Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

22 Feb 2014

REPORTED CRIMES

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
             ¢£ÁAPÀ. 21-02-2014 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 16-30 UÀAmÉUÉ CgÀPÉÃgÁ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è£À ¨ÉlÖzÀ ºÀwÛgÀzÀ ©Ã¼ÀÄ ºÉÆ®zÀ  ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ  PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ CAzÀgï ¨ÁºÀgï JA§ E¹ámï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝUÀ, eÉ.PÀgÀÄuÉñÀUËqÀ ¦.L.r.¹.L.© WÀlPÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆæ £ÀA. 01 ) ªÉAPÀlgÁªÀ vÀAzÉ: ©üÃPÀë¯ï, eÁw: PÀªÀiÁä, 51ªÀµÀð, ¸Á: eÁUÀlUÀ¯ï  £ÉÃzÀݪÀ£À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ£À ªÀ±À¢AzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀtzÀ°èzÀÝ MlÄÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1700 gÀÆ.UÀ¼À£ÀÄß, 2 ªÉƨÉÊ¯ï ¥ÉÆãïUÀ¼ÀÄ C.Q. 1000/- ºÁUÀÄ 5 ªÉÆÃlgï ¨ÉÊPïUÀ¼ÀÄ C.Q. 1,05,000 gÀÆ. ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹ámï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ DgÉÆævÀ£À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀÄ ¥Àr¹ eÁÕ¥À£Á ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¤ÃrzÀ ªÉÄÃgÉUÉ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:  30/2014. PÀ®A. 87 PÉ.¦ DåPïÖ.  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
               ¢£ÁAPÀ. 21-02-2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-45 UÀAmÉUÉ zÉêÀzÀÄUÀð ¥ÀlÖtzÀ D£ÀAzÀ mÁQÃ¸ï ºÀwÛgÀzÀ°è£À  ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÉÆøÀzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL zÉêÀzÀÄUÀð gÀªÀgÀÄ ¹¦L zÉêÀzÀÄUÀð gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß RavÀ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ zÁ½ 1) SÁeÁ ºÀĸÉãï vÀAzÉ: ±ÉÃRºÀĸÉãï, 29ªÀµÀð, ªÀÄĹèA, ¸Á: C§ÄªÉÆúÀ¯Áè zÉêÀzÀÄUÀð.  2) ªÀÄj°AUÀ ¸Á: UËgÀA¥ÉÃmï   gÀªÀgÀ£ÀÄß  ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ DvÀ£À ªÀ±À¢AzÀ, 650 gÀÆ. £ÀUÀzÀÄ ºÀt, MAzÀÄ CASÉå¸ÀASÉåUÀ¼À ªÀÄlPÁ aÃn, ºÁUÀÄ MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ£À£ÀÄß «ZÁj¹zÀÄÝ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ §gÉzÀ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀUÀ¼À aÃn ªÀÄvÀÄÛ ºÀtªÀ£ÀÄß ªÀÄlPÁ §ÄQÌAiÀiÁzÀ ªÀÄj°AUÀ ¸Á: UËgÀA¥ÉÃmï FvÀ¤UÉ PÉÆqÀĪÀÅzÁV w½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ  EzÀÝ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:  31/2014. PÀ®A. 87 PÉ.¦ DåPïÖ. & PÀ®A: 420 L.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

                  ¢£ÁAPÀ: 21-02-2014 gÀAzÀÄ 04-40 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆæ FgÀtÚ vÀAzÉ ¥ÀgÀ¸À¥Àà, 35 ªÀµÀð, PÀ¨ÉâÃgÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:ºÀAa£Á¼À PÁåA¥À vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ  ºÀAa£Á¼À PÁåA¦£À ¸ÀħæªÀÄtåA mÉæÃqÀgïì CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ CzÀȵÀÖzÀ ªÀÄlPÁ £ÀA§j£À aÃnAiÀÄ£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ C®èzÉà 1 gÀÆ. 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ CªÀgÀÄ §gɬĹzÀ ªÀÄlPÁ £ÀA§gï §AzÀgÀÆ ¸ÀºÀ ¤ªÀÄä £ÀA§gï §A¢®è CAvÁ ºÀt PÉÆqÀzÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À£ÀÄß r.J¸ï.¦.ªÀÄvÀÄÛ ¹.¦.L ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄgÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ¦.J¸ï.L. ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀ¤AzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ºÀt gÀÆ. 530/- UÀ¼ÀÄ, MAzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn, MAzÀÄ ¨Á® ¥É£ÀÄß, ªÀÄvÀÄÛ 500 gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ MAzÀÄ £ÉÆQÃAiÀiÁ ªÉÆèÉÊ¯ï ªÉÆãï d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ dÆeÁlzÀ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ  ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA: 36/2014 PÀ®A. 78 (3) PÉ.¦. DåPïÖ ªÀÄvÀÄÛ 420 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


C¥ÀºÀgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

           ¢£ÁAPÀ 19-02-2014 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ ¦ügÀå¢ «ÄAiÀiÁSÁ£À vÀAzÉ £À¢ªÀiïSÁ£ï ªÀÄįÁè ªÀAiÀiÁ-35 eÁw-ªÀÄĹèA G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á|| UÀÄAvÀUÉÆüÀ   ºÁUÀÆ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ  PÉ®¸ÀPÉÌAzÀÄ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6.00 UÀAmÉUÉ ºÉÆ®¢AzÀ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢zÀÄÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ vÀ£Àß vÀAV ªÀiÁ©Ã  FPÉAiÀÄÄ EgÀ°¯Áè DUÀ C®è°è ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁV ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¨sÀA¢PÀjUÉ ¥ÉÆÃ£ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀªÁV «ZÁj¸À¯ÁV C°èAiÀÄÄ EgÀzÀ PÁgÀt EAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2.30 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¸ÁQëzsÁgÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ¥ÀÆeÁj FvÀ¤UÉ ¥ÉÆÃ£ï ªÀiÁr FUÀ £Á£ÀÄ ªÀiÁ©ÃAiÀÄ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°è EnÖzÉÝ£É ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÉ£ÀÄ ¸ÉAmÁ ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ  CAvÁ ¨ÉÊzÀ «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß ¦ügÁå¢UÉ w½¹zÀÄÝ  F «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ DgÉÆævÀ£À vÀAzÉ vÁ¬ÄUÉ «ZÁj¸ÀzÁUÀ £ÁªÉà ¤ªÀÄä vÀAVAiÀÄ£ÀÄß PÀgÉzÀPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄ CAvÁ ºÉýgÀÄvÉÛªÉ. ¤ªÉãÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛj  ªÀiÁrPÉÆ ºÉÆÃVj CAvÁ ºÉýzÀÄÝ PÁgÀt DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦ügÁå¢AiÀÄ vÀAVAiÀÄ£ÀÄß §®vÁÌgÀ¢AzÀ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆVzÀÝ®èzÉà DªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ EzÀPÉÌ ¥ÀæZÉÆâ¹zÀ CªÀgÀ vÀAzÉvÁ¬ÄAiÀÄ «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀÅzÀÄ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ¦ügÀå¢ ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 76/14 PÀ®A 448, 504,, 366(J), 109 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹   CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄ»¼É ªÉÄð£À zËdð£Àå  ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

              :¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ»ªÀÄÆzÁ UÀAqÀ CºÀäzÀįÁè , ªÀAiÀÄ:23ªÀ, ¸Á:¹gÀÄUÀÄ¥Áà , ºÁ.ªÀ:n¥ÀÄà¸ÀįÁÛ£ï ¸ÀPÀð¯ï §r¨ÉÃ¸ï ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ  FPÉAiÀÄÄ DgÉÆæ £ÀA.1 CºÀäzÀįÁè vÀAzÉ  ªÀĺÀäzï ºÀĸÉãï JªÀiï.r.ºÉZï ªÀAiÀÄ:30ªÀ,FvÀ£ÉÆA¢UÉ ¢£ÁAPÀ 12-11-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀgÀĪÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ 2 vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀt, 50,000/- £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀgÀzÀQëuÉ PÉÆnÖzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¸ÀA¸ÁgÀ ªÀiÁqÀĪÁUÀ 9 wAUÀ¼ÀÄ ZÉ£ÁßV £ÉÆÃrPÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀgÁzÀ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ CvÉÛ ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀQëuÉ ¸À®ÄªÁV ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁr ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr zÉÊ»PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀ QjQj ªÀiÁqÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ , ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ UÀ©üðt EzÀÄÝ vÀªÀgÀĪÀÄ£ÉUÉ ºÉjUÉ ¸À®ÄªÁV §AzÀ ªÉÄÃ¯É FUÉÎ 01 ªÀµÀðzÀ »AzÉ ¹AzsÀ£ÀÆj£À°è ºÉjUÉAiÀiÁV UÀAqÀÄ ªÀÄUÀĪÁVzÀÄÝ , £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß DgÉÆævÀgÀÄ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀzÉà E£ÀÆß ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀQëuÉ 1,00,000/- gÀÆ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä ºÉüÀÄvÁÛ E°èAiÀĪÀgÉUÉ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀzÉà vÀªÀgÀĪÀÄ£ÉAiÀįÉèà ©nÖzÀÝ®èzÉà ¢£ÁAPÀ: 16-08-2013 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-00 ¦.JªÀiï PÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ §r¨ÉÃ¸ï £À°è vÀªÀgÀĪÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÀÄ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ K£À¯Éà ¸ÀƼÉà ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀQëuÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAzÀgÉ E¯Éèà ¸ÉÃj¢Ý CAvÁ ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr E£ÀÆß ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀQëuÉ 1,00,000/-gÀÆ vÀAzÀgÉ ¸Àj E¯Áè CAzÀgÉ ¤£ÀߣÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©ÃqÀĪÀÅ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ  EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ EzÀÝ SÁ¸ÀV ¦üAiÀiÁ𢠸ÀA.322/2013 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA 60/2014 PÀ®A 498(J), 448, 323, 504, 506 ¸À»vÀ 34 L¦¹ ºÁUÀÆ 3 & 4 ªÀ.¤ PÁAiÉÄÝ gÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
               ದಿನಾಂಕ 21-02-2014 ರಂದು 11-00 .ಎಮ್ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸಿಂಧನೂರು ನಗರದ ಸಿಂಧನೂರು-ಗಂಗಾವತಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಬಿ.ಎಮ್ ಬ್ಯಾಂಕ ಎದುರಿಗೆ ರಾಮ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ತಿರ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಪಂಪಾಪತಿ ತಂದೆ ಬಸ್ಸಪ್ಪ  ವಯ: 24 ವರ್ಷ, ಜಾ: ಮಾದಿಗ, : ಒಕ್ಕಲುತನ ಸಾ: ಕೆ. ಹಂಚಿನಾಳ ತಾ: ಸಿಂಧನೂರು FvÀನು ತನ್ನ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ ಕೆಎ-36 ಇಸಿ-8306 ನೇದ್ದನ್ನು ಗಂಗಾವತಿ ರಸ್ತೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಿಂಧನೂರು ಕಡೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕುರಿತು ಹೊರಟಾಗ ಆರೋಪತ£ÁzÀ ಸಣ್ಣೇಪ್ಪ ತಂದೆ ದುರುಗಪ್ಪ ಸಾ: ಕೆ. ಹಂಚಿನಾಳ್ ತಾ: ಸಿಂಧನೂರು ಹಾವ: ಆದರ್ಶ ಕಾಲೋನಿ ಸಿಂಧನೂರು. FvÀ£ÀÄ, ಬುದ್ದಿ ಹೇಳಿದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಜಗಳ ತೆಗೆದು ಫಿರ್ಯಾದಿಯನ್ನು ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಕೈಯಿಂದ ಮುಷ್ಠಿ ಮಾಡಿ ಮೈ ಕೈ ಗೆ ಗುದ್ದಿ ಕಾಲಿನಿಂದ ಒದ್ದು , ಸೈಕಲ್ ಚೈನಿನಿಂದ ಕೈಗಳಿಗೆ ಹೊಡೆದು , ಸೈಕಲ್ ಮೋಟಾರನ ಎರಡು ಗ್ಲಾಸಿಗೆ ಸಹಾ ಹೊಡೆದು, ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ . ಅಂತಾ ಇದ್ದ ಹೇಳಿಕೆ ಮೇಲಿಂದಾ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ  ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 59/2014 , ಕಲಂ . 341, 504, 323, 324, 427, 506 .ಪಿ.ಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ .

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-

            gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 22.02.2014 gÀAzÀÄ  102 ¥ÀæÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr    16,100/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.