Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

6 Nov 2014

RAICHUR DISTRICT REPORTED CRIMES

£ÁUÀjÃPÀ §AzÀÆPÀÄ vÀgÀ¨ÉÃw ²©gÀ ¥ÀæPÀluÉ:

          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Áè ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀw¬ÄAzÀ £ÁUÀjÃPÀ §AzÀÆPÀÄ vÀgÀ¨ÉÃw ²©gÀªÀ£ÀÄß ºÀ«ÄäPÉÆArzÀÄÝ, ¸ÀzÀj vÀgÀ¨ÉÃwUÉ Cfð ¸À°è¸ÀĪÀ CªÀ¢ü ¢£ÁAPÀ: 30.09.2014 gÀAzÀÄ ªÀÄÄPÁÛAiÀÄUÉÆArgÀÄvÀÛzÉ. E£ÀÆß ºÉaÑ£À £ÁUÀjPÀjUÉ EzÀgÀ ¸Ë®¨sÀåªÀ£ÀÄß zÉÆgÀQ¹ PÉÆqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ¸ÀzÀj vÀgÀ¨ÉÃw ²©gÀPÉÌ Cfð ¸À°è¸ÀĪÀ CªÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ: 10.11.2014 gÀ ªÀgÉUÉ «¸ÀÛj¹zÀÄÝ, ¨sÀwðªÀiÁrzÀ CfðUÀ¼À£ÀÄß ¢£ÁAPÀ: 15.11.2014 gÉƼÀUÁV ¥Éưøï G¥Á¢üÃPÀëPÀgÀ PÁAiÀiÁð®AiÀÄ, f¯Áè ¸À±À¸ÀÛç «ÄøÀ®Ä ¥ÀqÉ, f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀ PÀbÉÃj DªÀgÀt, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ°è ¸À°è¸À§ºÀÄzÁVzÉ. ºÉaÑ£À «ªÀgÀUÀ½UÁV G¥Á¢üÃPÀëPÀgÀÄ, r.J.Dgï. gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ, ªÉÆ.¸ÀASÉå: 9480803806 CxÀªÁ 9480803814 £ÉÃzÀÝPÉÌ ¸ÀA¥ÀQð¹ ªÀiÁ»w ¥ÀqÉAiÀħºÀÄzÁVzÉ. £ÁUÀjÃPÀgÀÄ EzÀgÀ G¥ÀAiÉÆÃUÀªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀî®Ä PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ.

:: ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ  ¨ÉÆUÀ¸ï J¸ï.JA.J¸ï. ªÀiÁ»wUÀ¼À §UÉÎ JZÀÑjPÉ ªÀ»¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ::

          ªÉƨÉʯïUÀ½UÉ ¤ÃªÀÅ ¥ÉæöÊeï UÉ¢ÝgÀÄ«j ¤ªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «¼Á¸À ºÁUÀÆ ¨ÁåAPï SÁvÉ £ÀA§gÀ£ÀÄß  J¸ï.JA.J¸ï. ªÀiÁr, CAvÁ ¨ÉÆUÀ¸ï J¸ï.JA.J¸ï. PÀ½¹, CAvÀæeÁ®zÀ°è ¤ªÀÄä£ÀÄß ¹®ÄQ¹ §gÀħgÀÄvÁÛ UɼÉAiÀÄgÀ£ÁßV ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¤ªÀÄä ¨ÁåAPï SÁvÉAiÀÄ°ègÀĪÀ ºÀtªÀ£ÀÄß PÀ§½¹ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀĪÀ C£ÉÃPÀ PÀA¥À¤UÀ¼ÀÄ F jÃw ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÁzÀåvÉUÀ½gÀÄvÀÛªÉ. PÁgÀt EAvÀºÀ CAvÀæeÁ®zÀ°è ¹®ÄQ ªÉÆøÀ ºÉÆÃUÀ¢gÀ®Ä gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ°è,  f¯Áè ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀjµÁ×¢üÃPÁjUÀ¼ÁzÀ JA. J£ï. £ÁUÀgÁeï gÀªÀgÀÄ ªÀÄ£À« ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. 

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:- 

ªÀÄgÀuÁAwPÀ ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
          ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮುದಿಯಪ್ಪ ತಂದೆ ಗಿರಿಯಪ್ಪ ಮೇಟಿ 55ವರ್ಷ, ಕುರುಬರು, ಒಕ್ಕಲುತನ, ಸಾಃ ಮಲ್ಕಾಪೂರು FvÀನ ಮಗನಾದ ವಿರೇಶನು ಆರೋಪಿ ನಂ.2  ಶಿವಣ್ಣ ತಂದೆ ಯಮನಪ್ಪ      ಈತನ ಮಗಳನ್ನು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ಆರೋಪಿತರಿಗೆ ವೈಷಮ್ಯ ಬೆಳೆದಿದ್ದು, ಅದೇ ವೈಷಮ್ಯದಿಂದ ದಿನಾಂಕ 06-11-2014 ರಂದು 4-30 ಎ.ಎಂ ಸುಮಾರಿಗೆ 1) ಪಂಪಣ್ಣ ತಂದೆ ಯಮನಪ್ಪ   2) ಶಿವಣ್ಣ ತಂದೆ ಯಮನಪ್ಪ  3) ದೊಡ್ಡ ದುರುಗಪ್ಪ ತಂದೆ ಶಿವಣ್ಣ 4) ಸಣ್ಣ ದುರುಗಪ್ಪ ತಂದೆ ಶಿವಣ್ಣ   5) ಶರಣಪ್ಪ ತಂದೆ ಪಂಪಣ್ಣ ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಃ ಮಲ್ಕಾಪೂರ ಗ್ರಾಮ ಹಾಗೂ ಇತರರು EªÀgÉ®ègÀÆ ಒಂದುಗೂಡಿ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನ ಮಗನಾದ ವಿರೇಶನನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರ£À ದನಗಳ ಕಟ್ಟುವ ಶೆಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತಿಕ್ರಮವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಶೆಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಕೊಂಡಿದ್ದ  ವಿರೇಶನಿಗೆ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದಾಡಿ ತಲೆಗೆ ಮತ್ತು ಬಲ ಮತ್ತು ಎಡಗಡೆ ಮಲಕಿನ ಹತ್ತಿರ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತು ರಾಡಿನಿಂದ ಹೊಡೆದು ಮರಣಾಂತಿಕ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಾ ಇದ್ದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 256/14 PÀ®A.143,147,148,448,504,326,307 gÉ.«. 149L.¦.¹.  CrAiÀÄ°è ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲ್ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ

CPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
        ¢£ÁAPÀ 05-11-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÀĸÉãÀ¸Á§ vÀAzÉ SÁ¹A¸Á§ ªÀAiÀĸÀÄì 40 ªÀµÀð eÁw ¦AeÁgÀ G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: ¨ÁUÀ®ªÁqÀ EªÀgÀÀ eÉÆÃ¥ÀrAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÁAiÀÄÄÝ ºÉÆÃzÀ PÀgÉAmï ªÉÊgï ±Álð¸ÀPÀÆåðmÁV eÉÆÃ¥ÀrAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ eÉÆÃ¥Àr ¸ÉÃj E£ÀÆß E§âgÀ eÉÆÃ¥Àr ªÀÄvÀÄÛ eÉÆÃ¥ÀrAiÀÄ°èzÀÝ UÀȺÀ¥ÀAiÉÆÃV ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ,£ÀUÀzÀÄ, ºÀt §AUÁgÀ ¸ÉÃj zÀªÀ¸À zsÁ£Àå ¸ÉÃj MlÄÖ C.Q.gÀÆ, 2,13,000/- ¨É¯É¨Á¼ÀªÀÅ DPÀ¹äªÁV ¸ÀÄlÄÖ ®ÄPÁëöå£ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F WÀl£É DPÀ¹äPÀªÁVzÀÄÝ ¸ÀgÀPÁjAzÀ ¥ÀjºÁgÀ PÉÆr¸À®Ä CAvÀ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ DPÀ¹äPÀ ªÀgÀ¢ ¸ÀASÉå 3/2014 PÀ®A; ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄvÀ¤SÉPÉÊPÉÆArzÀÄÝEgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ªÉÄð£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
            ದಿನಾಂಕ: 06-11-2014 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12-30 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿ.ಸಿ 44 ರವರು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಉಲ್ಲೇಖಿತ ಪ್ರಕರಣ ಸಂ; 15/2014 ನೇದ್ದನ್ನು ತಂದು ಹಾಜರು ಪಡಿಸಿದ್ದು ಸದರಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ, ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳಾದ ಶ್ರೀಮತಿ. ಕೌಸರ ಜಾನ ಇವರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ 23-09-2013 ರಂದು ಆರೋಪಿ ನಂ: 1 ªÀĺÀäzÀ ±ÉʨÁd vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ E°AiÀiÁ¸À 25ªÀµÀð eÁ:ªÀÄĹèA G:mÉÊ®gÀ ಇತನೊಂದಿಗೆ ರಾಯಚೂರುನ ರಸೂಲ ಫಂಕ್ಷನ ಹಾಲನಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು ಮದುವೆಯ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ವರನ ಕಡೆಯವರು 1,00,000-00 ರೂ. ನಗದು ಹಣ, 20,000/- ರೂ. ಮದುವೆ ಬಟ್ಟೆಗಾಗಿ ಹಾಗೂ 1 ತೊಲೆ ಬಂಗಾರ, 1 ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್, 50,000/- ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದು 50,000/- ರೂ. ನಗದು ಹಣ ವಧುವಿಗೆ 4 ತೊಲೆ ಬಂಗಾರ, ಹಾಗೂ ವರನಿಗೆ 1 ತೊಲೆ ಬಂಗಾರ, 20,000/- ರೂ. ಬಟ್ಟೆ, 1 ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್, ಹಾಗೂ 50,000-00 ರೂ. ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಮಾತುಕತೆ ಮುಗಿಸಿದ್ದು ಮದುವೆಯ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ನಮೂದಿಸಿದವುಗಳನ್ನು ಮದುವೆಗೆ 15 ದಿವಸಗಳ ಮುಂಚೆಯೆ ನೀಡಿದ್ದು ಮದುವೆಯಾದ ನಂತರ EvÀgÉ 4 d£À ಆರೋಪಿತರೆಲ್ಲರು ಸೇರಿ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ತರುವಂತೆ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಹಿಂಸೆ ನೀಡಿ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ £ÉÃvÁf£ÀUÀgÀ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ 104/2014 ಕಲಂ 498(ಎ), 504, 506 ಸಹಿತ 149 ಐಪಿಸಿ ಮತ್ತು 3 & 4 ಡಿ.ಪಿ.ಯ್ಯಾಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.  

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     
        gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 06.11.2014 gÀAzÀÄ 74 ¥ÀæPÀÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 15450/-  UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄjÃvÀåPÀæªÀÄdgÀÄV¸ÀĪÀPÁAiÀÄðªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.