Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

7 Jun 2014

Reported Crimes


                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

     C¥ÀjavÀ ªÀåQÛ ¸ÀĪÀiÁgÀ 50 jAzÀ 55 ªÀAiÀĹì£À ¥ÀÄgÀĵÀ£À ¥ÉÆÃmÉÆ

ದಿನಾಂಕ 05/06/214 ರಂದು  ಸಂಜೆ  4-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿAiÀÄ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಬಂಡಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ
ಅನಾಮದೆಯ ಮನುಷ್ಯ ಮಲಗಿದ್ದನು. ಅಂದಾಜು ವಯಸ್ಸು 50 ರಿಂದ 55 ಆಗಬಹುದು ಪಿರ್ಯದಿ,& ಶಂಕರಪ್ಪ,& ಬಸಪ್ಪ ಇವರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ  ಟ್ಯ್ರಾಕ್ಟರ್ ನಂ. ಕೆ.-36/ಟಿ.ಸಿ-1665 ಟ್ರ್ಯಾಲಿ ನಂ.ಕೆ,-36/ಟಿ.ಸಿ.-1666 ನೇದ್ದರ  ಚಾಲಕನಾದ ಹನುಮಂತ್ರಾಯ ಸಾ: ಭೋಗಾಪೂರ ಇತನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಿಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಸದರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಯನ್ನು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಪಿರ್ಯಾಧಿಯ ಹೊಲದ ಬಂಡಿ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ನೋಡದೇ ಆತನ ಮೇಲೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಿಯನ್ನು ಹಾಯಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಆತನ ಎದೆಯ  ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಳಪೆಟ್ಟಾಗಿದ್ದು & ಬೆನ್ನಿನ್ನ ಹತ್ತಿರ ತೆರಚಿದ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಹಾಗೂ ಬಲಗೈ ಮೊಣಕೈ ಹತ್ತಿರ ಗಾಯವಾಗಿ ಸ್ಧಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು  ಇರುತ್ತದೆ, ಮೃತನ ಹೆಸರು ವಿಳಾಸ ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಾ §¸À£ÀUËqÀ vÀAzÉ ¹zÀÝ£ÀUËqÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥Ánïï, 32 ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvï MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: §AiÀiÁå¥ÀÆgÀÄ. gÀªÀgÀÄ  PÉÆlÖ zÀÆj£À ಮೇಲಿಂದ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 99/14 PÀ®A. 304 (J) L¦¹ CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.   .
ZÀºÀgÉ ¥ÀnÖ :- ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 50 jAzÀ 55 ªÀµÀð ªÀAiÀĹì£À ¥ÀÄgÀĵÀ , PÉÆÃ®Ä ªÀÄÄR. PÀ¥ÀÄà §tÚ, vÀ¯ÉAiÀÄ°è PÀj & ©½ «Ä²æÃvÀ PÀÆzÀ®Ä, & ©½ & PÀj §tÚzÀ UÀqÀØ, ªÉÄÊAiÀÄ°è ©½ PÁl£À §¤AiÀÄ£ï, ©½ zÉÆÃvÀgÀ, ©½ UÁA¢ mÉÆæ zsÀj¹gÀÄvÁÛ£É.
C¥ÀjZÀvÀ ªÀÄÈvÀ£À §UÉÎ vÀªÀÄä oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è  ªÀiÁ»w ¹PÀÌgÉ £ÀªÀÄä ¥ÉưøÀ oÁuÉUÉ F PɼÀPÀAqÀ zÀÆgÀªÁt ¸ÀASÉå UÀ½UÉ ªÀiÁ»w ¤ÃqÀ®Ä PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄzÀUÀ®è ¥ÉưøÀ oÁuÉ zÀÆgÀªÁt ¸ÀASÉå :- 08537 -280536  
¦.J¸ï.L ªÉƨÉÊ¯ï £ÀA. :-                 9480803857
¹.¦L ªÀÄ¹Ì ªÀÈvÀÛ ªÉƨÉÊ¯ï £ÀA:-             94808038 34
r.J¸ï.¦ °AUÀ¸ÀÆUÀÄgÀÄ ªÉƨÉÊ¯ï £ÀA.:-       9480803821   
                                               
                                                    
  
UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
         ಪಿರ್ಯಾದಿ ಶರಣಪ್ಪ ತಂದೆ ಬಸಪ್ಪ ಹಿಲಾಲಪೂರ 26 ಉಪ್ಪಾರ ಸಾ- ಅಮರೇಶ್ವರ ಬೂಪೂರ ಹಾ ವ ಬುದ್ದಿನ್ನಿ FvÀನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಬುದ್ದಿನ್ನಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದು ಹೀಗಿರುವಾಗ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರ ಮಾವನು ತನಗೆ ಮತ್ತು ಮಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ¢£ÁAPÀ: 06.05.2014 gÀAzÀÄ  ಸದರಿ ಜಮೀನನ್ನು ಒತ್ತಿ ರಜಿಸ್ಟರ ಮಾಡಿಸಲು ಮಾವನಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ದಿನಾಂಕ 07/06/2014 ರಂದು ಬೆಳ್ಳಿಗ್ಗೆ 7-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾನು ತನ್ನ  ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಮಾವನ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಕೊಂಡಾಗ 1). ರಮೇಶ ತಂದೆ ಯಂಕೋಬ ಜಂತಾಪೂರ 25 ಉಪ್ಪಾರ 2) ಯಂಕೋಬ ತಂದೆ ಯಂಕೋಬ 36 ಉಪ್ಪಾರ3) ದೇವರಾಜ ತಂದೆ ಯಂಕೋಬ 19 ಉಪ್ಪಾರ ಎಲ್ಲರೂ ಸಾ:- ಬುದ್ದಿನ್ನಿEªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಬಂದವರೇ ಲೇ ಸೂಳೇ ಮಗನೆ ನಮ್ಮದೆ 1 ಎಕರೆ ಹೊಲವನ್ನು ಮಾಡಿ ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಎದುರು ವಾದಿಸುತ್ತಿಯೆನಲೇ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯನ್ನು  ಯಾಕೇ ಒತ್ತಿ ರಜಿಸ್ಟರ ಮಾಡಿಸಲು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಿ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಹೊಡೆಬಡೆಮಾಡಿ ಕೊಡಲಿಯಿಂದ ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದು ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣಾ ಅಪರಾಧ ಸಂಖ್ಯೆ 116/2014.ಕಲಂ 504,323,326   ಸಹಿತ 34  ಐಪಿಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 07.06.2014 gÀAzÀÄ 78 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 15,700/-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.