Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

6 May 2013

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¤Ãw ¸ÀA»vÉ »£ÉßïÉAiÀÄ°è zÁR¯ÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ 04.05.2013 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÉZÀÝ®UÀl× UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ 2013 «zsÁ£À¸À¨Á ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ eÁjAiÀÄ°è EzÀÝgÀÆ PÀÆqÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ¸ÀvÀå¥Àà ¸Á: ªÀÄ¹Ì EªÀ£ÀÄ ©J¸ïDgï PÁAUÉæÃ¸ï ¥ÀPÀëzÀ ¥ÀgÀªÁV ¸ÁªÀðd¤PÀ ªÀÄvÀzÁgÀjUÉ ºÀtzÀ D«ÄµÀ MrØ vÀ£Àß ¸ÉÆÌÃqÁ PÁgï £ÀA:PÉJ-03 JªÀiïPÀÆå-7137 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÀt ºÀAZÀÄwÛzÁÝUÀ ²æà r J¸ï ºÀjõÀ JªÀiï ¹ ¹ nà £ÀA§gÀ 2 °Ãqgï °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ªÀÄvÀPÉëÃvÀæ gÀªÀgÀÄ DgÉÆæ ªÀÄvÀÄÛ PÁgï£ÀÄß ºÁUÀÆ 18140/- gÀÆ UÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ºÁdgÀÄ¥Àr¹ UÀtQÃPÀÈvÀ ¦üAiÀiÁð¢ü ¤ÃrzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA: 106/2013 PÀ®A 171 ( ºÉZï ),188 L¦¹ ºÁUÀÄ 177 LJªÀĪÀ « PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ

¢£ÁAPÀ:05-05-2013 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 11-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀnÖ UÁæªÀÄzÀ CA¨ÉÃqÀÌgï ¨sÀªÀ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ 2013 «zsÁ£À¸À¨Á ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ eÁjAiÀÄ°è EzÀÝgÀÆ PÀÆqÀ ²æà ºÉÊzÀgÀ¸Á§ vÀAzÉ ºÀĸÉãï¸Á§ ¸Á:PÁPÁ£ÀUÀgÀ ºÀnÖFvÀ£ÀÄ §Ævï £ÀA:49 gÀ°è 100 «ÄÃlgï M¼ÀUÉ PÁAUÉæÃ¸ï ¥ÀPÀëzÀ ¥ÀgÀªÁV ¸ÁªÀðd¤PÀ ªÀÄvÀzÁgÀjUÉ ºÀtzÀ D«ÄµÀ MqÀÄتÀzÀÄ PÀAqÀħA¢zÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÀÄ DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß ±ÉÆÃzÀ£É ªÀiÁrzÁUÀ DgÉÆæAiÀÄ°è 6100/- gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ¹QÌzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÀÄ DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ 6100/- gÀÆUÀ¼À£ÀÄß ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ºÁdgÀÄ¥Àr¹ UÀtQÃPÀÈvÀ ¦üAiÀiÁð¢ü ¤ÃrzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ.UÀÄ£Éß £ÀA: 107/13 PÀ®A: 171(©)(E), 188 L¦¹ ºÁUÀÆ 130 Dgï.¦.PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ.

¢.05.05.13 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10.30 UÀAmÉUÉ ¸ÉÆêÀÄtÚ vÀAzÉ CAiÀÄå¥Àà ¸Á.vÀÄgÀqÀV vÀ£Àß CtÚ AiÀÄAPÀ¥Àà£ÀÄ PÀÄgÀÄqÀ¤zÀÄÝzÀjAzÀ, DvÀ¤UÉ ªÀÄvÀºÁPÀ®Ä ¸ÀºÁAiÀÄPÁÌV ªÀÄvÀUÀmÉÖ ¸ÀA.221 vÀÄgÀqÀV £ÉÃzÀÝPÉÌ vÀ£Àß CtÚ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è §A¢zÀÄÝ, AiÀÄAPÀ¥Àà£À ¸ÀºÁAiÀÄPÁÌV C£ÀĸÀj¸À¨ÉÃPÁzÀ WÉÆõÀuÉ ¥ÀvÀæzÀ°è ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß £ÀªÀÄÆ¢¹ CªÀjUÉ ªÀÄvÀ ºÁPÀ®Ä PÀ¼ÀÄ»¹zÁUÀ, DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß CtÚ¤UÉ ªÀÄvÀºÁPÀ®Ä ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁqÀzÉà £ÉÃgÀªÁV ªÀÄvÀAiÀÄAvÀæªÀ£ÀÄß JwÛ £É®PÉÌ MUÉzÀÄ ªÀÄvÀAiÀÄAvÀæªÀ£ÀÄß dRAUÉƽ¹ ªÀÄvÀzÁ£ÀzÀ PÀvÀðªÀåPÉÌ CqÉvÀqÉ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ, ¸ÀzÀj ªÀÄvÀAiÀÄAvÀæªÀÅ dRAUÉÆArzÀÝjAzÀ ªÀÄvÀzÁ£À ªÀiÁqÀ®Ä ¨ÁgÀzÀÝjAzÀ ¨ÉÃgÉ ªÀÄvÀAiÀÄAvÀæªÀ£ÀÄß C¼ÀªÀr¹ ªÀÄvÀzÁ£ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀĪÀj¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ ¸Á«wæ PÀȵÀÚ CzsÀåPÁë¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀUÀmÉÖ ¸ÀA.221 vÀÄgÀqÀV ¸Á.zÉêÀzÀÄUÀðgÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 53/13 PÀ®A. 132, 136 Dgï.¦ PÁAiÉÄÝ & 427 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄvÀ¤SÉPÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ

ZÀÄ£ÁªÀuÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ±ÉõÀ¥Àà vÀAzÉ vÁAiÀÄ¥Àà J¸ï.r.J £ÀUÀgÀ¸À¨sÉ PÁAiÀiÁð®AiÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ£ÀÄß gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ-54 ªÀÄvÀPÉëÃvÀæzÀ ªÀÄvÀUÀmÉÖ ¸ÀASÉå 64 gÀ°è ªÀÄvÀUÀmÉÖ ªÀÄlÖzÀ C¢üPÁj CAvÁ £ÉêÀÄPÀ ªÀiÁrzÀÄÝ DzÀgÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 05.05.2013 gÀAzÀÄ vÀªÀÄUÉ £ÉêÀÄPÀ ªÀiÁrzÀ PÀvÀðªÀåÉPÉÌ UÉÊgÀÄ ºÁdgÁVzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀgÀ §eÁgï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 102/2013 PÀ®A 134 Dgï.¦. AiÀiÁPïÖ ªÀÄvÀÄÛ 188 L.¦.¹. CrAiÀÄ°è PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

    ZÀÄ£ÁªÀuÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ¨sÀdAwæ ¥Álð £ÀA.59, ¸ÀºÁAiÀÄPÀ PÀȶ C¢üPÁj, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 41 d£ÀjUÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ-54 ªÀÄvÀPÉëÃvÀæzÀ ªÀÄvÀUÀmÉÖ ¸ÀASÉå 64 gÀ°è ªÀÄvÀUÀmÉÖ ªÀÄlÖzÀ C¢üPÁj CAvÁ £ÉêÀÄPÀ ªÀiÁrzÀÄÝ DzÀgÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 05.05.2013 gÀAzÀÄ vÀªÀÄUÉ £ÉêÀÄPÀ ªÀiÁrzÀ PÀvÀðªÀåÉPÉÌ UÉÊgÀÄ ºÁdgÁVzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ £ÉÃvÁf £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 93/2013 PÀ®A. 134 Dgï.¦. DåPïÖ & 188 L¦¹ CrAiÀÄ°è PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.        


 

¦üAiÀiÁ𢠲æà gÁeÉñÀ ¹. «Ä±ÀæeÉÆmÉ gÀªÀgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ 54 «zsÁ£À¸À¨sÁ PÉÃPÀëçzÀ ¥sÁè¬ÄAUï ¸ÁÌ÷éqï C¢üPÁjUÀ¼ÁVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 05.05.2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 07.00 UÀAmɬÄAzÀ ªÀÄvÀzÁ£À ¥ÁægÀA¨sÀªÁVzÀÄÝ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ vÀªÀÄä PÀvÀðªÀå ªÁå¦ÛAiÀÄ°è wgÀÄUÁqÀÄvÁÛ UÀAeï gÉÆÃqï£À°è §AzÁUÀ J¸ï©L ¨ÁåAPï ªÀÄÄAzÉ DgÉÆæ£ÀÄ ªÀÄvÀzÁgÀjUÉ aÃnUÀ¼À£ÀÄß ºÀAZÀÄwÛzÀÄÝ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ºÀAZÀÄwÛgÀĪÀ aÃnUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj²Ã°¸À¯ÁV ©eɦ ¥ÀPÀëzÀ C¨sÀåyð ©.eÉ.¦. ¥ÀPÀëzÀ C¨sÀåyð wæ«PÀæªÀiï eÉÆö FvÀ£À ¨ÁªÀavÀæªÀżÀî aÃnUÀ½zÀÄÝ, CªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ DgÉÆævÀ£ÀÄ ©eɦ ¥ÀPÀëzÀ UÀÄgÀÄw£À ªÀÄvÀÄÛ C¨sÀåyðAiÀÄ ¨ÁªÀavÀæªÀżÀî aÃnÃUÀ¼À£ÀÄß ºÀAa ¤Ãw ¸ÀA»vÉAiÀÄ£ÀÄß G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ. CAvÁPÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄPÉðl AiÀiÁqÀð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 58/2013 PÀ®A: 171 ( ºÉZï),188 L.¦.¹. CrAiÀÄ°è PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ: 05.05.2013 gÀAzÀÄ ¸ÀÆUÀÆgÀAiÀÄå ¸Áé«Ä vÀAzÉ ¸ÀzÁ²ªÀAiÀÄå ¸Á: ¥ÀÆw¦è gÀªÀgÀÄ ©.eÉ.¦.¥ÀPÀÌzÀ C¨sÀåyð w¥ÀàgÁdÄ EªÀgÀ ¥ÀgÀªÁV ªÀÄvÀzÁgÀjUÉ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ §AUÁgÀzÀ PÉÆÃnAUï EgÀĪÀ »vÁÛ¼ÉAiÀĪÀÄÆUÀÄwUÀ¼À£ÀÄß ºÀAa ªÀÄvÀzÁgÀjUÉ C«ÄµÉ MrØ CªÀjUÉ ©.eÉ.¦. ¥ÀPÀëPÉÌ ªÀÄvÀ ºÁPÀĪÀAvÉ ¥Àæ¨sÁªÀ ©ÃgÀÄwÛzÁÝ£É CAvÁ ¨Áwäà ªÉÄÃgÉUÉ zsÀªÉÄðAzÀæ vÀAzÉ ¤Ã®PÀAoÀAiÀÄå ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ £ÀUÀgÀ ªÀÈvÀÛ UÁæªÀiÁAvÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ C°èUÉ ºÉÆÃV »rzÀÄ DvÀ¤AzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1020/- gÀÆ: 10/- gÀ 102 £ÉÆÃlÄUÀ¼ÀÄ 2] JgÀqÀÄ §AUÁgÀzÀ PÉÆÃnAUï EgÀĪÀ »vÁÛ¼É ªÀÄÆUÀÄwUÀ¼ÀÄ MlÄÖ C.Q.gÀÆ: 150/- £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï §AzÀÄ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀgÀ ªÉÄÃgÉUÉ AiÀÄgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ.UÀÄ£Éß £ÀA: 88/2013. PÀ®A. 171(ºÉZï) 188 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 130 (J) Dgï.¦. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.


On Date 5th May 2013 at about 12:30 Hrs in Masarkal Village Complainant there is on duty (²ªÀ£ÀUËqÀ £ÁAiÀÄPï ©eɦ C§åyð)Accused entered along with his supporters inside the Premises of Polling Station Booth No. 66 & 67 and also told to Voters gathered for voting " Give your vote to BJP Not to Congress " Its a Violation of Instruction of election commission of India and model code of conduct JAzÀÄ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ PÀA¥ÀÆålgïzÀ°è mÉÊ¥ï ªÀiÁrzÀ °TvÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ²æà zÁªÉÆÃzÀgïzÁ¸ï ºÉZï¹/fr £ÀA. 9760512 ¹-PÀA¥À¤ 7£Éà ¨ÉmÁ°AiÀÄ£ï §ºÀjZï GvÀÛgÀ¥ÀæzÉñÀ gÀªÀgÀÄvÀAzÀÄ ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ
UÀ§ÆâgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 82/2013 PÀ®A: 188 L¦¹, 130 Dgï.¦. PÁAiÉÄÝ-1951CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ: 04.05.2013 gÀAzÀÄ £ÀgÀ¹AºÀ®Ä vÀAzÉ £ÀgÀ¹AºÀ®Ä ªÀAiÀiÁ: 25 ªÀµÀð eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: UÀtªÀÄÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß E®èzÉ C£À¢üÃPÀȪÁV ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ªÀÄvÀzÁgÀjUÉ ºÀAZÀĪÀ ¤«ÄvÀå ªÀÄzÀåªÀ£ÀÄß vÀAzÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ElÄÖPÉÆArgÀĪÀzÁV ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L. AiÀiÁ¥À®¢¤ß gÀªÀgÀÄ zÁ½ ªÀiÁr CªÀ£À ªÀ±À¢AzÀ 180 JA.J¯ï.£À 48 Njf£À¯ï ZÁ¬Ä¸ï C.Q.gÀÆ; 2127.36/- ¨É¼É¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ,¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ eÁjAiÀÄ°èzÀÝgÀÄ ¤Ãw ¸ÀA»vÉAiÀÄ£ÀÄß G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ.zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 66/2013 PÀ®A: 188 L¦¹ & 32. 34 PÉ.E PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ: 04.05.2013 gÀAzÀÄ £ÀgÀ¹AºÀ®Ä vÀAzÉ gÀAUÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ 35 ªÀµÀð eÁw PÀÄA¨ÁgÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: r.gÁA¥ÀÆgÀÄ (¥ÀgÁj)FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß E®èzÉ C£À¢üÃPÀȪÁV ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ªÀÄvÀzÁgÀjUÉ ºÀAZÀĪÀ ¤«ÄvÀå ªÀÄzÀåªÀ£ÀÄß vÀAzÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ElÄÖPÉÆArgÀĪÀzÁV ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L. AiÀiÁ¥À®¢¤ß gÀªÀgÀÄ zÁ½ ªÀiÁr 180 JA.J¯ï 96 Njf£À¯ï ZÁ¬Ä¸ï ¨Ál°UÀ¼ÀÄ MlÄÖ 4254.72 /- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ªÀÄzÀåªÀ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ,¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ eÁjAiÀÄ°èzÀÝgÀÄ ¤Ãw ¸ÀA»vÉAiÀÄ£ÀÄß G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ.zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 67/2013 PÀ®A: 188 L¦¹ & 32. 34 PÉ.E PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ: 05.04.2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 3.00 UÀAmÉUÉ d«ÄÃgÀ ¥ÁµÁ vÀAzÉ ªÀĺÉçƧ ¸Á§ ªÀAiÀiÁ 38 ªÀµÀð eÁw ªÀÄĹèA G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: AiÀiÁ¥À®¢¤ß FvÀ£ÀÄ AiÀiÁ¥À®¢¤ß UÁæªÀÄzÀ PÉ.E.©. ¸À¨ï ¸ÉÖõÀ£ï ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀzÉÆà ¥ÀPÀëzÀ C¨sÀåyð ¥ÀgÀªÁV ªÀÄvÀzÁgÀjUÉ C«ÄµÀ MrØ ºÀtªÀ£ÀÄß ºÀAZÀÄwÛgÀĪÁUÉÎ ªÀiÁ»w ¥ÀqÉzÀÄ ²æà avÀÛgÀAd£ï. r, ¦.J¸ï.L AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ gÀªÀgÀÄ zÁ½ »rzÀÄ CªÀ£À ªÀ±À¢AzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 10,000/- UÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ eÁjAiÀÄ°èzÀÝgÀÄ ¤Ãw ¸ÀA»vÉAiÀÄ£ÀÄß G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ. zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 68/2013 PÀ®A: 171(ºÉZï) 188 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¦ügÁå¢ ²æÃ. PÉ,£ÁUÀgÁeï vÀAzÉ PÀjAiÀÄ¥Àà vÁ®ÆPÀ ¸ÀªÀiÁd PÀ¯ÁåuÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ºÁUÀÆ JA.¹,¹ vÀAqÀzÀ ¸ÀzÀ¸ÀìgÀÄ ªÀÄ¹Ì «zsÁ£À ¸À¨sÁ PÉëÃvÀæ, gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:-04-05-2013 gÀAzÀÄ 8-30 ¦, JªÀiï UÀAmÉUÉ GªÀÄ®Æn UÁæªÀÄzÀ ¹» ¤Ãj£À ºÉÆAqÀzÀ ºÀwÛgÀ ªÀiË®¸Á§ vÀAzÉ ªÀÄ»§Æ§ ¸Á¨ï ªÀAiÀiÁ;50 eÁ; ªÀÄĹèA; ¸Á; GªÀÄ®Æn, FvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉà PÁAUÉæÃ¸ï ¥ÀPÀëzÀ ªÀw¬ÄAzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 300 d£ÀjUÉ HlzÀ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁr¹, ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦üüAiÀiÁðzï PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 98/2013 PÀ®A: 171 (ºÉZï) 188 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

EvÀgÉ L.¦.¹ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 05-05-13 gÀAzÀÄ 11-30 J.JA ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦AiÀiÁð¢ü ¸ÉÆêÀÄ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ¸ÀÆUÀ£ÀUËqÀ 35 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¹zÁæA¥ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ªÀÄvÀºÁPÀ®Ä ºÉÆgÀmÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦AiÀiÁð¢üÃzÁgÀ£ÀÄ eÉ.r.J¸ï.C¨ÁåyðUÉ ªÀÄvÀ ºÁPÀ®Ä ºÉýzÀÄÝ ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀ£ÀÄ ¥Àæw¨sÀn¹zÀÝPÉÌ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ «ÃgÀtÚ ¥ÉÆøÀÖ ªÀiÁå£ï ¸Á: ¹zÁæA¥ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 145/2013 PÀ®A. 341, 504, 506 L ¦ ¹ CrAiÀÄ°è zÁR¯ÁärPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÉÆÃPÀgÀ¸Á¨ï vÀAzÉ §qÉøÁ¨ï ªÀAiÀiÁ: 50 ªÀµÀð G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: PÉ.ºÀAa£Á¼À PÁåA¥ï vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. FvÀ£ÀÄ FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1 ªÀµÀðzÀ »AzÉ PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlPÉÌ §°AiÀiÁV ¢£Á®Æ ºÀUÀ®Æ gÁwæ PÀÄrzÀÄ Hl ªÀiÁqÀzÉà PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀzÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. ¢£ÁAPÀ: 05-05-13 gÀAzÀÄ ¨É½V¤AzÀ «¥ÀjÃvÀ PÀÄrzÀÄ ªÀÄzÀåºÀß 3-00 UÀAmÉUÉ ¤ÃgÀÄ PÀÄrAiÀÄzÉ Hl ªÀiÁqÀzÉ ¤vÁæt DV ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ aQvÉìUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ zÁR°¹zÀÄÝ aQvÉì ªÀiÁqÀĪÀ PÁ®PÉÌ aQìvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ 05-05-13 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ EzÀÝ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ AiÀÄ.r.Dgï. £ÀA: 17/2013 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¦AiÀiÁ𢠲æà QµÀÖ¥Àà vÀAzÉ wªÀÄä¥Àà UÀÄd¥ÁzÀ ªÀ:60 eÁ:£ÁAiÀÄPÀ G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÁPÀgÀUÀ¯ï FvÀ£À ªÀÄUÀ §¸ÀªÀgÁd£ÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉ §A¢gÀĪÀÅzÀjAzÀ vÁ£ÀÄ ¨ÉA§°¸ÀĪÀ gÁdQÃAiÀÄ ¥ÀPÀëzÀ ¥ÀgÀªÁV ¥ÀæZÁgÀPÉÌ ºÉÆÃV-§gÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, CzÉà zÉéõÀ¢AzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀgÁAiÀÄ vÀAzÉ wªÀÄäAiÀÄå PÀÄ°ð ªÀ:35 ºÁUÀÆ EvÀgÉ 6 d£ÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ : 04-05-2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 08:00 UÀAmÉUÉ PÁPÀgÀUÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ §¸ï¸ÁÖöåAqï ºÀwÛgÀ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ¤UÉ AiÀiÁPÀ¯Éà ®AUÁ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£É £ÀªÀÄä ¥ÀPÀëPÉÌ «gÀÄzÀÞªÁV ¤Ã£ÀÄ ¥ÀæZÁgÀ ªÀiÁrÛÃAiÉÄãÀ¯ÉÃ, £ÁªÀÅ AiÀiÁgÀ CAvÀ UÉÆwÛ®è ªÀÄUÀ£É JAzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄvÉÆqÀVzÁUÀ, ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ §¸ÀªÀgÁd£ÀÄ AiÀiÁPÀ »AUÀ ºÉÆ®¸ÀÄ ªÀiÁvÁrÛ, £ÀªÀÄä £ÀªÀÄä ¥ÀPÀëzÀ ¥ÀgÀ £ÁªÀÅ ¥ÀæZÁgÀ ªÀiÁrÛë CAvÁ CAzÁUÀ CzÀÄ ºÉAUÀ £ÀªÀÄä «gÀÄzÀÞ ªÀiÁrÛÃAiÀÄ¯É CAvÁ CAzÀªÀ£Éà C°èAiÉÄà ©¢ÝzÀÝ MAzÀÄ PÀ®è£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ CzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ ©r¹PÉƼÀî®Ä CqÀØ §A¢zÀÝjAzÀ §®UÉÊ £ÀqÀĨÉgÀ½UÉ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ ¨ÉgÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ G½zÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ£À£ÀÄß UÀnÖAiÀiÁV »rzÀÄPÉÆAqÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹zÀÄÝ C®èzÉ ¯Éà ªÀÄPÀ̼Éà FªÀvÀÄÛ G½zÀÄPÉÆArÃj E£ÉÆßAzÀÄ ¸Áj ¹Væ ¤ªÀÄä wAzÀÄ©rÛë JAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦AiÀiÁ𢠪ÉÄð¤AzÀ UÀ§ÆâgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 80/2013 PÀ®A: 143 147 323, 324, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ : 04-05-2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ DgÉÆæ §¸ÀªÀgÁd FvÀ£ÀÄ ©eɦ ¥ÀPÀëzÀ ªÀw¬ÄAzÀ PÁPÀgÀUÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ°è ºÀt ºÀAZÀÄwÛzÁÝ£É JAzÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¨É½UÉÎ 08:00 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÁPÀgÀUÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ PÁA¥ÉèPïì ªÀÄÄAzÉ PÀĽwÛzÀÝ §¸ÀªÀgÁd FvÀ£À°èUÉ ºÉÆÃV AiÀiÁPÀ ¤ÃªÀÅ HgÀ°è ºÀt ºÀAZÀÄwÛÃj CAvÁ PÉýzÁUÀ ¸ÀzÀj §¸ÀªÀgÁd£ÀÄ £Á£ÀÄ AiÀiÁjUÉà DUÀ° ºÀt ºÀAa®è, ºÀAazÀgÀÆ CzÀ£ÀÄß PÉüÁPÀ ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁgÀ¯É ®AUÁ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É CAvÁ M«ÄäAzÉƪÀÄä¯É CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ G½zÀ 1) §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ QµÀÖ¥Àà ªÀ:35 ºÁUÀÆ EvÀgÉ 09 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ eÁ:£ÁAiÀÄPÀ ¸Á:PÁPÀgÀUÀ¯ï EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦AiÀiÁð¢UÉ eÁ° PÀnÖU¬ÄAzÀ §®UÀtÂÚ£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹zÀÄÝ, EzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ©r¸À®Ä §AzÀ PÀĪÀiÁgÀ FvÀ¤UÀÆ DgÉÆævÀgÀÄ UÀnÖAiÀiÁV »rzÀÄPÉÆAqÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr vÀ¼ÁîrzÀÄÝ, EzÀjAzÀ DvÀ£ÀÄ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÝjAzÀ ªÉÆtPÉÊUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ DVzÀÄÝ, £ÀªÀÄvÀgÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrfêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁð¢ À ªÉÄð¤AzÀ UÀ§ÆâgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 81/2013 PÀ®A: 143 147 341 323 324 504 506 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 06.05.2013 gÀAzÀÄ 31 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 5900/-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.