Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

4 Dec 2011

CRIMES

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:  

£ÁUÀgÁd FvÀ£ÀÄ J¸ï.©.L. ¨ÁåAPï ªÀiÁå£ÉÃdgï EªÀgÀ PÁgï £ÀqɹPÉÆAqÀÄ EgÀÄwÛzÀÄÝ, DvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 03-12-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ vÀ£Àß ªÀiÁgÀÄw ¸ÀÄdÄQ N«Ä¤ PÁgï £ÀA. PÉJ-35 JA-2818 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß gÁAiÀÄZÀÆgÀÄUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀiÁ£À«-gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß PÁgï£ÀÄß CwªÉÃUï ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ ªÉÃUÀªÀ£ÀÄß ¤AiÀÄAwæ¸À¯ÁUÀzÉ ªÀiÁ£À« ºÉÆgÀ ªÀ®AiÀÄzÀ J¯ï.L.¹. D¦üøï JzÀÄgÀÄUÀqÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®¨ÁdÄ ºÁQzÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀzÀ JZÀÑjPÉ ¨ÉÆÃqïðUÉ lPÀÌgï ªÀiÁr ¸Àé®à ¯ÉÊn£À PÀA§zÀ ºÀwÛgÀ ¤®ÄUÀqÉAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. EzÀjAzÀ PÁgï ZÁ®PÀ £ÁUÀgÁd¤UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀzÀ°è ªÀÄvÀÄÛ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ DvÀ£À£ÀÄß E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ 108 ªÁºÀ£ÀzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀiÁ£À« ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ F C¥ÀWÁvÀªÀÅ PÁgï ZÁ®PÀ £ÁUÀgÁd£À ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ dgÀÄVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ DvÀ£À CtÚ£ÁzÀ GªÉÄñï vÀAzÉ ±ÀAPÀæ¥Àà ªÀAiÀÄ 28 ªÀµÀð eÁ: ªÀiÁ¢UÀ G: ¥Á°Ã±ï §AqÉ PÉ®¸À ¸Á: vÁ®ÆèPÁ ¥ÀAZÁ¬Äw »AzÀÄUÀqÉ ªÀiÁ£À«.FvÀ£ÀÄ ¢: 04.12.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA> 274/2011 PÀ®A 279, 338 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

¢£ÁAPÀ:04/12/2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 08-30 UÀAmÉUÉ gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ ¸ÉÊzÀ¥Àà,46ªÀµÀð,eÁ:PÀ¨ÉâÃgÀ, ¸Á:gÁªÀÄzÀÄUÀð.FvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ ªÀÄ®èAiÀÄå£À PÀmÉÖ ºÀwÛgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆgÀnzÁÝUÀ DvÀ£À »jAiÀÄ CtÚ dA§tÚ FvÀ£À ªÀÄUÀ¼À ªÀÄzÀĪÉUÉ PÀgÉAiÀÄ°®è CAvÁ ªÉʪÀÄ£À¹ì¤AzÀ AiÀĪÀÄ£À¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà,30ªÀµÀð,eÁ:PÀ¨ÉâÃgÀ,¸Á:gÁªÀÄzÀÄUÀð FvÀ£ÀÄ §AzÀªÀ£Éà K£À¯Éà ®AUÁ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É £À£ÀUÉ AiÀiÁPÉ ªÀÄzÀĪÉUÉ PÀgÉAiÀÄ°®è CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ C°èAiÉÄà ©¢zÀÝ PÀ°è¤AzÀ JqÀPÀ¥Á¼ÀPÉÌ, vÀÄnUÉ UÀÄ¢ÝzÀÝjAzÀ gÁªÀÄtÚ£À JqÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, vÀÄnUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÄ EµÀÖPÉÌ ©qÀzÉà ºÉÆmÉÖUÉ ªÉÆtSÁ°UÉ, MzÀÄÝ, PÉʬÄAzÀ ªÉÄÊPÉÊUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¯Éà EªÀvÀÄÛ ©qÀĪÀ¢®è fêÀ vÉUÉzÀÄ©qÀÄvÉÛÃ£É ¤£Àß ªÀA±À ¤ªÀðA±À ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ zÀÆgÀÄ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ UÀ§ÆâgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 134/2011 PÀ®A: 323, 324, 504,506 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ;30-11-2011 gÀAzÀÄ DAzÀæzÀ ®Qëöä¥ÀÆgï UÁæªÀÄzÀ°è vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ CtÚ£À ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ ¸À®ÄªÁV vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß ºÉAqÀw ²æêÀÄw ¥Àæw¨sÁ ºÁUÀÆ vÀ£Àß µÀqÀPï «µÀÄÚªÀzsÀð£À gÉrØ ºÁUÀÆ vÀªÀÄä ªÀÄPÀ̼ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÀÄzÀĪÉUÉ ºÉÆÃV ªÀÄzÀÄªÉ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ;02-12-2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ªÀÄgÀ½ gÁAiÀÄZÀÆgÀUÉ §gÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ®Qëöä¥ÀÆgÀ¢AzÀ ªÀÄjPÀ¯ï UÉ §AzÀÄ ªÀÄjPÀ¯ï¢AzÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-30 UÀAmÉUÉ DAzÀæ §¸ï £ÀA§gÀ J¦-28-gÀhÄqï-5728 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÀwÛPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀÄÄ PÉÆgÀ¼À°èAiÀÄ1) MAzÀÆ ªÀgÉ vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ MAzÀÄ £ÀPÉèøï C.Q.30,000/- gÀÆ 2) 2 vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ JgÀqɼÉAiÀÄ MAzÀÄ ¸ÀgÀ. C.Q.40,000/- gÀÆ 3) CzsÀð vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ JgÀqÀÄ ¨ÉAqÉÆÃ¯É C.Q.10,000/- gÀÆ MlÄÖ C.Q.80,000/- gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ §AUÁzÀgÀ D¨sÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß MAzÀÄ ¤Ã° §tÚzÀ ¨ÁåV£À°è ElÄÖ ¨ÁåUÀ£ÀÄß ¹Ãmï £À PɼÀUÀqÉ ElÄÖ ªÀÄ®VzÁݼÀÄ. ¸ÀAeÉ 6-00 UÀAmÉUÉ §¸ï ±ÀQÛ£ÀUÀgÀzÀ 2 £Éà PÁæ¹UÉ §AzÀÄ ¤°è¹zÁUÀ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¸ÀzÀj §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß EnÖzÀÝ vÀªÀÄä ¨ÁåUÀ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ ²æà ²æÃzsÀgÀ gÉrØ vÀAzÉ CªÀÄgÉÃUËqÀ ¸Á: ªÀÄAd¯Áð vÁ: gÁAiÀÄZÀÆgÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 96/2011 PÀ®A.379 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

²æêÀÄw ¸Á«wæà UÀAqÀ UÀAUÀgÁeï ¥ÉÆ®ªÀiÁj ªÀ: 65, eÁ: PÀªÀiÁä, G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: UÁA¢ü£ÀUÀgÀ FPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£ÁzÀ UÀAUÀgÁeï ªÀ: 70, EªÀgÉÆA¢UÉ ªÁ¸À EzÀÄÝ, vÀªÀÄä §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄ®UÀĪÀ PÉÆÃuÉAiÀÄ°è EgÀĪÀ C¯ÁägÀzÀ°è EnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CzÀgÀ eÉÆvÉUÉ C¯ÁägÀzÀ°è §mÉÖ §gÉ, ºÀt, ªÀ¸ÀÄÛ ¸ÀºÀ EqÀ¯ÁVzÀÄÝ, CzÀgÀ ¯ÁPÀgï zÀÄgÀ¹Û EzÀÄÝ, ºÉÆgÀUÉ ©ÃUÀ ºÁPÀ®Ä ¸ÀºÀ §gÀÄwÛgÀ°®è. gÁwæ ªÉÃ¼É C¯ÁägÀ EgÀĪÀ PÉÆÃuÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VzÀÄÝ, gÁwæ 2-00 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ n.« £ÉÆÃr ªÀÄ®VgÀĪÁUÀ CªÀ¼À UÀAqÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ »AzÀÄUÀqÉ ¨ÁUÀ°UÉ M¼ÀUÀqÉ a®PÀºÁQ ºÉÆgÀUÀqÉ ªÀÄÄA¢£À ¨ÁV®£ÀÄß ªÀÄÄaÑ CzÀgÀ ªÉÄð£À a®PÀ ¨sÀzÀæ¥Àr¹ ºÉÆgÀUÀqÉ ¥ÀPÀÌzÀ PÉÆÃuÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¨É¼ÀV£À 5-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ JzÀÄÝ ªÀÄÄA¨ÁUÀ°AiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃrzÁUÀ a®PÀ vÉUÉzÀÄ, ¨ÁV®Ä vÀgÉ¢gÀĪÀzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ£ÀÄß J©â¹zÁUÀ DPÉ C¯ÁägÀ ¨ÁV®Ä vÉgÉ¢zÀÝ£ÀÄß PÀAqÀÄ £ÉÆÃrzÁUÀ AiÀiÁªÀÅzÉà §mÉÖ, §gÉ PÀzÀ®zÉ ¸ÀjAiÀiÁVzÀÄÝ, ¹Öïï qÀ©âAiÀÄ°è ElÖAvÀºÀ §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ gÁwæ ªÉÃ¼É ¨ÁV®Ä a®PÀ vÉUÉzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr C¯ÁägÀ vÉUÉzÀÄ CzÀgÀ°èzÀÝ §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 198/2011 PÀ®A 457, 380 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ..


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 04.12.2011 gÀAzÀÄ 96 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 19,500/- UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.