ²©gÀªÀ£ÀÄß f¯Áè ¥Éưøï PÀZÉÃjAiÀÄ CªÀgÀtzÀ°è  ºÀ«ÄäPÉƼÀî¯ÁVzÉ. F ²©gÀzÀ°è ºÀÈzÀAiÀÄ gÉÆÃUÀ, £ÀgÀgÉÆÃUÀ, Q®Ä ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆ¼É gÉÆÃUÀvÀdÐgÀÄ C¥ÉÆïÉÆà D¸ÀàvÉæ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ vÀAqÀ¢AzÀ vÀ¥Á¸ÀuÉ ªÀiÁr¸À¯ÁUÀĪÀzÀÄ. oÁuÉ/PÀbÉÃj/WÀlPÀzÀ°èAiÀÄ ¹§âA¢AiÀiÁzÀ «±ÉõÀªÁV 40 ªÀµÀð ªÉÄîàlÖ J¯Áè C¢PÁj ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ CªÀgÀ PÀÄlÄA§zÀªÀgÀÄ PÀqÁØAiÀĪÁV ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ aQvÉì ²©gÀPÉÌ ºÁdgÁV GavÀ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉ ªÀiÁr¹PÉƼÀÄîªÀAvÉ f¯Áè ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÀjµÁ×¢üPÁjUÀ¼ÁzÀ  ²æÃ. JA.J£ï £ÁUÀgÁd gÀªÀgÀÄ w½¹gÀÄvÁÛgÉ.. F ²©gÀzÀ°è ¸ÀPÀÌgÉ,E¹f ªÀÄvÀÄÛ JPÉÆà ¥ÀjÃPÉëUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀºÀ ªÀiÁr¸À¯ÁUÀĪÀzÀÄ.

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀÄ»w:-
                   ¢£ÁAPÀ:8/2/2014 gÀAzÀÄ 19-30UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ ZÀ£ÀߥÀà EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß 2 JwÛ£À §ArAiÀÄ°è »ÃgÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ »ÃgÁ¹AUï, 40ªÀµÀð, eÁ:gÀd¥ÀÆvÀ, G:PÀÆ°PÉ®¸À, ¸Á:¥ÁªÀÄ£ÀPÀ®ÆègÀÄ, FPÉAiÀÄ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ °AUÀ¸ÀUÀÆgÀÄ-gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¥ÁªÀÄ£ÀPÀ®ÄègÀÄ ºÀwÛgÀzÀ ©æqÀÓ ¸À«ÄÃ¥À gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢AiÀÄ°è §gÀĪÁUÀ ¯ÁjAiÀÄ £ÀA§gï PÉJ-48, 5684 gÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ PÀ«vÁ¼À PÀqɬÄAzÀ §AzÀ ¯ÁjAiÀÄ £ÀA§gï PÉJ-48, 5684 gÀ ZÁ®PÀ ºÉ¸ÀgÀÄ & «¼Á¸À UÉÆvÁÛV®è. FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¤AiÀÄAvÀætUÉƽ¸ÀzÉà CwêÉÃUÀ & C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ eÉÆÃgÁV gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢AiÀÄ°è ºÉÆgÀnzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ£À §ArUÉ »AzÀÄUÀqɬÄAzÀ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÄÝ, EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ §ArAiÀÄ°èzÀÝ »ÃgÁ¨Á¬ÄUÉ wêÀæ M¼À¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVzÀÄÝ C®èzÉà JgÀqÀÄ JvÀÄÛUÀ½UÀÆ M¼À¥ÉlÄÖ & UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, JwÛ£À§ArAiÀÄÄ dRAUÉÆAqÀÄ ®ÄPÁë£ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. C¥ÀWÁvÀ £ÀAvÀgÀ ¯ÁjAiÀÄ ZÁ®PÀ£ÀÄ C°èAzÀ NrºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¤£Éß ¢£ÁAPÀ:8/2/2014gÀAzÀÄ gÁwæ ¸ÀzÀj UÁAiÀiÁ¼ÀÄ »ÃgÁ¨Á¬ÄAiÀÄ£ÀÄß aQvÉì PÀÄjvÀÄ °AUÀ¸ÀUÀÆgÀÄ & C°èAzÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉUÉ PÀ¼ÀÄ»¸À®Ä ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ gÁwæ §AzÀÄ zÀÆgÀÄ ¸À°è¸À®Ä DUÀ°®è. PÁgÀt EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 09.02.2014  ¨É½UÉÎ §AzÀÄ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ£ÀÄ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå: 13/2014 PÀ®A:279.338,427L¦¹ & 187 JJA« AiÀiÁPÀÖ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
                  ¢£ÁAPÀ:06-02-2014 gÀAzÀÄ 22-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ  D£Àéj PÀ«vÁ¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ D£Àéj zÁnzÀ 1 QÃ.«ÄÃ. CAvÀgÀzÀ°è ¦ügÁå¢ ²æà PÀÄ¥ÀàtÚ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ,20ªÀµÀð, eÁ:¨sÉÆë, G:¨ÁæAr±Á¥ï£À°è PÉ®¸À, ¸Á:PÀ«vÁ¼À FvÀ£ÀÄ DgÉÆæ £ÀA 1)UÀzÉÝñÀ vÀAzÉ AiÀĪÀÄÄ£À¥Àà ¸Á:PÀ«vÁ¼À £ÉÃzÀݪÀ£À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-36 E©-4014 £ÉÃzÀÝgÀ°è D£Àéj¬ÄAzÀ PÀ«vÁ¼ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝ, JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ £ÀA 2 )®PÀëöät vÀAzÉ ZÀ£ÀߥÀà ¸Á:D£Àéj £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-36 E©-4705 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ E§âgÀÆ DgÉÆævÀgÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÀÄÄSÁªÀÄÄT lPÀÌgï DVzÀÄÝ ,¦ügÁå¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀj§âjUÉ ºÁUÀÆ CªÀÄgÉñï FvÀ¤UÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦ügÁå¢ ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 24/2014 PÀ®A. 279,337 338 L¦¹ PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EzÉ.
            ದಿ:08-02-2014 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9-30 ಗಂಟೆಗೆ ರಾಯಚೂರು ನಗರದ ಐ.ಬಿ ರಸ್ತೆ ಹಳೆ ಐ.ಬಿ ಮುಂದಿನ ರಸ್ತೆಯ ಎಡಬದಿಯಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ರಮೇಶ  ತಂದೆ ಅರ್ಜುನ 16-ವರ್ಷ ಜಾ:ವಡ್ಡರ,  8-ನೇ ತರಗತಿ  «zÁåyð ಸಾ: ವಾರ್ಡ ನಂ.03 ಮದರ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಶಾಲೆ ಹತ್ತಿರ  ಅಂಬೇಡ್ಕರನಗರ ರಾಯಚೂರು FvÀ£ÀÄ  ತನ್ನ ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ಮಹೇಶನನ್ನು ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ತಾವು ಓದುತ್ತಿರುವ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬಜಾರ್ ಶಾಲೆ ಕಡೆಗೆ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಮುಖವಾಗಿ ಸೈಕಲ್ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗು ವಾಗ ಅದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಆರ್ ಟಿ ಸರ್ಕಲ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಆರೋಪಿ ಮಹ್ಮದ್ ಅಸ್ಲಾಂ ತಂದೆ  ಮಹ್ಮದ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ 22-ವರ್ಷ, ಜಾ:ಮುಸ್ಲಿಂ, :ವೆಲ್ಡಿಂಗ ಕೆಲಸ ಸಾ: ಎಲ್.ಬಿ.ಎಸ್ ನಗರ ನಾಗೇಶ ಕೋಪನ ಹತ್ತಿರ ರಾಯಚೂರು, ಸಿಲ್ಬರ ಬಣ್ಣದ HONDA UNICON NO.KA-36/R-8760 ನೇದ್ದರ ಸವಾರ ಈತನು ತನ್ನ ಸಿಲ್ಬರ ಬಣ್ಣದ HONDA UNICON NO.KA-36/R-8760 ನೇದ್ದನ್ನು ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಸೈಕಲ್ ಹಿಂದುಗಡೆ ಟಕ್ಕರಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಸೈಕಲ್ ಸಮೇತ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಎರಡು ತೊಡೆಗಳಿಗೆ ಒಳಪೆಟ್ಟಾಗಿದ್ದು ಸೈಕಲ್ ಹಿಂದೆ ಕೂಳಿತ್ತಿದ್ದ ಮಹೇಶನಿಗೆ ಹಣೆಯ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ,ಕಣ್ಣಿನ ಕೆಳಗೆ, ಬಲ ಕಣ್ಣಿನ ರೆಪ್ಪೆಗೆ, ಮೇಲ್ದುಟಿಗೆ, ಎರಡು ಕೈ ಮೊಣಕೈಗೆ, ಎಡ ಮೊಣ ಕಾಲಿಗೆ ತೆರೆಚಿದ & ನೆತ್ತಿಯ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ತಲೆಗೆ ಒಳಪೆಟ್ಟಾಗಿದ್ದು CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ £ÀUÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀ UÀÄ£Éß £ÀA: 16/2014 PÀ®A: 279, 337 L¦¹    CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
                ದಿ:08-02-2014 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 12-00 ಗಂಟೆಗೆ ರಾಯಚೂರು ನಗರದ RTO CIRCLE ಪಕ್ಕದ ಸಿಟಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಮುಂದಿನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮಹ್ಮದ್  ಖಲೀಲ್ ಹುಸೇನ್ ತಂದೆ ಮಹ್ಮದ ಮುಶಾಕ ಹುಸೇನ್ 40-ವರ್ಷ ಜಾ:ಮುಸ್ಲಿಂ ಉ:RTO ಆಫೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏಜೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಸಾ: ಕೋರ್ಟತಲಾರ್ ಮೋತಿ ಮಸಿದಿ ಹತ್ತಿರ ರಾಯಚೂರು FvÀ¤UÉ ಆರೋಪಿ ಜಗದೀಶ 20 ವರ್ಷ ಈತನು ಮಂತ್ರಾಲಯ ರಸ್ತೆ ನವೋದಯ ಕಾಲೇಜು ಕಡೆಯಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಮುಖವಾಗಿ ತನ್ನ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ TVS VICTOR NO.KA-20/Q-8011 ನೇದ್ದನ್ನು ಜಿಗ್-ಜಾಗ್ ಆಗಿ ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರಟಿದ್ದ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಓವರ ಟೇಕ್ ಮಾಡಲು ಹೋಗಿ ಟಕ್ಕರಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಮದ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಬಲಮೊಣಕಾಲು ಕೆಳಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ, ಎಡ ಮೊಣಕೈಗೆ ತೆರೆಚಿದ ಗಾಯ ವಾಗಿ, ಎಡ ಮೊಣಕಾಲಿಗೆ ಒಳಪೆಟ್ಟಾಗಿದ್ದು ಅಪಘಾತಪಡಿಸದಿ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಸವಾರ ಆರೋಪಿತನು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಸಮೇತ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಸದರಿಯವನ ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಎಡ ಮೊಣಕೈಗೆ ತೆರೆಚಿದ ಗಾಯವಾಗಿ ಒಳಪೆಟ್ಟುಗಳಾಗಿದ್ದುCAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ £ÀUÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀ UÀÄ£Éß £ÀA: 17/2014 PÀ®A: 279, 337 L¦¹    CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ
   
          ದಿನಾಂಕ 08.02.2014 ರಂದು 16.30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ದೇವದುರ್ಗಾ ರಾಯಚೂರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮುರಾನ್ ಪೂರ ಹತ್ತಿರ ಅಪಾದಿತ ರಾಮಪ್ಪ ತಂದೆ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ವಯ: 30 ವರ್ಷ, ನಾಯಕ ಸಾ: ದಿನ್ನಿ ತಾ: ರಾಯಚೂರು ಈತನು ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ ಕೆ..02/ಯು1548 ನೇದ್ದನ್ನು ಅತೀ ವೇಗ  ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದು ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿ ರೋಡಿನ ಎಡಬದಿಯ ಬಾಂಡ್ ಗಲ್ಲಿಗೆ ಟಕ್ಕರ್ ಆಗಿ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನಡೆಯಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮತ್ತು ಹಿಂದೆ ಕುಳಿತ ಗೋಪಾಲ್ ತಂದೆ ಆಂಜಿನೆಯ್ಯ ವಯ: 35 ವರ್ಷ, ಮತ್ತು ಆತನ ಮಗಳು ಶಿವಮ್ಮ ವಯ: 05 ವರ್ಷ, ಮೂವರು ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಸಮೇತ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಇದರಿಂದಾಗಿ ಗೋಪಾಲ ಈತನಿಗೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಒಳಪೆಟ್ಟಾಗಿದ್ದಲ್ಲದೇ ಹಿಂದಿನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತಗಾಯ, ಬಲಗಿವಿ ಮತ್ತು ಮೂಗಿನಿಂದ ರಕ್ತಸ್ರಾವವಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಸತ್ತಿದ್ದು ಆತನ ಮಗಳು ಶಿವಮ್ಮ ಈಕೆಗೆ ಮೇಲ್ದುಟಿ ಕಟ್ಟಾಗಿ ಮೂಗು ಬಲ ಹಣೆ, ಬಲ ಮೊಣಕೈ ಹತ್ತಿರ ಮತ್ತು ಮುಖದಲ್ಲಿ ತೆರಚಿದ ಗಾಯಗಳಾಗಿ ಮೂಗಿನಿಂದ ರಕ್ತಸ್ರಾವವಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನಡೆಯಿಸುತ್ತಿದ್ದ ದಿನ್ನಿಯ ರಾಮಪ್ಪ ಈತನಿಗೆ ಎಡತಲೆಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತಗಾಯ, ಕೆಳ್ದುಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಡಗಡೆ ರಕ್ತಗಾಯ ಎಡಕಪಾಳದಲ್ಲಿ ಬಾವು ಬಂದಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕೆಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 32/2014 ಕಲಂ 279, 337, 338 304 () .ಪಿ.ಸಿ. CrAiÀÄ°è  ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ

J¸ï.¹. / J¸ï.n. ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:_
        ¦gÁå¢ ²æêÀÄw. ¸ÀĤÃvÁ UÀAqÀ azÁ£ÀAzÀ, ªÀAiÀÄ:35 ªÀµÀð, eÁ:J¸ï.¹ (ªÀiÁ¯Á), G:UÀȺÀtÂ, ¸Á: J¯ïLf-98, PɺÉZï© PÁ¯ÉÆä, D¹ÌºÁ¼À FPÉAiÀÄÄ  ¢£ÁAPÀ:07-02-2014 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÁA¥ËAqï M¼ÀUÀqÉ EzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ²æêÀÄw. ¥sÁwêÀiÁ ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ ªÀĺÉçƨï2) eÁQÃgï ºÀĸÉìãï vÀAzÉ ªÀĺÉçƨ ¸Á:J¯ïLf-89 PɺÀZï© PÁ¯ÉÆä, D¹ÌºÁ¼À EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ  M«ÄäAzÉƪÉÄä¯É ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÁA¥ËAqÀ M¼ÀUÀqÉ §AzÀÄ «£ÁB PÁgÀt ¦gÁå¢AiÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ PÀ¼ÉUÉ ºÁQ PÀÄwÛUÉUÉ PÉÊ ºÁQ, PÀÄwÛUÉUÉ, ªÀÄÄRPÉÌ, ªÉÄʪÉÄÃ¯É UÁAiÀĪÁUÀĪÀªÀgÉUÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆgÀ¼À°èzÀÝ vÁ½AiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄ ºÀjzÀÄ ºÁQzÀÄÝ C®èzÉà eÁw JwÛ ¯Éà ªÀiÁzÀgÀ ¸ÀƼÉà CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¤£ÀߣÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ¦gÁå¢UÉ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¥À²ÑªÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 24/2014 PÀ®A: 323, 504, 506 ¸À»vÀ 34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3 (1) (10) J¸ï.¹/J¸ïn ¦J PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

            ದಿನಾಂಕ 06-02-2014 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗಡೆ 06-00 ಗಂಟೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹ ತಂದೆ ರಂಗಪ್ಪ ಜಾತಿ ನಾಯಕ ವಯಾ 28 ವರ್ಷ ಉ: ಕಿರಾಣಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಹಾಗೂ ಒಕ್ಕಲುತನ ಸಾ: ತುರಕನಡೋಣಿ ತಾ:ಜಿ: ರಾಯಚೂರು gÀªÀರು  ಮನೆಯಿಂದ ಅಗಸಿ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ತಮ್ಮ ಪಾನಬೀಡಾ ಅಂಗಡಿಗೆ ಈಳಿಗೇರ §ಸವರಾಜ ಇವರ ಮನೆಯ ಮುಂದಿನಿಂದ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಮೇಲೆ ಹೊರಟ್ಟಿದ್ದಾಗ , ಅಗ ಈಳಿಗೇರ ಬಸವರಾಜನು ತನ್ನ ತಮ್ಮಂದಿರಾದ ಕೃಷ್ಟಪ್ಪ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಇವರೊಂದಿಗೆ  ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದು , ಅವರು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರಿಗೆ  ನೋಡಿ ಅರೋಪಿ ಈಳಿಗೇರ ಬಸವರಾಜನು ‘’ ಏನಲೇ ಬ್ಯಾಡರ ಸೂಳೇ ಮಗನೇ ನಿನ್ನೆ ನಿಮ್ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಬಾಯಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ನನಗೆ ಬುದ್ದಿ ಹೇಳಲು ಬಂದಿದ್ದಿಯಾ ಲಂಗಾ ಸೂಳೇ ಮಗನೇ “” ಅಂತಾ ಬೈದಾಡಿ ಅತನಿಗೆ  ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗದಂತೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದಾಗ   ಬಸವರಾಜನು ರಾಡಿನಿಂದ ಎಡಗೈಗೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದು , ಇದರಿಂದ ಒಳಗಿನ ಎಲುಬು ಮುರಿದಂತಾಗಿ ನೋವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲದೇ ಕೃಷ್ಟಪ್ಪ ಇವರು ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ತಲೆಗೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದು , ಯಲ್ಲಪ್ಪನು ಬ್ಯಾಡರ ಸೂಳೇ ಮಗನೇ ಅಂತಾ ಬೈದಾಡಿ ಎದೆಯ ಮೇಲಿನ ಅಂಗಿ ಹಿಡಿದು ಕೆಳಗೆ ಎಳೆದು ಕೈಯಿಂದ ಎರಡೇಟು ಹೊಡೆದನು, ಇನ್ನೂ ಹೊಡೆಯುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದ 1) ಹುಲಿಗೆಪ್ಪ ತಂದೆ ಈರಣ್ಣ ಕುರುಬರ 2) ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ರಾಮಯ್ಯ ಈಳಿಗೇರ 3) ಸಿಲ್ಕು ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ತಂದೆ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ನಾಯಕ ಇವರು ಬಂದು ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡರು, ಅಗ ಹೊಡೆಯುವವರು ಹೊಡೆಯುವದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸೂಳೇ ಮಗನೇ ಇಂದು ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ  ನಿನ್ನನ್ನು ಜೀವ ಸಹಿತ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುತ್ತಾ ಹೊರಟು ಹೋದರು, ದಿನಾಂಕ 08-02-2014 ರಂದು PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄ°AzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 14/2014 PÀ®A 341,324,323,504,506 sಸಹಿತ 34 ಐ.ಪಿ.ಸಿ &  3 (1) (10)  J¸ï.¹./J¸ï.n. ¦.J. PÁAiÉÄÝ 1989 CrAiÀÄ°è  ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈ ಕೊಂrgÀÄvÁÛgÉ.

zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

             ¢£ÁAPÀ :05-02-2014 gÀAzÀÄ 19-00 UÀAmÉUÉ  ¸ÀܼÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÉüÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠲æà £ÁUÉÆÃf vÀAzÉ ²ªÀtÚ CAiÀÄðgÀÄ ªÀAiÀiÁ 35 ªÀµÀð eÁ:»AzÀÄ ªÀÄgÁoÀ G:PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á:eÁ®ºÀ½î ( ªÁqÀð £ÀA-01) FvÀ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÁ ¸Á§tÚ vÀAzÉ CªÀÄä¥Àà ¸Á: eÁ®ºÀ½î ºÁUÀÆ EvÀgÉ 20 d£ÀjUÉ FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2 ªÀµÀðUÀ½AzÀ®Ä ªÉÊAiÀÄQÛPÀ zÉéõÀ¢AzÀ ¸Àj EgÀzÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÀqÉAiÀĪÀgÀÄ DgÉÆæ £ÀA 01 £ÉÃzÀݪÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÉøÀÄ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÄ CzÉà zÉéõÀªÀ£ÀÄß £É¥À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 05-02-2014 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 19-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ vÀ£Àß ¥ÀAZÀgÀÄ ±Á¥ï ºÀwÛgÀ EzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÄ DPÀæªÀÄ PÀÆlzÉÆA¢UÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÀnÖUÉUÀ½AzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ-§qÉ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ JqÀvÉÆð£À ªÉÄÃ¯É , JqÀ ªÀÄvÀÄÛ §® ¨sÀÄdPÉÌ JqÀ PÀtÂÚ£À ºÀÄ©â£À ºÀwÛgÀ PÀÄwÛUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆAlzÀ ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ M¼À¥ÉÃlÄÖUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁr ¨Á¬ÄUÉ §AzÀAvÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄA¢£À PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw. CAvÁ EzÀÝ °TvÀ ¦gÁå¢ PÉÆnÖzÀÝgÀ ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 13/2014 PÀ®A 143.147.148.323.324.504.506 R/W 149 I.P.C CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

       ದಿನಾಂಕ : 09/02/14 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 2-00 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಗಂಡ ದಿ.ಚನ್ನಪ್ಪ ಸಾ-ಜಾನೇಕಲ್ ಇವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ ಲಿಖಿತ ಪಿರ್ಯಾದಿಯನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ದು, ಸಾರಾಂಶವೇನಂದರೆ, ದಿನಾಂಕ : 07/02/14 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರು ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಮಲ್ಲಿನಮಡುಗು ಸೀಮಾಂತರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಆರೋಪಿತರು ಸಮಾನ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿ ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಈಶಾನ್ಯ ಮೂಲೆಗೆ ಏಕಾಏಕಿ ಸಮಾನ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅಕ್ರಮ ಕೂಟ ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಆರೋಪಿತರ ಪೈಕಿ ಬಸ್ಸಪ್ಪ ತಂದೆ ಹನುಮಂತ , ಬಸವ ತಂದೆ ಮಾರೆಪ್ಪ, ಬುಡ್ಡಪ್ಪ ನಾಯಕ ತಂದೆ ಸಣ್ಣ ಈರಪ್ಪ ಇವರು ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರಳ ಕೂದಲು ಹಿಡಿದು ಎಳೆದಾಡಿ ಕೈಯಿಂದ ಕಪಾಳಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದು , ಕಾಲಿನಿಂದ ಒದ್ದರು. ಮತ್ತು ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೊಲದ ಹೊರಗೆ ದಬ್ಬಿದರು. ನಂತರ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ತಂದೆ ತಿಮಪ್ಪ, ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ತಂದೆ ಹನುಮಂತ, ಇವರೆಲ್ಲರು ಕೊಡಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನನ್ನ ಹೊಡೆಯಲು ಬಂದಿದ್ದು, ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಆನಂದ ತಂದೆ ಮಲ್ಕಣ್ಣ , ಮಲ್ಕಣ್ಣ ತಂದೆ ಹಂಪಣ್ಣ, ಗ್ಯಾನಪ್ಪ ತಂದೆ ಹೊನ್ನಪ್ಪ, ಸಾ-ನವಲಕಲ್ ಹಾಗೂ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದ ರಮೇಶ ತಂದೆ ಬುಳ್ಳಯ್ಯ ಸಾ-ಮಲ್ಲಿನಮಡುಗು ಇವರು ತಕ್ಷಣ ಬಂದು ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ತನ್ನನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಜೀವಂತ ಕೊಚ್ಚಿ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದರು ಅಂತಾ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ ಮೇಲ್ಕಂಡ 10 ಜನರ ವಿರುದ್ದ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ಇದ್ದ ದೂರಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ.45/14 ಕಲಂ 143,147,447,323,506,ರೆ/ವಿ 149 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. 

ªÀgÀzÀQëuÉ PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è£À ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:- 
             ಫಿರ್ಯಾದಿ ²æêÀÄw. CA©PÁ UÀAqÀ ªÀÄÄvÀÛ¥Àà, 27ªÀµÀð, ªÀÄ£ÉUÉ®¸À, PÀ¨ÉâÃgÀ, ¸Á: vÁA¨Á UÁæªÀÄ vÁ:EAr f:©eÁ¥ÀÆgÀ ºÁ.ªÀ. £ÉÃvÁf £ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄ ಲಗ್ನವು ಆರೋಪಿತನಾದ ಮುತ್ತಪ್ಪ ಇವರೊಂದಿಗೆ ದಿನಾಂಕ:13-05-2007 ರಂದು ಬಿಜಾಪೂರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ತಾಂಬಾ ಗ್ರಾಮದ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ್ದು ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತನಿಗೆ 5 ತೊಲೆ ಬಂಗಾರ ಹಾಗೂ ನಗದು ಹಣ ರೂ.25.000/- ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದೆ. ಆರೋಪಿ ಮುತ್ತಪ್ಪ ಮತ್ತು ಅತ್ತೆ ಲ್ಯಾವಮ್ಮ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ತರುವಂತೆ ದಿನಾಲೂ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳು 3 ನೇ ಮಗುವಿಗೆ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಆರೋಪಿತರು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳು ತನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅವರ ತಾಯಿ ಬಂದು ಬಿಜಾಪೂರದ ಖಾಸಗಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದು ಆರೋಪಿತರ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ ಇದ್ದ ಮಗು ತೀರಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ನಂತರ ದಿನಾಂಕ:04-02-2014 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 7-00 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ತನ್ನ ತಂದೆ, ತಾಯಿ ಜೊತೆಗೆ ರಾಯಚೂರಿನ ತವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ತಂದೆಯ ಗೆಳೆಯ ಮಹ್ಮದ್ ಯೂನೂಸ್ ರವರು ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಅವರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಕುಳಿತಾಗ ಆರೋಪಿ ಮುತ್ತಪ್ಪ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾವಮ್ಮ ಹಾಗೂ ಇಬ್ಬರು ಅಪರಿಚಿತರು ಫಿರ್ಯಾದಿಯನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಎಳೆದಾಡಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಕೂದಲು ಹಿಡಿದು ಎಳೆದಾಡಿ ಕಾಲಿನಿಂದ ಒದ್ದು ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ದಿನಾಂಕ:08-02-2014 ರಂದು ನೀಡಿದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ £ÉÃvÁf£ÀUÀgÀ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ.20/2014 ಕಲಂ.498(ಎ) ಸಹಿತ 34 ಐಪಿಸಿ & 3, 4 ವ.ನಿ. ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
                  ¢£ÁAPÀ:07-02-2014 gÀAzÀÄ 18-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¤¯ÉÆÃUÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ CªÀÄgÀ¥Àà CAUÀr ªÀÄÄAzÉ ¦ügÁå¢ ²æà CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà, 20ªÀµÀð, eÁ:ºÀjd£À G:«zÁåyð, ¸Á:¤¯ÉÆÃUÀ¯ï UÁæªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À CtÚ ºÁUÀÆ DgÉÆæ ªÀÄUÀ£ÁzÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgï ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ QæPÉÃmï Dl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ £ÀA 1 )zÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀiË®¥Àà, ¸Á:¤¯ÉÆÃUÀ¯ï £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ£À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä §A¢zÀÄÝ, Dl DqÀÄwÛzÀÝ ¦ügÁå¢AiÀÄ CtÚ ªÀiË£Éñï¤UÉ J¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà £ÀªÀÄä ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß ¤ÃªÉà ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛÃj CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊ¢zÀÄÝ, ªÀÄ£ÉPÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ªÀiË£Éñï£À£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ ©r¸À®Ä §AzÀÄ ¦ügÁå¢UÉ DgÉÆæ £ÀA 2 UÀzÀåªÀÄä UÀAqÀ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà ¸Á:¤¯ÉÆUÀ¯ï gÀªÀgÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 25/14 PÀ®A. 341, 323, 504 L¦¹ PÁAiÉÄÝ  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EzÉ 
DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
 ¢£ÁAPÀ 06/02/14 gÀAzÀÄ gÁwæ 10.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ «ÃgÀ¥Àà vÀAzÉ ±ÉÃRgÀ¥Àà ªÀļÉîÃgÀ °AUÁAiÀÄvÀ d£ÁAUÀ 45 ªÀµÀð ªÀåªÀ¸ÁAiÀÄ ªÀÈwÛ ¸ÁB£ÁUÀgÀ¨ÉAa UÁæªÀÄ vÁ;°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ EªÀgÀÄ Hl ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ ZÀ¥ÀàgÀzÀ°è ªÀÄ®VzÁÝUÀ DPÀ¹äPÀªÁV «zÀÄåvï ±Ámï¸ÀPÀÆånßAzÀ ¨ÉAQ ºÀwÛ 1)«ÃgÀ¥Àà vÀAzÉ ±ÉÃRgÀ¥Àà 45 ªÀµÀðÀ2)CPÀ̪ÀÄä UÀAqÀ «ÃgÀ¥Àà 35 ªÀµÀð EªÀjUÉ ¸ÁzsÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ «ÃgÀ¥Àà 12 ªÀµÀð EªÀ¤UÉ ¨É£ÀÄß »AzÉ ªÀÄvÀÄÛ PÉÊPÁ®ÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄnÖzÀÄÝ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ §¼Áîj ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£ÀZÀ¥ÀàgÀ ºÁUÀÄ ZÀ¥ÀàgÀzÀ°èzÀÝ §mÉÖ §gÉ ºÁ¹UÉ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ 2QéAmÁ® ¸ÀÆAiÀÄðPÁAw ªÀÄvÀÄÛ JwÛUÉ »AzÉ ¸ÀÄnÖzÀÄÝ J¯Áè CAzÁdÄ ªÀiË®å .30.000/-gÀÆ.£ÀµÀÖªÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ °TvÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ  oÁuÉ DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA.01/2014CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-

            gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 09.02.2014 gÀAzÀÄ  19 ¥ÀæÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr    2,800/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.