Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

5 Jun 2014

Reported Crimes

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ªÉÄð£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
          ಆರೋಪಿ ನಂ.1] ಶಿವಪ್ಪ ತಂದೆ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ  ನೇದ್ದವನು ಪಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀಮತಿ  ಶಿವಮ್ಮ ಗಂಡ ಶಿವಪ್ಪ ಮೇಲ್ಗಡೆ,ಜಾತಿ:ನಾಯಕ, ವಯ-25ವರ್ಷ,  :ಹೊಲಮನೆಕೆಲಸ ಸಾ:ಲಕ್ಕಂದಿನ್ನಿ FPÉAiÀÄ  ಗಂಡನಿದ್ದು  ಆರೋಪಿ ನಂ.   2] ಆಂಜನೇಯ್ಯ ತಂದೆ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ   ಇಬ್ಬರೂ ಜಾತಿ:ನಾಯಕ, ಸಾ:ಲಕ್ಕಂದಿನ್ನಿ.ನೇದ್ದ ವನು ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರಳ ಭಾವನಿದ್ದು ಆರೋಪಿತರು ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರಳೊಂದಿಗೆ 2 ಮಕ್ಕಳಾಗುವವರೆಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದು ಬರುಬರುತ್ತಾ ನೀನು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಸರಿ ಬಾರದವಳು ನಿನಗೆ ಕೆಲಸ ಸರಿ ಮಾಡಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಡುತ್ತಾ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡುತ್ತ ಬಂದಿದ್ದು ದಿ.31-05-2014 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8-00 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರಳು ಲಕ್ಕಂದಿನ್ನಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಆರೋಪಿತರು ಬಂದು ಜಗಳ  ತೆಗೆದು ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದಾಡಿ ಕೂದಲಿಡಿದು ಎಳೆದಾಡಿ ಕೈಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದು ಕಾಲಿನಿಂದ ಒದ್ದಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೆ ಬಿಡಿಸಲು ಬಂದ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರಳ ಸೋದರಮಾವ ಬೀಮಯ್ಯನ ತಲೆಗೆ ಆರೋಪಿ ಶಿವಪ್ಪನು ಬಡಿಗೆಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯಗೊಳಿ ಸಿದ್ದು ಮಾನವಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಚಾರ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ £ÀAvÀgÀ  §AzÀÄ zÀÆgÀÄ PÉÆnzÀÝgÀ  ಮೇಲಿಂದ ಸಿರವಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ UÀģɣÀ £ÀA: 143/2014 ಕಲಂ: 498 [], 323, 324, 504, ಸಹಿತ 34 .ಪಿ.ಸಿ    CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ  vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.  AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-       
          ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ FgÀ¥Àà ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀAiÀiÁ: 25  eÁ: PÀÄgÀħgÀÄ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: dA¨sÀÄ£ÁxÀ£ÀºÀ½î  FvÀ£À vÀAVAiÀiÁzÀ ªÀÄÈvÀ ªÀÄ®èªÀÄä FPÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3 wAUÀ¼À »AzÉ PÉ. ºÉƸÀ½î UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ zÉêÀ¥Àà FvÀ¤UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ£ÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è PÀÄjzÉÆrØ ºÁQzÀÄÝ ¥ÀPÀÌzÀ ºÉÆ®zÀ°è zÀ£ÀPÀgÀUÀ½UÉ ¤ÃgÀÄ PÀÄrAiÀÄ®Ä ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆ®PÉÌ ¤ÃgÀÄ §¼À¹PÉƼÀî®Ä ºÉÆPÁæt vÉÆr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄÈvÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ 04-06-2014 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ PÀÄjªÀÄjUÀ½UÉ ¤ÃgÀÄ PÀÄr¸À®Ä CAvÁ ºÉÆ®zÀ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ ºÉÆPÁætÂUÉ ¤ÃgÀÄ vÀgÀ®Ä   ºÉÆÃzÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV PÁ®ÄeÁj ºÉÆPÁætÂAiÀÄ ¤Ãj£À°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 08/2014 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. 
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 05.06.2014 gÀAzÀÄ 109 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 26,600/-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.