Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

8 Mar 2016

Reported Crimes                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-   

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:- 
          ¢£ÁAPÀ 6/3/16 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁ𢠹zÁæªÀÄ¥Àà vÀAzÉ gÀAUÀ¥Àà 45 ªÀµÀð eÁw ªÀiÁ¢UÀ  ¸Á: ºÉêÀÄ£ÀÆgÀÄ  vÁ:zÉêÀzÀÄUÀð FvÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ºÉAqÀw ²ªÀªÀÄä  UÀAqÀ ¹zÁæªÀÄ¥Àà 40 ªÀµÀð, eÁw ªÀiÁ¢UÀ G;ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á:ºÉêÀÄ£ÀÆgÀÄ  EªÀgÀÄ ºÉêÀÄ£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è DmÉÆ E½zÀÄ gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛzÁÝUÀ CgÀPÉÃgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ vÀ£Àß mÁmÁ J¹ ªÁºÀ£À £ÀA. PÉJ-41 J-0212 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À ¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀzÉà ²ªÀªÀÄä½UÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ vÀ¯É »AzÀÄUÀqÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¨Á¬Ä-ªÀÄÆV¤AzÀ gÀPÀÛ §A¢zÀÄÝ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ zÉêÀzÀÄUÀðzÀ°è aQvÉì PÉÆr¹ ºÉaÑ£À aQvÉìUÁV jªÀiïì D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹zÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ²ªÀªÀÄä¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ 6/3/16gÀAzÀÄ2215 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. DgÉÆæ C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ ªÁºÀ£À ¸ÀܼÀzÀ°è ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA.68/16 PÀ®A 279,  304(J) L¦¹ & 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
ªÀgÀzÀPÀëuÉ PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
           ¦üAiÀiÁ𢠥ÁªÀðw UÀAqÀ wgÀÄ¥Àw 25 ªÀµÀð eÁw ¨ÉÃqÀgÀÄ ¸Á: ªÀÄ£Àì¯Á¥ÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ DgÉÆæ wgÀÄ¥Àw 30ªÀµÀð eÁw ¨ÉÃqÀgÀÄ ¸Á: ªÀÄ£Àì¯Á¥ÀÆgÀÄ  FvÀ£À eÉÆvÉ FUÉÎ 4 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ DVzÀÄÝ, 8-9 wAUÀ¼ÀĪÀgÉUÉ ZÉ£ÁßV £ÉÆÃrPÉÆArzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ DgÉÆæ ªÀÄzÀå¥Á£À ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr§AzÀÄ zÉÊ»PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝ MAzÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀĪÁVzÀÄÝ, ¤£ÀUÉ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀĪÁVzÉ CAvÁ »AiÀiÁ½¹ ¨ÉÊAiÀÄĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ £ÀAvÀgÀ ²Ã®zÀ §UÉΠ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ¥ÀqÀÄvÁÛ  ¤£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ¸ÀjAiÀiÁV ªÀgÀzÀQëuÉ vÀgÀ°®è ªÀgÀzÀQëuÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ ¢£ÁAPÀ 6/3/16 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmɬÄAzÀ 2230 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ºÉÆqÉzÀÄ »A¹¹zÀÝjAzÀ £ÉÆêÀÅ vÁ¼ÀzÉà fêÀ£ÀzÀ°è  fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ ªÀÄ£ÉAiÀÄ °èzÀÝ ¹ÃªÉÄ JuÉÚAiÀÄ£ÀÄß ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¸ÀÄgÀÄ« PÉÆAqÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆArzÀÝjAzÀ ¸ÀÄlÖ UÁAiÀÄ UÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄ»¼Á oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 16/16 PÀ®A 498(J) L¦¹  & 3, 4 r.¦. PÁAiÉÄÝ. CrAiÀÄ°è è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
CPÀæªÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
      ದಿನಾಂಕ:08-03-2016  ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸತ್ಯ ನಾರಾಯಣ .ಎಸ್. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ  gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ಮತ್ತು  ಠಾಣೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವ gÉÆA¢UÉ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ  ಸರಕಾರಿ ಜೀಪ್ ನಂ: ಕೆಎ36 ಜಿ -162 ನಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಹೆಗ್ಗಸನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದಾಗ  ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11.30 ಗಂಟೆಗೆ ಬರಲಾಗಿ  ಕಡೆಯಿಂದ ರಾಯಚೂರು ಕಡೆಗೆ 1 ಟ್ರಾಕ್ಟರ  ಕಾಡ್ಲೂರು  ಕಡೆಯಿಂದ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿ ತಟದಿಂದ ಕಳ್ಳತನದಿಂದ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಮರಳನ್ನು ಟ್ರಾಕ್ಟರ್  ಟ್ರಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದು ಸದರಿ ಟ್ರಾಕ್ಟರನ್ನು ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಚಾಲಕನು ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು  ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ನ್ನು  ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನೋಡಲಾಗಿ ಟ್ರಾಕ್ಟರ ನಂ: ಕೆಎ36 ಟಿಸಿ -6028  ಮತ್ತು ಟ್ರಾಕ್ಟರ್  ಟ್ರಾಲಿ ನಂ. ಕೆ.-36 ಟಿ.ಸಿ-6029 ಇದ್ದು ಅದರ ಚಾಲಕನನ್ನು ಟ್ರಾಕ್ಟರನ ಟ್ರಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು 2 ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಮೀಟರನಷ್ಟು ಮರಳು ಅಂದಾಜು ಮೌಲ್ಯ ರೂಪಾಯಿ ಒಟ್ಟು 1500/- ಬೆಲೆಯುಳ್ಳ ಅಕ್ರಮ ಮರಳು ಇದ್ದು  ಅಕ್ರಮ ಮರಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಮಾಲೀಕನ ಸ್ವಂತ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಸದರಿ ಅಕ್ರಮ ಮರಳನ್ನು ಕಳ್ಳತನದಿಂದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರಾಜ ಧನ ಕಟ್ಟದೇ ಹಾಗೂ ಭೂ ಗಣಿ ಇಲಾಖೆ, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಗಳಿಂದ ಅಧಿಕೃತ ಪರವಾನಿಗೆ ಪಡೆಯದೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಮರಳು ಸಾಗಣೆಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು   ಮೇರೆಗೆ ಸದರಿ  ಟ್ರಾಕ್ಟರ ಮತ್ತು ಟ್ರಾಲಿಯ ಅಕ್ರಮ ಮರಳಿನೊಂದಿಗೆ ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಠಾಣೆಗೆ ತಂದು ಹಾಜರಪಡಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಜ್ಞಾಪನ ನೀಡಿದ ಮೇರೆಗೆ  UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA; 43/2016 PÀ®A: 379 L¦¹ ºÁUÀÆ 4(1), 4(1J) ಕರ್ನಾಟಕ ಉಪ ಖಜಿಜ ನಿಯಮ ªÀÄvÀÄÛ 21 JAJADgïr DPÀÖ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-      
         gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 08.03.2016 gÀAzÀÄ 147 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 14,200/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.