Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

6 Apr 2015

Reported Crimes

                                                   
                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
ªÀÄgÀuÁAwPÀ ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
         ದಿನಾಂಕ :08-11-2012 ರಿಂದ  ಈವರೆಗೆ  ಮೇಲ್ಕಾಣಿಸಿದ ¸ÉÊzÁ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ SÁeÁSÁ£À ¸Á§ ªÀAiÀÄ :58,ಮೋಸಿನ್ ಖಾನ್  vÀAzÉ SÁeÁSÁ£À ¸Á§ ªÀAiÀÄ: 28, ಜಮೀರ್ ಖಾನ್ vÀAzÉ SÁeÁSÁ£À ¸Á§ ªÀAiÀÄ : 25 J®ègÀÆ  ¸Á :°AUÀ¸ÀÆUÀÄgÀÄ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರಳಿಗೆ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕಾವಾಗಿ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಡುತ್ತಾ ಬಂದು ದಿನಾಂಕ : 31-03-2015 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ 11.30 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಆರೋಪಿ ನಂ.01 ಈಕೆಯು ಬ್ಯಾಳೆ ಮುದ್ದೆಯಿಂದ ತಲೆಗೆ ಭಲವಾಗಿ ಹೊಡೆದು ಮೂರ್ಚೆಗೊಳಿಸಿ ನಂತರ ಆರೋಪಿ 01 ಮತ್ತು 02 ನೇದ್ದವರು ಕೂಡಿ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರಳ ಕೈಕಾಲು ಕಟ್ಟಿ ಮಂಚದ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿಸಿ ಸುತ್ತಲೂಹಾಸಿದ ಗಾದಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.CAvÁ C«ÄãÁ vÀ¹èA UÀAqÀ d«ÄÃgÀSÁ£ï ªÀAiÀiÁ: 22, eÁw: ªÀÄĹèA G: ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á: PÉÆÃmïð JzÀgÀÄUÀqÉ °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 78/15 PÀ®A. 504, 489(ಎ), 307,  ¸À»vÀ 34  L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƪÀÄqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:
                ದಿನಾಂಕ 04-04-2015 ರಂದು 8-40 ಪಿ.,ಎಂ. ಸುಮಾರು ವಿರೇಶ ತಂದೆ ರಂಗಪ್ಪ ಸಾಃ ರವುಡಕುಂದ ಈತನು ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ಲ ನಂ. ಕೆಎ 36 ಇಇ 2660 ನೆದ್ದನ್ನು ಸಿಂಧನೂರು ಒಳಬಳ್ಳಾರಿ  ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಧನೂರು ಕಡೆಯಿಂದ ಒಳಬಳ್ಳಾರಿ ಕಡೆಗೆ ಅತಿವೇಗವಾಗಿ ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದರಿಂದ ಸಿಂಧನೂರಿನಿಂದ ಅಂದಾಜು 3 ಕಿ.ಮೀ ಅಂತರದಲ್ಲಿರುವ ಸುಕಾಲಪೇಟೆಯ ಕಲ್ಮನಿ ಅಡಿವೆಪ್ಪ ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ಲ ಸಮೇತ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ವಿರೇಶನಿಗೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ, ಗದ್ದಕ್ಕೆ, ಎಡಗಣ್ಣಿನ ಉಬ್ಬಿನ ಮೇಲೆ , ಎಡಗಣ್ಣಿನ ಕೆಳಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯಗಳಾಗಿ, ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ಲ ಜಕಂಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಾ gÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà PÀ¼À¸ÀUÀAqÀgÀ 50ªÀµÀð, PÀÄgÀħgÀÄ, MPÀÌ®ÄvÀ£À,  ¸ÁB gÀªÀÅqÀPÀÄAzÀ vÁB ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ  gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ಮೇಲಿಂದ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA; 82/2015 PÀ®A. 279, 338  L.¦.¹.  CrAiÀÄ°è  ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲ್ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
               ದಿನಾಂಕ 6-4-15 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1-00 ಪಿ.ಎಮ್.ಕ್ಕೆ ಫಿರ್ಯಾಧಿ ವಿರುಪಣ್ಣ ತಂ ಈರಪ್ಪ  ವ-65  ಜಾತಿ ನಾಯಕ ,ಒಕ್ಕಲುತನ ಸಾ ವೀರಾಪೂರ FvÀನು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ  ಹೇಳಿಕೆ ದೂರು  ನಿಡಿದ್ದು ಅದರ ಸಾರಾಂಶವೆನೆಂದರೆ ಕರಡುಚಿಲುಮೆ  ಸೀ ಮಾಂತರದಲ್ಲಿÀ ¦ügÁåಧಿದಾರನು ತನ್ನ  ಜಮೀನ ಸರ್ವೆ ನಂ 15 ರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ ಹುಲ್ಲಿನ ಬಣವೆ  DPÀ¹äPÀªÁV  ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿ ಹುಲ್ಲಿನ ಬಣವೆ ಮತ್ತು ಒಕ್ಕಲುತನಕ್ಕೆ ಸಂಭಂದಿಸಿದ  ಸಾಮಾನುಗಳು ಅ,ಕಿ,30000   ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಸಾಮನುಗಳು  ಸುಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ  ಅಂತಾ ದೂರಿನ ªÉÄ°AzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ¥ÉưøÀ oÁuÉ, DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀASÉå 03/2015 gÀ°è  ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. 
ªÉÆøÀzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
         ¢£ÁAPÀ: 06-04-2015 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 1030 UÀAmÉUÉ oÁuÁ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ PÀvÀðªÀåzÀ ¹§âA¢ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ£ÁAiÀÄPÀ ¹¦¹-126 gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ G¯ÉèÃTvÀ ¦¹ £ÀA.62/2015 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÀAzÀÄ ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀįïÝgÉrØ. r. vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ ªÀAiÀiÁ-61 ªÀµÀð, G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ªÀÄvÀÄÛ ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: ªÀÄ£É.£ÀA. 12-1-360-20, d¯Á¯ï £ÀUÀgÀ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ¤AzÀ  DgÉÆæ £ÀA:1 UÉÆÃ¥Á® ²ªÀf ¨sÁ£ÀıÁ° EªÀgÀÄ ¸ÀºÀ ªÉÄ|| wgÀÄ¥Àw JAlgï ¥ÉæöʸÀ¸ï, ºÉ¸Àj£À ªÉÄÃ¯É ºÀ¼É ªÀÄvÀÄÛ ºÉƸÀ UÉÆÃt aîUÀ¼À ªÁå¥ÁgÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢zÁjAzÀ ¢£ÁAPÀ:25-04-2014 gÀAzÀÄ gÀÆ.2.00.000-00 UÀ¼À£ÀÄß ªÁå¥ÁgÀPÁÌV ¥Áæ«Ä¸Àj £ÉÆÃmï ªÀiÁr¹ ¸À» ªÀiÁr ºÀtªÀ£ÀÄß 1-2 wAUÀ¼ÀÄUÀ¼À°è ªÀÄgÀ½¸ÀĪÀzÁV ºÉý ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, ªÀÄgÀ½ DgÉÆæ £ÀA:1 FvÀ£À£ÀÄß ºÀt ªÀÄgÀ½ PÉüÀ¯ÁV ¢£ÁAPÀ:26-05-2014 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀ£ÀÄ ZÉPï £ÀA:000128 gÀÆ.200.000-00 G¼Àî ºÉZï.r.J¥sï.¹, ¨ÁåAPÀ ¹ÃAiÀiÁ vÀ¯Á§ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ±ÁSÉUÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀAvÉ PÉÆnÖzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ZÉPï£ÀÄß ¥ÀæUÀw PÀȵÀÚ UÁæ«ÄÃt ¨ÁåAPï UÀAeï KjAiÀiÁ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ±ÁSÉ ªÀÄÆ®PÀ ZÉPï£ÀÄß £ÀUÀ¢PÀjøÀ®Ä DgÉÆæ £ÀA:1 FvÀ£À CPËAlzÀ°è ºÀt EgÀĪÀ¢¯Áè. CAvÁ ¢£ÁAPÀ:28-07-2014 gÀAzÀÄ ¸ÀzÀj ZÉPï ªÀÄgÀ½ §A¢gÀÄvÀÛzÉ. F PÀÄjvÀÄ ªÀiÁ£Àå 4 £Éà eÉJAJ¥sï.¹.£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¹¹ £ÀA:4792/2014 £ÉÃzÀÝgÀ°è SÁ¸ÀV ¥ÀæPÀgÀt «ZÁgÀuÉAiÀÄ°èzÀÄÝ, DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ ºÁdgÁUÀzÉà gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ£À°ègÀzÉà vÀ¯ÉªÀÄgɹPÉÆArgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 20 ¢£ÀUÀ¼À £ÀAvÀgÀ DgÉÆæ £ÀA:1 EvÀ£ÉÆA¢UÉ PÀÆrPÉÆAqÀÄ DgÉÆæ £ÀA:2 PÀ®ÆègÀ CgÀÄtPÀĪÀiÁgÀ FvÀ£ÀÄ vÀªÀÄUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ£À D±Á¥ÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°èAiÀÄ ¥Áèmï £ÀA: 75 ªÀÄvÀÄÛ 76 UÀ¼À£ÀÄß DgÉÆæ £ÀA:2 FvÀ£ÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀzÀ£ÀÄß PÉý ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ DgÉÆæ £ÀA: 1 FvÀ£À §UÉÎ PÉüÀ¯ÁV ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀĤAzÀ vÀ¯É ªÀÄgɹPÉÆArgÀÄvÁÛ£É. F §UÉÎ ¸ÁQëzÁgÀgÁzÀ £ÀA:1 §¸ÀªÀgÁd JA.¥ÁnÃ¯ï ¸Á:gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ »jAiÀÄ ¸À¨ï gÀf¸ÀÖgï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀjUÉ «µÀAiÀÄ UÉÆwÛgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt DgÉÆæ £ÀA: 1 ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ £ÀA:2 EªÀgÀĦügÁå¢üUÉ ºÀt PÉÆqÀzÉà ªÉÆøÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ J£ÀÄߪÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁPÉðAiÀiÁqÀð ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀ UÀÄ£Éß £ÀA:31/2015 PÀ®A:420. 120(©) L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
CPÀæªÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
              ದಿನಾಂಕ 06-04-2015 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:30 ಗಂಟೆಗೆ ಠಾಣಾ ಹದ್ದಿಯ ಊಟಕನೂರು  ಹಳ್ಳದಿಂದ ದೋತರಬಂಡಿ ಕ್ರಾಸ ಮುಖಾಂತರ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರಾಜಧನ ತುಂಬದೇ  ಕಳ್ಳತನದಿಂದ ಅನಧೀಕೃತವಾಗಿ ಮರಳು ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಮೇರೆಗೆ ²æà gÀ« ¹ GPÀÄÌAzÀ ¦.J¸ï.L PÀ«vÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ. EªÀgÀÄ ಪಂಚರು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಂದಿಗೆ ದೋತರಬಂಡಿ ಕ್ರಾಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಕಾಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಊಟಕನೂರು ಹಳ್ಳದ ಕಡೆಯಿಂದ ಎರಡು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಗಳಲ್ಲಿ ಅನಧೀಕೃತವಾಗಿ, ಕಳ್ಳತನದಿಂದ ಅಕ್ರಮವಾಗ ಮರಳನ್ನು ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಿಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು  ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ, ಸದರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪಂಚರು & ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಂದಿಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 1) ಸ್ವರಾಜ್ 843 ಎಕ್ಸ್ ಎಂ. ಇಂಜಿನ್ ನಂ: ಕೆ..36 ಟಿ.ಸಿ. 125, ಹಾಗೂ ಟ್ರ್ಯಾಲಿ ನಂ. ಕೆ..36 ಟಿ.ಸಿ. 801 ಅಂತಾ ಇದ್ದು ಸದ್ರಿ ಟ್ಯಾಕ್ಟರಿಗೆ ಚಾಲಕನ ಹೆಸರನ್ನು ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಜನರಿಗೆ  ವಿಚಾರಿಸಲು  ಪ್ರಕಾಶ ತಂದೆ ಆದಪ್ಪ ಬಾಗಲವಾಡ ಅಂತ ತಿಳಿದು ಬಂದಿತು  ಮತ್ತು 2) ಜೋಹಾನ್ ಡೀರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಟರ್ 5103 ಎಸ್, ಇಂಜಿನ್ ನಂ. ಕೆ..36 ಟಿ.ಬಿ- 2449  ಹಾಗೂ ಟ್ರ್ಯಾಲಿ ನಂ. ಕೆ.. 36 ಟಿ.ಬಿ- 2450 ಅಂತ ಇದ್ದು ಸದರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಿಯ ಚಾಲಕನ ಹೆಸರು ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಜನರಿಗೆ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ದೊಡ್ಡ ನಿರುಪಾದೆಪ್ಪ ಕುರಬರು ಸಾ:ತಡಕಲ್ ಅಂತ ತಿಳಿದು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ, ಒಂದೊಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಟರ ಟ್ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜ 2.5 ಘನಮೀಟರ ಮರಳುದಂತೆ  ಒಟ್ಟು 5 ಘನಮೀಟರ ಅಕ್ರಮ ಮರಳು ಅ.ಕಿ.ರೂ. 3500/- ಬೆಲೆಬಾಳುವದನ್ನು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಮುಖಾಂತರ ಜಪ್ತಿಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಾಪಸು ಠಾಣೆಗ ಬಂದು ಪಂಚನಾಮೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲಿಂದ, ಕವಿತಾಳ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಅಪರಾಧ ಸಂಖ್ಯೆ 33/2015 ಕಲಂ; 3,42,43 ಕೆ.ಎಂ.ಎಂ.ಸಿ. ರೂಲ್ಸ್ 1994, ಮತ್ತು 4 & 4(1-) ಎಂ.ಎಂ.ಡಿ.ಆರ್ 1957 ಹಾಗೂ 379 .ಪಿ.ಸಿ. ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-        
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉÊc¹gÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 06.04.2015 gÀAzÀÄ   86 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  15,600/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.