Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

7 Aug 2017

Press Note¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ

E¸ÉàÃmï dÆeÁl zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

     ¢£ÁAPÀ:  06.08.2017 gÀAzÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ ¹gÀªÁgÀ ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ §®èlV UÁæªÀÄzÀ°è VjdªÀÄäªÀé£À zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ  ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CAzÀgï ¨ÁºÀgï E¸ÉàÃmï dÆeÁl £ÀqÉ¢gÀĪÀ §UÉÎ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁ£Àå J¸ï.¦. ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£Àå ºÉZÀÄѪÀj J¸ï.¦. gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è , ªÀĺÀäzï ¥sÀ¹AiÀÄÄ¢ÝÃ£ï ¦.L. r.¹.L.©. WÀlPÀ ¥Àæ¨sÁgÀ «±ÉõÀ  ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ  ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ C°èUÉ ªÀÄzÀåºÀß 3-00 UÀAmÉUÉ ºÉÆÃV ¥Àj²Ã°¸À®Ä VjdªÀÄäªÀé£À zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ PÉ®ªÀgÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ CAzÀgï ¨ÁºÀgï J£ÀÄߪÀ E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ£ÀÄß SÁwæ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä dÆeÁlzÀÀ°è vÉÆqÀVzÀ 1. ²æäªÁ¸À vÀAzÉ ZÀ£ÀßAiÀÄå ºÁUÀÆ EvÀgÉ 5 d£ÀgÀÄ ¹QÌ©¢zÀÄÝ, 4 d£À Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ CªÀjAzÀ 14040/- gÀÆ. £ÀUÀzÀÄ ºÀt ,  ««zsÀ PÀA¥À¤AiÀÄ 6 ªÉƨÉÊ¯ï ¥sÉÆãïUÀ¼ÀÄ, 10UÁæA vÀÆPÀzÀ MAzÀÄ §AUÁgÀzÀ ZÉÊ£ï, 3.8 UÁæA vÉÆÃPÀzÀ §AUÁgÀzÀ GAUÀÄgÀ, MAzÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgï ºÁUÀÆ dÆeÁlPÉÌ §½¹zÀ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ, »ÃUÉ J¯Áè ¸ÉÃj MlÄÖ gÀÆ: 75840/- gÀÆ.¨É¯É¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ  ªÀÄvÀÄÛ ¹QÌ©zÀÝ 6 d£À DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¹gÀªÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ §AzÀÄ. ªÀiÁ£Àå WÀ£À £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¹gÀªÁgÀ ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA; 198/2017 PÀ®A: 87 PÉ. ¦.  DåPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. EzÀPÉÌ ªÀiÁ£Àå J¸ï.¦. ºÁUÀÆ ºÉZÀÄѪÀj J¸ï.¦. gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ±ÁèWÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

     ರಾಯಚೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಹದ್ದಿಯ ¥ÉÆÃvÀUÀ¯ï  UÀgÀªÀÄzÀ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è  gÁAiÀÄZÀÄgÀÄ-UÀzÁé¯ï gÉʯÉéà mÁæPï ºÀwÛgÀzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¢£ÁAPÀ: 06.08.2017  gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5.30 UÀAmÉUÉ CAzÀgÀ §ºÁgï JA§ dÆeÁlªÀ£ÀÄß  ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ eÁeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ  ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ C£ÀĪÀÄw ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀiÁ£Àå  f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ gÁAiÀÄZÀÄgÀÄ gÀªÀgÀÄ, ªÀiÁ£Àå ºÉZÀÄѪÀj f¯Áè ¥Éưøï C¢ÃPÀëPÀgÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ºÁUÀÄ ªÀiÁ£Àå ¥Éưøï G¥Á¢üÃPÀëPÀgÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ  ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è  £Á£ÀÄ,  ²æà ¤AUÀ¥ÀgÀà ¦.J¸ï.L.  gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ ºÁUÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ  ²æà ±ÀAPÀgÀ UËqÀ ¹.ºÉZï.¹. £ÀA. 290, ²æà gÀ« gÁeï ¹.ºÉZï.¹. £ÀA. 320, ²æà qÁPÀ¥Àà ¹.¦.¹. £ÀA. 391,  ²æà gÁWÀªÀgÉrØ ¹.¦.¹. £ÀA. 416, ²æà ªÉAPÀmÉñÀÀ ¹.¦.¹. £ÀA. 384,  ²æà «PÀæªÀiï gÉrØ ¹.¦.¹. 695, ²æà ¤eÁªÀÄÄ¢ÝÃ£ï ¹.¦.¹. £ÀA 40  ºÁUÀÄ ¥ÀAZÀgÁzÀ 1). ²æà £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀÄ°UÉ¥Àà, ºÁUÀÄ 2). ²æäªÁ¸À vÀAzÉ  azÁ£ÀAzÀ¥Àà E§âgÀÄ ¸Á: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä   DgÉÆævÀgÁzÀ 1). £ÀgÀ¹AºÀ®Ä vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà,ªÀAiÀÄ; 33 ªÀµÀð, 2). ¨ÉÆüÀ§Ar vÀAzÉ wªÀiÁägÉrØ, ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, 3). ºÉÆ£ÀߥÀà vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁeï  30 ªÀµÀð, 4). CAiÀÄåtÚ vÀAzÉ «ÃgÀtÚ, 62 ªÀµÀð, 5). «£ÉÆÃzÀ vÀAzÉ gÁeÉñÀ  ªÀµÀð,  J®ègÀÆ ¸Á: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ   CªÀgÀ£ÀÄß  ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ  CªÀjAzÀ  21,680 gÀÆ. ºÀt  52 E¸ÉàÃmï J¯É  ºÁUÀÄ 3 ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï UÀ¼À£ÀÄß  MlÄÖ J¯Áè ¸ÉÃj C.Q. 1,31680 gÀÆ. §¯É¨Á¼ÀĪÀUÀ¼À£ÀÄß  ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¥ÀæPÁgÀ d¦Û ªÀiÁrPÉƪÀÄrzÀÄÝ,  DgÉÆævÀgÁzÀ 16). ¨ÉÆüÀ§Ar 33 ªÀµÀð, 7). wªÀiÁägÉrØ 35 ªÀµÀð,  E§âgÀÄ ¸Á: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ  EªÀgÀÄ NrºÉÆÃVzÀÄÝ,  CªÀgÀÄUÀ¼À «gÀÄzÀÝ   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 199/2017 PÀ®A.  87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ  ¥ÀæPÁgÀ  ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ï ªÀiÁr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
       ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ¢£ÁAPÀ: 06.08.2017  gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7.50  UÀAmÉUÉ AiÀÄPÁè¸À¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ  C±ÉÆÃPÀ PÀĪÀiÁgÀ ¯ÉÃOmï  ºÀwÛgÀ  ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è  CAzÀgÀ §ºÁgï JA§ dÆeÁlªÀ£ÀÄß  ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ eÁeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ  ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ C£ÀĪÀÄw ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀiÁ£Àå  f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ gÁAiÀÄZÀÄgÀÄ gÀªÀgÀÄ, ªÀiÁ£Àå ºÉZÀÄѪÀj f¯Áè ¥Éưøï C¢ÃPÀëPÀgÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ   ªÀiÁðzÀ±À£ÀzÀ°è   ²æà f. ºÀjñÀ ªÀiÁ£Àå ¥Éưøï G¥Á¢üÃPÀëPÀgÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ  £À£ÀߣÀÄß,  ²æà ¤AUÀ¥ÀgÀà ¦.J¸ï.L.  gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ ºÁUÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ  ²æà ±ÀAPÀgÀ UËqÀ ¹.ºÉZï.¹. £ÀA. 290, ²æà gÀ« gÁeï ¹.ºÉZï.¹. £ÀA. 320,  ²æà £ÁUÀ¥Àà  ¹.ºÉZï.¹. £ÀA. 74,  ²æà gÁWÀªÉÃzsÀæ  ¹.ºÉZï.¹. £ÀA.  315 ²æà ²ªÀÅPÀĪÀiÁgï ¹.Zï.¹. £ÀA.  305, ²æà ²ªÁf gÁªï,  ¹.ºÉZï.¹. £ÀA.33. ²æà qÁPÀ¥Àà ¹.¦.¹. £ÀA. 391,  ²æà gÁWÀªÀgÉrØ ¹.¦.¹. £ÀA. 416, ²æà ªÉAPÀmÉñÀÀ ¹.¦.¹. £ÀA. 384,  ²æà «PÀæªÀiï gÉrØ ¹.¦.¹. 695, ²æà ¤eÁªÀÄÄ¢ÝÃ£ï ¹.¦.¹. £ÀA 40  ²æà §¸À£ÀUËqÀ ¹.¦.¹. £ÀA.  646,  ¨sÀ¸ÀÌgï ¹.¦.¹. £ÀA. 40,  ²æêÀÄw «ÄÃgÁ ªÀÄ»¼Á ¦.¹. £ÀA. 1036  ºÁUÀÄ ¥ÀAZÀgÁzÀ 1). ²æà £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀÄ°UÉ¥Àà, ºÁUÀÄ 2). ²æäªÁ¸À vÀAzÉ  azÁ£ÀAzÀ¥Àà E§âgÀÄ ¸Á: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä   DgÉÆævÀgÁzÀ 1). ®QëöägÉrØ vÀAzÉ  £ÀgÀ¸ÀgÉrØ,  40 ªÀµÀð, 2). ®ªÀ PÀĪÀÄgï vÀAzÉ  gÀDªÀÄ°AUÀAiÀÄå, ªÀAiÀÄ:  45 ªÀµÀð,  3). gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ  gÁdtÚ, ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, 4). F±ÀégÀ vÀAzÉ £ÁUÀgÉrØ, 38 ªÀµÀð,  J®ègÀÆ ¸Á: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ   CªÀgÀ£ÀÄß  ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ  CªÀjAzÀ  1,33,450  gÀÆ. ºÀt  52 E¸ÉàÃmï J¯É  ºÁUÀÄ 14 ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï UÀ¼À£ÀÄß  ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ  J¯ï.E.r. ¯Áån£ï  »UÉΠ MlÄÖ J¯Áè ¸ÉÃj C.Q. 3,98,850 gÀÆ. §¯É¨Á¼ÀĪÀUÀ¼À£ÀÄß  ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¥ÀæPÁgÀ d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ,   ªÉÄîÌAqÀ DgÉÆævÀgÀ  «gÀÄzÀÝ   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 200/2017 PÀ®A.  87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ  ¥ÀæPÁgÀ  ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ï ªÀiÁr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ಜಾಜಾಟ  ಹಣವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ  ಯಶಸ್ವಿಯಾದ  ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ, ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ತಂಡವನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು, ಹಾಗು ಮಾನ್ಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು, ರಾಯಚೂರು ರವರು  ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ.

CPÀæªÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ d¦Û ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w.
    
     ¢£ÁAPÀ:  06.08.2017 gÀAzÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ ¹gÀªÁgÀ ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ ªÀÄ®èmï UÁæªÀÄzÀ°è CPÀæªÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w §AzÀªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁ£Àå J¸ï.¦. ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£Àå ºÉZÀÄѪÀj J¸ï.¦. gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è , ªÀĺÀäzï ¥sÀ¹AiÀÄÄ¢ÝÃ£ï ¦.L. r.¹.L.©. WÀlPÀ ¥Àæ¨sÁgÀ «±ÉõÀ  ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ  ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀAeÉ 6-45 UÀAmÉUÉ C°èUÉ ºÉÆÃV ªÀÄ®ÌAiÀÄåUÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV, ºÀ¼Àî¢AzÀ PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ mÁåPÀÖgï ªÀÄvÀÄÛ mÁæöå°AiÀÄ°è ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß vÀÄA©PÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ zÁ½ªÀiÁr »rzÀÄ ZÁ®PÀ£À£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ D£ÀAzÀ vÀAzÉ ªÀiÁºÁzÉêÀ¥Àà, 24 ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ªÀÄ®èmï UÁæªÀÄ CAvÁ w½¹zÀÝ®èzÉ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß ªÀÄ®èmï ºÀ¼Àî¢AzÀ vÀA¢zÀÄÝ EzÀPÉÌ AiÀiÁªÀÇzÉ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ w½¹zÀÄÝ. CzÀgÉ ¸ÀzÀj D£ÀAzÀ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À vÀAzÉ ¸ÀA§AzÀ ¥ÀlÖ E¯ÁSɬÄAzÀ ¸ÀgÀPÁgÀPÉÌ gÁdzsÀ£À vÀÄA§zÉ PÀ¼ÀîvÀ£À ¢AzÀ læöåPÀÖgï ªÀÄvÀÄÛ mÁæöå°AiÀÄ°è G¸ÀÄPÀ£ÀÄß vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀݧUÉÎ PÀAqÀħA¢zÀÝjAzÀ, mÁæöåPÀÖgï ªÀÄvÀÄÛ mÁæöå°, G¸ÀÄPÀÄ EªÀÅUÀ¼À C.Q.gÀÆ 3,00,000/-¨É¯É¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ZÁ®PÀ£À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¹gÀªÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉUÉ §AzÀÄ ªÀiÁ£Àå WÀ£À £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¹gÀªÁgÀ ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA; 199/2017 PÉ.JA.JA.¹. gÀƯïì-1994 PÀ®A: 42,43,44 ºÁUÀÆ JA.JA.r.Dgï. 4(1), 4(1J) DåPïÖ 1957 ºÁUÀÆ 379 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. EzÀPÉÌ ªÀiÁ£Àå J¸ï.¦. ºÁUÀÆ ºÉZÀÄѪÀj J¸ï.¦. gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ±ÁèWÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಪ್ರಕರಣದ ಮಾಹಿತ.
     ದಿನಾಂಕ 07-8-2017 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2-15 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಬಸ್ಸಮ್ಮ ಗಂಡ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಯ್ಯ ಸಾಃ ತಾ: ಮಾನವಿ ಈಕೆಯು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆಯ ಫಿರ್ಯದಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು ಅದರ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ, ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳಿಗೆ 13 ಎಕರೆ ಹೊಲವಿದ್ದು ತನ್ನ 4 ಜನ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಲಾ 2 ಎಕರೆಗಳಂತೆ ಹೊಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೇ ತನ್ನ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳಿಗೆ ಕೂಡ 2 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ನೀಡಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೇ ಉಳಿದ 3 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ತಾನು ಊಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು  ಇದರಿಂದ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಆರೋಪಿತರಾದ 1) ರುದ್ರಯ್ಯ ತಂದೆ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಯ್ಯ  2) ಸೂಗರಯ್ಯ ತಂದೆ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಯ್ಯ  3) ಈರಯ್ಯ ತಂದೆ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಯ್ಯ 4) ಚನ್ನಬಸ್ಸಯ್ಯ ತಂದೆ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪ್ಪ  5) ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಗಂಡ ರುದ್ರಯ್ಯ  6) ಸರ್ವ ಮಂಗಳ ಗಂಡ ಸೂಗರಯ್ಯ 7) ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಗಂಡ ಈರಯ್ಯ 8) ಚನ್ನಮ್ಮ ಗಂಡ ಚನ್ನಬಸ್ಸಯ್ಯ ಸಾಃ ಎಲ್ಲರೂ ಚಿಕಲಪರ್ವಿ ತಾಃ ಮಾನವಿ ರವರು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ಫಿರ್ಯದಿ ಮಗಳ ಮೇಲೆ ದ್ವೇಷ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅದೇ  ನಿನ್ನೆ ದಿನಾಂಕ  06-08-2017 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 7-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಮಗಳು ತನ್ನ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದಾಗ ಆರೋಪಿರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು  ನಿಮಗೆ ಬಂದ ಹೊಲವನ್ನು ನಮಗೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಾ ಜಗಳ ತೆಗೆದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮಗಳಿಗೆ  ಅವಾಚ್ಚ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದಾಡಿ ಕೈಗಳಿಂದ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮಗಳಿಗೆ ಸೀರೆ ಹಿಡಿದು ಎಳೆದಾಡಿ ಮಾನಭಂಗ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲದೇ  ಕಬ್ಬಿಣದ ರಾಡಿನಿಂದ ಕೈಗಳಿಗೆ ಗಿಚಿ ರಕ್ತಗಾಯಗೊಳಿಸಿ ಇಬ್ಬರಿಗೆ  ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಮಾನವಿ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆನಂ 264/2017 ಕಲಂ   143 147 323 354 504 506 ಸಹಿತ 149  ಐಪಿಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ  ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.