Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

5 Jun 2017

Reported Crimes¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w :-

WÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w.

     ದಿನಾಂಕ: 04.06.2017 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಯಾದ ಬಸವರಾಜ ತಂ: ಹನುಮಂತ ವಯ: 35 ವರ್ಷ, ಜಾ: ಮಾದಿಗ, : HDFC ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿ ಸಾ: ಕಲಮಲ ತಾ:ಜಿ:ರಾಯಚೂರು ಮತ್ತು ಈತನ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ @ ನಾಗಮ್ಮ ರವರು ತಮ್ಮ ಕುಲಸ್ಥರ ಮದುವೆಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗುವಾಗ್ಗೆ ಕಲಮಲ ಗ್ರಾಮದ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಸರ್ಕಲ್ ಹತ್ತಿರ ಆರೋಪಿ ಮಹೇಶ ತಂ: ಮಲ್ಲೇಶಪ್ಪ ವಯ: 35 ವರ್ಷ ಜಾ: ಮಾದಿಗ, ಸಾ:ಕಲಮಲ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಮೂರು ಜನರು ಸಮಾನ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸೇರಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಎಲೆ ಲಂಗಾಸೂಳೆ ಮಕ್ಕಳೇ ನಮ್ಮ ನಾಗರಾಜನ ಇಲಾಜು ಖರ್ಚು ಕೊಡು ಅಂತಾ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೊಡಲ್ಲೇನ್ರಲೇ ಸೂಳೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ನಮ್ಮಕ್ಕನ ಮಗ ಸಹಾ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಸತ್ತಿದ್ದಾನೆ ನಾವ್ಯಾಕೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕು ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟ ವಾಹನದ ಇನ್ಸುರೆನ್ಸ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಆರೋಪಿ ನಂ: 3 ಮತ್ತು 4 ರವರು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ @ ನಾಗಮ್ಮಳ ಸೀರೆ ಮತ್ತು ಬ್ಲೌಸನ್ನು ಹಿಡಿದು ಎಳೆದಾಡಿ ಕೂದಲು ಹಿಡಿದು ನೆಲಕ್ಕೆ ಕೆಡವಿ, ಫಿರ್ಯದಿಗೆ -1 ಮತ್ತು -2 ರವರು ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಕೈಗಳಿಂದ ಮೈ ಕೈಗೆ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿ ದುಃಖಾಪಾತಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆ ದೂರಿನ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ ಗುನ್ನೆ ನಂಬರ PÀ®A. 341 323 324 504 354 506 ಸಹಾ 34 L.¦.¹ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
ಕನ್ನ ಕಳುವು ಪ್ರಕರಣದ ಮಾಹಿತಿ:-
           ಫಿರ್ಯಾದಿ ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªÀ ªÀAiÀÄ 37 ªÀµÀð, ªÀÄgÁoÁ, SÁ¸ÀV PÉ®¸À ¸Á|| ªÀÄ£É £ÀA 1-7-9  §¸ÀªÁ ¤®AiÀÄ DeÁzÀ £ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ಇವರು ಹಾಗು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ದಿನನಿತ್ಯದ ಕೆಲಸದ ನಿಮಿತ್ಯ ಹೋಗುವಂತೆ  ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲಿನ ಬೀಗ ಹಾಕಿ  ಹೋಗಿದ್ದು, ನಂತರ  ಸಂಜೆ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನೋಡಲು,ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲಿನ ಬೀಗ ಮುರಿದಿದ್ದು, ನಂತರ  ಮನೆಯ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಲು ಬೆಡ್ ರೂಮಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಕಬಾಡನ್ನು ತೆಗೆದು ಅದರಲ್ಲಿದ್ದ  1)  21 ಗ್ರಾಂ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಚೈನ್ ಅ.ಕಿ.ರೂ 60,000/- 2) 2 ½ ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರದ ಕಿವಿಯ ಓಲೆಗಳು ಅ.ಕಿ.ರೂ.7000/- ನೇದ್ದ ಒಟ್ಟು ರೂ-67,000/- ಗಳನ್ನು ಯಾರೋ ಅಪರಿಚಿತ ಕಳ್ಳರು ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲಿನ ಕೀಲಿ  ಮುರಿದು ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ.ಅಂತಾ ಕೊಟ್ಟ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 121/2017 PÀ®A 454 380 L.¦.¹ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É,ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-      
     gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ :04.06.2017 gÀAzÀÄ 55 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 7,700/-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.
                   

                                            

Reported Crimes¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w :-

WÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w.

     ದಿನಾಂಕ: 04.06.2017 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಯಾದ ಬಸವರಾಜ ತಂ: ಹನುಮಂತ ವಯ: 35 ವರ್ಷ, ಜಾ: ಮಾದಿಗ, : HDFC ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿ ಸಾ: ಕಲಮಲ ತಾ:ಜಿ:ರಾಯಚೂರು ಮತ್ತು ಈತನ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ @ ನಾಗಮ್ಮ ರವರು ತಮ್ಮ ಕುಲಸ್ಥರ ಮದುವೆಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗುವಾಗ್ಗೆ ಕಲಮಲ ಗ್ರಾಮದ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಸರ್ಕಲ್ ಹತ್ತಿರ ಆರೋಪಿ ಮಹೇಶ ತಂ: ಮಲ್ಲೇಶಪ್ಪ ವಯ: 35 ವರ್ಷ ಜಾ: ಮಾದಿಗ, ಸಾ:ಕಲಮಲ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಮೂರು ಜನರು ಸಮಾನ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸೇರಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಎಲೆ ಲಂಗಾಸೂಳೆ ಮಕ್ಕಳೇ ನಮ್ಮ ನಾಗರಾಜನ ಇಲಾಜು ಖರ್ಚು ಕೊಡು ಅಂತಾ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೊಡಲ್ಲೇನ್ರಲೇ ಸೂಳೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ನಮ್ಮಕ್ಕನ ಮಗ ಸಹಾ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಸತ್ತಿದ್ದಾನೆ ನಾವ್ಯಾಕೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕು ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟ ವಾಹನದ ಇನ್ಸುರೆನ್ಸ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಆರೋಪಿ ನಂ: 3 ಮತ್ತು 4 ರವರು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ @ ನಾಗಮ್ಮಳ ಸೀರೆ ಮತ್ತು ಬ್ಲೌಸನ್ನು ಹಿಡಿದು ಎಳೆದಾಡಿ ಕೂದಲು ಹಿಡಿದು ನೆಲಕ್ಕೆ ಕೆಡವಿ, ಫಿರ್ಯದಿಗೆ -1 ಮತ್ತು -2 ರವರು ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಕೈಗಳಿಂದ ಮೈ ಕೈಗೆ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿ ದುಃಖಾಪಾತಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆ ದೂರಿನ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ ಗುನ್ನೆ ನಂಬರ PÀ®A. 341 323 324 504 354 506 ಸಹಾ 34 L.¦.¹ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
ಕನ್ನ ಕಳುವು ಪ್ರಕರಣದ ಮಾಹಿತಿ:-
           ಫಿರ್ಯಾದಿ ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªÀ ªÀAiÀÄ 37 ªÀµÀð, ªÀÄgÁoÁ, SÁ¸ÀV PÉ®¸À ¸Á|| ªÀÄ£É £ÀA 1-7-9  §¸ÀªÁ ¤®AiÀÄ DeÁzÀ £ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ಇವರು ಹಾಗು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ದಿನನಿತ್ಯದ ಕೆಲಸದ ನಿಮಿತ್ಯ ಹೋಗುವಂತೆ  ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲಿನ ಬೀಗ ಹಾಕಿ  ಹೋಗಿದ್ದು, ನಂತರ  ಸಂಜೆ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನೋಡಲು,ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲಿನ ಬೀಗ ಮುರಿದಿದ್ದು, ನಂತರ  ಮನೆಯ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಲು ಬೆಡ್ ರೂಮಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಕಬಾಡನ್ನು ತೆಗೆದು ಅದರಲ್ಲಿದ್ದ  1)  21 ಗ್ರಾಂ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಚೈನ್ ಅ.ಕಿ.ರೂ 60,000/- 2) 2 ½ ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರದ ಕಿವಿಯ ಓಲೆಗಳು ಅ.ಕಿ.ರೂ.7000/- ನೇದ್ದ ಒಟ್ಟು ರೂ-67,000/- ಗಳನ್ನು ಯಾರೋ ಅಪರಿಚಿತ ಕಳ್ಳರು ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲಿನ ಕೀಲಿ  ಮುರಿದು ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ.ಅಂತಾ ಕೊಟ್ಟ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 121/2017 PÀ®A 454 380 L.¦.¹ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É,ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-      
     gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ :04.06.2017 gÀAzÀÄ 55 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 7,700/-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.