Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

27 May 2015

Reported Crimes


                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

EvÀgÉ L.¦.¹ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
           ಪಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀಮತಿ ನಿರ್ಮಲಾ ಗಂಡ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ವಯ-40ವರ್ಷ, ಜಾತಿ:ಕುರುಬರು:ಕಿರಾಣಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಾ:ಸಿರವಾರ FPÉAiÀÄÄ  ದಿನಾಂಕ:05-04-2015ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 1-00ಗಂಟೆಗೆ ಸಿರವಾರದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ 1] ಅಚ್ಛಾ ಶ್ರೀಶೈಲಾ  2] ಪುಣಿ ಮಹಾಂತೇಶ 3] ವಿರುಪಾಕ್ಷಿ        4] ಅಜ್ಜ [ಶ್ರೀಶೈಲಾನ ಅಣ್ಣನ ಮಗಎಲ್ಲರೂ ಸಾ:ಸಿರವಾರ ಗ್ರಾಮ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಅಂಗಡಿಯೊಳಗೆ ಬಂದು ಎಲೇ ಬೊಸೂಡಿ ನೀನ್ನ ಗಂಡ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಹೇಳು ನಮಗೆ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬಡ್ಡಿ ಹಣ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಾ ಜಗಳ ತಗೆದು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಕೈಹಿಡಿದುಎಳೆದಾಡಿ ಅಂಗಡಿ ಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಚೆಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದಷ್ಟು ಲುಕ್ಸಾನ್ ಗೊಳಿಸಿರುವುದಾಗಿ PÉÆlÖ  ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ ¹gÀªÁgÀ ¥ÉÆðøÀ oÁuÉ,UÀÄ£Éß £ÀA:  81/2015, PÀ®A:448,354,427,504 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹.CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
          ದಿನಾಂಕ: 26.05.2015 ರಂದು 22.15 ಗಂಟೆಗೆ ಆಪಾದಿತರು ಚಿಕ್ಕಸೂಗೂರು ವಡ್ಲೂರು ರೋಡ್ ನಲ್ಲಿ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ ಕೆ ಎ 36/ಎನ್ 6861 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಅಕ್ರಮ ಮದ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಎ ಎಸ್ ಐ (ಆರ್) ರವರು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ಜರುಗಿಸಿ ಆರೋಪಿತರ ವಶದಿಂದ 1] ಒಂದು ರಟ್ಟಿನ ಬಾಕ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ 180 ಎಂ.ಎಲ್.ನ MCDOWELLS NO.1 Celebration Deluxe XXX Rum 48 ಪೋಚ್ಗಳು ಇದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೋಚ್ ನ ಬೆಲೆ ರೂ,. 70.90 ಒಟ್ಟು ರೂ,3403.00   2]  ಒಂದು ರಟ್ಟಿನ ಬಾಕ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ 180 ಎಂ.ಎಲ್.ನ Original Chosky Original Choice Whisky 48 ಪೋಚ್ ಗಳುಇದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು   ಪೋಚ್ ನ ಬೆಲೆ ರೂ,. 50.09 ಒಟ್ಟು ರೂ,2404.32     3]  ಒಂದು  ರಟ್ಟಿನ ಬಾಕ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ 330 ಎಂ.ಎಲ್.ನ ಕಿಂಗ್ ಫಿಷರ್ ಟಿನ್  ಬಿಯರ 24 ಟಿನ್ ಇದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟಿನ್ ನ  ಬೆಲೆ ರೂ,. 60.00 ಒಟ್ಟು ರೂ, 1440.00  4]  ನಾಲ್ಕು  ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮೋಲ್ಡೇಡ್  ಬಾಕ್ಸ್ ಪ್ರತಿವೊಂದರಲ್ಲಿ 330 ಎಂ.ಎಲ್.ನ ನೌಕೌಟ್ ಬಿಯರನ 6 ಟಿನ್ ಇದ್ದು ಒಟ್ಟು 24  ಟಿನ್ ಗಳು ಇದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು  ಟಿನ್ ನ ಬೆಲೆ ರೂ,. 60. 00  ಒಟ್ಟು ರೂ, 1440.00  ಸದರಿಯವರಿಬ್ಬರ ವಶದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ರೂ. 8687-52 ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಆಕ್ರಮ ಮಧ್ಯ ದೊರೆತ್ತಿದ್ದು, ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ಸದರಿಯವರಿಬ್ಬರೂ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಚುನಾವಣೆ ಹಿನ್ನಲೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಆಗುವುದಾಗಿ ಕೂಡ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದು, ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಆಕ್ರಮ ಮಧ್ಯ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ವ ಮಾರಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಒಯ್ಯುವ ಕುರಿತಂತೆ ಯಾವುದೇ ಲೈಸನ್ಸ್ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಪಡಿಸಿದ್ದು ಆ ಮೇರೆಗೆ  ಸದರಿ ಆಕ್ರಮ ಮದ್ಯ ಮತ್ತು ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೆ 22.15 ಗಂಟೆ ಯಿಂದ 23.15 ಗಂಟೆಯ ವರೆಗೆ ಪಂಚನಾಮೆ ಪೂರೈಸಿ ಮುದ್ದೆ ಮಾಲು ಆರೋಪಿತರನ್ನು ಠಾಣೆಗೆ ತಂದು ಹಾಜರು ಪಡಿಸಿದ ªÉÄÃgÉUÉ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA 129/2015 PÀ®A 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ.ಕೈಗೊಂಡೆನು.
               ದಿನಾಂಕ :26-05-15 ರಂದು ಸಂಜೆ 6-45 ಗಂಟೆಗೆ ಮುದ್ದಾಂಗುಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪೋತ್ನಾಳ ಕ್ರಾಸ್‌‌‌ನ ರಸ್ತೆಯ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ  ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಟ್ಕಾ ಜೂಜಾಟ ನಡೆದಿದೆ ಅಂತಾ ಖಚಿತವಾದ ಭಾತ್ಮೀ ಬಂದಮೇರೆಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪಂಚರನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪಿ.ಎಸ್.ಐ.(ಕಾ.ಸು.) ರವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ  ªÀÄ®èèöAiÀÄå vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà eÁ£ÉÃPÀ¯ï ªÀ-60 ªÀµÀð eÁ-£ÁAiÀÄPÀ G-PÀÆ° ¸Á-ªÀÄÄzÁÝAUÀÄrØ vÁ-ªÀiÁ£À« FvÀ¤UÉ ಹಿಡಿದು ಸದ್ರಿಯವನ ತಾಬಾದಿಂದ ಮಟ್ಕಾ ಜೂಜಾಟದ ಹಣ ರೂ 500/- ಹಾಗೂ ಅದರ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು, ಸದ್ರಿ ಆರೋಪಿತನು ಜನರು ಬರೆಯಿಸಿದ ನಂಬರಿಗೆ ಮಟ್ಕಾ ಪಾಸಾದರೆ ಆ ನಂಬರಿಗೆ ಹತ್ತಿಲ್ಲಾ ಬೇರೆ ನಂಬರಿಗೆ ಹತ್ತಿದೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಬರೆಯಿಸಿದ ನಂಬರಿಗೆ ಹತ್ತಿದ ಹಣವನ್ನು ತಾನೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮೋಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲಿಂದ ಮಾನವಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ.153/15 ಕಲಂ 78(3) ಕೆ.ಪಿ. ಕಾಯ್ದೆ ಮತ್ತು 420 ಐಪಿಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
   ಮುತ್ತಮ್ಮ ಗಂಡ ಬಸವರಾಜ ವಯ 30 ವರ್ಷ ಜಾ : ನಾಯಕ ಉ : ಹೊಲಮನೆಕೆಲಸ ಸಾ : ಬಾದರ್ಲಿ ತಾ : ಸಿಂಧನೂರು. FPÉUÉ ಮದುವೆಯಾಗಿ 9 ವರ್ಷಗಳಾಗಿದ್ದು, ಮೃತಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 5-6 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಇದ್ದು, ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತೋರಿಸಿದರೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗದೆ ಇದ್ದುದ್ದರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವಿನ ಬಾದೆ ತಾಳಲಾರದೆ  ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜಿಗುಪ್ಸೆಗೊಂಡು ದಿನಾಂಕ 26-05-2015 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 1-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಬಾದರ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ತನ್ನ ವಾಸದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ ಸೇವಿಸಿ ನಂತರ ಸಿಂಧನೂರು ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಚಾರ ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳದೇ ರಾತ್ರಿ 7-00 ಗಂಟೆಗೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಮೃತಳ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದ ಸಂಶಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ಹೇಳಿಕ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ ಯು.ಡಿ.ಆರ್. ನಂ. 16/2015 ಕಲಂ 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ. ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಕೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
CPÀæªÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
           ದಿನಾಂಕ 26-05-15 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11.30 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ಮಸ್ಕಿ ರವರು ದಾಳಿಪಂಚನಾಮೆಯಿಂದ  ವಾಪಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಮತ್ತು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರನ್ನು ಹಾಜರಪಡಿಸಿ ಸದರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರನಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತನು ನಂಬರ ಇಲ್ಲದ ಮಹೇಂದ್ರ-475 DI  ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಸರಕಾರದ ಸ್ವತ್ತಾದ ಮರಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಪರವಾನಿಗೆ ಇಲ್ಲದೆ, ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರಾಜಧನವನ್ನು ಕಟ್ಟದೆ ಕಳ್ಳತನದಿಂದ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಆತನ ವಿರುದ್ದ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ªÀÄ¹Ì ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂಬರ 73/2015 ಕಲಂ 4 (1), (), 21 ಎಮ್.ಎಮ್.ಆರ್ ಡಿ ACT ಮತ್ತು 379   ಐಪಿಸಿ. ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
           ದಿನಾಂಕ: 21-05-2015 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8.30 ಗಂಟೆಗೆ ಆರೋಪಿ ನಂ: 01 ನೂರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಮತ್ತು ಇತರರು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ಹೆಚ್. ಸಮದಾನಿ ತಂದೆ ಗುಲಾಮ್ ಮಹ್ಮದ ವಯ: 53 ವರ್ಷ : 1 ನೇ ದರ್ಜೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಸಾ|| ಮನೆ ನಂ: 3-12-59 ಬೇರೂನ್ ಕಿಲ್ಲಾ ರಾಯಚೂರುದಾರನ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ದಾರನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯು ತಾವು ನೀಡಿದ ಹಣ ವಾಪಸ್ ಕೊಡಿ ಅಂತಾ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರುಗಳು ಹಣ ಕೇಳಿದರೆ ನಿನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆಂದು ಹಾಗೂ ಆರೋಪಿ ನಂ: 04 ಈತನು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ದ ಅಟ್ರಾಸಿಟಿ ಕೇಸ್ ದಾಖಲಿಸುವುದಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ವಿಷಯ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಸದರ್ ಬಜಾರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗಿ ದಿನಾಂಕ: 22-05-2015 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9.30 ಗಂಟೆಗೆ ಆರೋಪಿತರು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಕೆಲವು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕಳುವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು  ಹೋಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಸದರ್ ಬಜಾರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 109/2015 ಕಲಂ: 454, 380, 504, 506 ಸಹಿತ 34 .ಪಿ.ಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉÊc¹gÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 27.05.2015 gÀAzÀÄ  55 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  17000/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.