Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

31 Dec 2013

Reported Crimes

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
               ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ಆಂಜನೆಯ್ಯ ತಂದೆ ರಂಗಪ್ಪ, ಡ್ರೈವರ್, 28 ವರ್ಷ ಜಾತಿ:ನಾಯಕ ಉ:ಒಕ್ಕಲುತನ ಸಾ:ಗಣದಿನ್ನಿ ಮತ್ತು ಆರೋಪಿತgÁzÀ 1]  ದೇವಯ್ಯ ತಂದೆ ರಾಮಯ್ಯ 45 ವರ್ಷ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 10 d£ÀgÀÄ ¸Á: ಎಲ್ಲಾರೂ ಜಾತಿ:ನಾಯಕ ಸಾ: ತುಪ್ಪದೂರು EªÀgÀ ನಡೆವೆ ಮನೆಯ ಬಚ್ಚಲು ನೀರು ಹರಿಯುವ ಸಂಬಂಧ  ದಿನಾಂಕ 30-12-2013 ರಂದು ಸಾಯಾಂಕಾಲ 6-00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ತುಪ್ಪದೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇವಿನ ಗಿಡದ ಮಲ್ಲಯ ಮನೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ  ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ DgÉÆævÀgÀÄ ಅಕ್ರಮ ಕೂಟಮದೊಂದಿಗೆ ¦üAiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ ಜಗಳ ತೆಗೆದು ಕಲ್ಲಿನಿಂದ , ಬಡಡಿಗೆಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದಾಡಿ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಕೊಟ್ಟ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 212/2013 ಕಲಂ: 143.147.148.323.324.504. 506 ¸À»vÀ 149 .ಪಿ.ಸಿ. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
                ದಿನಾಂಕ 29/12/13 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 4.00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ²æêÀÄw ±ÀgÀtªÀÄä UÀAqÀ °AUÀtÚ , 25 ªÀµÀð, PÀÄgÀħgÀ, ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: ªÀÄĵÀÆÖgï  EªÀgÀ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಆಕೆಯ ಮೈದುನ ಈರಣ್ಣ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಅದೇ ಜನಾಂಗದ ಸಿದ್ರಾಮ, ಹರಿಚಂದ್ರ, ಶರಣಪ್ಪ ಮತ್ತು ಬಸವರಾಜ ಇವರುಗಳು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬಂದು ವಿನಾಕಾರಣ ಜಗಳ ತೆಗೆದು ಕೈಗಳಿಂದ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಬೈಯ್ದು ಜಗಳ ಬಿಡಿಸಿ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದು ಪುನಃ ಅದೇ ದ್ವೇಷದಿಂದ ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 30/12/13 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 0800 ಗಂಟೆಗೆ ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ 1] ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ¥Àà 2] AiÀÄAPÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ¥Àà 3] §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ¥Àà 4] ²ªÀ¥ÀÄvÀæ¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ¥Àà 5] ¹zÁæªÀÄ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄgÉrØ 6] ºÀjZÀAzÀæ ©üêÀÄgÀrØ 7] ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ¥sÀQÃgÀ¥Àà ¨ÁåUÀªÁl 8] ²ªÀgÉrØ vÀAzÉ ©üêÀÄgÉrØ 9] ±ÀAPÀæ¥Àà vÀAzÉ ªÉAPÀl¸Áé«Ä              10] ©üêÀÄgÀrØ vÀAzÉ ªÉAPÀl¸Áé«Ä EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮೈದುನ ಈರಣ್ಣನಿಗೆ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈಯ್ದಾಡಿ , ತಮ್ಮ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಬಡಿಗೆಗಳನ್ನು  ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಕೂಗಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಆಗ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಗಲಾಟೆ ಕೇಳಿ ಹೊರಗೆ ಬಂದಾಗ ಆರೋಪಿ ಸಿದರಾಮಪ್ಪ ಮ್ಉ ಶಿವಪುತ್ರಪ್ಪ ಇವರು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಎಲೆ ಸೂಳೆ ನಿನ್ನೆ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿ ಜಗಳ ಬಿಡಿಸೀದಿ ಭೋಸೂಡಿ ನಿನ್ನ ಜೋಡಿ ಮಜಾ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು ಅಂತಾ ಅಂದು ಶಿವಪುತ್ರಪ್ಪನು ಕೈನ್ನು ಹಿಡಿದು ಎಳೆದಾಡಿ ಸೀರೆಯನ್ನು ಎಳೆದಿದ್ದು ಮತ್ತು ಯಂಕನಗೌಡನು ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ತನ್ನ ತಲೆಗೆ ಹೊಡೆದು ಒಳಪೆಟ್ಟುಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಆಕೆಯ ಗಂಡ ಲಿಂಗಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮೈದುನ ಈರಣ್ಣ ಇವರುಗಳು ಬಂದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಸಹ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತು ಕೈಗಳಿಂದ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿ ಒಳಪೆಟ್ಟುಗೊಳಿಸಿ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಘಟನೆಗೆ ಆರೋಪಿ ಸತ್ಯ ನಾರಾಯಣ ಈತನು ಕುಮ್ಮಕ್ಕು ನೀಡಿರುತ್ತಾನೆ ಕಾರಣ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಆರೋಪಿತರ  ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ಇದ್ದ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ ಮಾನವಿ ಠಾಣೆ  ಗುನ್ನೆ ನಂ 274/13 ಕಲಂ  143,147,148,504,354,323,324,114,506 ಸಹಿತ 149 ಐ.ಪಿ.ಸಿ. ಪ್ರಕಾರ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು.  
ªÀiÁgÀuÁAwPÀ ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                         ಶಿವಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಇವರ ಮನೆಯ ಬಚ್ಚಲು ನೀರು ಹರಿಯುವ ಸಂಬಂಧ ಹಳೆ ವೈಷಮ್ಯವಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ 30-12-2013 ರಂದು ಸಾಯಾಂಕಾಲ   7-00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ತುಪ್ಪದೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶಿವಣ್ಣ ಇವರ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ1] ಫಿರ್ಯಾದಿ 2] ಹುಲಿಗೇಶ 3]ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಗಂಡ ದೇವೆಂದ್ರಪ್ಪ 4] ನಾಗರಾಜ ತಂದೆ ದೇವರಾಜ 5] ಶಿವಣ್ಣ ತಂದೆ ತಿಪ್ಪಯ್ಯ ಎಲ್ಲರೂ  ಸಾ: ತುಪ್ಪದೂರು PÀĽwgÀĪÁUÁgÉÆævÀgÁzÀ  1] ಅರ್ಜುನ ನಾಯಕ ಸಾ:ಗಣದಿನ್ನಿ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 9 d£ÀgÀÄ ಅಕ್ರಮಕೂಟ ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕೊಡ್ಲಿ, ಬಂಡಿ , ಕೂಟಗಳಿಂದ ಫಿರ್ಯಾಧಿಗೆ ಮತ್ತು ªÉÄîÌAqÀ  ಜನರಿಗ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಕೊಟ್ಟ zÀÆj£À  ಮೇಲಿಂದ    ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 211/2013 143.147.148.323.324.504.506.307. ¸À»vÀ 149 .ಪಿ.ಸಿ.CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ   
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
                ¢£ÁAPÀ:30-12-2013 gÀAzÀÄ 21-00 UÀAmÉÉ  ¸ÀĪÀiÁjUÉ gÉÆÃqÀ®§AqÁ UÁæªÀÄzÀ ªÀĹâ ªÀÄÄA¢£À  ¸ÁªÀðd¤PÀ  ¸ÀܼÀzÀ°è   PÉ®ªÀÅ d£ÀvÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ 52 E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÁgÀ-§ºÁgÀ J£ÀÄߪÀ E¹àÃl dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝgÉ CAvÁ §AzÀ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¹¦L °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è ¥ÀAZÀÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ zÁ½ ªÀiÁr »rAiÀÄ®Ä )§¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà , 35ªÀµÀð, eÁ:PÀÄgÀħgÀÄ, G:MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á:gÉÆÃqÀ®§AqÁ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 4 d£ÀgÀÄ ¹QÌ©¢zÀÄÝ CªÀjAzÀ E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ  ºÀt gÀÆ  10,300/-gÀÆUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÀÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ  zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 252/2013 PÀ®A. 87  PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
           ¢£ÁAPÀ: 30-12-2013 gÀAzÀÄ 7-20 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ  PÀȵÀÚªÀÄÆwð vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà ªÀÄÆ°ªÀĤ, 35 ªÀµÀð, G¥ÁàgÀ,    MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: VtªÁgÀ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ.ªÀÄvÀÄÛ CAiÀÄå¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà 50 ªÀµÀð, G¥ÁàgÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á:    VtªÁgÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ  VtªÁgÀ UÁæªÀÄzÀ°è §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ CzÀȵÀÖzÀ ªÀÄlPÁ £ÀA§j£À aÃnAiÀÄ£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ C®èzÉà 1 gÀÆ. 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ CªÀgÀÄ §gɬĹzÀ ªÀÄlPÁ £ÀA§gï §AzÀgÀÆ ¸ÀºÀ ¤ªÀÄä £ÀA§gï §A¢®è CAvÁ ºÀt PÉÆqÀzÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀj AiÀĪÀ£À£ÀÄß ¦.J¸ï.L. ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀ¤AzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ºÀt gÀÆ. 640/- UÀ¼ÀÄ, MAzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn, MAzÀÄ ¨Á® ¥É£ÀÄß, d¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ  dÆeÁlzÀ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ   DzÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ  ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 330/2013 PÀ®A. 78 (3) PÉ.¦. DåPïÖ ªÀÄvÀÄÛ 420 L¦¹¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
              ¢£ÁAPÀ: 30.12.2013 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6.30 UÀAmÉUÉ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀzÀ gÉrØ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è M§â ªÀÄ£ÀĵÀå£ÀÄ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ CzsÀȵÀÖzÀ ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉƼÀîvÁÛ 01/-gÀÆ. 70/-gÀÆ. PÉÆqÀÄvÉÛãÉ. CAvÁ ªÀÄlPÁ £ÀA§gï §gÉzÀÄPÉƼÀîwÛgÀĪÀ RavÀªÁzÀ ¨Áwä §AzÀ ¥ÀæPÁgÀ ºÀgÀ¼À¥Àà vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà, ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ ªÀiÁgÉ¥Àà, ¸Á: E§âgÀÄ ªÀiÁgÀÄw PÁåA¥ï ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ EªÀgÀ£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ£ÁßV £ÉëĹ ¸ÀzÀj ¥ÀAZÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¦.J¸ï.L. ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ  gÀªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¥Éưøï fÃ¥ï£À°è ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6.45 UÀAmÉUÉ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ PÀĨÉÃgÀ ºÉÆÃmÉ¯ï »AzÀÄUÀqÉ ªÀÄgÉAiÀÄ°è ¤AvÀÄ PÀĨÉÃgÀ ºÉÆÃmɯï JqÀ ¨ÁdÄ  gÉrØ PÁ¯ÉÆäUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è M§â ªÀÄ£ÀĵÀå£ÀÄ 01/gÀÆ. UÉ 70/-gÀÆ. PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É ªÀÄlPÁ §gɬĹ CAvÀ ºÉý ªÀÄlPÁ £ÀA§gï §gÉzÀÄPÉƼÀîwÛgÀĪÁUÀ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤AzÀ ªÀÄlPÁPÉÌ G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀ MAzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn, ªÀÄlPÁPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ ¥ÀlÖ MlÄÖ ºÀt 2200/-gÀÆ. ºÁUÀÆ ªÀÄlPÁ §gÉAiÀÄ®Ä G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀ MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ï ¥ÀæPÀgÀtzÀ ¥ÀÄgÁªÉUÁV d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ, DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ  oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 140/2013 PÀ®A: 78 [3] PÉ.¦ AiÀiÁPïÖ ªÀÄvÀÄÛ 420 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
            ¢£ÁAPÀ-30/12/2013 gÀAzÀÄ 1700 eÁ®ºÀ½î UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E§âgÀÆ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝgÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L. eÁ®ºÀ½î  gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ C°èUÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr »rAiÀÄ®Ä1] ¹ÃvÁtÚ vÀAzÉ §¸Àì¥Àà zÉÆgÉ 59 ªÀµÀð eÁ-£ÁAiÀÄPÀ G-ºÀnÖ PÀA¥À¤AiÀÄ°è CAqÀgï UËæAqÀ£À°è PÉ®¸À eÁ®ºÀ½î2] ®ZÀÄѪÀÄtÚ 55 ªÀµÀð eÁ-£ÁAiÀÄPÀ ¸Á-eÁ®ºÀ½î ¹QÌ©¢ÝzÀÄÝ CªÀjAzÀ MAzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn,MAzÀÄ J£ÀÄß, £ÀUÀzÀÄ ºÀt-310/- gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ £ÉÆÃQAiÀÄ PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉƨÉÊ¯ï ¥ÉÆãï C//Q//400/-gÀÆ d¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ «ZÁj¸À®Ä ªÀÄlPÁ £ÀA§gï §AzÀgÀÆ ¸ÀºÁ §A¢®è CAvÁ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀĪÀzÁV w½zÀħA¢zÀÄÝ CzÉ. £ÀAvÀgÀ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ  eÁ®ºÀ½î ¥ÉưøïoÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 137/13 PÀ®A-78[3] PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ 420 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

            ¢£ÁAPÀ 30-12-2013 gÀAzÀÄ 7-15 ¦.JªÀiï ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÉAPÀlgÁªï PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è J¸ï.© avÀæªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è   DgÉÆæ 01 £ÁUÀgÁeï vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà , ªÀAiÀÄ:28ªÀ, eÁ: °AUÁAiÀÄvï, G: PÁgÀ¥ÀÄr «Ä±À£ï PÉ®¸À ¸Á:PÁn¨ÉÃ¸ï ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ   £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀV d£ÀjUÉ £ÀA©¹ d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦.J¸ï.L. ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀ¤AzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 1720/-, ªÀÄlPÁ aÃn , MAzÀÄ ¨Á¯ï¥É£ÀÄß ºÁUÀÆ MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÉƨÉʯï C.Q.gÀÆ 500/- EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ , DgÉÆæ 01 £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß DgÉÆæ 02 DzÉ¥Àà ZÀºÁ ºÉÆÃmÉ¯ï ¸Á: J¸ï.© avÀæªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ ªÉAPÀlgÁªï PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÉÃzÀݪÀ¤UÉ PÉÆqÀĪÀzÁV w½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ £ÀAvÀgÀ oÁuÉUÉ ªÁ¥Á¸ï §AzÀÄ  DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.269/2013 PÀ®A.78 (3) PÀ.¥ÉÆ.PÁAiÉÄÝ ºÁUÀÆ PÀ®A.420 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ  EgÀÄvÀÛzÉ.

           ¢£ÁAPÀ 30.12.2013 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4.45 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ PÉ.¥ÉzÉÝÃn ²Ã£ÀÄ vÀAzÉ ªÀÄ®èAiÀÄå ªÀAiÀiÁ: 20 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀħgÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: £ÀA¢¤ß (J.¦) gÀªÀgÀÄ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¸ÀgÀPÁgÀªÀÅ ºÉAqÀ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀzÀ£ÀÄß ¤µÉÃzÁeÉÕ ªÀiÁrzÁUÀÆå vÀ£Àß°è AiÀiÁªÀzÉà vÀgÀºÀzÀ ¯ÉʸÀ£Àì PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß  ºÉÆA¢gÀzÉà C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁjAiÀiÁUÀĪÀ ¹.ºÉZï. ¥ËqÀgÀ£ÀÄß DAzsÀæzÀ £ÀA¢¤ß¬ÄAzÀ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgï ªÉÄÃ¯É ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀ PÁ®PÉÌ ¨sÁwä ªÉÄÃgÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr DvÀ£À ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgï, ¹.ºÉZï. ¥ËqÀgï ºÁUÀÆ ±ÁA¥À¯ï ¹.ºÉZï. ¥ËqÀgï£ÀÄß ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀiÁr d¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 156/2013 PÀ®A: 273, 284  L¦¹ & 32. 34 PÉ.E PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

               ¢£ÁAPÀ 30-12-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1-00 UÀAmÉUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ¸ÀÄPÁ®¥ÉÃmÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è §ÈAzÁªÀ£À ºÉÆÃmÉ¯ï ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°èè DgÉÆævÀ£ÁzÀ D®A¨ÁµÁ vÀAzÉ ¨ÁµÀĸÁ¨ï , ªÀAiÀÄ:65ªÀ, eÁ: ªÀÄĹèA, G: ¤ªÀÈvÀÛ £ËPÀgÀ , ¸Á: d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝUÀ ¦.J¸ï.L. ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀ¤AzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.360/-, ªÀÄlPÁ aÃn ºÁUÀÆ MAzÀÄ ¨Á¯ï¥É£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ £ÀAvÀgÀ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ  DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.268/2013 PÀ®A.     78 (3) PÀ.¥ÉÆ.PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ  EgÀÄvÀÛzÉ.

               ¢£ÁAPÀ;-31/12/2013 gÀAzÀÄ  ¨É½UÉÎ 9-40 UÀAmÉUÉ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ vÁ½PÉÆÃmÉ «ÃgÉñÀ FvÀ£À ºÉÆÃmÉÃ¯ï ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉ¢zÉ CAvÁ RavÀ ¨sÁwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L.§¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢gÀªÀgÀÄ, E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀzÀj ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆqÀ®Ä 1).¥ÁAqÀ¥Àà @ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ vÀAzÉ vÀAzÉ dUÀ£ÁßxÀ PÀnÖªÀĤ 62 ªÀµÀð, 2).gÁWÀªÉÃAzÀæ vÀAzÉ ¥ÁAqÀ¥Àà @ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ 32 ªÀµÀð                   3).dUÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ ¥ÁAqÀ¥Àà @ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ 35 ªÀµÀð.J®ègÀÆ eÁ:-PÀÄgÀħgÀÄ,¸Á:-§¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ.                                           EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀÄîvÀÛ 1-gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80/-gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀÅzÁV ºÉüÀÄvÀÛ AiÀiÁªÀÅzÉà zÁR¯Áw E®èzÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß PÀAqÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rAiÀÄ®Ä DgÉÆæ £ÀA.1.FvÀ£ÀÄ ¹QÌ©¢ÝzÀÄÝ. zÁ½ PÁ®PÉÌ DgÉÆæ £ÀA.1 ¸ÀºÀPÀj¸ÀÄwÛzÀÝ D.£ÀA.2 ªÀÄvÀÄÛ 3 £ÉÃzÀݪÀgÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¹QÌ ©zÀÝ D.£ÀA.1.FvÀ¤AzÀ 1). Total Cash Amount 750/- 2). 1-Bal Pen    W/r Nil    3). Mataka Chiti., W/r Nil £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß                                                                     d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ   ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 230/2013. PÀ®A.78(3)PÉ.¦.PÁ¬ÄzÉ. & 420 L¦¹ CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ ªÉÄð£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
               ªÀĺÁAvÉñÀ ±Á¹ÛçªÀÄoÀ vÀAzÉ «ÃgÀAiÀÄå¸Áé«Ä, 32 ªÀµÀð,¸Á: UÀAUÁªÀw
FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 27-08-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ PÁ®PÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw ZÀ£ÀߪÀÄä @ ¸ÀºÁ£Á UÀAqÀ ªÀĺÁAvÉñÀ ±Á¹ÛçªÀÄoÀ, 28 ªÀµÀð, ¸Á: Q¯Áè KjAiÀiÁ UÀAUÁªÀw ºÁ:ªÀ: ZÀ£Àß½î vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ.  FPÉAiÀÄ  vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀÄ 15 vÉÆ¯É §AUÁgÀ 2 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ªÀgÀzÀPÀëuÉ PÉÆnÖzÀÄÝ ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ UÀAqÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV EzÁÝUÀ 1) ªÀĺÁAvÉñÀ ±Á¹ÛçªÀÄoÀ vÀAzÉ «ÃgÀAiÀÄå¸Áé«Ä, 32 ªÀµÀð,     ¸Á:UÀAUÁªÀw       2) ¤Ã®ªÀÄäUÀAqÀ«ÃgÀAiÀÄå,52ªÀµÀð,¸Á:UÀAUÁªÀw3)zÉÆqÀØAiÀÄå56ªÀµÀð,¸Á:UÀAUÁªÀw.4)±ÁAvÀªÀÄä UÀAqÀ zÉÆqÀØAiÀÄå ¸Á: UÀAUÁªÀw5)zÉÆqÀا¸ÀªÀÄävÀAzɪÀĺÁAvÀAiÀÄå45ªÀµÀð, 6) £ÉÃzÀægÁd vÀAzÉ ªÀĺÁAvÀAiÀÄå 38 ªÀµÀð, ¸Á: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ½UÉ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄvÁÛ E£ÀÆß vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ 2 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ªÀgÀzÀPÀëuÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ ºÉý PÀ½¹zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 03-10-2013 gÀAzÀÄ 3-00 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ J¯Áè DgÉÆævÀgÀÄ PÀÆr ZÀ£Àß½î UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ü ¸ÀAUÀqÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ªÀgÀzÀPÀëuÉ vÀgÀ¢zÀÝgÉ PÉÆAzÀÄ ©qÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ EzÀÝ SÁ¸ÀV zÀÆgÀÄ ¸ÀASÉå 410/2013 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 329/2013 PÀ®A. 498(J),448,323,504,506 L¦¹ & 3,4 r.¦. DåPïÖ  CrAiÀÄ°è   ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
,
       ¢£ÁAPÀ: 30.12.2013 gÀAzÀÄ ಗಾಯಾಳು  ¸ÀvÀå¨Á§Ä vÀAzÉ ¥ÉzÀÝgÁdÄ, 40 ªÀµÀð, PÀªÀiÁä, MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: vÁAiÀĪÀÄä£À PÁåA¥ï ಈತನು ತನ್ನ ಬಜಾಜ್ ಎಲ್.ಎಮ್.ಎಲ್.ಮೋಟಾರ್  ಸೈಕಲನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮಾನವಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಿಂಧನೂರ ರಸ್ತೆ ಹಿಡಿದು ತಾಯಮ್ಮನ ಕ್ಯಾಂಪಿಗೆ ಹೊರಟಾಗ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಮಾರುತಿ ಆಲ್ಟೋ 800 ಕಾರ್ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಕಾರನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಹಾಗೂ ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನೆಡೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಸವಾರನ ಗಾಡಿಯ ಹಿಂದಿನ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಸವಾರನು ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಸಹಿತ ಬಿದ್ದು ತಲೆಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ ಹಾಗೂ ಕೈ ಮತ್ತು ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ತೆರಚಿದ ರಕ್ತಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು ಘಟನೆಯ ನಂತರ ಕಾರ್ ಚಾಲಕನು ಕಾರನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ PÉÆlÖ ದೂರನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಠಾಣೆಗೆ 1945 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ಸದರಿ ಹೇಳಿಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಮಾನವಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 275/2013 ಕಲಂ 279, 338 ಐಪಿಸಿ & 187 ಐ.ಎಮ್.ವಿ. ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:31.12.2013 gÀAzÀÄ     120  ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 20,600/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

30 Dec 2013

Reported Crimes

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
                       ದಿನಾಂಕ:29.12.2013 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2.45 ಗಂಟೆಗೆ PÀ®ªÀįÁ UÁæªÀÄzÀ ºÉÆgÀªÀ®AiÀÄzÀ UÀ§ÆâgÀÄ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ UÀÄqÀØzÀ°è CAzÀgï ¨ÁºÀgï JA§ E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ vÉÆqÀVzÁÝgÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L. gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃtgÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÀ gÉÆA¢UÉ C°èUÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr »rAiÀÄ®Ä  ಸಬ್ಜ ಅಲಿ  ತಂದೆ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಸಾಬ :40  ವರ್ಷ ಜಾ: ಮುಸ್ಲಿಂ :ಒಕ್ಕಲುತನ ಸಾ: ಕಲಮಲಾ, ತಾ:ಜಿ: ರಾಯಚೂರು ºÁUÀÆ EvÀgÉ 6 d£ÀgÀÄ  ¹QÌ©¢zÀÄÝ CªÀjAzÀ  CªÀjAzÀ dÆeÁlzÀ ºÀt 5500/- ºÁUÀÆ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 305/2013 PÀ®A: 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
               ದಿನಾಂಕ:28.12.2013 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 5.45 ಗಂಟೆಗೆ ¥ÀvÉÛÃ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ºÉÆgÀªÀ®AiÀÄzÀ,¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CAzÀgï ¨ÁºÀgï JA§ E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ vÉÆqÀVzÁÝgÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L. gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃtgÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÀ gÉÆA¢UÉ C°èUÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr »rAiÀÄ®Ä  ದತ್ತರೆಡ್ಡಿ ತಂದೆ ತಿಮ್ಮರೆಡ್ಡಿ :65 ವರ್ಷ ಜಾ: ರೆಡ್ಡಿ :ಒಕ್ಕಲುತನ ಸಾ: ಪತ್ತೇಪೂರ, ತಾ:ಜಿ: ರಾಯಚೂರು ºÁUÀÆ EvÀgÉ E§âgÀÆ ¹QÌ©¢zÀÄÝ CªÀjAzÀ  CªÀjAzÀ dÆeÁlzÀ ºÀt 1600/- ºÁUÀÆ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 304/2013 PÀ®A: 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
                  ¢£ÁAPÀ: 29.12.2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß2.45 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ ®PÀëöät vÀAzÉ zÁ¸À¥Àà, ºÁUÀÆ EvÀgÉ 4 d£ÀgÀÄ PÀÆr  ±ÀQÛ£ÀUÀgÀzÀ ¥ÁªÀðw ¯ÉÃOmï ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ½AzÀ CAzÀgÀ §ºÀgï JA§ £À¹Ã©£À dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÉÆgÉvÀ RavÀ ¨Áwä ªÉÄðAzÀ ¦.J¸ï.L ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ gÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÁzÀ ºÀgÀ¼À¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ¹zÀÝ¥Àà ºÁUÀÆ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢gÀªÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV  zÁ½  »rzÀÄ CªÀjAzÀ  16300/- £ÀUÀzÀÄ ºÀt 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPï ZÁ¥ÉAiÀÄ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ  zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 139/2013 PÀ®A: 87 PÉ.¦. AiÀiÁPïÖ.  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


          ¢£ÁAPÀ;-30/12/2013 gÀAzÀÄ  08-40 UÀAmÉUÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄ, ²æäªÁ¸À PÁåA¦£À d¯Á®¥Àà FvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÉ£Á® ªÉÄÃ¯É ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉ¢zÉ CAvÁ RavÀ ¨sÁwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L. §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀzÀj ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆqÀ®Ä ºÀĸÉãÀ¸Á§ vÀAzÉ ºÀ¸À£À¸Á§ PÀ£Áß¼À 55 ªÀµÀð,eÁ;-ªÀÄĹèA.¸Á;-²æäªÁ¸À PÁåA¥ï. vÁ;-¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ,FvÀ£ÀÄ ¸ÀªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀÄîvÀÛ 1-gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80/-gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀÅzÁV ºÉüÀÄvÀÛ AiÀiÁªÀÅzÉà zÁR¯Áw E®èzÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß PÀAqÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀ¤AzÀ ). Total Cash Amount 300/- 2). 1-Bal Pen    3). Mataka Chiti., W/r Nil  £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 225/2013 PÀ®A.78(3)PÉ.¦.PÁ¬ÄzÉ. & 420 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

               ¢£ÁAPÀ;-30/12/2013 gÀAzÀÄ 09-30 UÀAmÉUÉ w¥Àà£ÀºÀnÖ UÁæªÀÄzÀ ªÀÄ®èAiÀÄå FvÀ£À ºÉÆÃmÉÃ¯ï ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉ¢zÉ CAvÁ RavÀ ¨sÁwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L.§¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀzÀj ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆqÀ®Ä UËqÀ¥Àà vÀAzÉ ¥ÀgÀ¸À¥Àà d¯ÉèÃgÀ 38 ªÀµÀðeÁ:-£ÁAiÀÄPÀ,¸Á;-w¥Àà£ÀºÀnÖ FvÀ£ÀÄ  ¸ÀªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀÄîvÀÛ 1-gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80/-gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀÅzÁV ºÉüÀÄvÀÛ AiÀiÁªÀÅzÉà zÁR¯Áw E®èzÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß PÀAqÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀ¤AzÀ 1). Total Cash Amount 300/- 2). 1-Bal Pen   3). Mataka Chiti., W/r Nil  £ÉzsÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 226/2013 PÀ®A.78(3)PÉ.¦.PÁ¬ÄzÉ. & 420 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

          ¢£ÁAPÀ;-30/12/2013 gÀAzÀÄ 12-00 UÀAmÉUÉ ¸ÀĮۣÁ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ £ÁUÀ¥Àà FvÀ£À ºÉÆÃmÉÃ¯ï ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è  ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉ¢zÉ CAvÁ RavÀ ¨sÁwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀzÀj ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆqÀ®Ä £ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà 38 ªÀµÀð,eÁ:-ªÀÄrªÁ¼À,¸Á:-¸ÀĮۣÁ¥ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ  ¸ÀªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀÄîvÀÛ 1-gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80/-gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀÅzÁV ºÉüÀÄvÀÛ AiÀiÁªÀÅzÉà zÁR¯Áw E®èzÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß PÀAqÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀ¤AzÀ 1). Total Cash Amount 420/- 2). 1-Bal Pen    3). Mataka Chiti., W/r Nil  4).1-Corban Mobile W/r 500/- £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 227/2013 PÀ®A.78(3)PÉ.¦.PÁ¬ÄzÉ. & 420 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

       ¢£ÁAPÀ: 30.12.2013 gÀAzÀÄ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À UÁæªÀÄzÀ ªÀÄAmÉ¥Àà ¸ÁªÀÅPÁgÀ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀmÉÖAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ  ¸ÉÃj vÀªÀÄä ¯Á¨sÀPÁÌV CAzÀgï-§ºÁgï JA§ £À¹Ã©£À 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ºÀtzÀ ¥ÀAxÀ PÀnÖ dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀiÁ£Àå ¦.J¸ï.L vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À gÀªÀgÀÄ ªÀiÁ»w ¥ÀqÉzÀÄ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ £Àqɹ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà PÀ®ÄÎr ªÀAiÀiÁ: 30 eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À  ºÁUÀÆ EvÀgÉ 6 d£ÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr CªÀjAzÀ dÆeÁlzÀ ºÀt gÀÆ. 2100/- ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA225/2013 PÀ®A 87 PÉ.¦.AiÀiÁPïÖ:  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¯ÁVzÉ

              ದಿನಾಂಕ 30.12.2013 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 12.30 ಗಂಟೆಯ ಸಮಯಕ್ಕೆ 1) dUÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ dAUÉèÃ¥ÀàÀà  ªÀAiÀiÁ 25 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À2) PÀȵÀÚ vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà  ªÀAiÀiÁ 35 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À3) ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ wªÀÄä¥Àà ªÀAiÀiÁ 30 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À4) £ÁUÉñÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ªÀAiÀiÁ 30 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À5) PÀ£ÀßAiÀÄå vÀAzÉ DAd£ÉÃAiÀÄå ªÀAiÀiÁ: 32 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À   J¯ÁègÀÆ ¸Á: PÀ®ªÀ®zÉÆrØ vÁ:f: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ನೇದ್ದವರು ಕಲವಲದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ತಾಯಪ್ಪ ಈತನ ಮನೆಯ ಮುಂದಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಇಸ್ಪೇಟ್ ಎಲೆಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ‘’ಅಂದರ್ ಬಹಾರ್’’ ಎಂಬ ನಸೀಬಿನ ಜೂಜಾಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ¦.J¸ï.L. AiÀiÁ¥À®¢¤ß ºÁUÀÆ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ಪಂಚರೊಂದಿಗೆ ºÉÆÃV  ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಹಿಡಿದು ಅವರ ವಶದಿಂದ ಜೂಜಾಟದ ಹಣ ರೂ 2410/- ಹಾಗೂ 52 ಇಸ್ಪೇಟ್ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಪಂಚನಾಮೆ ಮಾಡಿ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂqÀÄ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 155/2013 PÀ®A: 87 PÉ.¦ CåPÀÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR°¹PÉÆAqÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ CzÉ.

            ¢£ÁAPÀ:30-12-2013 gÀAzÀÄ 14-30  UÀAmÉUÉ ºÀnÖ PÁåA¥ï£À ºÀnÖ a£ÀßzÀ UÀt PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉÄãïUÉÃmï  ªÀÄÄA¢£À  ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è 1)E¨Áæ»A vÀAzÉ ªÀĺÀªÀÄäzïC°, 52ªÀµÀð, eÁ:ªÀÄĹèA, G:ºÀ.a.UÀ.PÀA¥À¤ £ËPÀgÀ n£ÀA 01 ¸Á:ºÀnÖ UÁæªÀÄ  FvÀ£ÀÄ ªÀÄlPÁ ¥ÀæªÀÈwÛAiÀÄ°è vÉÆqÀV d£ÀUÀ½UÉ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ JA§vÀÄÛ gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀzÁV ºÉý zÀÄqÀÄØPÉÆlÖªÀjUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà £ÉÆAzÁ¬ÄvÀ aÃn PÉÆqÀzÉà ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ,  ¦.J¸ï.L. ºÀnÖ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀ¤AzÀ 1)ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀ ºÀt gÀÆ. 11600/-2)MAzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn .C.Q.gÀÆ E¯Áè . 3) MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß C.Q.gÀÆ E¯Áè d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄlPÁ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ DgÉÆævÀ£ÀÀ «gÀÄzÀÝ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA: 251/2013 PÀ®A. 78(111) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ ºÁUÀÆ 420 L¦¹  PÁAiÉÄÝ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
               ¢£ÁAPÀ:- 29-12-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀiÁ£À±À¥Àà vÀAzÉ ²ªÀgÁAiÀÄ ªÀÄÆ°ªÀĤ 34ªÀµÀð,£ÁAiÀÄPÀ,MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á- ¥ÀgÀvÀ¥ÀÄgÀÄ   FvÀ£ÀÄ PÀȵÁÖ £À¢AiÀÄ zÀAqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÀgÀPÁj UÉÊgÁt  eÁUÀzÀ°è EzÀÝ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß vÀÄA§®Ä  VqÀUÀAmÉUÀ¼À£ÀÄß PÀrzÀÄ ¸ÀéZÀÒ ªÀiÁr ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß vÀÄA©¸ÀÄwzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr DgÉÆæ £ÀA 1 gÀAUÀ¥Àà UÁæªÀÄ.¥ÀA.¸ÀzÀ¸Àå £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ  G½zÀ 4 d£À DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA§®Ä  PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ K£À¯Éà ®AUÁ¸ÀƼɠ ªÀÄUÀ£É  E°è £ÁªÀÅ G¸ÀÄUÀÄ vÀÄA§ÄvÉÛêɠ ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁPÉ §A¢¢Ý CAvÁ CªÁZÀåªÁV, ¨ÉÊzÀÄ vÀÄA§®Ä ¨ÉÃqÀ C£À£ÀÄwÛÃAiÀiÁ CAvÁ CAzÀÄ G½zÀ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄ J¯ÁègÀÄ PÀÆr §AzÀÄ PÉʬÄAzÀ ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉzÀÄ C°èAiÉÄà ©¢ÝzÀÝ PÀ®è£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ JqÀUÀtÂÚ£À G©â£À PɼÀUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄUÉƽ¹vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÀÄUÀqɪÀÄvÀÄÛ §® ªÀÄ®QUÉ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ªÀÄÆPÀ ¥ÉlÄÖUÉƽ¹PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ,J¯É ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É  E°è £ÁªÀÅ G¸ÀÄUÀÄ vÀÄA§ÄvÉÛêɠ CqÀØ §AzÀgÉ  ¤£ÀߣÀÄß  ¸Á¬Ä¹©qÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀgjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ.UÀÄ£Éß £ÀA: 332/2013   PÀ®A: 143,147,148,323,324,504,506  ¸À»vÀ 149 L¦¹.CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
                    ದಿನಾಂಕ 28/12/13 ರಂದು ತಮ್ಮ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ತಮ್ಮೂರಿನ ಈರಣ್ಣ ತಂದೆ ಶಿವಪ್ಪ ಕುರುಬರ ಈತನು ಆಕೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದುದನ್ನು ಹನುಮಂತಮ್ಮಳು ಫಿರ್ಯಾದಿ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ¥Àà, 22 ªÀµÀð, PÀÄgÀħgÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ªÀÄĵÀÆÖgÀ  FvÀ¤UÉ ಆತನು ತನ್ನ ತಂಟೆಗೆ ಬರಬೇಡ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನು ಊರಿನ ಹಿರಿಯರಾದ ಬೂಈರಪ್ಪ ಮತ್ತು ಗವಿಸಿದ್ದಪ್ಪ ಇವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಈರಣ್ಣ ನಮ್ಮಕ್ಕಳ ತಂಟೆಗೆ ಬರಬೇಡ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದು ಅವರು ಈರಣ್ಣನಿಗೆ ಬುದ್ದಿವಾದ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ದಿನಾಂಕ 30/12/13 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 0830 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಅಣ್ಣನಾದ ಶಿವಪುತ್ರಪ್ಪ ಇಬ್ಬರು ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಇದ್ದಾಗ 1] PÀĨÉÃgÀ¥Àà vÀAzÉ «ÃgÀ£ÁUÀ¥Àà 2] FgÀtÚ vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà 3] ¤AUÀtÚ vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà 4] ¯ÉÆÃPÉñÀ vÀAzÉ PÀĨÉÃgÀ¥Àà 5] AiÉÆÃUÉÃAzÀæ vÀAzÉ PÀĨÉÃgÀ¥Àà 6] ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ 7] ªÀÄÄPÀÌtÚ vÀAzÉ FgÀtÚ   8] ºÀ£ÀĪÉÄñÀ vÀAzÉ FgÀtÚ 9] w¥ÀàtÚ vÀAzÉ ¤AUÀtÚ 10] DAf£ÉÃAiÀÄ vÀAzÉ ¤AUÀtÚ J®ègÀÆ eÁw PÀÄgÀħgÀ ¸Á: ªÀÄĵÀÆÖgÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ  ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿ ಅಕ್ರಮಕೂಟ ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಏನಲೇ ಸೂಳೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಸುಮ್ಮಸುಮ್ಮನೇ ಹನುಮಂತಮ್ಮ ಈಕೆಗೆ ಈರಣ್ಣನು ಮಾತನಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಾ ಈರಣ್ಣನಿಗೆ ಥಳಿಸಿದ್ದೀರಿ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈಯ್ದು ಹಾಕ್ರಲೇ ಸೂಳೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂತಾ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳಿಂದ ನಿಂಗಣ್ಣ ಮತ್ತು ಲೋಕೇಶ ಇವರು ತಲೆಗೆ ಹೊಡೆದು ಗಾಯಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಬಿಡಿಸಲು ಬಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನ ಅಣ್ಣನಾದ ಶಿವಪುತ್ರಪ್ಪನಿಗೆ ನಿಂಗಣ್ಣ, ಈರಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಯೋಗೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳಿಂದ ಬಲವಾಗಿ ತಲೆಗೆ ಹೊಡೆದು ತೀವೃ ಗಾಯ ಮಾಡಿದ್ದು ಕುಬೇರಪ್ಪನ ಪ್ರಚೋದನೆಯಿಂದ ಉಳಿದ ಆರೋಪಿತರು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಮತ್ತು ಶಿವಪುತ್ರಪ್ಪ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಕೈಗಳಿಂದ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿ ಕಾಲಿನಿಂದ ಒದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ನಮ್ಮ ತಂಟೆಗೆ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಜೀವ ಸಹಿತ ಬಿಡುವದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. CAvÁ PÉÆlÖ ಲಿಖಿತ ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಮೇಲಿಂದ ಮಾನವಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ.272/13 ಕಲಂ 143, 147, 148, 504, 323, 324, 326, 114, 506 ಐಪಿಸಿ ಸಹಿತ 149 ಐ.ಪಿ.ಸಿ. ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
           ದಿನಾಂಕ 29.12.2013 ರಂದು ಸಂಜೆ 7.30 ಗಂಟೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ  ಫಿರ್ಯಾದಿ ²æà dAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ zÉÆqÀØ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ªÀAiÀiÁ: 28 ªÀµÀð eÁ: UÉÆîègï G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: CgÀ¹PÉÃgÁ FvÀನು ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ gÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ ¸ÀtÚ ºÉêÀÄgÉrØ ªÀAiÀiÁ: 33 ªÀµÀð eÁ: UÉÆîègï G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: CgÀ¹PÉÃgÁ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 3 d£ÀgÀÄ PÀÆr ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಬಾರಲೇ ಜಯಾ ಸೂಳೇ ಮಗನೇ ಅಂತಾ ಒದರಾಡಿದ್ದು ಆಗ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ಆತನ ತಂದೆ ದೊಡ್ಡ ಹನುಮಂತ ಹೊರಗೆ ಬರಲು PÉÊUÀ½AzÀ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ  ಒಳಪೆಟ್ಟುಗೊಳಿಸಿರುತ್ತಾ ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಬಿಡಿಸಲು ಬಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ತಾಯಿ ಭೂಲಕ್ಷ್ಮೀ ಇವಳೀಗೆ ¸ÀºÁ  ಮೊಣಕಾಲಿನಿಂದ ಜೋರಾಗಿ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಒದ್ದು ಒಳಪೆಟ್ಟುಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 154/2013 PÀ®A: 323, 324, 504 ¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
             ದಿನಾಂಕ 29.12.2013 ರಂದು ಸಂಜೆ 7.30 ಗಂಟೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ  ಫಿರ್ಯಾದಿ ²æà gÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ ¸ÀtÚ ºÉêÀÄgÉrØ ªÀAiÀiÁ: 33 ªÀµÀð eÁ: UÉÆîègï G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: CgÀ¹PÉÃgÁ FvÀನು ತನ್ನ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕರೆಂಟ್ ಮೋಟಾರ್ ಚಾಲು ಮಾಡಿ ವಾಪಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಬರುವಾಗ ಹನುಮಂತ ದೇವರ ಗುಡಿಯ ಮುಂದೆ zÉÆqÀØ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ªÀÄÄzÀÝ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 65 ªÀµÀð eÁ: UÉÆîègï G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: CgÀ¹PÉÃgÁ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 3 d£ÀgÀÄ PÀÆr   ಬಂದು ಆತನನ್ನು ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಏನಲೇ ಸೂಳೇ ಮಗನೆ ನನಗೆ ಎಸ್.ಡಿ.ಎಮ್.ಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ತೆಗೆದಿರೆನಲೇ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ,PÉÊUÀ½AzÀ ಹೊಡೆದು ಮೂಕಪೆಟ್ಟುಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. . CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 153/2013 PÀ®A: 341, 323, 324, 504 ¸À»vÀ 34 L¦¹CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ
                   ¢£ÁAPÀ:- 28-12-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà £ÁUÀ¥ÀàvÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà zÉêÀgÀªÀĤ 27ªÀµÀð,ªÀiÁ¢UÀ  qÉæöʪÀgÀ PÉ®¸À ¸Á- CgÀPÉÃgÀ   FvÀÀ£ÀÄ CgÀPÉÃgÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¨ÉÃPÀjAiÀÄ°è PÉ® ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÀȵÀÚ£À ¥Á£À ±Á¥ï »AzÀÄUÀqÉ ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è ¤AwzÀÝ DgÉÆævÀgÀ°è UÀAUÀ¥Àà£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ K£À¯Éà £ÁUÀå ®AUÁ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É £ÀªÀÄä£ÀÄß £ÉÆÃrzÀgÀÄ ºÁUÉAiÉÄà ºÉÆÃUÀÄwÛÃAiÉÄãÀ¯Éà CAvÁ £ÁªÉ ªÀiÁvÀ£Ár¸À¨ÉÃPÉãÀ¯Éà CAvÁ CAzÀªÀ£É vÀ£Àß §®UÁ°£À ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ §® zÀªÀqÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ  PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ  G½zÀªÀgÀÄ F ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£ÀzÀÄ §ºÀ¼À DVzÉ M¢gÀ¯É CAvÁ CAzÀÄ PÁ°¤AzÀ §® ¥ÀPÉÌUÉ MzÀÄÝ M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹, PÉʬÄAzÀ ¨É¤ßUÉ  ºÉÆqÉzÀÄ,E£ÉÆߪÉÄä £ÀªÀÄUÉ JzÀgÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁrzÀgÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 331/2013 PÀ®A: 341,355,323,324,504,506  ¸À»vÀ 34 L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-      
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:30.12.2013 gÀAzÀÄ     100  ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 15,300/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

29 Dec 2013

Reported Crimes

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
ದಿನಾಂಕ  29/12/13 ರಂದು 0010 (ಎ.ಎಮ್.)  ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ gÀ« vÀAzÉ £ÁUÀgÁd, 27 ªÀµÀð, ªÀiÁ¢UÀ, ¸ÀªÀiÁd¸ÉÃªÉ ¸Á: ªÀÄzÁè¥ÀÆgÀ ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ತನ್ನ ಒಂದು ಲಿಖೀತ ದೂರನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ, ಸಿ.ಸಿ. ನಂ   59/10 ಕಲಂ 326  ರಲ್ಲಿಯ ಆರೋಪಿತರು 1] ¥ÀæPÁ±À 2] ¥Àæ¸Ázï 3] ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà 4] «dAiÀiï 5] ¯Ádgï @ gÁeÁ 6] D£ÀAzÀ¥Àà 7] ªÀÄj¸Áé«Ä J®ègÀÆ eÁw ªÀiÁ¢UÀ ¸Á: ªÀÄzÁè¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ಈ ಹಿಂದೆ ತಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಕೇಸು ನೆಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಈಗ ಪುನಃ  ಅದೇ ಆರೋಪಿತರು ದಿನಾಂಕ 28/12/13 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 1030 ಗಂಟೆಗೆ ತಾನು ಮದ್ಲಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮನೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಗೋದಾಮ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದಾಗ ಆರೋಪಿತರು ಬಂದು ರಾಡು ಹಾಗೂ ಬಂಡಿ ಗೂಟಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತನಗೆ ಮತ್ತು ಬಿಡಿಸಲು ಬಂದ ತನ್ನ ಅಣ್ಣ ಚಂದ್ರಶೇಖರನಿಗೆ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿ ಒಳಪೆಟ್ಟು ಹಾಗೂ ರಕ್ತಗಾಯಗೊಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.  ಕಾರಣ ಆರೋಪಿತರ  ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ಇದ್ದ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ ಮಾನವಿ ಠಾಣೆ  ಗುನ್ನೆ ನಂ 269/13 ಕಲಂ  143,147,148,324,506 ಸಹಿತ 149 ಐ.ಪಿ.ಸಿ. ಪ್ರಕಾರ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು.   


 zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-   
ದಿನಾಂಕ: 28-12-2013 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1-00 ಗಂಟೆಗೆ ಶ್ರೀ ದಯಾನಂದ ಎಂ.ಜೆ. ಪಿ.ಎಸ್. ಡಿ.ಸಿ.ಆರ್.ಬಿ ಘಟಕ ರಾಯಚೂರು ರವರು ಠಾಣೆಗೆ ಆರೋಪಿ ಮತ್ತು ಮುದ್ದೆಮಾಲಿನೊಂದಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಕುರಿತು ಫಿರ್ಯಾದಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು ಅದರ ಸಾರಾಂಶವೆನೆಂದರೆ. ಇಂದು ದಿನಾಂಕ: 28-12-2013 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 1100 ಗಂಟೆಗೆ ಮಹಾವೀರ್ ವೃತ್ತದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಕಂದಗಡ್ಡಿ ಮಾರೆಮ್ಮ ದೇವಸ್ಧಾನದ ಕಡೆಗೆ ಶಿವಶಂಕರ್ ಹೇರ್ ಕಟಿಂಗ್ ಅಂಗಡಿಯ ಮುಂದೆ ಒಬ್ಬನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಧಳದಲ್ಲಿ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತಾ ಬಾತ್ಮಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಇಬ್ಬರು ಪಂಚರೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಾದ ಪಿ.ಸಿ. 502, 303, 246 ರವರೊಂದಿಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 1115 ಗಂಟೆಗೆ ಠಾಣೆಯಿಂದ ಹೊರಟು  ಮಹಾವೀರ್ ವೃತ್ತವನ್ನು ತಲುಪಿ ಎಲ್ಲಾರು ಮರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಕಂದಗಡ್ಡಿ ಮಾರೆಮ್ಮ ಗುಡಿಯ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಲಾಗಿ ಶಿವಶಂಕರ್ ಹೇರ್ ಕಟಿಂಗ್ ಅಂಗಿಯ ಮುಂದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸ್ಧಳದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನು ಕೂಗಿ  ಕರೆಯುತ್ತಾ ಅದೃಷ್ಠದ ಮಟಕಾ ನಂಬರಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿಸಿರಿ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಗೆ 80/- ರೂ.ಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಹಣವನನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಮಟಕಾ ಚೀಟಿಗಳನ್ನು ಬರೆದುಕೊಡುತ್ತಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಖತರಿ ಪಡಿಸಕೊಂಡು ಸಿಬ್ಬಂದಿವರೊಂದಿಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 1130 ಗಂಟೆಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದ ಮಧುಸೂಧನ್ ತಂದೆ ಅಂಜಿನೇಯ್ಯ ವಯ: 30 ವರ್ವ ಜಾ:: ಹಡಪದ್ ಸಾ:: ಮಡ್ಡಿಪೇಟೆ ರಾಯಚೂರು ಈತನನ್ನು ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆತನ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದ ಹಣ 3940/- ರೂ.ಗಳನ್ನು, ಒಂದು ಬಾಲ್ ಪೆನ್ನು, ಮಟಕಾ ಚೀಟಯನ್ನು ಹಾಗೂ ಒಂದು ನೋಕಿಯಾ ಮೊಬೈಲ್ ಪೋನನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಂತರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 1130 ಗಂಟೆಯಿಂದ 1230 ಗಂಟೆಯವರಿಗೆ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದ ದಾಳಿಪಂಚನಾಮೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಿಕೊಂಡು ನಂತರ ಆರೋಪಿತನು ತಾನು ಮಟಕಾ ನಂಬರಗಳನ್ನು ಬರೆದುಕೊಂಡು ಚೀಟಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಹಣವನ್ನು ಮಲ್ಲೇಶಿ ಸಾ:: ಇಂದಿರಾ ನಗರ ರಾಯಚೂರು ರವರಿಗೆ ಕೊಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಆರೋಪಿ ಮತ್ತು ಮುದ್ದೆ ಮಾಲಿನೊಂದಿಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1-00 ಗಂಟೆಗೆ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಕುರಿತು ವರದಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ   ¸ÀzÀgÀ §eÁgï ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 246/2013 ಕಲಂ 78(3) ಕೆ.ಪಿ. ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

     ದಿನಾಂಕ:28-12-2013 ಸಂಜೆ 6.00 ಗಂಟೆಗೆ ಶ್ರೀ ದಾದಾವಲಿ ಕೆ.ಹೆಚ್. ಪಿ.ಎಸ್.ಐ(ಕಾಸು) ಸದರ್ ಬಜಾರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ರಾಯಚೂರುರವರು ತಮ್ಮ ಲಿಖಿತ ಫಿರ್ಯಾದಿಯನ್ನು ಜಪ್ತುಮಾಡಿದ ಮುದ್ದೆಮಾಲು ಮತ್ತು ಆರೋಪಿ ªÀÄPÀÆâ® vÀAzÉ gÀSÁPÀ,ªÀÄĹèA vÀ¼ÀÄîªÀÅ §ArAiÀÄ°è ZÀ¥Àà° ªªÁå¥ÁgÀ ¸Á: ¨sÀAVPÀÄAmÁ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£À ಸಮೇತ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ದು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ,  ದಿವಸ ದಿನಾಂಕ 28.12.2013 ರಂದು ಸಂಜೆ 4.00 ಗಂಟೆಗೆ ಖಚಿತವಾದ ಬಾತ್ಮಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಭಂಗಿಕುಂಟಾ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿರುವ ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹತ್ತಿರ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಎಂಬ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟ ನಡೆದಿದೆ ಅಂತ ಖಚಿತವಾದ ಬಾತ್ಮಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ಪಂಚರೊಂದಿಗೆ ಸಂಜೆ 4.30 ಗಂಟೆಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದ ಆರೋಪಿ ಮಕ್ಬೂಲ್ ಎಂಬುವವನನ್ನು ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಿ ಅವನ ವಶದಿಂದ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ನಗದು ಹಣ ರೂ 1330/-, ಒಂದು ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದ ನಂಬರುಗಳನ್ನು ಬರೆದ ಚೀಟಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಬಾಲ್ ಪೆನ್ನನ್ನು ಸಂಜೆ 4.30 ರಿಂದ 5.30 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಜಪ್ತಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಮೂಲಕ ಜಪ್ತು ಮಾಡಿದ್ದು, ಜಪ್ತು ಮಾಡಿದ ಮುದ್ದೆಮಾಲು ಮತ್ತು ಆರೋಪಿತನನ್ನು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ದರ ಮೇರೆಗೆ ¸ÀzÀgÀ §eÁgï ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 247/2013 ಕಲಂ 78(3) ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-      

                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:29.12.2013 gÀAzÀÄ     13  ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 1,300/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.