Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

27 Dec 2013

Reported Crimes

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
ದಿನಾಂಕ 26-12-2013 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 7-30 ಗಂಟೆಗೆ   ¦üAiÀiÁð¢ ಪಾರ್ವತಿ ಗಂಡ ಯೇಸುಬ್, 25 ವರ್ಷ, ಜಾ-ಮಾದಿಗ, ಉ-ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ, ಸಾ:ಗಟ್ಟು ಬಿಚ್ಚಾಲಿ ಗ್ರಾಮ FPÉAiÀÄÄ ಒಂದು ಟಾರ್ಚ ಬ್ಯಾಟರಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಸಂಡಾಸಿಗೆ ತಮ್ಮೂರ ಗುಡ್ಡದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಗುಡ್ಡದ ಹತ್ತಿರ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಜಾಲಿ ಗಿಡಗಳ ಪೊದೆಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತನು ನೀತಿರಾಜ ತಂದೆ ಬೇಲ್ದಾರ ರತ್ನಪ್ಪ, ಜಾ-ಮಾದಿಗ, ಸಾ: ಗಟ್ಟುಬಿಚ್ಚಾಲಿ FvÀ£ÀÄ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಬಂದವನೇ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಕೆಳಗೆ ಕೆಡವಿದಾಗ ಆಕೆಯು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಒದ್ದಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅವನು ಆಕೆಯ ಕಪಾಳಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಬಾಯಿಗೆ ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ನೀನು ಚೀರಾಡಿದರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಸಾಯಿಸಿ ಬಿಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿ ಆಕೆಯ ಜಂಪರ ಹರಿದು, ಆಕೆಯ ಸೀರೆ ಮತ್ತು ಒಳಲಂಗವನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಸಂಭೋಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳು ಚೀರಾಡಿದ್ದು, ಆಕೆಯ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿ ಆಕೆಯ ಭಾವನಾದ ಪೇತ್ರಪ್ಪ, ಹಾಗೂ ಅದೇ ಗ್ರಾಮದ ಇಸಾಕ್ ತಂದೆ ಅಬ್ರಹಾಂ, ಇವರು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಟಾರ್ಚ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಟಾರ್ಚ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನನಗೆ ಜಬರಿ ಸಂಭೋಗ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪಿತನನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಅವನು ಕೈಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಓಡಿ ಹೋದನು, ಇದರಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳಿಗೆ ಜಂಪರ ಹರಿದಿದ್ದು,  ಎಡಗೈ ಮೊಣಕೈ ಹತ್ತಿರ ತೆರಚಿದ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಮತ್ತು ಬಲಗೈ ರಟ್ಟಿಗೆ ಚೂಟಿದ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ದುಟಿಗೆ ಬಾವು ಬಂದಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ಲಿಖಿತ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಸಾರಾಂಶದ ಆಧಾರದ ಮೇಲಿಂದ ಯರಗೇರಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ £ÀA 223/2013 ಕಲಂ 323, 506, 376, ಐಪಿಸಿ CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
     ¢£ÁAPÀ: 26-12-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĦüAiÀiÁ£ï ¥ÀmÉïï vÀAzÉ C§ÄÝ¯ï ªÀºÁ¨ï ¥ÀmÉïï , ªÀAiÀÄ:32ªÀ, G:PÀÆ° , ¸Á:d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ  FvÀ£ÀÄ  vÀ£Àß UɼÉAiÀÄgÀ ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß  DgÉÆævÀgÁzÀ 1) J.AiÀÄƸÀÆ¥sïSÁ£ï , 2) CªÀiÁ£ÀįÁè vÀAzÉ J.AiÀÄƸÀÆ¥sï SÁ£ï E§âgÀÄ ¸Á:¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ . DgÉÆæ 01 £ÉÃzÀݪÀ£À ªÀÄUÀ ®UÀߪÁV ºÉAqÀwAiÀÄ£ÀÄß ©lÄÖ UÀÄrPÉÆÃmÉAiÀÄ°èzÀÄÝzÀ£ÀÄß vÀ£Àß UɼÉAiÀÄjUÉ vÉÆÃj¹zÀÝjAzÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¹lÄÖ ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉvÀ£ÀPÀ ºÉÆÃV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwAiÀÄ£ÀÄß ¨ÉzÀj¹, ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¥sÉÆä£À°è zsÀªÀÄQ ºÁQzÀÝ®èzÉà ¢£ÁAPÀ:23-12-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄ»§Æ¨ï PÁ¯ÉÆä gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ªÀÄ£É PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß vÀqÉUÀnÖ ªÀÄUÀ£Éà £À£Àß ªÀÄUÀ£À£ÀÄß vÉÆÃj¸ÀÄwÛÃAiÀiÁ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÉÆqÉUÉ MzÀÄÝ , J°èUÉ ºÉÆÃzÀgÀÆ ©qÀĪÀ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ zÀÆj£À ªÉÄðAzÁ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. UÀÄ£Éß £ÀA.265/2013 , PÀ®A.341 , 504 , 323 , 506 ¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
             ¢£ÁAPÀ: 26/12/2013 gÀAzÀÄ 16-00 UÀAmÉUÉ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ºÀ¼É avÀæªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ KgÀmÉïï mÁªÀgï  PɼÀUÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è  E¸ÉàÃmï dÆeÁl £ÀqÉ¢zÉ CAvÁ RavÀ ¨sÁwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L. ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀzÀj ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV   DgÉÆævÀgÁzÀ 1).§¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Àà ¥ÁªÀqÀ±ÉÃnÖ 39 ªÀµÀð °AUÁAiÀÄvÀ, 2).PÀ°è£ÁxÀ vÀAzÉ CªÀÄgÀ£ÁxÀ 43 ªÀµÀð, PÀÄgÀħgÀÄ,  3).²æÃPÁAvÀ vÀAzÉ «oÀ×®UËqÀ PÉÆ¥ÀàgÀzÀ 44 ªÀµÀð,eÁ;-zÉêÁAUï. 4).«ÃgÉñÀ vÀAzÉ ²ªÀ§¸ÀAiÀÄå ¸Áé«Ä vÀqÀPÀ¯ï 38 ªÀµÀð,  5).UÉÆëAzÀgÉrØ vÀAzÉ GªÀiÁ¥ÀvÉ¥Àà UËqÀ 40 ªÀµÀð,eÁ:-°AUÁAiÀÄvÀ, 6).¥ÀA¥ÀtÚ @ ¥ÀA¥Á¥Àw vÀAzÉ ²ªÀgÉqÉØ¥Àà ZɼÀÆîgÀÄ 38 ªÀµÀð,J®ègÀÆ  ¸Á;-§¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ.  EªÀgÀ®ègÀÆ UÀÄA¥ÀÄ UÀÆr E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ½AzÀ CAzÀgï-§ºÁgï JA§ dÆeÁlªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀt ºÀaÑ DqÀÄwÛzÁÝUÀ zÁ½ ªÀiÁr dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ 6-d£À DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 2695/-gÀÆ¥Á¬Ä, 4--ºÁUÀÄ 52-E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÆ®PÀ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¦.J¸ï.L.gÀªÀgÀÄ ¹QÌ©zÀÝ DgÉÆævÀgÀÄ, ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®Ä ºÁUÀÆ dÆeÁlzÀ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÉÆA¢UÉ ¸ÀAeÉ 5-30 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ vÀªÀÄä eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæzÉÆA¢UÉ ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÝgÀ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.224/2013. PÀ®A.87.PÉ.¦.PÁ¬ÄzÉ.  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

     ¢£ÁAPÀ: 26.12.2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 10.30 UÀAmÉUÉ ºÀÄtZÉÃqÀ UÁæªÀÄzÀ°è ªÀĺÁAvÉñÀ ªÀÄoÀzÀ ªÀÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤d ¸ÀܼÀzÀ°èzÀÝ «zÀÄåvÀ PÀA§zÀ ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è MAzÀÄ lªÁ®Ä ºÁ¹PÉÆAqÀÄ zÀÄAqÁVPÀĽvÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ElÄÖ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgï §ºÁgï dÆeÁlªÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄzÉÆA¢UÉ ºÁUÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ªÀÄÄwÛUÉ ºÁQ zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä 4 d£À ¹QÌ ©¢ÝzÀÄÝ DgÉÆævÀgÁzÀ 1]  ಶಿವರಾಯ ತಂದೆ ಆದೇಪ್ಪಗೌಡ 45 ವರ್ಷ ಜಾತಿ:ಲಿಂಗಾಯತ ಉ:ಒಕ್ಕಲುತನ ಸಾ:ರೇಕಲಮರ್ಡಿ ತಾ: ದೇವದುರ್ಗ      2] ಪಿಡ್ಡಯ್ಯ ತಂದೆ ಹನುಮಂತ 32 ವರ್ಷ ಜಾತಿ:ನಾಯಕ  ಉ:ಒಕ್ಕಲುತನ ಸಾ: ಹುಣಚೇಡ   3] ಮಲ್ಲಯ್ಯ ತಂದೆ ತಿಪ್ಪಯ್ಯ 40 ವರ್ಷ  ಜಾತಿ:ವೈಶ್ಯರು ಉ:ಕಿರಾಣಿ ವ್ಯಾಪಾರ  ಸಾ:ನವಲಕಲ್    4] ಹುಲಿಗೆಪ್ಪ ತಂದೆ ಶಿವರಾಯ 50 ವರ್ಷ ಜಾತಿ: ಹರಿಜನ ಉ:ಕೂಲಿಕೆಲಸ ಸಾ: ಹುಣಚೇಡ         5] ಶರಣಪ್ಪ ಗೌಡ    6] ಮೌನೇಶ  7]  ಮುದೇತ  ಸಾ: ಹುಣಚೇಡ  EzÀgÀ°è 3 d£À Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ ,(DgÉÆæ 1 jAzÀ 4 ) gÀªÀgÀÄ ¹QÌ©zÀÝ DgÉÆævÀjAzÀ   5640/- gÀÆ. E¸ÀÖ¥Éà dÆeÁlzÀ ºÀt E¸ÉÖÃl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß lªÀ®£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £À A 207/13 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÉ. 
¢£ÁAPÀ: 26-12-2013 gÀAzÀÄ 10-00 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ gËqÀPÀÄAzÁ UÁæªÀÄzÀ  DgÉÆæ ±ÀAPÀæ¥Àà vÀAzÉ ¸ÀÆAiÀÄð¥Àà ªÀAiÀiÁ: 32 ªÀµÀð eÁ: G¥ÁàgÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: gËqÀPÀÄAzÁ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ avÁæUÁgÀ ¨Á¼À¥Àà£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ CzÀȵÀÖzÀ ªÀÄlPÁ £ÀA§j£À aÃnAiÀÄ£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ C®èzÉà 1 gÀÆ. 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ CªÀgÀ ªÀÄlPÁ £ÀA§gï §AzÀgÀÆ ¸ÀºÀ §A¢®è CAvÁ ¸ÀļÀÄî ºÉý ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß ¦.J¸ï.L. ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀ¤AzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ºÀt gÀÆ. 2610/- UÀ¼ÀÄ, MAzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn, MAzÀÄ ¨Á® ¥É£ÀÄß, dÆeÁlzÀ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ  DzÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ  ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß  324/2013 PÀ®A. 78 (3) PÉ.¦. DåPïÖ ªÀÄvÀÄÛ 420 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-      

                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:27.12.2013 gÀAzÀÄ   137 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 23,000  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.