Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

1 Jul 2012²æêÀÄw n.¹. ®°vÁ UÀAqÀ n.¹. gÁªÀÄÄ ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð eÁ: eÁ®gÀ G: JeÉAmï PÉ®¸À ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉÃPÀjAiÀÄ°è PÉ®¸À ¸Á: EA¢gÁ£ÀUÀgÀ ¹AzsÀ£ÀÄgÀÄ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ C¥sÀĪÀð ¨ÉÃPÀj CAUÀrAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À« £ÀUÀgÀ CVæ UÉÆïïØ ¥sÁgÀA J¸ÉàÃmï EArAiÀiÁ ¤AiÀÄ«ÄvÀ ¨ÁåAQ£À°è KeÉAmï CAvÁ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 30.06.2012 gÀAzÀÄ ¸ÀzÀj ¨ÁåAQ£À°è ºÀtªÀ£ÀÄß PÀnÖ ®Ä ¨É½îUÉÎ ¹AzsÀ£ÀÆj¤AzÀ ªÀiÁ£À«UÉ §AzÀÄ CVæ UÉÆïïØ ¨ÁåAQ£À°è ºÀtªÀ£ÀÄß PÀnÖ ªÁ¥Á¸ï ¹AzsÀ£ÀÆjUÉ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ªÀiÁ£À« §¸ï ¸ÁÖöåAqï zÀ°è PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹. §¸ï £ÀA: 42J¥sï-470 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆArzÀÄÝ §¹ì£À ZÁ®PÀ AiÀĪÀÄ£À¥Àà FvÀ£ÀÄ ªÀiÁ£À« -¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É §¸Àì£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÁðºÀPÀ §¹ì£À ¨ÁV®£ÀÄß ªÀÄÄZÀÑzÉ ºÁUÉAiÉÄà ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ vÉgÉ¢zÀÝjAzÀ n.¹. ®°vÁ FPÉAiÀÄÄ ªÀiÁ£À« ¥ÀlÖtzÀ J.¦.JA.¹. ªÉÄãï UÉÃmï ºÀwÛgÀ E½AiÀÄ®Ä §¸ï ZÁ®PÀ CzÉà ªÉÃUÀzÀ°è ¤°è¸ÀzÉà M«ÄäAzÉƪÉÄä¯É qÉÆÃgï ¢AzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ vÀ¯É »A¨sÁUÀzÀ°è ¨sÁj ¥ÉlÄÖ §rzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« mÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 108/12 PÀ®A 279, 338. L¦¹ gÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ 18/06/2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ §¸Àì¥Àà vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà £ÁAiÀÄPÀ 66ªÀµÀð GBPÀÄj PÁAiÀÄĪÀ PÉ®¸À ¸ÁB UÉÆ®è¢¤ß FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ §¸ÀªÀgÁd£À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ QgÁt ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ vÀgÀ®Ä ¹gÀªÁgÀPÉÌ §AzÀÄ J¸ï.©.L ¨ÁåAPï ªÀÄÄAzÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄĤÃgï ¥ÁµÁ vÀAzÉ : ¯Á®ªÀĺÀäzï eÁw :ªÀÄĹäA ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð ¸Á:ªÀÄÄzÀUÀ¯ï mÁmÁ J.¹ £ÀA§gÀB` PÉJ-29/8280 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV,C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ »A¢¤AzÀ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ JqÀªÉÆtPÉÊUÉ gÀPÁÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆAlPÉÌ £ÉÆêÀŪÁVgÀÄvÀÛzÉ. C°èAiÉÄà EzÀÝ ªÀÄUÀ §¸ÀªÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ®è¢¤ß UÁæªÀÄzÀ CªÀÄgÉñÀ E§âgÀÄ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀ mÁmÁ J¹AiÀÄ°è gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ mÁmÁ.J¹ ZÁ®PÀ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁr ªÀiÁ»w ¤ÃqÀzÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ C®èzÉ ¢£ÁAPÀ:-30-06-12 gÀAzÀÄ gÁwæ-19-30 UÀAmÉUÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁPÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 65/2012 PÀ®A 279,304(A)L¦¹ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
 
¢£ÁAPÀ: 24.06.2012 gÀAzÀÄ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ gÀAUÀ¥Àà ¸Á: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ PÁ¬Ä¥À¯Éè ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖ¬ÄAzÀ wãï PÀA¢¯ï ªÀÄÄASÁAvÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ PÉ. PÉ. ¥sÀAUÀµÀ£ï ºÁ¯ï ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è JzÀÄUÀqɬÄAzÀ gÀªÉÄÃ±ï ¨Á§Ä FvÀ£ÀÄ §Ä¯ïÖ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J.37 E 8578 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ±ÀgÀt¥Àà£ÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ¨Á®UÁ®Ä ¥ÁzÀzÀ »ªÀÄäqÀzÀ PÀtÄÚ QÃ®Ä ªÀÄÄjzÀAvÁV ¨ÁªÀÅ §A¢zÀÄÝ CzÉ. CAvÁ ¢£ÁAPÀ:-30.06.2012 PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¸ÀAZÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 79/2012 PÀ®A: 79/2012 PÀ®A: 279,338 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
£ÁåAiÀÄ®AiÀÄzÀ G¯ÉèÃTvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:_
£ÁgÁ gÉÃtÄPÁ UÀAqÀ £ÁgÁ ªÉÃtĨÁ§Ä , ªÀAiÀÄ: 30ªÀ, ¸Á; UÀt¥ÁªÀgÀA , vÁ: ¸ÁvÉãÀ¥Á¯É , f: UÀÄAlÆgÀÄ (J.¦) ºÁ.ªÀ. ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄÄ £ÁgÁ ªÉÃtĨÁ§Ä vÀA.£ÁgÁ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ gÁªï, 31ªÀ,ªÀiÁånæPïì ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ªÀiÁå£ÉÃdgï ªÉÄÃAiÀįÁ£ï ¯Á¨ÉÆåÃgÉÃlj WÀlPÀ-1 PÁdÄ¥À°è EAqÀĹÖçÃAiÀįï FvÀ£ÉÆA¢UÉ ¢£ÁAPÀ: 25-08-2010 gÀ°è ®UÀߪÁVzÀÄÝ , ®UÀßzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è DPÉAiÀÄ vÀAzÉ vÁ¬Ä AiÀĪÀgÀÄ 12,50,000/-gÀÆ ªÀgÀzÀQëuÉ , 50 vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ , 3 PÉ f ¨É½î ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ ºÁUÀÆ 4,00,000/-gÀÆ. ªÀÄ£É ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ , 40,000/- gÀÆ.AiÀÄ j¸ïÖ ªÁZï PÉÆnÖzÀÄÝ DPÉAiÀÄÄÄ ¸Àé®à CAUÀ«PÀ®vÉAiÀÄļÀÄîªÀ¼ÁVzÀÝjAzÀ ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀQëuÉ PÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ . £ÀAvÀgÀ DPÉAiÀÄÄ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è 11 wAUÀ¼ÀÄ ¸ÀA¸ÁgÀ ZÉ£ÁßV ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ , DPÉAiÀÄ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è UÀAqÀ , CvÉÛ , ªÀiÁªÀ , £Á¢¤ EªÀgÀÄ EzÀÄÝ , £ÀAvÀgÀ DPÉUÉ ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀQëuÉ vÀgÀĪÀAvÉ CªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤Ãr ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁqÀÄvÁÛ EzÀÄÝzÀjAzÀ DPÉAiÀÄÄ F QjQj vÁ¼À¯ÁgÀzÉà CAUÀ«PÀ®vÉ EzÀÄÝzÀjAzÀ vÀªÀgÀĪÀÄ£ÉUÉ §A¢zÀÄÝ , ¢£ÁAPÀ: 22-06-2012 ¨É½UÉÎ 11-00 UÀAmÉUÉ DPÉAiÀÄÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ JªÀiï.© PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è vÀ£Àß aPÀ̪ÀÄä¼À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ CªÀgÉ®ègÀÆ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆà ªÁºÀ£ÀzÀ°è §AzÀÄ CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr DPÉAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁqÀÄvÁÛ vÀªÀgÀĪÀģɬÄAzÀ E£ÀÆß ºÀvÀÄÛ ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀQëuÉ AiÀiÁPÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢®è CAvÁ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¢£ÁAPÀ: 30.06.2012 gÀAzÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.152/2012 PÀ®A.498(J) , 448 , 323 , 504 , 506 L¦¹ ºÁUÀÆ PÀ®A.3 & 4 ªÀ.¤ PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ .
¥ÀzÀäeÁ UÀAqÀ J£ï.r.«.n ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt , ªÀAiÀÄ: 27ªÀ, ¸Á;PÉ.¦.ºÉZï.© PÁ¯ÉÆä PÀÆPÀmï¥À°è ºÉÊzÁæ¨Ázï ºÁ.ªÀ: ¸ÀÄPÁ¯ï¥ÉÃmï ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄÄ J£ï.r.«.n ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt vÀA.J£ï.J£ï.«.« UÁA¢ü,32ªÀ,SÁ¸ÀV £ËPÀgÀ FvÀ£ÉÆA¢UÉ ¢£ÁAPÀ: 18-02-2011 gÀAzÀÄ ®UÀߪÁVzÀÄÝ , ®UÀßzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è DPÉAiÀÄ vÀAzÉ vÁ¬Ä CªÀ¤UÉ 5,00,000/- gÀÆ ªÀgÀzÀQëuÉ , 15 vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ PÉÆnÖzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¸ÀA¸ÁgÀ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ PÉ®¢£À UÀ¼ÀªÀÄnÖUÉ UÀAqÀ ºÉAqÀw ZÉ£ÁßVzÀÄÝ , vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è vÀ£Àß UÀAqÀ , ªÀiÁªÀ , CvÉÛ ºÁUÀÆ £Á¢¤AiÀÄgÀÄ ¸ÉÃj DPÉUÉ ¸ÀtÚ¥ÀÄlÖ «µÀAiÀÄUÀ½UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ vÀªÀgÀĪÀģɬÄAzÀ ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀQëuÉ vÀA¢®è , vÀgÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ MvÁÛAiÀÄ ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤Ãr ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr QjQj PÉÆnÖzÀÝjAzÀ DPÉAiÀÄÄ vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀÄ CªÀjUÉ E£ÀÆß ºÉaÑ£À 20 UÁæªÀiï §AUÁgÀzÀ ZÉÊ£ï PÉÆlÄÖ PÀ½¹zÀÄÝ DzÀgÀÆ CªÀgÀÄ DPÉUÉ ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀQëuÉUÉ QjQj ªÀiÁr ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ªÁ¥À¸ï PÀ½¹zÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ: 18-09-2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-30 UÀAmÉUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ¸ÀÄPÁ¯ï¥ÉÃmÉAiÀÄ vÀ£Àß vÀAzÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ CªÀgÉ®è §AzÀÄ DPÉUÉ E£ÀÆß ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀQëuÉ vÀgÀzÉà E¯Éèà PÀÄAw¢Ýà CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 30.06.2012 gÀAzÀÄ PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 153/2012 PÀ®A.323 , 498(J) , 506 ¸À»vÀ 149 L¦¹ ºÁUÀÆ PÀ®A.3 & 4 ªÀ.¤ PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ
UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
¥ÀA¥À£ÀUËqÀ vÀAzÉ §¸À£ÀUËqÀ ªÀAiÀiÁ: 52 2) ²ªÀ§¸À£ÀUËqÀ vÀAzÉ §¸À£ÀUËqÀ ªÀAiÀiÁ: 49 3) ²ªÀ±ÀAPÀgÀUËqÀ vÀAzÉ ¥ÀA¥À£ÀUËqÀ ªÀAiÀiÁ: 24 J¯ÁègÀÆ eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÀA¥À£Á¼À 4) ¸ÀAUÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ «gÀÄ¥ÀtÚ ªÀAiÀiÁ: 56 G: ªÀQî ªÀÈwÛ eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: ¥ÀUÀqÀ¢¤ß ºÁ/ªÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ºÁUÀÆ CªÀÄgÉÃUËqÀ vÀAzÉ §¸À£ÀUËqÀ ªÀiÁ° ¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀiÁ: 42 eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÀA¥À£Á¼À ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÉÆÃzÀgÀ ¸ÀA¨sÀA¢UÀ½zÀÄÝ ¦vÁæfðvÀ d«ÄãÀÄUÀ¼ÀÄ ¥Á®Ä DUÀzÉà C£ÀÄPÀÆ®PÀgÀªÁV G¼ÀĪÉÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ, CzÀgÀ°è ¥ÀA¥À£ÀUËqÀ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß SÁ¸À aPÀÌ¥Àà£ÁzÀ ¢. ªÉAPÀ£ÀUËqÀ EªÀgÀ ¥Á°£À d«Ää£À ¥Á®Ä vÀ£ÀUÉ §gÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ºÉÆ®UÀ¼À G¼ÀĪÉÄ ªÀiÁqÀĪÀ «µÀAiÀÄzÀ°è zÉéõÀ ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ:-29-6-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-00 UÀAmÉUÉ ªÀģɬÄAzÀ CUÀ¹ PÀqÉ §gÀÄwÛzÀÝ CªÀÄgÉÃUËqÀ vÀAzÉ §¸À£ÀUËqÀ ªÀiÁ° ¥Ánïï gÀªÀjUÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ ¤°è¹, CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ, §Ar UÀÆl¢AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, vÀAmÉUÉ §AzÀgÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯ÁèªÉAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. G½zÀªÀgÉ®ègÀÆ d«ÄãÀÄ ¥Á®Ä PÉÆr¸ÀĪÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ¸ÀºÀPÁgÀ ¤Ãr d«ÄãÀÄ ©lÄÖPÉÆqÀzÀAvÉ ¥ÉæÃgÀuÉ ªÀiÁr PÀÈvÀå J¸ÀUÀĪÀAvÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. DAvÀ ¢£ÁAPÀ: 30.06.2012 gÀªÀÄzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 77/2012 PÀ®A 341. 323. 324. 504. 506 109 gÉ/« 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
²æêÀÄw C¤vÁ FPÉAiÀÄÄ ¸ÀzÁ²ªÀ¥Àà ¸Á: £ÀAzÁå¯ï FvÀ£ÉÆA¢UÉ FUÉÎ 1 ªÀµÀðzÀ »AzÉ ªÀÄÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ ªÉüÉAiÀÄ°è 1 ®PÀë 20 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä ºÁUÀÆ MAzÀÄ vÉÆ¯É §AUÁgÀªÀ£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ ªÀÄÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 9 wAUÀ½£ÀªÀgÉUÉ vÀ£Àß UÀAqÀ ºÁUÀÆ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÉ®ègÀÆ ZÉ£ÁßVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ°è 5 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä PÉýzÀÄÝ ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ PÉÆnÖgÀĪÀÅ¢®è J¯É ¸ÀÆ¼É ¤Ã£ÀÄ UÀAqÀ£À eÉÆÃvÉ ¨Á¼Éé ªÀiÁqÀĪÀzÁzÀgÉ £ÀªÀÄUÉ ºÀt CªÀ±ÀåPÀvÉ EzÉ. CzÀPÉÌ ¤Ã£ÀÄ ¤£Àß vÀªÀgÀĪÀģɬÄAzÀ ºÀt vÀgÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ¨ÉÊAiÀÄ ºÀwÛzÀÄÝ £ÀªÀÄä°è ºÀt E¯Áè £ÀªÀÄä vÀAzÉ vÁ¬Ä §qÀªÀgÀÄ CAvÁ CA¢zÀÝPÉÌ CªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr CPÉUÉ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸ÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀÄvÁÛ §AzÀÄ ¢£ÁAPÀ 28.06.2012 gÀAzÀÄ DPÉAiÀÄ£ÀÄß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ©lÄÖ ºÉÆÃUÀ®Ä §AzÁUÀ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ MlÄÖ 6 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀUÀqÉ §AzÀÄ ºÀt vÀA¢zÀÝgÉà M¼ÀUÀqÉ ¨ÁgÀ¯Éà ¸ÀÆ¼É CAvÁ CAzÀÄ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ J®ègÀÆ PÀÆr PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 30.06.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 107/2012 PÀ®A: 143,147,498 (J),504 323, ¸À»vÀ 149 L.¦.¹ºÁUÀÆ 3&4 r.¦.PÁAiÉÄÝ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
¢£ÁAPÀ:-30/06/2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ²æäªÁ¸À PÁåA¥ï ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ w¥Àà£ÀºÀnÖ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß C£À¢üPÀÈvÀªÁV vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ ¨sÁwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L. ºÁUÀÆ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÁzÀ ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ ¸ÀÆUÀ¥Àà vÉVΣÀªÀĤ 45 ªÀµÀð °AUÁAiÀÄvÀ, ºÁUÀÆ ¹zÀÝ°AUÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà ¨ÁjPÉÃgÀ EªÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀzÀj ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ 1).eÁ¯Á®¥Àà vÀAzÉ ºÉÆ£ÀߥÀà ¥À£ÀÆßgÀÄ 45 ªÀµÀð,2).zÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀÄ®ÄUÀ¥Àà °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ 28 ªÀµÀð, E§âgÀÄ eÁ;-PÀÄgÀħgÀÄ, ¸Á;-²æäªÁ¸À PÁåA¥ï. gÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3123/- gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ 72-Njf£À¯ï ZÉÆÃAiÀÄì «¹Ì ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 93/2012. PÀ®A.32,34 PÉ.F PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
C¼Àî¥Àà vÀAzÉ zÉÆqÀØ ªÀÄ®è¥Àà 55 ªÀµÀð eÁw-ZɮĪÁ¢ G:- MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:-gɺÀªÀÄvï£Á¼À ºÁªÀ.»gÉÃPÉÆmÉßPÀ¯ï FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀB27-06-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 02-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ »gÉPÉÆÃmÉßÃPÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ ºÀĸÉãÀªÀÄä ªÀģɬÄAzÀ AiÀiÁjUÉ ºÉüÀzÉà ºÉÆÃVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀB30-06-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀiÁgÉ¥Àà vÀAzÉ C¼Àî¥Àà 24 ªÀµÀð eÁw-ZɮĪÁ¢ G:- MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: gÀºÀªÀÄvï£Á¼À ºÁ.ªÀ ªÀÄtÂÚUÉÃj PÁåA¥ï vÁB¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ fBgÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ªÀiÁ£À« ¥Éưøï oÁuÉUÉ PÁuÉAiÀiÁzÀ (ªÀÄÈvÀ£À) §UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ¦.J¸ï.L ªÀiÁ£À« gÀªÀgÀÄ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è MAzÀÄ C¥ÀjavÀ UÀAqÀ¹£À ±ÀªÀ ©¢ÝzÉ CAvÁ £ÀªÀÄUÉ ¥sÉÆÃ£ï §A¢zÀÄÝ ¤ÃªÀÅ ºÉÆÃV £ÉÆÃrj CAvÁ w½¹zÀÄÝ EAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 02-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ gÁAiÀÄZÀÆj£À ±ÀªÀUÁgÀ PÉÆÃuÉAiÀÄ°è EzÀÝ ±ÀªÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃr UÀÄgÀÄw¹zÀÄÝ F ±ÀªÀªÀÅ £ÀªÀÄä vÀAzÉAiÀĪÀgÀzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ zsÀÈqÀ¥Àr¹zÀÄÝ £ÀªÀÄä vÀAzÉAiÀÄ ¸Á«£À°è £À£ÀUÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀÄvÀÛzÉ AiÀiÁPÉAzÀgÉ £ÀªÀÄä vÀAzÉAiÀĪÀgÀ CtÚ-vÀªÀÄäA¢gÀÄ ºÉÆ®zÀ D¹Û ¸ÀA§AzsÀ DUÁUÀ dUÀ¼À ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛzÀÝgÀÄ CAvÁ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Cgï.£ÀA. 08/2012 PÀ®A. 174 (¹) ¹.Cgï.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
¸ÀÀÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:
gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 01.07.2012 gÀAzÀÄ 64 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 8500/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.