Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

23 Nov 2012

Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:- 

  gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

                    ¢£ÁAPÀ 21-11-12 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ªÉAPÀtÚ ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ ªÀAiÀÄ:45 eÁ: ªÉʱÀågÀÄ G:ªÁå¥ÁgÀ ¸Á:¨ÉÃUÀA¥ÀÆgÀ ¥ÉÃmÉ ªÀÄÄzÀUÀ¯ïü ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ UÀĪÀiÁ¸ÀÛ PÀjA¸Á¨ï E§âgÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J.-36/Dgï-6341 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨ÁQ ªÀ¸ÀÆ°UÁV £ÁUÀgÁ¼ÀPÉÌ ºÉÆÃV ¨ÁQ ªÀ¸ÀÆ®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï £ÁUÀgÁ¼À¢AzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ PÀ£ÀߥÀÆgÀºÀnÖ zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ eÉÆvÀAiÀÄågÀªÀgÀ ºÉÆzÀ ºÀwÛgÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ, JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ DmÉÆà £ÀA.PÉ.J-36/ 8528 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¸ÀÄgÉñÀ£À §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ M¼À¥ÉlÄÖ ªÀÄvÀÄÛ PÀjA¸Á§¤UÉ §®UÁ® ªÉÆtPÁ°UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸À¢æ DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉ ºÁUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA136/12 PÀ®A.279,337 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 LJªÀiï.« PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è .¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
                §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ zÉêÀ¥Àà §rUÉÃgÀ 50 ªÀµÀð ¸Á: PÀgÀqÀPÀ¯ï FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 22.11.2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ    5-00 UÀAmÉUÉ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÀqÉ CAzÀgÉ L.n. ªÀÄÄSÁAvÀgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀAeÉ 5.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï PÀqɬÄAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ PÀqÉUÉ §gÀĪÀ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆà £ÀA: PÉ.J. 36 JªÀiï 3020 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß UÁrAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ §¸ÀªÀgÁd EªÀgÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ DvÀvÀ£À ºÉAqÀw ²æêÀÄw F±ÀégÀªÀÄä gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 258/2012 PÀ®A: 279 304(J) L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

             ¢£ÁAPÀ: 20.11.2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 7-45 UÀAmÉUÉ ºÉAqÀwAiÉÆA¢UÉJ vÀªÀÄä ¸ÀéAvÀ PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå ªÀÄ£ÉUÉ ©ÃUÀ ºÁQPÉÆAqÀÄ avÀæzÀÄUÀðPÉÌ ºÉÆÃV £ÀAvÀgÀ C°èAzÀ ±ÀÈUÉÃj ºÁUÀÆ ºÉÆgÀ£ÁqÀÄ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ ºÉÆÃV zÀ±Àð£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ: 23.11.2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 7-15 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉUÉ3 §AzÀÄ £ÉÆÃrzÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¨ÁV® ©ÃUÀ ªÀÄÄj¢zÀÄÝ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è JgÀqÀÄ C¯ÁägÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄj¢zÀÄÝ CzÀgÀ°èAiÀÄ 300 UÁæA §AUÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ 890 UÁæA ¨É½îAiÀÄ C¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ MlÄÖ 5,94,000/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ²æà UÀÄgÀÄgÁd zÉñÀ¥ÁAqÉ vÀAzÉ gÁWÀªÉÃAzÀæ gÁªï zÉñÀ¥ÁAqÉ ¥ÀæUÀw UÁæ«ÄÃt ¨ÁåAPï  dªÁºÀgÀ £ÀUÀgÀgÀ ±ÁSÉAiÀÄ°è ¥Àæ§AzsÀPÀgÀÄ ¸Á: ªÁ¸À« £ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ £ÉÃvÁf £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 76/2012 PÀ®A: 457,380 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-  
   
          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À  23.11.2012 gÀAzÀÄ 103 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr   19,600/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.