Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

2 Jan 2012

CRIMES

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:  

ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ªÀÄ®èAiÀÄå,56ªÀµÀð,eÁ:ªÀiÁ¢UÀ, ¸Á:SÁ£Á¥ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlzÀªÀ¤zÀÄÝ, PÀÄrzÀ £À±ÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ:29/12/2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 09-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀwÛ ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä vÀA¢nÖzÀÝ, Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢ü ¨ÁnèAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄzÀåªÉAzÀÄ w½zÀÄ PÀÄrzÀÄ C¸Àé¸ÀÜUÉÆAqÀÄ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:01/01/2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-10 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ DvÀ£À ºÉAqÀw PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 01/2012 PÀ®A: 174 ¹Dg惡 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

  ¢£ÁAPÀ 01-01-2012 gÀAzÀÄ £À¸ÀÄQ£À 03-00 UÀAmÉQÌAvÀ ¥ÀƪÀð¢AzÀ®Æ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ wªÀÄäAiÀÄå eÁw £ÁAiÀÄPÀ ªÀAiÀiÁ 35 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¹AUÀ£ÉÆÃr vÁ:f: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ²æêÀÄw ®Qëöäà UÀAqÀ gÀªÉÄñÀ eÁw £ÁAiÀÄPÀ ªÀAiÀiÁ 30 ªÀµÀð G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: ¹AUÀ£ÉÆÃr vÁ:f: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FPÉUÉ «£Á:PÁgÀt CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ,CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 01/2012 PÀ®A: 504,324,498(J) L.¦.¹.£ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ 25.12.2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 8.00 UÀAmÉQÌAvÀ ªÀÄÄAavÀzÀ°è §Ä¢ð¥ÁqÀ UÁæªÀÄzÀ°è FgÀªÀÄä vÀAzÉ ¸ÀtÚ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ eÁ: PÀÄA¨ÁgÀ ªÀAiÀiÁ: 19 ªÀµÀð FPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀģɬÄAzÀ AiÀiÁjUÀÆ ºÉüÀzÉà ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÁ¥Á¸ï ¨ÁgÀzÉà EzÀÄÝzÀÝjAzÀ ²æà PÀÄA¨ÁgÀ ¸ÀtÚ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ a£ÀßAiÀÄå ªÀAiÀiÁ: 59 ªÀµÀð eÁ: PÀÄA¨ÁgÀ G: ºÉÆÃmɯï PÉ®¸À ¸Á: §Ä¢ð¥ÁqÀ vÁ:f: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 02.01.2012 gÀAzÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÝgÀ ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß £ÀA. 02/2012 PÀ®A. ºÀÄqÀÄV PÁuÉ £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


 

gÀ¸ÉÛ ¸ÀÄgÀPÀëvÁ ¸À¥ÁÛºÀ - 2012

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ gÀ¸ÉÛ ¸ÀÄgÀPÀëvÁ ¸À¥ÁÛºÀ 2012 gÀ CAUÀªÁV ¢£ÁAPÀ: 04.01.2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 06.00 UÀAmɬÄAzÀ 07.00 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ PÀ£ÀPÀzÁ¸À ªÀÈvÀÛ¢AzÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ªÀÈvÀÛzÀªÀgÉUÉ ªÀiÁågÀxÁ£ï Nl J¥Àðr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀj NlzÀ°è gÁAiÀÄZÀÆj£À £ÁUÀjÃPÀgÀÄ ¨sÁUÀªÀ»¸À°èzÀÄÝ C¸ÀQÛAiÀÄļÀî d£ÀgÀÄ ªÀiÁågÀxÁ£ï NlzÀ°è ¨sÁUÀªÀ»¹ AiÀıÀ¹éUÉƽ¸À®Ä PÉÆÃjgÀÄvÁÛgÉ. ¨sÁUÀªÀ»¸ÀĪÀ £ÁUÀjÃPÀjUÉ MAzÉÆÃAzÀÄ n-±ÀÀlð MzÀV¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÄ «eÉÃvÀjUÉ ¸ÀÆPÀÛ §ºÀĪÀiÁ£À ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. DzÀÄzÀÝjAzÀ F PÁAiÀiÁðPÀæªÀÄzÀ°è ºÉaÑ£À ¸ÀASÉåAiÀÄ°è ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ ¨sÁUÀªÀ»¹ PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß AiÀıÀ¹éUÉÆý¸À®Ä f¯Áè ¥Éưøï D¢üÃPÀëPÀgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆÃjgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 02.01.2012 gÀAzÀÄ 88 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 21,500/- UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.