Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

17 Sep 2013

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
           ¢ :- 16-09-2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10.00 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀįÁè¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ¦ügÁå¢ü ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw. CPÀÌ £ÁUÀªÀÄä UÀAqÀ §¸ÀªÀAvÁæAiÀÄ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: ºÀÆ®ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: ªÀįÁè¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ. FPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ²æÃ. §¸ÀªÀAvÁæAiÀÄ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ ªÀAiÀÄ:40 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ªÀįÁè¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ FvÀ£ÀÄ  PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlzÀªÀ¤zÀÄÝzÀÝjAzÀ PÀÄrzÀ ¤±ÉAiÀÄ°è ºÀwÛ ºÀÆ®PÉÌ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ «µÀzÀ ¨Ál°AiÀÄ£ÀÄß ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°AiÉÄAzÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ «µÀ ¸Éë¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÀnÖ a£ÀßzÀ UÀt PÀA¥À¤AiÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ªÀÄÈvÀ£ÀÄ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj ªÀÄÈvÀ£À ¸Á«£À°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀĪÀÅ¢®è. CAvÁ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 20/2013 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹. PÁAiÉÄÝ  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
             ¢ :- 16-09-2013 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-00 UÀAmɬÄAzÀ gÁwæ 8-00 UÀAmÉUÉ CªÀ¢AiÀÄ°è gÁAiÀÄzÀÄUÁð ¹ÃªÀiÁzÀ UÁégÀAn £Á®zÀ ¨ÉlÖ®VqÀPÉÌ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ §¸ÀtÚ ¦gÀUÀgï ªÀAiÀiÁ 50, eÁ:PÀÄgÀħ, G:MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á:gÁAiÀÄzÀÄUÁð UÁæªÀÄ FvÀ£À  ªÀÄUÀ¼ÁzÀ §¸ÀªÀÄä FPÉAiÀÄÄ zsÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄìĸÀ®Ä ºÉÆÃV UÁégÀAn £Á®zÀ ¸ÀgÀPÁj d«Ää£À ¨ÉlÖ®VqÀPÉÌ vÀ£Àß PÉÆgÀ¼À°è£À ªÀ°è¬ÄAzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É, ¸ÀzÀj §¸ÀªÀÄä¼À ªÀÄgÀtzÀ°è ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ °TvÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 21/2013 PÀ®A 174 (¹) ¹.Dgï.¦.¹. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è .¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
                ದಿನಾಂಕ 12.09.2013 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 03.00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ನಾಗಪ್ಪ ತಂದೆ ಈರಪ್ಪ  ವಯಾ: 55 ವರ್ಷ ಜಾತಿ: ಮಾದಿಗ  ಉ: ಕೂಲಿಕೆಲಸ  ಸಾ: ಜೇಗರಕಲ್  ತಾ:ಜಿ: ರಾಯಚೂರು,FvÀನ ಮಗನಾದ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪ ವಯ: 26 ವರ್ಷ, ಜಾ: ಮಾದಿಗ ಸಾ|| ಜೇಗರಕಲ್ ಈತನು ತನ್ನ ಜಮೀನು ಸರ್ವೆ ನಂ 214 ರಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಹಂದಿಗಳು ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತವೆ ಅಂತ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಕಾಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಷ ಹಾವು ಸದರಿ ಯಲ್ಲಪ್ಪನ ಎಡಗಿವಿಯ ಹತ್ತಿರ ಕಚ್ಚಿದ್ದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಸುರಕ್ಷಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿ ಗುಣಮುಖನಾಗದೇ ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 16.09.2013 ರಂದು 07.25 ಗಂಟೆಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ  UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 10/2013 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è  ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

                 ¢£ÁAPÀ: 16-09-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÉʵÀÚ« UÀÄr ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀįÉèñÀ vÀAzÉ PÁ±À¥Àà  £ÁUÀgÀ§Ar , ªÀAiÀÄ: 26ªÀ, eÁ: £ÁAiÀÄPï , G: MPÀÌ®ÄvÀ£À & ªÉÄøÀ£ï PÉ®¸À, ¸Á: ªÀÄÄZÀѼÀPÁåA¥ï ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ °ÃfUÉ ªÀiÁrzÀ ¥ÀmÁÖ© ¸Àwñï EªÀgÀ UÀzÉÝAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ£ÀÄ §VÎ ¤ÃgÀÄ PÀlÄÖªÁUÀ §zÀÄ«UÉ EzÀÝ ºÁªÀÅ PÀÄwÛUÉUÉ §®UÀqÉ PÀaÑzÀÝjAzÀ E¯ÁdÄ ¸À®ÄªÁV ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉAiÀiÁV £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀPÉÌAzÀÄ §¼ÁîjUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è vÉPÀÌ®PÉÆÃmÉ ºÀwÛgÀ ¢£ÁAPÀ:17-09-2013 gÀAzÀÄ 01-30 J.JªÀiï PÉÌ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄÈvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ EzÀÝ ºÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄðAzÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA.20/2013 , PÀ®A.174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EzÉ .
zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                     ¢£ÁAPÀ 15-09-2013 gÀAzÀÄ «ÃgÀ ¸ÁªÀPÀðgï AiÀÄĪÀPÀ ªÀÄAqÀ½AiÀĪÀgÀÄ PÀÆr¹zÀ UÀt¥Àw ªÀÄÆwðAiÀÄ£ÀÄß ªÉÄgÀªÀtÂUÉAiÉÆA¢UÉ «¸Àdð£É PÀÄjvÀÄ ºÀ¼É §eÁgÀzÀ°è ºÉÆgÀnzÀÄÝ , UÀt¥Àw ªÀÄÄAzÉ ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ PÀÄtÂAiÀÄÄwÛzÀÄÝ, gÁwæ 11-00 UÀAmÉUÉ ºÀ¼É§eÁgï£À°è CvÁÛgïªÁr PÁæ¸ï qÁ|| UÀÄgÀÄ¥Àæ¸Ázï±ÉnÖ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 40-50 d£À C¥ÀjavÀ QrUÉÃrUÀ¼ÀÄ DPÀæªÀÄ PÀÆl PÀnÖPÉÆAqÀÄ PÉÊAiÀÄ°è PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß MUÉ¢zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉĺÀvÁ¨ï ºÀĸÉãï vÀAzÉ ¸À§Ó°¸Á¨ï , ªÀAiÀÄ: 54ªÀ, eÁ: ªÀÄĹèA, G: ¸ÉÖñÀ£Àj ªÁå¥ÁgÀ , ¸Á: CvÁÛgÀªÁr ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ N«Ä¤ PÁgï , mÁmÁ J¹E ªÁºÀ£ÀzÀ »AzÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄA¢£À UÁè¸ï MqÉzÀÄ , qÁ|| UÀÄgÀÄ¥Àæ¸Ázï EªÀgÀ PÁj£À ªÀÄÄA¢£À UÁè¸ï MqÉzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JªÀiï.r R°ÃA EªÀgÀ mÁmÁ ¸ÀÆ¥Àgï J.¹.E ªÁºÀ£ÀzÀ ªÀÄÄA¢£À UÁè¸ïUÉ PÀZÀÄÑ ©zÀÄÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 18000/- ®ÄPÁì£ï¥Àr¹zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄgÀªÀtÂUÉAiÀÄ°èzÀÝ E§âjUÉ UÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ  zÀÆj£À ªÉÄðAzÁ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. UÀÄ£Éß £ÀA. 195/2013 PÀ®A: 143, 147, 148, 336 , 427 , 324 ¸À»vÀ 149 L¦¹ & 2 ¦æªÉ£Àë£ï D¥sï r¸ÀÖçPÀë£ï ¥À©èPï ¥Áæ¥Ànð PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                    ದಿನಾಂಕ 11/09/13 ರಂದು ರಾತ್ರಿ ಭಾರಿ ಮಳೆ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮುರಿನ ಹಳ್ಳ ತುಂಬಿ ಬಂದಿತ್ತು. ದಿನಾಂಕ 12/09/13 ರಂದು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಮೊಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಸಮೇತ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಸುದ್ದಿ ಹಬ್ಬಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೂರಿನ ಜನರು ನೋಡಲು ನಾ ಮುಂದು ತಾ ಮುಂದು ಅಂತಾ ಹೊರಟಿದ್ದು ಅದೇ ರೀತಿ ನನ್ನ ಮಗ ಮಹ್ಮದ್ ರಫಿ ಈತನು ಸಹ ತನ್ನ ಸೈಕಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹಳ್ಳದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸಾಯಂಕಾಲ 5.30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮಸೀದಿಯ ಮುಂದೆ ಹೊರಟಾಗ ನಮ್ಮೂರಿನ ಮಾರೆಪ್ಪ ತಂದೆ ಸಣ್ಣ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ನಾಯಕ ಈತನ ಮಗನಾದ 6 ವರ್ಷದ ಮೌಲಾ ಈತನು ಸೈಕಲ್ಲಿಗೆ ಅಡ್ಡಬಂದು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದ ಮಾರೆಪ್ಪನ ಅಳಿಯ ನಬೀಶ ತಂದೆ ವೆಂಕಟ್ರಾಯ , ಮಾರೆಪ್ಪ ತಂದೆ ಸಣ್ಣ ಹನುಮಂತ ಹಾಗೂ ಆತನ ಹೆಂಡತಿ ಶಾಮಲಮ್ಮ ಗಂಡ ಮಾರೆಪ್ಪ ಮೂವರು ಹುಡಗನಿಗೆ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈಯ್ದು ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ , ಕೈಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದು ಕಾಲಿನಿಂದ ಒದ್ದು ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿ ಸದರಿಯವನ ಬಲಗೈ ಮೊಣಕೈ ಕೀಲಿನ ಹತ್ತಿರ ಒಳಪೆಟ್ಟು ಹಾಗೂ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಒಳಪೆಟ್ಟುಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಕಾರಣ ಸದರಿಯವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಮೇಲಿಂದ ªÀiÁ£À« ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 190/2013 ಕಲಂ 504,323,324,506 ಸಹಿತ 34 .ಪಿ.ಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
           ಫಿರ್ಯಾದಿ eÉêÀiïì vÀAzÉ gÀAUÀ¥Àà, ªÀAiÀiÁ-65 ªÀµÀð, eÁ-ªÀiÁ¢UÀ, G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-£À¢UÀqÉØ ªÀÄ®PÁ¥ÀÆgÀÄ ಮತ್ತು ಆತನ ಮಗಳಾದ ಸುನಿತಾ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಹೊಲದ ಬದುವಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆರೋಪಿತgÁzÀ  1) zÉÆrØ £ÀgÀ¸À¥Àà ¸Á-zÉÆrØ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ-UÀzÁé¯ï (J¦)2) dAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ gÀAUÀ¥Àà 3) FgÉñÀ vÀAzÉ dAiÀÄ¥Àà 4) §zÀÄPÀªÀÄä UÀAqÀ dAiÀÄ¥Àà J®ègÀÆ ¸Á-£À¢UÀqÉØ ªÀÄ®PÁ¥ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಮತ್ತು ಆತನ ಮಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಕೈಗಳಿಂದ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿ ರಕ್ತಗಾಯ ಮತ್ತು ಮುಕಪೆಟ್ಟುಗೊಳಿಸಿ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 80/2013 PÀ®A 341, 504, 323, 324, 506, 354 gÉ/« 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-     

                       gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:17.09.2013 gÀAzÀÄ 04 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 400/-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.