Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

18 Sep 2017

Reported Crimes                            ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ  
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w :-
CPÀæªÀÄ UÁå¸ï vÀÄA§ÄªÀ £Á®ÄÌ d£ÀgÀ §AzsÀ£À.


     ¢£ÁAPÀ: 16.09.2017 gÀAzÀÄ gÁAiÀÄZÀÆj£À. J¯ï.©.J¸ï £ÀUÀgÀzÀ°è ªÀÄvÀÄÛ CAzÀÆæ£ï Q¯ÁèzÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV UÀȺÀ G¥ÀAiÉÆÃUÀPÉÌ §¼À¸ÀĪÀ UÁå¸ï ¹¯ÉAqÀgïUÀ½AzÀ CPÀæªÀĪÁV CmÉÆÃUÀ½UÉ §¼À¸ÀĪÀ ¸ÀtÚ ¹¯ÉAqÀgïUÀ¼À£ÀÄß vÀÄA© ºÉaÑ£À ¨É¯ÉUÉ  ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ  §UÉÎ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁ£Àå J¸ï.¦. ªÀÄvÀÄÛ ºÉZÀÄѪÀj J¸ï.¦. gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀð zÀ±Àð£ÀzÀ°è r.¹.L.©. r.¹.©. (¥Àæ¨sÁj) ¦.L. gÀªÀgÁzÀ ªÉƺÀªÀÄäzï ¥sÀ¹ÃAiÀÄÄ¢ÝÃ£ï ªÀÄvÀÄÛ r.¹.L.©.& r.¹.©. ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ §¸ÀªÀAvÀgÁAiÀÄ ¹.ºÉZï.¹. 260, ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¹.ºÉZï.¹. 212,  ²ªÀgÀÄzÀæUËqÀ ¹.ºÉZï.¹. 46, £ÀgÀ¸À¥Àà ¹.ºÉZï.¹. 98, ªÉAPÀlVj ¹.ºÉZï.¹. 55 C§ÄÝ¯ï £À©Ã, ¹.ºÉZï.¹. 08, gÀ«ÃAzÀæ ¹.¦.¹. 567, ºÉZï.gÀAUÀ¥Àà ¹.¦.¹. 15, ¢Ã¥ÀPï ¹.¦.¹. 255, ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ ¹.¦.¹. 351  ªÀÄvÀÄÛ gÉÃtÄPÁ gÁeï J.¦.¹. 213 gÀªÀgÉÆA¢UÉ PÀæªÀĪÁV J¯ï.©.J¸ï.£ÀUÀgÀzÀ°è ªÀÄvÀÄÛ CAzÀÆæ£ï Q¯ÁèzÀ°ègÀĪÀ CAUÀrUÀ¼À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr¯ÁV,  J¯ï.©.J¸ï. £ÀUÀgÀzÀ DgÉÆæUÀ¼ÁzÀ 1] ªÁfÃzï vÀAzÉ SÁeÁ ªÉÆ»£ÀÄ¢ÝÃ£ï ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð J¸ï.J¯ï.J£ï. PÁ¯ÉÃf£À »AzÀÄUÀqÉ ºË¹AUï ¨ÉÆÃqÀð PÁ¯ÉÆä AiÀÄgÀªÀÄgÀ¸ï 2]£Á¹Ãgï vÀAzÉ C§Äݯï UÀ¤ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G: UÁå¸ï CAUÀrAiÀÄ°è PÉ®¸À ¸Á: ªÀÄ.£ÀA 12-12-79/1 CgÀ¨ï ªÉƺÀ¯Áè gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ 3] ªÀĺÀäzï ºÀ¸À£ï vÀAzÉ £À©Ã ¸Á§ ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G: UÁå¸ï CAUÀrAiÀÄ°è PÉ®¸À ¸Á: ºË¹AUï ¨ÉÆÃqÀð PÁ¯ÉÆä AiÀÄgÀªÀÄgÀ¸ï ºÁUÀÆ CAzÀÆæ£ï Q¯ÁèzÀ°è 4] C§ÄÝ¯ï ®wÃ¥sï vÀAzÉ C§ÄÝ¯ï ºÀ«ÄÃzï ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G: UÁå¸ï CAUÀr ¸Á: CAzÉÆæãï T¯Áè gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ 5] d»Ãgï vÀAzÉ ¥sÀvÉÃC° ªÀAiÀÄ: 43 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G: UÁå¸ï CAUÀr ¸Á: PÉ.ºÉZï.©. PÁ¯ÉÆä AiÀÄgÀªÀÄgÀ¸ï PÁåA¥ï EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ  UÀȺÀ §¼ÀPÉUÉ §¼À¸ÀĪÀ ¹¯ÉAqÀgïUÀ¼À£ÀÄß CPÀæªÀiÁV Rjâ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀéAvÀ¯Á¨sÀPÁÌV ºÉaÑ£À ¨É¯ÉUÉ ¸ÀtÚ ¸ÀtÚ ¹¯ÉAqÀgïUÀ½UÉ j¦ü°AUï ªÀiÁr DmÉÆÃUÀ½UÉ PÉÆqÀĪÀÅzÀÄ RavÀªÁzÀ PÁgÀt  JgÀqÀÄ CqÉØUÀ¼À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr vÀÄA©zÀ ºÁUÀÆ SÁ°  ¸ÉÃj MlÄÖ 63 UÀȺÀ G¥ÀAiÉÆÃV ¹¯ÉAqÀgïUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ  ªÁå¥ÁgÀ¢AzÀ ¸ÀAUÀ滹zÀ ºÀt 17,880/- gÀÆ. UÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ 7 «zÀÄåvï ªÉÆÃmÁgïUÀ¼À£ÀÄß, 4 vÀÆPÀzÀ «zÀÄåvï «µÀ£ïUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ F §UÉÎ ¸ÀzÀgÀ §eÁgï, ªÀiÁPÉÃðmïAiÀiÁqÀð ¥Éưøï oÁuÉ UÀ¼À°è 2 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
ದಿನಾಂಕ: 17.09.2017 ರಂದು 16.00 ಗಂಟೆಗೆ ಆರೋಪಿತರಾದ ಶರಣಗೌಡ ತಂ: ಬಸವರಾಜ ಹಾಗೂ ಇತರೇ 8 ಜನರು ಎಲ್ಲರೂ ಸಾ. ಜಾಗೀರ ವೆಂಕಟಾಪುರ, ಇವರು ಗ್ರಾಮದ ಈಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಕ್ಕದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ದುಂಡಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಇಸ್ಪೀಟ್ ಎಲೆಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಪಣಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿ ಅಂದರ್ ಬಾಹರ್ ಎಂಬ ನಸೀಬಿನ ಇಸ್ಪೇಟ್ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ಖಚಿತ ಭಾತ್ಮಿ ಬಂದಮೇರೆಗೆ ಶ್ರೀ ಜಿ.ಹರೀಶ ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ, ರಾಯಚೂರು ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಹನುಮರಡ್ಡೆಪ್ಪ ಸಿಪಿಐ ಗ್ರಾಮೀಣ ವೃತ್ತ ರಾಯಚೂರು ರವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ಶ್ರೀ ನಿಂಗಪ್ಪ ಪಿಎಸ್ಐ ರವರು ಪಂಚರು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಲಾಗಿ 7 ಜನರು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದು, ಇಬ್ಬರು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಅಪಾದಿತರು ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿದ ಹಣ ರೂ: 20,080/- ಮತ್ತು 52 ಇಸ್ಪೀಟ್ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿಪಡಿಸಿದ್ದು, ಇಸ್ಪೀಟ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದ 7 ಜನ ಆರೋಪಿತರನ್ನು ಹಾಗೂ ಮುದ್ದೇಮಾಲನ್ನು ಠಾಣೆಗೆ ಕರೆತಂದು ಬಗ್ಗೆ ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲು ಪರವಾನಿಗೆ ಪಡೆದು ನೀಡಿದ ಜ್ಞಾಪನ ಪತ್ರದ ಮೇಲಿಂದ ರಾಯಚೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 219/2017 ಕಲಂ. 87 ಕೆ.ಪಿ. ಕಾಯ್ದೆ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. 

ದಿನಾಂಕ: 17-09-2017 ರಂದು 04-00 ಪಿ.ಎಮ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಿಂಧನೂರು ನಗರದ ಎಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ಗೋರೆಬಾಳ ಗೌಡ್ರು ಗೋಡಾನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತರಾದ ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ವಿರೇಶ ಮತ್ತು ಇತರೇ 4 ಜನರು ದುಂಡಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಇಸ್ಪೀಟ್ ಎಲೆಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಪಣಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿ ಅಂದರ್ ಬಾಹರ್ ಎಂಬ ನಸೀಬಿನ ಇಸ್ಪೇಟ್ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾಗ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರಾದ ಶ್ರೀ ವೀರಾರೆಡ್ಡಿ ಪಿ.ಎಸ್.(ಕಾ.ಸು),  ಸಿಂಧನೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ರವರು ಮಾನ್ಯ ಸಿಪಿಐ ಸಾಹೇಬರು ಸಿಂಧನೂರು ರವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಂದಿಗೆ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಹಿಡಿದು ಅವರ ವಶದಿಂದ ಮತ್ತು ಕಣದಲ್ಲಿಂದ ಇಸ್ಪೇಟ್ ಜೂಜಾಟದ ನಗದು ಹಣ ರೂ. 7800/- ಮತ್ತು 52 ಇಸ್ಪೇಟ್ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ, ಫಿರ್ಯಾದುದಾರರು ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆ, ಮುದ್ದೇಮಾಲು ಮತ್ತು ಆರೋಪಿತರನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಆರೋಪಿತರ ವಿರುದ್ದ ಸಿಂಧನೂರು ನಗರದ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ 217/2017, ಕಲಂ. 87 .ಪೊ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.   ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É,ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-  
     gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ : 18.09.2017 gÀAzÀÄ 216 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ 44,100/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.