Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

5 Jan 2015

Reported Crimes

                                  
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
J¸ï.¹./ J¸ï.n. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
              ¢£ÁAPÀ 3.1.15 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ ªÀÄ°AiÀiÁ¨Ázï ¹ÃªÀiÁzÀ ±ÁAvÁ±ÀæªÀÄzÀ ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠲æà ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ wªÀÄä¥Àà eÁw £ÁAiÀÄPÀ 50 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÉƸÀªÀÄ°AiÀiÁ ¨Ázï vÁ:f: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É §gÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ zÉÆqÀØ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ   50 ªÀµÀð eÁw PÀ¨ÉâÃgÀ G: ¥ÀèA§gï PÉ®¸À ¸Á: ºÉƸÀ ªÀÄ°AiÀiÁ¨Ázï FvÀ£ÀÄ  ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ £ÉÆÃr eÁw JwÛ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ªÀÄ£ÀvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ JgÀqÀÆ ªÉÆtPÁ®ÄUÀ½UÉ ºÉÆqÉzÀÄ vÀVΣÀ°è £ÀÆQ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ EAzÀÄ G½zÀÄ PÉÆAr¢Ý E£ÉÆߪÉÄä ¹PÀÌgÉ ¤£ÀߣÀÄß ¸Á¬Ä¹ ©qÀÄvÉÛãÉAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.02/15 PÀ®A 504, 506,323, 324,355 L¦¹ & 3(1),(10) J¸ï¹/J¸ïn ¦.J.PÁAiÉÄÝ. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
               ¢£ÁAPÀ 4.1.15 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ¤AUÀAiÀÄå DZɪÀÄ£É 40 ªÀµÀð eÁw £ÁAiÀÄPÀ G:PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á:ªÀĸÀgÀPÀ¯ï vÁ:zÉêÀzÀÄUÀð FvÀ£ÀÄ ªÀĸÀgÀPÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ PÀÄA¨ÁgÀ F±À¥Àà EªÀgÀ ºÉÆmÉïïzÀ°è ZÀºÁ PÀÄrzÀÄ ºÉÆgÀUÀqÀ¸É  §AzÀÄ ¤AvÀÄPÉÆArzÁÝUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ SÁeÁ vÀAzÉ gÀÄPÀÄä¢Ýãï 26 ªÀµÀð eÁw ªÀÄĹèA ¸Á:ªÀĸÀgÀPÀ¯ï vÁ:zÉêÀzÀÄUÀð.FvÀ£ÀÄ PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ «£Á:PÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ, HgÀ°è ¤Ã£ÀÄ ¸ÀĪÀÄä£É MzÀgÁqÀÄvÁÛ wgÀÄUÀÄwÛ K£À¯Éà CAvÁ  CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ eÁw JwÛ ¨ÉÊzÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÀuÉ, »AzɯÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ¥Àr¹, JqÀUÀqÉ ªÉÆtPÉÊ ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖ UÉƽ¹zÀÄÝ CzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 02/15 PÀ®A 324,504 L¦¹ & 3(1) (10) J¸ï¹ J¸ïn ¦.J. PÁAiÉÄÝ-1989 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
EvÀgÉ L.¦.¹ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
               ದಿನಾಂಕ 04-01-2015 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8-30 ಗಂಟೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ  ಫೀರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀರಾಮಲು ತಂದೆ ಪೂಜಾರಿ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ  ಜಾತಿ –ನಾಯಕ  ವಯಾ 48 ವರ್ಷ ಉ: ಒಕ್ಕಲುತನ  ಸಾ: ಹೊಸಮಲಿಯಬಾದ  ತಾ:ಜಿ: ರಾಯಚೂರು,  FvÀ£ÀÄ  ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೊಗುತ್ತಿರವಾಗ ಫೀರ್ಯಾದಿದಾರರ ಮನೆಯ ಮುಂದಿನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆಯಪ್ಪ ತಂದೆ ಕರೆಗಾಳ ಹನುಮಂತ ಈತನು ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಎನಲ್ ಲಂಗಾ ಸೂಳೆ ಮಗನೆ, ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಅಡುತ್ತಿನಿಲೆ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಕೈಗಳಿಂದ ಫೀರ್ಯಾದಿದಾgÀgÀ  ಕಪಾಳಕ್ಕೆ ಹೊಡೆಯತ್ತಿರುವಾಗ ಸಾಕ್ಷಿದಾರರು ಬಂದು ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು  ಆರೊಪಿತನು ಹೊಡೆಯುವದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇಂದು ಉಳಿದುಕೊಂಡಿಯಲೆ ಸೂಳೆ ಮಗನೆ ಇನ್ನೋಮ್ಮೆ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಜೀವ ಸಹಿತ ಬಿಡುವದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿ  ಹೊರಟು ಹೊಗಿದ್ದು, ಗಾಯಗಳಾಗಿರದ  ಕಾರಣ ಅಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಲು ಇಚ್ಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ  ಅಂತಾ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ        UÀÄ£Éß £ÀA. 03/2015. PÀ®A. 341,323,504,506  ಐ.ಪಿ.ಸಿ CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ,
UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                 ದಿನಾಂಕಃ 03-01-2015 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10-30 ಗಂಟೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ದೇವಪ್ಪ ತಂದೆ ದೊಡ್ಡ ಹನುಮಂತ 50 ವರ್ಷ ಕಬ್ಬೇರ ಉ-ಫ್ಲಂಬರ್ ಕೆಲಸ ಸಾ,ಹೊಸಮಲಿಯಬಾದ EªÀರು ರಾಯZÀÆjಗೆ ಹೊಗುತ್ತಿರುವಾಗ್ಗೆ  ಶಾಂತಾಶ್ರಮದ ಮುಂದಿನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ  ಆರೋಪಿ ಜಲ್ಲಿ ಶರಣಪ್ಪ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದ್ದು, ಫಿರ್ಯಾದಿದರರ ಮೊಟಾರ್ ಸೈಕಲನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಏನಲೇ ಸೂಳೇ ಮಗನೇ  ಅಂತಾ  ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಂಬಂದ ಜಗಳಾ ಮಾಡುತ್ತೀಯಂತಲೇ ಈಗ ನಿನದೇನು ಸುದ್ದಿ ಬೈದಾಡಿದವನೇ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಕಲ್ಲನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಫಿಯಾ್ದಿದಾರರಿಗೆ  ಒಗೆಯಲು ಅದು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರ  ಮುಂದೆಲೆಗೆ ಬಿದ್ದು  ರಕ್ತಗಾಯವಾಯಿತು, ಇನ್ನೂ ಹೊಡೆಯುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದ ಕಾಸೀಂಪಾಟೇಲ ಮತ್ತು ಪರಶಸುರಾಮ ಇವರು ಬಂದು ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು  ಆಗ  ಹೊಡೆಯುವದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇಂದು ಉಳಿದಿಯಲೇ   ಸೂಳೆ ಮಗನೆ ಇನ್ನೋಂದು ಸಾರಿ ಸಿಕ್ಕಾಗ ನಿನ್ನನ್ನು ಜೀವ ಸಹಿತ ಬಿಡುವದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಜೀವದ ಬೇದರಿಕೆ ಹಾಕುತ್ತಾ ಹೋದನು ಕಾರಣ ಅವರ ವಿರುದ್ದ ಕಾನೂನ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತಾ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ  AiÀÄgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 01/2015. PÀ®A  324, 504 ,506 ಐ.ಪಿ.ಸಿ CrAiÀÄ°è  ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈ ಕೊಂrgÀÄvÁÛgÉ.
AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
             ªÀÄÈvÀ ªÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ ²ªÀgÁAiÀÄ,21ªÀµÀð,eÁ:£ÁAiÀÄPÀ, ¸Á:SÁ£Á¥ÀÆgÀÄ FPÉUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ ªÀÈvÀĪÀÄw DVzÀ PÁ®¢AzÀ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ¥Àæw wAUÀ¼À ªÀÄÄlÄÖ DUÀĪÀ PÁ®PÉÌ «¥ÀjÃvÀ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ §gÀÄwÛzÀÄÝ C®è°è E¯ÁdÄ PÉÆr¹zÁUÀÆå UÀÄtªÀÄÄRªÁUÀzÉ EgÀĪÀzÀjAzÀ ¢£ÁAPÀ:01/01/2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉUÉ £ÉÆêÀÅ eÁ¹ÛAiÀiÁV CzÀ£ÀÄß vÁ¼ÀzÉà fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÀÝ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ «µÀªÀ£ÀÄß vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr jªÀÄì D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è E¯ÁdÄ ºÉÆAzÀĪÀ PÁ®PÉÌ E¯ÁdÄ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ:04/01/2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è ªÀÄvÀÄÛ zÀÆgÀÄ EgÀĪÀ¢®è ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÀ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ °TvÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ.AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA:  02/2015 PÀ®A: 174 ¹Dg惡 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 05.01.2015 gÀAzÀÄ         35 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 7000/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.