Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

14 Apr 2017

Reported Crimes¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w :-
ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ªÉÄð£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
     ¦ügÁå¢ ZÉ£ÀߪÀÄä UÀAqÀ: gÀAUÀ¥Àà, 23ªÀµÀð, eÁw: £ÁAiÀÄPÀ, G: ªÀÄ£É PÉ®¸À, ¸Á: PÉ.EgÀ§UÉÃgÀ ºÁ.ªÀ. f.EgÀ§UÉÃgÀ. FPÉAiÀÄÄ FUÉÎ 2 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ PÉ.EgÀ§UÉÃgÀ UÁæªÀÄzÀ gÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ: ºÀ£ÀĪÀÄUËqÀ FvÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ, ¦ügÁå¢AiÀÄ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ ºÉƸÀzÀgÀ°è ¦ügÁå¢zÁgÀ¼À£ÀÄß ZÉ£ÁßV £ÉÆÃrPÉÆArzÀÄÝ £ÀAvÀgÀzÀ°è ¦ügÁå¢AiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀ½UÉ «£Á PÁgÀtªÁV zÉÊ»PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀ »A¸ÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀÄvÁÛ PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁqÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ, F §UÉÎ gÁf ¥ÀAZÁ¬ÄÛ ªÀiÁrzÀÝgÀÆ ¸À»vÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ZÁ½AiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀĪÀgɹzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 02/04/2017 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢zÁgÀ¼ÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ, ¦ügÁå¢zÁgÀ¼ÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀ ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀ¨ÉÃqÁ ¤Ã£ÀÄ ¤ªÀÄä vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÀ ºÉÆÃUÀÄ £À£ÀUÉ ¤Ã£ÀÄ EµÀÖ«¯Áè CAvÁ ¹nÖUÉ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ gÁqÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀ¼À ¨É£Àß ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ §®UÉʪÉÄÃ¯É ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ ¦ügÁå¢zÁgÀ½UÉ PÉʪÀÄÄjzÀAvÀ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ DUÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÀiÁªÀ£ÁzÀ ºÀ£ÀĪÀÄUËqÀ FvÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ ¤Ã£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀ¨ÉÃqÁ CAvÁ ¦ügÁå¢zÁgÀ½UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄÝ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, ¦ügÁå¢AiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝgÉ ¤£ÀߣÀß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQzÀÄÝ SÁ¸ÀVAiÀiÁV E¯ÁdÄ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉaÑ£À E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ gÁAiÀÄZÀÆj£À jêÀiïì D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉAiÀiÁVzÀÄÝ »jAiÀÄgÉÆA¢UÉ «ZÁj¹ vÀqÀªÁV UÀtQÃPÀÈvÀ zÀÆgÀ£ÀÄß ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀÝgÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA: 66/2017  PÀ®A:323, 504, 326, 498(J), 506 ¸À»vÀ 34   IPC CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.                       

zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
              ಫಿರ್ಯಾದಿ ಆಯುಬ್ ತಂದೆ ಶೇಖ ಇಮಾಮಾಸಾಬ ವಯಾ-45 ವರ್ಷ ಜಾತಿ ಮುಸ್ಲಿಂ, ಒಕ್ಕಲುತನ & ಫಿರ್ದೋಸ ಮಸೀಧಿಯ ಅದ್ಯಕ್ಷರು,ಸಾ: ಸಿರವಾರ FvÀ£ÀÄ ಸಿರವಾರ ಪಟ್ಟಣದ ಫೀರ್ದೋಸ ಮಸೀದಿಯ ಅದ್ಯಕ್ಷನಿರುತ್ತಾನೆ, ಫಿರ್ದೋಸ್ ಮಸೀದಿಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಡಬ್ಬಾ ಅಂಗಡಿಗಳಿದ್ದು ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನ ಕಡೆಯವರು ತೆರವು ಗೊಳಿಸಿದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಡಬ್ಬಾ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ಇಡುವುದಾಗಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ರಾಯಚೂರು ವಕ್ಫ ಬೋರ್ಡ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕರೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ದಿನಾಂಕ          12-04-2017 ರಂದು ಸಂಜೆ 6-00 ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ಥಳ ಪರಶೀಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ 1) ಹಬೀಬ ತಂದೆ ಸಾಹೇಬ ಹುಸೇನ್ ಬಡೆಗರ್ 2) ಮಂಜೂರು 3) ಅಬ್ಬೂ 4) ಪಾಶಾ ತಂದೆ ಮಹಿಬೂಬುಸಾಬ 5) ಜಾವೀದ್ ತಂದೆ ಮಹಿಬೂಬುಸಾಬ 6) ಬಾಬು 7) ಕಮಾರ್ ತಂದೆ ಖಾದರ ಸಾಬ ಎಲ್ಲಾರೂ ಜಾತಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಾ: ಸಿರವಾರ ತಾ:ಮಾನವಿ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ಅಕ್ರಮಕೂಟ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಸಮಾನ ಉದ್ದೇಶಿತರಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ಇಡಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಫಿರ್ಯಾದಾರನೊಂದಿಗೆ ಜಗಳ ತೆಗದು ಕಲ್ಲಿನಿಂದಕೈಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದು ಕಾಲಿನಿಂದ ಒದ್ದು ಅವಾಚ್ಯಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದಾಡಿ ಕೊಲೆ ಬೆದರಿಗೆ  ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ, ಅಂತಾ ನೀಡಿದ ಲಿಖಿತ ದೂರಿನ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ¹gÀªÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 74/2017 PÀ®A:143,147,148,323,324.504.506 ¸À»vÀ 149 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
               ದಿನಾಂಕ:12-04-2017 ರಂದು  ಸಾಯಂಕಾಲ 6-30 ಗಂಟೆಗೆ  ಫಿರ್ಯಾಧಿ ²æêÀÄw. ±ÀAPÀæªÀÄä UÀA ªÀÄ®èAiÀÄå PÀÄAmÉÆÃf ªÀ-40, eÁ:PÀÄgÀħgÀ, G: ºÉÆ®ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á:PÉ.ºÉƸÀ½î UÁæªÀÄ, vÁ:¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FPÉÉAiÀÄÄ ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ  ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬೆರಳಚ್ಚು ಮಾಡಿದ ದೂರನ್ನು  ತಂದು ಹಾಜಪಡಿಸಿದ್ದು  ಅದರ ಸಾರಾಂಶವೆನೆಂದರೆ   ದಿನಾಂಕ  10-4-17 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 1-00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರು ಫಿರ್ಯಾಧಿದಾರಳು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ನಾದಿನಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೊಲದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಆರೋಪಿತರು ಫಿರ್ಯಾಧಿಯ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಅತೀಕ್ರಮಪ್ರವೆಶ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಕುರಿಗಳನ್ನು  ಫಿರ್ಯಾಧಿದಾರರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ  ಪಿಳ್ಳಿ ಪಿಸರು ಮೇಯಲು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು  ಫಿರ್ಯಾಧಿದಾರಳು ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕುರಿಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತಾ   ಹೇಳಿದರು ಕೂಡ ಅವರು ಕುರಿಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಫಿರ್ಯಾಧಿ ಮತ್ತು  ಫಿರ್ಯಾಧಿಯ  ಮಕ್ಕಳಿಗೆ  ಅವಾಚ್ಯವಾದ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು  ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆದಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೆ ಜಗಳ ಬಿಡಿಸಲು ಬಂದ ಫಿರ್ಯಾಧಿಯ ನಾದಿನಿ ಜೋತೇಮ್ಮಳಿಗೆ ಆಕೆಯ ಮೈಮೇಲಿನ ಸೀರೆ ಹಿಡಿದು ಎಳೆದಾಡಿದ್ದು ಅಲ್ಲಾದೆ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಹೊಡೆಯುತ್ತವೆ  ಹೇಳಿ   ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿ  ನಂತರ ಫಿರ್ಯಾಧಿದಾರಳು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ನಾದಿನಿಯೊಂದಿಗೆ  ರಾತ್ರಿ 9-00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರು ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ gÁªÀÄtÚ²ªÀªÀÄä UÀA gÁªÀÄtÚ±ÀgÀt¥Àà vÀA gÁªÀÄtÚ ©üÃgÀ¥Àà vÀA gÁªÀÄtÚ UÀAUÀªÀÄä  J®ègÀÄ eÁw PÀÄgÀħgÀ ¸Á. PÉ. ºÉƸÀºÀ½î ಆರೋಪಿತರು  ಕುಡಿದ ಮತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಗುಂಪು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಅತೀಕ್ರಮೇಣ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಫೀರ್ಯಾಧಿಯ ಮತ್ತು ಫಿರ್ಯಾಧಿ ನಾದಿಯ ಸೀರೆ ಹಿಡಿದು ಎಳೆದಾಡಿ   ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ಮೈಮೇಲಿನ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹರಿದು ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಹೊಡೆದು, ಕೊಡಲಿ ತೋರಿಸಿ ಫಿರ್ಯಾಧಿಯ ನಾದಿನಿಗೆ ತಲೆಗೆ ,ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಪಾಳಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದು ಗಾಯಗೊಳಿಸಿ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತಾ ಪಿರ್ಯಾದಿಯ  ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ.61/2017 ಕಲಂ..143, 147, 148, 447 323, 324, 354, 448.504, 506 ಸಹಿತ 149 ಐಪಿಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂrgÀÄvÁÛgÉ.
EvÀgÉ L.¦.¹.¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
          ದಿನಾಂಕ : 12-4-2017  ರಂದು   ಮದ್ಯಾಹ್ನ 12-15   ಗಂಟೆಗೆ  ಫಿರ್ಯಾಧಿ  ¨Á®¥Àà vÀA §¸À¥Àà vÁªÀgÀUÉÃgÀ ªÀ. 70 eÁw PÀÄgÀħgÀ G MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á. PÀ®ªÀÄÄAV FvÀನು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ  ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ  ಬೆರಳಚ್ಚು ಮಾಡಿದ  ದೂರನ್ನು ತಂದು  ಹಾಜರಪಡಿಸಿದ್ದು  ಅದರ ಸಾರಾಂಶವೆನೆಂದರೆ  ಫಿರ್ಯಾಧಿ ಮತ್ತು ಆರೋಪಿ ನಂಬರ  01  ಈತನು ತಂದೆ ಮಗನಿದ್ದು , ಹೊಲದ ಪಾಲಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಮಗನಿಗೆ ವೈಮನಸು ವುಂಟಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಇವರಿಬ್ಬರು ಬೇರೆ ಮನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಲಮುಂಗಿ  ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದು  ಇರುತ್ತದೆ , ಆರೋಪಿ ನಂಬರ 1 ಈತನು   ಕುಷ್ಟಗಿ  ತಾಲೂಕಿನ   ನಾರಿನಾಳ  ಗ್ರಾಮದ  ಗೌಡಪ್ಪನ  ಮನೆಗೆ  ಹೋಗಿ  ತನ್ನ  ಮಗನಿಗೆ   ಹೆಣ್ಣು   ಕೇಳಿದ್ದು .ಆ  ಊರಿನವರು  ಆತನಿಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಕೊಡಬೆಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಅನುಮತಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ  ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದು , ಅದನ್ನೆ ಫಿರ್ಯಾಧಿಯ ಮಗ ಆರೋಪಿತನು ತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಕೊಡವದು ಬೇಡ ಅಂತಾ ತನ್ನ ತಂದೆಯೆ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾನೆ  ಅಂತಾ ತಪ್ಪು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು  ಹೊಡೆಯಬೇಕೆಂದ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ದಿನಾಂಕ 8-4-17 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 2-00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನು ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ¤AUÀ¥Àà vÀA ¨Á®¥Àà ªÀ, 50 eÁw PÀÄgÀħgÀ ¸Á . PÀ®ªÀÄÄAV®ZÀĪÀĪÀÄä UÀA ¤AUÀ¥Àà ªÀ, 45 eÁw PÀÄgÀħgÀ ¸Á PÀ®ªÀÄÄAV¥ÀA¥ÀtÚ vÀA ¤AUÀ¥Àà ªÀ. 22 eÁw PÀÄgÀħgÀ ¸Á. PÀ®ªÀÄÄAV EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ಫಿರ್ಯಾಧಿಯ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಅತಿಕ್ರಮವಾಗಿ   ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಫೀರ್ಯಾಧಿಗೆ ಅವಾಚ್ಯವಾದ ಬೈದಗಳಿಂದ ಬೈದು  ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ಕಾಲಿನಿಂದ  ಒದ್ದು ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ .CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:60/2017 PÀ®A.448. 504, 323, 506 ¸À»vÀ 34 L¦¹CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
               ಕಾಣೆಯಾದ ಮನುಷ್ಯ §¸À¥Àà vÀAzÉ ¨Á®¥Àà UÀÄrºÁ¼À ªÀAiÀiÁ: 50ªÀµÀð, eÁ: PÀÄgÀ§gÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÀ¸À¨Á °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀ ºÁ.ªÀ. LzÀ£Á¼À.  ಮತ್ತು ಆತನ ತಮ್ಮ ಆದೆಪ್ಪನ ನಡುವೆ ತಮ್ಮ ಜಮೀನು ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಸಂಬಂದ ಜಗಳ ಇದ್ದು, ಅದು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ದಿನಾಂಕ 09/04/2017 ರಂದು ಬಸಪ್ಪ ಮತ್ತು ಆತನ ತಮ್ಮ ಆದಪ್ಪ ಇಬ್ಬರು ಜಗಳ ಆಡಿದ್ದು, ಮದ್ಯಾಹ್ನ 3-30 ಗಂಟೆಗೆ ತನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ಬಸಪ್ಪನು ಹೋದವನು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲಾ. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹುಡಕಾಡಿದ್ದು, ತನ್ನ ಸಂಬಂದಿಕರ ಮನೆಗೆ ಪೋನ ಮಾಡಿ ವಿಚಾರಿಸಿದ್ದು, ಆತನು ಸಗದೆ ಇದ್ದಾಗ ಈಗ ತಡವಾಗಿ ಬಂದು ಕಾಣೆಯಾದ ತನ್ನ ಗಂಡನನ್ನು ಪತ್ತೆಮಾಡಿಕೊಡಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ಇದ್ದ ಹೇಳಿಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:  124/2017 PÀ®A. ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ CrAiÀÄ°è ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ 8-4-17 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆæ ªÉƺÀäzÀ¸Á§ vÀAzÉ gÁeÁ¸Á§ ¸Á: £À¸Áè¥ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ »gÉÆà ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-36 EJ¯ï-1916 £ÉÃzÀÝgÀ »AzÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ SÉÊgÀÄ£Á©Ã UÀAqÀ ªÀĺÀäzÀ¸Á§ 32 ªÀµÀð eÁw ªÀÄĹèA G:PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á:£À¸Áè¥ÀÆgÀÄ FPÉ AiÀÄ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ D¸ÀàvÉæUÉAzÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀiÁ£À«-¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛ »ÃgÉ PÉÆmÉßÃPÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ gÉÆÃqï ºÀA¥ïì zÁn¹zÁUÀ »AzÉ PÀĽwÛzÀÝ SÉÊgÀÄ£Á©üà FPÉ PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ vÀ¯É »A¨sÁUÀzÀ°è ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, ªÀiÁ£À« ¸ÀgÀPÁj D¸ÀvÉæ, jªÀiïì D¸ÀàvÉæ, «ªÀiïì D¸ÀàvÉæ ªÀivÀÄÛ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì PÉÆr¹ ¥ÀÄ£À: jªÀiïì D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹zÀÄÝ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄĪÁUÀ aQvÉì ¥sÀ°¸ÀzÉà ¢£ÁAPÀ 12-4-17 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É.CAvÁ ²æêÀÄw PÀĮĸÀÄA©  UÀAqÀ ¢:±ÉÃSï gÁeÁ¸Á§ 50 ªÀµÀð eÁw ªÀÄĹèA G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: £À¸Áè¥ÀÆgÀÄ    vÁ:ªÀiÁ£À«. gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.116/17 PÀ®A 279, 304(J) L.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
    
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É,ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-  
     gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ :13.04.2017 gÀAzÀÄ 68 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 9000/-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.