Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

18 May 2014

Reported Crimes


                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                        ಫಿರ್ಯಾದಿ ²æà ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà vÀAzÉ vÁAiÀÄ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 35 ªÀµÀð eÁ: ªÀqÀØgï G: DmÉÆà ZÁ®PÀ ¸Á:¸ÀeÁð¥ÀÆgÀÄ ಮತ್ತು ಆರೋಪಿ ನಂ 1 ) w¥ÀàtÚ vÀAzÉ vÁAiÀÄ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 25 ªÀµÀð eÁ: ªÀqÀØgï G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¸ÀeÁð¥ÀÆgÀÄಇವರು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ 16.05.2014 ರಂದು ಆರೋಪಿ ನಂ 1 ಈತನ ಲಗ್ನವಿದ್ದು, ಲಗ್ನದ ನಂತರ ರಾತ್ರಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದು ರಾತ್ರಿ 12.00 ಗಂಟೆ ಆದರೂ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮುಗಿಸದೆ ಆರೋಪಿ ನಂ  2) £ÁUÀgÁd ¸Á: §¸Á¥ÀÆgÀA (J.¦)ಈತನು ಮೆರವಣಿಗೆ ಮುಂದೆ ಕುಡಿದ ಅಮಲಿನಲ್ಲಿ ಕುಣಿಯುತ್ತಿದ್ದು, ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ರಾತ್ರಿಯಾಯಿತು ಬೇಗನೆ ನಡಿರೀ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದು ನಂತರ ದಿನಾಂಕ 17.05.2014 ಬೆಳಗಿನ 01.00 ಗಂಟೆಯ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ತನ್ನ ಜೋಪಡಿ ಹತ್ತಿರ ಕುಳಿತಾಗ ಆರೋಪಿ ನಂ 1 ಮತ್ತು 2 ಇವರು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ಆರೋಪಿ ನಂ 1 ಈತನು ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಮುಂದೆ ಕುಣಿಬೇಡ ಅಂತಾ ಅಂತಿಯೇನಲೇ ಮಗನೇ ಅಂತಾ ಬೈದು ಆರೋಪಿ ನಂ 2 ಈತನಿಗೆ ಇವನ ಮೇಲೆ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಸಾಂಬಾರನ್ನು ಸುರುವು ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸದರಿಯವನು ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಸಾಂಬಾರವನ್ನು ಬಕೀಟಿನಲ್ಲಿ ತಂದು ಮೈಮೇಲೆ ಸುರವಿದ್ದರಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಎದೆಯಿಂದ ಹೊಟ್ಟಯವರೆಗೆ ಎಡಭಾಗ, ಎಡಗೈ ರಟ್ಟೆಯಿಂದ ಮುಂಗೈವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಎಡ ತೊಡೆ ಸುಟ್ಟು ಚರ್ಮ ಕಿತ್ತಿರುತ್ತದೆ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß  ¥Éưøï oÁu UÀÄ£Éß £ÀA; 60/2014 PÀ®A : 504.324 ¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
           ದಿನಾಂಕ 15/05/2014 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 7-30 ಗಂಟೆಗೆ ಆಮದಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಗದ್ದೆಮ್ಮ ದೇವಿಯ ಉಚ್ಚಾಯ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಗದ್ದೆಮ್ಮ ಗುಡಿಯ ಮುಂದುಗಡೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ £ÀqÀÄVgÀ¥Àà vÀAzÉ CªÀiÁvÉ¥Àà PÉÆ£ÁߥÀÆgÀ ªÀAiÀÄ:48 MPÀÌ®ÄvÀ£À PÀÄgÀħgÀÄ ¸Á:DªÀÄ¢ºÁ¼À ಮತ್ತು ಮೌನೇಶ್ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಆರೋಪಿ ನಿಂಗನಗೌಡ ಇತನು ಈಗ್ಗೆ ಎರಡು ದಿವಸಗಳ ಹಿಂದೆ ಕುಡಿದು ಬಂದು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಬಾಯಿ ಮಾತಿನ ಜಗಳ ಆಗಿದ್ದು, ಅದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ಆರೋಪಿಯ ತಂದೆಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಯಾಕೆ ತಿಳಿಸಿದೆ ಅಂತಾ ಅಂದು & ಅದೇ ದ್ವೇಷ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪಿರ್ಯಾಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಸೂಳೆ ಮಕ್ಕಳದು ಬಹಳ ಆಗೈತಿ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದುಜಗಳ ತೆಗೆದು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದ  1)¤AUÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ©üêÀÄ£ÀUËqÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉ  6 ಜನರು ಕೂಡಿ ಅಕ್ರಮ ಕೂಟ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಹುಡುಗನೊಂದಿಗೆ ಜಗಳ ಯಾಕೇ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಿರಿ ಅಂತಾ ಅಂದವರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಪಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಮತ್ತು ಮೌನೇಶನಿಗೆ ಕೈಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದು ಈ ಸೂಳೆ ಮಕ್ಕಳದು ಬಹಳ ಆಗೈತಿ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಜೀವಸಹಿತ ಬೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಮುಗಿಸುತ್ತೇವೆ ಅಂತಾ ಜೀವದ ಬೇದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.  .CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ïoÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 92/14 PÀ®A.143,147,323,504,506 gÉ/«. 149 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-                
ದಿನಾಂಕ: 18-05-2014 ರಂದು 1015 ಗಂಟೆಗೆ ರೇಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹತ್ತಿರದ ಡಿವಿಷನಲ್ ಆಫೀಸ್ ಹತ್ತಿರ CdAiÀiï @ a£Àß vÀAzÉ ªÀįÉèò, 20 ªÀµÀð, eÁ: ZɮĪÁ¢, G: ¨ÉïÁÝgÀ PÉ®¸À, ¸Á: DAf£ÉÃAiÀÄ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ªÀÄAUÀ¼ÀªÁgÀ ¥ÉÃmÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ  ಆಂಧ್ರದಿಂದ ಮಾನವ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗುವ ಕಲಬೆರಿಕೆ ಸೇಂದಿಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ಲೈಸನ್ಸ್ ಕಾಗದ ಪತ್ರಗಳಿಲ್ಲದೇ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ J.J¸ï.L. «oÀ¯ï gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ  ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ  CªÀ£À ªÉÄÃ¯É ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಅವನನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಅವನಲ್ಲಿ ದೊರೆತ 2 ಲೀಟರನ 06  ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೇಂದಿ ತುಂಬಿದ್ದು ಮತ್ತು 1 ಲೀಟರ್ ನ 12 ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೇಂದಿ ತುಂಬಿದವು ಇದ್ದವು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 24 ಲೀಟರ್ ಸೇಂದಿ ಒಟ್ಟು ಅ.ಕಿ.ರೂ 360/- ರೂ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಸೇಂದಿಯನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸದರಿ ಸೇಂದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 180 ಎಮ್.ಎಲ್ ಬಾಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಂಪಲ್ ಗಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಉಳಿದ ಸೇಂದಿಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿಯೇ ಚೆಲ್ಲಿ ನಾಶಪಡಿಸಿ ಶಾಂಪಲ್ ಗಾಗಿ ಸೇಂದಿ ತುಂಬಿದ ಒಂದು 180 ಎಮ್.ಎಲ್ ಬಾಟಲ್ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆರೋಪಿತನನ್ನು ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ಇದ್ದ ಅಸಲು ಸೇಂದಿ ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 80/2014 ಕಲಂ 273, 284, ಐಪಿಸಿ ಮತ್ತು 32, 34 ಕೆ.ಇ.ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. 


¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:- 
          - E¯Áè -

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 18.05.2014 gÀAzÀÄ 40 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 8,200/-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.