Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

2 Feb 2015

Reported Crimes

                                                                                      
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
CPÀæªÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁuÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                      ²æà ªÀĺÉñÀ GtÂÚ vÁ®ÆPÁ ¸ÀªÀiÁd PÀ¯Áåt C¢üPÁj zÉêÀzÀÄUÀð  EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 31-01-2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-47 UÀAmÉUÉ CPÀæªÀĪÁV PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ n¥ÀàgÀ £ÀA nJ£ï 20 ©J¥sï-6814 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ,n¥ÀàgÀ £ÀA PÉJ 28 ¹-1612 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ 1)ªÉĺÀ§Æ§ vÀAzÉ EªÀiÁªÀĸÁ¨ï E£ÁAzÀgÀ 23 ªÀµÀð,eÁw ªÀÄĹèA ¸Á-vÀÄA§V, vÁ-ªÀÄÄzÉÝ©ºÁ¼À(n¥ÀàgÀ £ÀA nJ£ï 20 ©J¥sï-6814 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ)    2)£ÁUÀgÁd vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà ¨sÀdAwæ, 30ªÀµÀð,eÁw-¨sÀdAwæ G-ZÁ®PÀ ¸Á-ºÀUÀgÀlV vÁ-¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ (n¥ÀàgÀ £ÀA PÉJ 28 ¹-1612 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ)   3)n¥ÀàgÀUÀ¼À ªÀiÁ°ÃPÀ. EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß  zÉêÀzÀÄUÀð- eÁ®ºÀ½î gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è£À PÁå¢UÉÃgÀ zÉÆrØ ºÀwÛgÀ  vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ «ZÁj¸À®Ä ¸ÀzÀj n¥ÀàgÀÄUÀ¼À ZÁ®PÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀ §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉ zÁR¯ÁwUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆAzÀzÉ PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁr ¸ÀgÀPÁgÀPÉÌ gÁdzsÀ£À PÀlÖzÉ  ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ n¥ÀàgÀUÉ CA.Q 10,000/- gÀÆUÀ¼ÀµÀÄÖ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß ¸ÁUÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ vÀAzÀÄ ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀ  n¥ÀàgÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ D n¥ÀàgÀ ZÁ®PÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÀAzÉ ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀ ªÉÄðAzÀ  zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.21/2015  PÀ®A:  379 IPC  &   4(1A) , 21 MMRD ACT  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
                  ದಿನಾಂಕ: 01.02.2015 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 2-45 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿಎಸ್ಐ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಪಂಚರೊಂದಿಗೆ ಮಸ್ಕಿ ಕ್ರಾಸ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನಂ. ಕೆ,, 36/ಟಿಸಿ-562 & ಟ್ರಾಲಿ ನಂ, ಕೆ.-36/ಟಿ-4897 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ  ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ನಾಗಲಾಪೂರು ಹಳ್ಳದಿಂದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪತ್ತಾದ ಸರಕಾರದ ಸ್ವತ್ತಾದ ಮರಳನ್ನು ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ  ಮಾಹಿತಿ ನೀಡದೇ, ಹಾಗೂ ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಹಣ ಸಂದಾಯ ಮಾಡದೇ ಮರಳನ್ನು ಕಳ್ಳತನದಿಂದ ಸಾಗಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ. ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಚಾಲಕ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಓಡಿಹೋಗಿದ್ದು. ನಂತರ ಸದರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮರಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ದಾಖಲಾತಿಗಳು ಇರದ ಕಾರಣಸದರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಿಯನ್ನು ಜಪ್ತಿಮಾಡಿಕೊಂಡು oÁuÉUÉ §AzÀÄ  ಪಂಚನಾಮೆ DzsÁgÀzÀ ಮೇಲಿಂದ  ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA; 15/2015, PÀ®A 379 L¦¹. & 4(1)(A),21,MMDR Act.1957 CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ                         
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                  ದಿನಾಂಕ;- 31-01-2015 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ²æà ºÉÆ£ÀߥÀà vÀAzÉ AiÀÄ®èAiÀÄå ªÀ:49 ªÀµÀð,eÁw:£ÁAiÀÄPÀ , G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á:ªÀÄÄgÁ£À¥ÀÆgÀÄ FvÀನು ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ವಾಪಸ್ಸು ಊರಿಗೆ   ಸಾಯಂಕಾಲ 07-00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿನಲ್ಲಿ  ಬರುವಾಗ್ಗೆ ರಾಯಚೂರು-ಗಬ್ಬೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯ  ಎಡ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ನಿಲೋಗಲ್ ದಾರಿಯ ಹತ್ತಿರ  ತನ್ನ ಹಿಂದಿನಿಂದ  ಆರೋಪಿ ಚಾಲಕ£ÁzÀ ²ªÀgÁd vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀgÁAiÀÄ ªÀ:30 ªÀµÀð, ¸Á:ªÀÄÄgÁ£À¥ÀÆgÀÄ. FvÀ£ÀÄ ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನಂ. ಕೆ.ಎ-36 /ಈಈ-5838 ನೇದ್ದನ್ನು  ಅತಿ ವೇಗ ಮತ್ತು ಆಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ  ಹಾರ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡದೇ  ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ  ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಮುಂಭಾಗ ತನ್ನ ಬಲಗಾಲಿಗೆ ಬಡಿದು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ನೋಡಲಾಗಿ  ತನ್ನ ಬಲಗಾಲಿನ ಮೊಣಕಾಲಿನ ಕೆಳಗೆ ತೀವ್ರ ಒಳಪೆಟ್ಟಾಗಿ ಮೂಳೆ ಮುರಿತವುಂಟಾಗಿದ್ದು ಅಂತಾ  PÉÆlÖ zÀÆj£À ಮೇಲಿಂದ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ  UÀÄ£Éß £ÀA: 24/2015 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹ .CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ®ètÚ vÁvÀ vÀAzÉ ¥ÀÆd¥Àà ¸Á; UÀ®Uï ¥ÀÆeÁj vÁAqÀ EªÀgÀÄ ¢;29/1/2015 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉUÉ ºÁdgï DV °TvÀ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 28/01/2015 gÀAzÀÄ 16.00 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß ªÀÄU¼ÀÄÀ & aPÀÌ¥Àà ¹zÀÝAiÀÄå£À ªÀÄUÀ¼ÀÄ  15 ªÀµÀðzÀªÀ¼ÀÄ EªÀj§âgÀÄ PÀÆr UÀ®UÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°è ZÀAzÀ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀgÁAiÀÄ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ PÀnÖUÉ vÀgÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ CgÉÆæ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ @ VjAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ZÀ£ÀߥÀà ¸Á:eÁ£ÀªÀÄgÀr UÀ®UÀ FvÀ£ÀÄ CgÉÆæ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ vÀAzÉ ZÀ£Àߧ¸ÀìAiÀÄå  ¸Á:eÁ£ÀªÀÄgÀr UÀ®UÀ E§âgÀÄ ¨Á®QAiÀÄ£ÀÄß PÀnÖUÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁj¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ AiÀÄ®èªÀÄä£À ºÀ¼ÀîzÀ°è CvÀåZÁgÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ eÁ®ºÀ½î oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 06/2015 PÀ®A. 376 306 gÉ/« 34 L¦¹ PÀ®A 4 ¥ÉÆÃPÉÆìà PÁAiÀÄ»zÉ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtzÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆæUÀ¼ÀÄ vÀ¯É ªÀÄgɹPÉÆArzÀÄÝ, DgÉÆævÀgÀ ¥ÀvÉÛ PÀÄjvÀÄ  ²æà JªÀiï.J£ï. £ÁUÀgÁd L.¦.J¸ï. J¸ï.¦.  gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ,  ²æà eÉ. ¥Á¥ÀAiÀÄå ºÉZÀÄѪÀj J¸ï.¦.  gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ  JªÀiï. ¥ÁµÀ r.J¸ï.¦.  °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀð zÀ±Àð£ÀzÀ°è ¹.¦.L. zÉêÀzÀÄUÀð gÀªÉÄñÀ ¹. ªÉÄÃn ªÀÄvÀÄÛ D£ÀAzÀ ªÀ¸ÀAvÀ oÀPÀÌtÚªÀgÀ ¦.J¸ï.L. eÁ®ºÀ½î oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ©.J¸ï. ºÉƸÀ½î UÀ§ÆâgÀÄ oÁuÉ EªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è JgÀqÀÄ vÀAqÀUÀ¼À£ÀÄß gÀZÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ, ¸À¢æ vÀAqÀUÀ¼ÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ; 2/2/2014 gÀAzÀÄ ¹.¦.L. gÀªÉÄñÀ ¹.ªÉÄÃn ªÀÄvÀÄÛ ¦.J¸ï.L. D£ÀAzÀ «. oÀPÀÌtÚªÀgÀ & ©.J¸ï. ºÉƸÀ½î¦.J¸ï.L. UÀ§ÆâgÀÄ  ªÀÄvÀÄÛ ¥sÀdÄgÀįï gÀºÉªÀiÁ£ï, J.J¸ï.L. §AqÀAiÀÄå ºÉZï.¹. ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÉÃzÉUÀ¼ÁzÀ, ¸ÀAvÉÆõÀ  ªÀÄÄgÉUÉ¥Àà  ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ªÉÄÊ£ÀÄ¢Þãï gÀªÀgÀÄ   DgÉÆævÀgÁzÀ   1) ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ @ VjAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ZÀ£ÀߥÀà PÁå¢UÉÃgÁ 24 ªÀµÀð £ÁAiÀÄPÀ¸Á;UÀ®Uï(eÁ£ÀªÀÄgÀr) 2) ZÀAzÀæ±ÉÃRgï vÀAzÉ ZÀ£Àߧ¸ÀìAiÀÄå PÀÄ°ð 25 ªÀµÀð £ÁAiÀÄPÀ¸Á;UÀ®Uï(eÁ£ÀªÀÄgÀr) EªÀgÀ£ÀÄß ¹gÀªÁgÀzÀ°è zÀ¸ÀÛVj  ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

     ¸À¢æ C¢üPÁj ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ PÀvÀðªÀåPÉÌ ±ÁèWÀ£É ªÀiÁr J¸ï.¦. ¸ÁºÉçgÀÄ gÀÆ. §ºÀĪÀiÁ£À WÉÆõÀuÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:02.02.2015 gÀAzÀÄ         48 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 8400/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.