Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

22 Jul 2017

Reported Crimes                                                                         

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w :-
EvÀgÉ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
.     ದಿನಾಂಕ 20-07-2017  ರಂದು  ರಾತ್ರಿ 7-30 ಗಂಟೆಗೆ  ಶ್ರೀಮತಿ ಮಹಿಮೂದ ಬೇಗಂ, .ಸಿ.ಒ ಕ್ಷೆತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಮಾನವಿ ಇವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಗಣಕೀಕೃತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿಸಿದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯನ್ನು ತಂದು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ದು ಇದರ ಸಾರಾಂಶವೆನೆಂದರೆ ಸಿರವಾರ ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾದ್ಯಯರಾದ ಶಿವಕುಮಾರ್  ಈತನು ದಿನಾಂಕ 14-07-2017 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳಿಗೆ ಪೋನ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಿನಲ್ಲಿಯೇ ಅಸಬ್ಯವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿ ಧಿಮಾಕು ತೋರಿಸುತ್ತಿ ಏನು ಅಂತಾ ಅಸಂವಿಧಾನಿಕ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಆತ್ಮ ಸಮ್ಮಾನ, ಆತ್ಮ ಗೌರವ, ಸ್ವಾಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ಕೊಡಲಿ ಪೆಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಹಿಂಸಿಸಿ. ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿಯುಂಟು  ಮಾಡಿ ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿ ಕೆಡಸಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಆತ್ಯಚಾರವೇಸಗಿದ್ದು ತಾನು ತಾಯಿ ಸಮಾನಳಾಗಿದ್ದು ತನ್ನನ್ನು ಏಕ ವಚನದಲ್ಲಿ ಹಿಯಾಳಿಸಿ ಕೀಳಾಗಿ ಕಂಡು ಕೊಬ್ಬಿದ ದರ್ಪದ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ದುರ್ನಡತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ. ಅದು ಅಲ್ಲದೇ ನೀನು ಅಸಹಾಯಕಳು ದುರ್ಬಳಲು ನನಗೆ ಏನು ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಕಿಳುಮಟ್ಟದ್ದಾಗಿ  ಮಾತನಾಡಿ ಕಿರಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದ್ದು ಹೆಣ್ಣು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ಹೊದಗಿಸಿ ಮುಖ್ಯೋಪಾದ್ಯರಾದ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಇವರ ಮೇಲೆ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕೆಂದು ಹಾಗೂ ಸಂಬಾಷಣೆಯ ದ್ವನಿ ಸುರುಳಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಇದ್ದು ಸದರಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಕಲಂ 507 .ಪಿ.ಸಿ ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು ಸದರಿ ಕಲಂ  ಅಸಂಜ್ಞೆಯ ಅಪರಾಧ ಆಗುತಿದ್ದರಿಂದ  ಸದರಿ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲು  ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಪರವಾನಿಗೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ದಿನಾಂಕ 21-07-2017 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 1-15 ಗಂಟೆಗೆ ಮಾನವಿ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 243/17 ಕಲಂ 507 .ಪಿ.ಸಿ. ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈ ಕೊಂrgÀÄvÁÛgÉ.
PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
       ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ §¸Àì¥Àà PÀgÀqÀPÀ¯ï 45 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á: ¦®PÀªÀÄä £ÀUÀgÀ ªÀÄÄzÉÝ©ºÁ¼À FPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ²ªÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ §¸Àì¥Àà PÀgÀqÀPÀ¯ï ¸Á:¦®PÀªÀÄä £ÀUÀgÀ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À FvÀ£ÀÄ DgÉÆævÀgÀ ¸ÀA§A¢üAiÀiÁzÀ ¢Ã¥Á¼À£ÀÄß ¦æÃw¸ÀÄwÛzÀÄÝ DPÉUÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀgÀÆ ¢Ã¥Á¼ÀÄ ²ªÁ£ÀAzÀ£À eÉÆvÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛzÀÝjAzÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ²ªÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀUËqÀ ¥Ánî eÁ: °AUÁAiÀÄvï ¸Á: CUÀ¸À¨Á¼À 2) ±ÀgÀt§¸À¥Àà vÀAzÉ ªÀĺÁAvÀ¥Àà PÀ®§ÄgÀV 3) §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ªÀÄÄzÀPÀ¥Àà E§âgÀÄ ¸Á: £Á®vÀªÁqÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ±ÀgÀt ¸ÉÆêÀÄ£Á¼À UÁæªÀÄPÉÌ ²ªÁ£ÀAzÀ£À£ÀÄß  PÀgɬĹ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr ¨ÉÊzÀÄ ºÉzÀj¹zÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 5-7-17 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÀAPÀ 7-7-17 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 0700 UÀAmÉ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ AiÀÄgÀUÀÄAn ºÀwÛgÀzÀ £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ §®zÀAqÉ ªÀÄÄRå PÁ®ÄªÉAiÀÄ°è ©zÀÄÝ DvÀä ºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄ vÁÛ£ÉAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 8-7-17 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ PÀ®A 143,147,323,506,306 ¸À»vÀ 149 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ 1) ²ªÀ¥Àà ©gÁzÁgÀ ¸Á:ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ºÁUÀÆ EvÀgÉà 6 d£ÀgÀ «gÀÄzÀÝ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁ𢠢£ÁAPÀ 20-7-17 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ºÉýPÉ PÉÆnÖzÉÝãÉAzÀgÉÃ, ¢£ÁAPÀ 5-7-17 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ ¢Ã¥Á¼À ¸ÀA§A¢üPÀgÁzÀ J-1 jAzÀ 3 ºÁUÀÆ ²ªÀAiÀÄå vÀAzÉ gÀÄzÀæAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ, ¸ÀgÀ¸Àéw EªÀgÀÄ ²ªÁ£ÀAzÀ£À£ÀÄß £ÁUÀgÁ¼À UÁæªÀÄPÉÌ PÀgɹPÉÆAqÀÄ ¢Ã¥Á¼À «ZÁgÀ ªÀiÁvÀ£Ár £ÀAvÀgÀ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼ÀzÀ°è §UɺÀj¹PÉƼÉÆîÃt ªÉAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É J-1 jAzÀ 3 £ÉÃzÀݪÀgÀÄ AiÀÄgÀUÀÄAmÁ ºÀwÛgÀ £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ §®zÀAqÉ ªÀÄÄRå PÁ®ÄªÉ ºÀwÛgÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ²ªÁ£ÀAzÀ¤UÉ ºÀUÀ΢AzÀ PÀÄwÛUÉUÉ GgÀÄ®Ä ºÁQ J¼ÉzÀÄ PÉÆAzÀÄ ±ÀªÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï PÉãÁ®zÀ°è ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 257/17 PÀ®A 302,201 ¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƪÀÄqÀÄ vÀ¤SÉ ªÀÄÄAzÀĪÀgɸÀ¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É,   ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-
 

   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 21.07.2017 gÀAzÀÄ 167 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 26,500/-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.