Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

13 Jan 2018

Reported Crimes¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
 
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w :-

ªÉÆøÀzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
              ದಿನಾಂಕ:11-01-2018 ರಂದು ಸಂಜೆ 16.30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರು ಪಿರ್ಯಾಧಿ ಶ್ರೀ ಅಬ್ದುಲ್ ಮಾಜೀದ್ ತಂದೆ ಶೇಖ್ ಮದಾದ್ 31 ವರ್ಷ, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್,   ಸಾ:ಮನೆ ನಂ.8-5-245, ನವಾಬಗಡ್ಡಾ, ರಾಯಚೂರು.FvÀನು ರಾಯಚೂರಿನ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಆಂದ್ರ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಹತ್ತಿರ ಇರುವಾಗ ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಡೈಮಂಡ್ ಗಳಿವೆ ಅವು 15 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವವಿದ್ದು, ನಿನಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದಾಗ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನು ತನ್ನ ಹತ್ತಿರ 15 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇಲ್ಲಾ, ಬೇರೆ ನನಗೆ ಪರಿಚಯಸ್ಥರಿರುವವರಿಗೆ ಮಾರಾಟಾ ಮಾಡಿಸುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಅಂದಾಗ ಆರೋಪಿತನು ನೀನಗೆ ಬೇಕಾದರೆ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ 8 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಅಂದಾಗ ಪಿರ್ಯಾಧಿದಾರನು ವಜ್ರಗಳನ್ನು ನನಗೆ ತೋರಿಸು ನಾನು ನೋಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಅಂದಾಗ ಆರೋಪಿತನು ತನ್ನ ಜೇಬಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ಯಾಕೇಟಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಹರಳುಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿದಾಗ ಪಿರ್ಯಾಧಿದಾರನು ನೋಡಿದ್ದು, ಅವು ನಕಲಿ ವಜ್ರಗಳು ಅಥವಾ ಅಸಲಿ ವಜ್ರಗಳು ಅಂತಾ ವಿಚಾರಿಸಲು ಇವು ಅಸಲಿ ವಜ್ರಗಳು ಇರುತ್ತವೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದಾಗ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನು ಆರೋಪಿತನಿಗೆ ವಜ್ರಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಪರವಾನಿಗೆ ಇದೆಯಾ ಅಂತಾ ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಆರೋಪಿತನು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪರವಾನಿಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದಾಗ ಅನುಮಾನಗೊಂಡು ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನು ಆರೋಪಿತನ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸವನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಮೇಲಿನಂತೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಇರತ್ತದೆ. ಆರೋಪಿತನು ಪಿರ್ಯಾಧಿದಾರನಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಸಿ 15 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ವಜ್ರಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿ 7 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದಾಗ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನು ವಜ್ರಗಳ ನಕಲಿ ಅಥವಾ ಅಸಲಿ ಎನ್ನುವ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಆರೋಪಿತನೊಂದಿಗೆ ಪಿರ್ಯಾಧಿದಾರರನು ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಪಿರ್ಯಾಧಿ ನೀಡಿದ್ದರ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ  ಸದರಬಜಾರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ,ಅಪರಾಧ ಸಂಖ್ಯೆ: 04/2018 ಕಲಂ:420, 511 .ಪಿ.ಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. 
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
             ¢£ÁAPÀ 11-1-18 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ  CªÀÄgÉñÀ  FvÀ£ÀÄ §eÁd r¸À̪Àj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ-36 E¹-4012 £ÉÃzÀÝgÀ »AzÉ  ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ, ²ªÀ£ÁUÀ  EªÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï-DªÀÄ¢ºÁ¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ  gÀ« ¥ÁvÀæzÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ vÀ£Àß ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀnÖzÀÝ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß  NªÀgÀmÉÃPï ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ ªÁºÀ£À §A¢zÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß JqÀUÀqÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÁUÀ »A¢¤AzÀ C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ  CªÀÄgÉñÀ£À  ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®UÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ,  ¦üAiÀiÁ𢠺À£ÀĪÀÄAvÀ¤UÉ  JqÀªÉÆtPÁ°UÉ, UÀ®èPÉÌ vÉgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, ²ªÀ£ÁUÀ¤UÉ JqÀUÉÊUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ CªÀÄgÉñÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ¨Áj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, 3 d£ÀgÀ£ÀÄß ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è  aQvÉì ¥Àr¹,  CªÀÄgÉñÀ¤UÉ  ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ  ¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉUÉ  PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è CªÀÄgÉñÀ£ÀÄ  ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¤ÃrzÀ  °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 10/18 PÀ®A 279,304(J) L.¦.¹. 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ.CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉƼÀî¯ÁVzÉ (.)


     ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É,ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-  
     gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ :12.01.2018 gÀAzÀÄ 05 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 500/-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.