Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

5 Sep 2013

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
              ¢£ÁAPÀ:-04-09-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-00 UÀAmÉUÉ PÉÆÃwUÀÄqÀØ UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀiÁ£ÀªÀÄä UÀAqÀ: ²ªÀªÀÄÆwð ¥ÀÆeÁjAiÀĪÀgÀÄ eÁw UÉÆ®ègÀÄ, G: ºÉÆ®ªÀÄ£É PÉ®¸À, ¸Á: PÉÆÃwUÀÄqÀØ ºÁUÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥sÉÆ£ï£À°è ªÀiÁvÀ£ÁrzÀÝgÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ) ²ªÀªÀÄÆwð vÀAzÉ: ©üêÀÄgÁAiÀÄ ¥ÀÆeÁjAiÀĪÀgÀÄ, 2) ¨É½îAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ: ©üêÀÄgÁAiÀÄ ¥ÀÆeÁjAiÀĪÀgÀÄ,3) PÀĪÀiÁgÀ¸Áé«Ä ©üêÀÄgÁAiÀÄ ¥ÀÆeÁjAiÀĪÀgÀÄ,J®ègÀÆ eÁw UÉÆ®ègÀÄ ¸Á: PÉÆÃwUÀÄqÀØ EªÀgÀÄUÀ¯ÉîègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, ºÀÄqÀÄUÀgÀ eÉÆvÉUÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀ°¹¢ÝAiÉÄ£À¯Éà CAvÁ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ PÉÆqÀ°AiÀÄ PÁ«¤AzÀ  PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ  `` ¤ÃªÀÅ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÀÝgÉ ¤ªÀÄä£ÀÄß fêÀ ¸À»vÀ G½¸ÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 250/2013 PÀ®A. 504,323,324,506 ¸À»vÀ 34 L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁPÀ°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
EvÀgÉ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_
                      ¢£ÁAPÀ:-03/09/2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-00 UÀAmÉUÉ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÀ ¦.¹.134.gÀªÀgÀÄ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ SÁ¸ÀV ¦gÁå¢ ¸ÀASÉå 312/2013.£ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÀAzÀÄ ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, F ¥ÀæPÀgÀtzÀ°èAiÀÄ ¦gÁå¢ UÉÆëÀAzÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà 24 ªÀµÀð ¸Á:-UÉÆãÁ¼À vÁ;-¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ¤UÉ UÉÆãÁ¼À ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è d«ÄãÀÄ ¸ÀªÉð £ÀA.66 gÀ°è 1-JPÀgÉ 8-UÀÄAmÉ ªÀÄvÀÄÛ 30-UÀÄAmÉ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ d«ÄãÀÄ EzÀÄÝ,F d«ÄãÀÄ £À£Àß vÀAzÉ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä vÀAzÉAiÀÄ CtÚ vÀªÀÄäA¢ügÀgÀ ºÉ¸Àj£À°è EgÀÄvÀÛzÉ. 1) ²æêÀÄw AiÀĪÀÄ£ÀªÀÄä UÀAqÀ ¸ÀÄgÉñÀ 35 ªÀµÀð2) ¸ÀÄgÉñÀ E§âgÀÆ ¸Á:-»gÉùAzÉÆV vÁ:-PÉÆ¥Àà¼À  EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ UÉÆãÁ¼À ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà d«ÄãÀÄ E®è¢zÀÝgÀÆ ¸ÀºÀ ¢£ÁAPÀ;-02/08/2013 gÀAzÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß d«Ää£À°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwægÀĪÁUÀ ªÀÄzÁåºÀß 3-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆæüvÀgÉ®ègÀÆ ¦gÁå¢zÁgÀ£À d«Ää£À°è CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦gÁå¢zÁgÀ¤UÉ DgÉÆæ. £ÀA,1 FPÉAiÀÄÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄåvÀÛ ZÉ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ, E£ÀÆß½zÀ DgÉÆæüvÀgÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ SÁ¸ÀV ¦gÁå¢ ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA;  171/2013. PÀ®A.447, 323, 355, 504, 506 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-     

                       gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:05.09.2013 gÀAzÀÄ   110 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  13,900/-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.