Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

14 Oct 2018

Reported Crimes


  
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:


¥Éưøï zÁ½  ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w :-       
       ದಿನಾಂಕ: 14-10-2018 ರಂದು 8-30 .ಎಂ ಕ್ಕೆ ಠಾಣಾ ಎ.ಎಸ್.ಐ (ಹೆಚ್ ) ರವರು ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಅಕ್ರಮ ಮರಳು ಜಪ್ತಿ ಪಂಚನಾಮೆ ವರದಿ ಹಾಗೂ ಮುದ್ದೆಮಾಲನ್ನು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ತಂದು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ದುದರ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ, ದಿನಾಂಕ: 14-10-2018 ರಂದು 6-45 .ಎಂ ಸುಮಾರು 1) Mahindra 575 DI Tractor No. KA-36/TC-4735  £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ & ªÀiÁ°PÀ ( ºÉ¸ÀgÀÄ, «¼Á¸À w½¢¯Áè 2) Mahindra 415 DI Tractor Eng No. NJTC00066  £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ & ªÀiÁ°PÀ ( ºÉ¸ÀgÀÄ, «¼Á¸À w½¢¯Áè ) ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಚಾಲಕರು ತಮ್ಮ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಮಾಲೀಕರ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಒಡೆತನದಲ್ಲಿದ್ದ ಗಣಿ ಸಂಪತ್ತಾದ ಗದ್ರಟಗಿ ಹಳ್ಳದ ಮರಳನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ /ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರಾಜಧನ /ತೆರಿಗೆ/ರಾಯಲ್ಟಿ ತುಂಬದೇ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆಯದೇ ಮತ್ತು ದಾಖಲಾತಿ ಹೊಂದದೇ ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಟ್ರಾಕ್ಟರಗಳ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟ್ರಾಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನದಿಂದ ಮರಳು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಸ್ವಂತ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಅಕ್ರಮ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಎ.ಎಸ್.ಐ (ಹೆಚ್ ) ರವರು ಖಚಿತ ಭಾತ್ಮಿ ಮೇರೆಗೆ ಮಾನ್ಯ ಸಿಪಿಐ ಸಿಂಧನೂರು ಸಾಹೇಬರ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ, ಹೆಚ್.ಸಿ-358, ಪಿಸಿ-95, ಪಿಸಿ-99, ರವರೊಂದಿಗೆ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ದಾಳಿ ಮಾಡಲು ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಚಾಲಕರು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು, ನಂತರ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಹಾಗೂ ಕಳ್ಳತನದ ಮರಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಮೂಲಕ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಠಾಣೆಗೆ ತಂದು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಮೇಲಿನಂತೆ     vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ   UÀÄ£Éß £ÀA   248/2018  U/s  379 IPC CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÉ                                         
.