Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

24 Jan 2014

Reported Crimes

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                   ¢£ÁAPÀ " 23-01-2014 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 05:00 UÀAmÉUÉ UÀÆUÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ ¥Àæ¨sÀÄ°AUÉñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ PÀ¯Áåt ªÀÄAl¥ÀzÀ ºÀwÛgÀ §AiÀÄ®Ä eÁUÉAiÀÄ°è ವಿಜಯ ತಂದೆ ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ವ:50 ಜಾ:ನಾಯಕ ಉ:ಒಕ್ಕಲುತನ ಸಾ:ಹಿರೇರಾಯಕುಂಪಿ ಹಾಗೂ ಇತರೆ 09 ಜನರು PÀÆr ¸ÀÄvÀÛ®Æ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼À£ÀÄß ¤°è¹PÉÆAqÀÄ, PÉÊAiÀÄ°è ºÀÄAdUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¤£ÀßzÀÄ UÉzÀÝgÉ 1000 gÀÆ¥Á¬Ä ¤£ÀUÉ PÉÆqÀÄvÉÛãÉ, £À£ÀßzÀÄ UÉzÀÝgÉ 1000 gÀÆ¥Á¬Ä ¤Ã£ÀÄ £À£ÀUÉ PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ, E£ÀÄß PÉ®ªÀÅ £Á£ÀÄ D ºÀÄAdzÀ PÀqÉ, ¤Ã£ÀÄ F ºÀÄAdzÀ PÀqÉ JAzÀÄ ºÉüÀÄvÁÛ ºÀÄAdUÀ¼À PÁ°UÉ PÀwÛAiÀÄ£ÀÄß PÀnÖ dUÀ¼ÀPÉÌ ©lÄÖ CzÀȵÀÖzÀ PÉƽ ¥ÀAzÀåzÀ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝgÉ CAvÁ §AzÀ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L. UÀ§ÆâgÀÄ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ  ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ DgÉÆæ £ÀA. 01 jAzÀ 06£ÉÃAiÀĪÀgÀÄ ¹QÌ©¢ÝzÀÄÝ, 07 jAzÀ 10 £ÉAiÀĪÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼À£ÀÄß C°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¹QÌ©zÀÝ DgÉÆævÀjAzÀ 8600/- gÀÆ¥Á¬Ä £ÀUÀzÀÄ ºÀt, 05 ºÀÄAdUÀ¼À£ÀÄß, 02 PÀwÛUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¹PÀÌ 05 ºÀÄAdUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ºÀgÁdÄ ºÁQ CzÀjAzÀ 1450 gÀÆ¥Á¬Ä ¸ÀAUÀ滹 MlÄÖ 10,050/- gÀÆ. £ÀUÀzÀÄ ºÀt, JgÀqÀÄ PÉÆý PÁ°UÉ PÀlÄÖªÀ PÀwÛ ºÁUÀÆ ¥ÀgÁj¬ÄgÀĪÀ DgÉÆævÀgÀÄ ©lÄÖ ºÉÆÃzÀ 04 ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 16/2014 PÀ®A: 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
            ¢-23-01-2014 gÀAzÀÄ 16.45 gÀAzÀÄ J.J¸ï.L. ¹ÃvÁgÁªÀÄ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ oÁuÉ gÀªÀjUÉ  °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀ ¥ÀlÖtzÀ UÀĪÀÄqÁZËPÀ  ºÀwÛgÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ §AzÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß  §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ  ºÉÆÃV ªÉÄîÌAqÀ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV £ÀªÁ§ vÀAzÉ gÁdªÀĺÀäzï ªÀAiÀiÁ-45 eÁw- ªÀÄĹèA ¸Á|| °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÄÝ ªÀÄlPÁ  aÃn §gÉzÀÄ PÉÆqÀÄvÁÛ zÀÄqÀÄØ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß  £ÉÆÃr zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ DgÉÆævÀjAzÀ 1420/- gÀÆ¥Á¬Ä ºÁUÀÆ  ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ , MAzÀÄ ¨Á¯ï¥É£ï ,ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ C°èzÀÝ M§â ªÀåQÛ ºÉýzÉÝãÉAzÀgÉ DgÉÆævÀgÀÄ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ.UÀ¼ÀÄ PÉÆqÀÄvÉÛ£É CAvÁ ºÉý ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀA§gï ºÀwÛzÀgÉ ºÀt PÉÆqÀzÉà ªÉÆøÀªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ CAvÁ  w½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ oÁuÉUÉ ªÁ¥Á¸ï §AzÀÄ   zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 41/2014  PÀ®A78(3) PÉ.¦ DåPïÖ  ºÁUÀÆ  420 L.¦.¹   CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ
                    ¢-23-01-2014 gÀAzÀÄ 16.30  UÀAmÉUÉ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ¥ÀlÖtzÀ J£ï.f.N D¦üÃ¸ï ºÀwÛgÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ ¦.J¸ï.L. (PÁ&¸ÀÄ) gÀªÀjUÉ  §AzÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L. ( PÁ&¸ÀÄ) gÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß  §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV C°èUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä 1) ±ÀA±ÀzÁ° @ C° vÀAzÉ ªÀĺɧƧ° ªÀAiÀiÁ-55 eÁw-ªÀÄĹèA G-¥Á£À±Á¥À  ¸Á|| J¸ï.©.ºÉZï.PÁ¯ÉÆä °AUÀ¸ÀÆUÀÆ gÀ 2) ªÀĺÀäzÀ AiÀÄƤ¸ï  vÀAzÉ ªÀĺɧƧ° ªÀAiÀiÁ-22 eÁw-ªÀÄĹèA G-¥Á£À±Á¥À  ¸Á|| J¸ï.©.ºÉZï. PÁ¯ÉÆä °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀEªÀgÀÄ  ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÄÝ ªÀÄlPÁ  aÃn §gÉzÀÄ PÉÆqÀÄvÁÛ zÀÄqÀÄØ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß  £ÉÆÃr zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ DgÉÆævÀjAzÀ 2400/- gÀÆ¥Á¬Ä ºÁUÀÆ JgÀqÀÄ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ , JgÀqÀÄ ¨Á¯ï¥É£ï , ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ C°èzÀÝ M§â ªÀåQÛ ºÉýzÉÝãÉAzÀgÉ DgÉÆævÀgÀÄ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ.UÀ¼ÀÄ PÉÆqÀÄvÉÛ£É CAvÁ ºÉý ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀA§gï ºÀwÛzÀgÉ ºÀt PÉÆqÀzÉà ªÉÆøÀªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ CAvÁ w½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ oÁuÉUÉ ªÁ¥Á¸ï §AzÀÄ  zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 40/2014  PÀ®A78(3) PÉ.¦ DåPïÖ  ºÁUÀÆ  420 L.¦.¹   CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. 

AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
     ªÀÄÈvÀ ²ªÀgÁd vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà fAPÀ¯ï 30 ªÀµÀð eÁ-£ÁAiÀÄPÀ G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-¥sÀ®PÀ£ÀªÀiÁgÀr FvÀ¤UÉ FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 4- 5 ªÀµÀðUÀ½AzÀ®Ä ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ, SÁ¸ÀV D¸ÀàvÉæUÀ¼À°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¸À® vÉÆj¹zÀgÀÄ ¸ÀºÀ PÀrªÉÄAiÀiÁUÀzÉ,¥ÀÄ£ÀB ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ §A¢zÀÝjAzÀ £ÉÆêÀÅ vÀ¼À¯ÁgÀzÉ ¢£ÁAPÀ-23/01/2014 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmɬÄAzÀ  ¢£ÁAPÀ-24/01/2014 gÀAzÀÄ 0700 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è ¥sÀ®PÀ£ÀªÀiÁgÀr UÁæªÀÄ¢AzÀ aAZÀjQUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ zÁjAiÀÄ°ègÀĪÀ ¦ügÁå¢ §¸ÀªÀÄä UÀAqÀ ²ªÀgÁd fAPÀ¯ï 25 ªÀµÀð eÁ-£ÁAiÀÄPÀ G-ºÉÆ® ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á-¥sÀ®PÀ£ÀªÀiÁgÀr FvÀ£À ºÉÆ®zÀ°è  vÀ£Àß ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É EzÀÝ, ®ÄAV¬ÄAzÀ ¨É«£À ªÀÄgÀPÉÌ  {PÀÄwÛUÉUÉ }£ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄÈvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ ¦ügÁå¢ ªÀUÉÊgÀ EgÀĪÀ¢®è ,CAvÁ ¤ÃrzÀ °TvÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î ¥ÉưøïoÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 02/2014 PÀ®A-174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
   
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-

            gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 24.01.2014 gÀAzÀÄ  01 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 100/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.