Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

8 Jan 2012

CRIMES

¢£ÁAPÀ:- 07-01-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 21-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÁ ²æà §¸À£ÀÀUËqÀ vÀAzÉ: zÉÆqÀØ¥Àà, 26ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, G: PÁgÀZÁ®PÀ ¸Á: ªÉÄÃzÀ£Á¥ÀÆgÀÄ. vÁ: zÉêÀzÀÄUÀð FvÀ£ÀÄ eÁ®ºÀ½î¬ÄAzÀ - gÁAiÀÄZÀÆjUÉ vÀ£Àß PÁj£À°è ºÉÆÃV ªÁ¥À¸ÀÄì vÀªÀÄä HjUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ PÀjUÀÄqÀØzÀ ©æÃqÀÓ ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀgÁzÀ zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ: ªÀÄjAiÀÄ¥Àà, £ÁAiÀÄPÀ, ¸Á: CqÉÆØÃqÀV ªÀÄvÀÄÛ ±ÁAvÀ¥Àà vÀAzÉ: gÀAUÀtÚ, £ÁAiÀÄPÀ, ¸Á: dA§®¢¤ß gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÁgÀ£ÀÄß CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ ¤®è¹ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 05/2012 PÀ®A.341,324,504,506, ¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¢£ÁAPÀ 07/01/2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 9-40 UÀAmÉUÉ L© gÀ¸ÉÛ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢AiÀÄ°è ¦ügÁå¢ ²æà ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ¨Á®¥Àà §Ar ªÀ:35 ªÀµÀð, eÁ:ªÀqÀØgÀ, G:PÀÄ®PÀ¸ÀÄ§Ä ¸Á:ªÀÄ£É £ÀA.01-05-227/165 L© gÉÆÃqÀ gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£À ªÀÄU£ÁzÀÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ ªÀ:11 ªÀµÀð, FvÀ£ÀÄ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆgÀmÁUÉÎ JzÀgÀÄUÀqÉ ¸ÉÖõÀ£ï ¸ÀPÀð¯ï PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ «PÀæªÀÄ ¥Ánïï vÀªÀÄä »gÉÆúÉÆAqÁ DåQÖêÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ-36/J¯ï-4377 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëößvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ¤UÉ lPÀÌgÀPÉÆnÖzÀÝjAzÀ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÝjAzÀ §®ªÉÆtPÁ® PɼÀUÀqÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀÄ vÀ¯ÉUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ £ÀUÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA08/2012 PÀ®A 279 338 L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 08.01.2012 gÀAzÀÄ 44 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 11,600/- UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.