Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

23 Nov 2011

CRIMES

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:  

¢£ÁAPÀ 22-11-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ©üêÀÄ¥Àà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà, 65 ªÀµÀð, eÁ-£ÁAiÀÄPÀ, G-MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á:UÉÆÃrºÁ¼À ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À zÉÆqÀØ ªÀÄUÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÆqÀØ ¸ÉÆ¸É ºÁUÀÆ ¸ÀtÚ ¸ÉÆ¸É J®ègÀÆ Hl ªÀiÁr vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ PÀĽwzÁÝUÀ gÁªÀÄAiÀÄå vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà 30 ªÀµÀð, eÁ-£ÁAiÀÄPÀ, ¸Á:UÉÆÃrºÁ¼À EªÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢zÀÄÝ, ©üêÀÄ¥Àà£ÀÄ CªÀ¤UÉ EµÉÆÖvÀÄÛ J°èUÉ ºÉÆÃVzÉÝ, ¨ÉÃUÀ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀ®Ä DUÀĪÀÅ¢®èªÉãÀÄ CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ CªÀ£ÀÄ MªÉÄäÃ¯É ¹nÖUÉ §AzÀÄ K£À¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà ¢£Á®Ä ¤£Àß QjQj §ºÀ¼À DVzÉ, £Á£ÀÄ JµÉÆÖwÛUÁzÀgÀÆ §jÛä ¤£ÀUÁåPÀ¯Éà CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ C°èAiÉÄà ©¢ÝzÀÝ MAzÀÄ PÀnÖUÉAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ CzÉ CAvÁ , ©üêÀÄ¥Àà£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 23-11-2011 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 10-00 UÀAmÉUÉAiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉAiÀÄ°è zÀÆgÀÄ PÉÆlÖl ªÉÄÃgÀUÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 207/2011 PÀ®A. 324, 504 L¦¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

²æêÀÄw ¥ÁªÀðvÀªÀÄä UÀAqÀ AiÀÄ®è¥Àà PÀÄgÀħgÀ, 28 ªÀµÀð, ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: ¥ÉÆÃvÁß¼À FPÉAiÀÄ ®UÀߪÀÅ DgÉÆæ AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà PÀÄgÀħgÀ ¸Á: £Áj£Á¼À ºÁ.ªÀ. lPÀ̼ÀQ vÁ: PÀĵÀÖV EªÀ£À eÉÆvÉAiÀiÁVzÀÄÝ FUÉÎ 8-9 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ DVzÀÄÝ ®UÀßzÀ°è CzsÀð vÉÆ¯É §AUÁgÀªÀ£ÀÄß GqÀÄUÉÆgÉAiÀiÁV PÉÆnÖzÀÝgÀÄ. ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ 3 ªÀµÀðzÀªÀgÉUÉ ZÉ£ÁßVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ DgÉÆæ ¦ügÁå¢UÉ ¤ªÀÄä CtÚ vÀªÀÄäA¢gÀ PÀqɬÄAzÀ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á ¥Áèmï Rjâ ªÀiÁr ¨ÉÃgÉ EgÉÆÃt CAvÁ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀ ºÀwÛzÀÄÝ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ §qÀªÀjzÁÝgÉ ºÀt PÉÆqÀ¯ÁUÀĪÀ¢®è CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ ¢£Á®Ä PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ ºÉÆqÉAiÀÄÄvÁÛ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¤Ã£ÀÄ §AeÉ CAvÁ »ÃAiÀiÁ½¸ÀÄvÁÛ £Á£ÀÄ E£ÉÆßAzÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý E¤ßvÀgÀ DgÉÆævÀgÀ ªÀiÁvÀÄUÀ¼ÀÄ PÉý £Á£ÀÄ fêÀAvÀ EzÀÝgÀÆ ¸ÀºÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ £ÀªÀÄUÉ UÉÆvÁÛUÀzÀAvÉ ¢£ÁAPÀ 6/10/11 gÀAzÀÄ zÉêÀªÀÄä¼À£ÀÄß JgÀqÀ£Éà ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 23/10/11 gÀAzÀÄ gÁwæ 8.00 UÀAmÉUÉ ¥ÉÆÃvÁß¼À UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AwzÀÝ £À£ÀUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ , PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ £Á£ÀÄ JgÀqÀ£Éà ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ §UÉÎ PÉøÀÄ ªÀiÁrzÀgÉ ¤£ÀUÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢®è CAvÁ eÉêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ CAvÁ ²æêÀÄw ¥ÁªÀðvÀªÀÄä gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀÀ ªÀiÁ£À« ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 242/11 PÀ®A 498 (J), 494,504,323,506, 149 L.¦,.¹. & 3 & 4 r.¦. PÁAiÉÄÝ £ÉÃzÀÝgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 23.11.2011 gÀAzÀÄ 161 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 28,300/- UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.