Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

24 May 2012

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

ªÀÄgÀÄ vÀAzÉ SÁeÁ¸Á§ RÄgÉö, 35 ªÀµÀð zÀ£ÀzÀ ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: ¹ªÉÄAmï gÉÆÃqï ªÀiÁ£À« FvÀ£À ¸ÉßûvÀ£ÁzÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ FvÀ£ÀÄ FUÉÎ 3 wAUÀ¼À »AzÉ ²æÃzsÀgï ¸ÁUÀgï vÀAzÉ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt, 20 ªÀµÀð, ©.©.JªÀiï. 2 £Éà ªÀµÀðzÀ «zÁåyð, PÀªÀiÁä. ¸Á: £ÀÄUÀqÉÆÃt PÁåA¥ï §®èlV FvÀ£À ¸ÉßûvÉAiÀiÁzÀ D¢®Qëöäà FPÉUÉ ZÀÄqÁ¬Ä¹zÀÝgÀ »£ÉßïÉAiÀÄ°è DUÀ dUÀ¼À ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ CzÉà ¹nÖ¤AzÀ ¥ÀÄ£À: ¢£ÁAPÀ: 23.05.2012 gÀAzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ªÀÄÄAdÄ£ÁxÀ£ÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÁUÀ ©r¸À®Ä ºÉÆÃVzÀÝPÉÌ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ DvÀ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ ZÁAzÀ¥Á±Á FvÀ¤UÉ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 79/2012 PÀ®A: 504,324 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. ²æÃzsÀgï ¸ÁUÀgï vÀAzÉ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt, 20 ªÀµÀð, ©.©.JªÀiï. 2 £Éà ªÀµÀðzÀ «zÁåyð, PÀªÀiÁä. ¸Á: £ÀÄUÀqÉÆÃt PÁåA¥ï §®èlV.FvÀ£À ¸ÉßûvÉAiÀiÁzÀ D¢®Qëöä FPÉUÉ ªÀÄAdÄ FvÀ£ÀÄ FUÉÎ 3 wAUÀ¼À »AzÉ ZÀÄqÁ¬Ä¹zÀÝgÀ »£ÉßïÉAiÀÄ°è DUÀ DvÀ¤UÉ ²æÃzsÀgï ¸ÁUÀgï ¨ÉÊAiÀÄÄÝ §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉýzÀÝgÀ »£ÉßïÉAiÀÄ°è CzÉà ¹nÖ¤AzÀ ¥ÀÄ£À: ¢£ÁAPÀ: 23.05.2012 gÀAzÀÄ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ£ÀÄ ²æÃzsÀgï ¸ÁUÀgï FvÀ¤UÉ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß ¸ÉßûvÀjUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀAvÉ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É ¤ÃrzÀÝjAzÀ G½zÀªÀgÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ CzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 78/2012 PÀ®A: 114,504,323,324¸À»vÀ 34 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. ²¯Áà UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁeï £ÁUÀgÉqÉØÃgï , ªÀAiÀÄ: 25ªÀ, eÁ: °AUÁAiÀÄvï, G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À, ¸Á;UÀAUÁ£ÀUÀgÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄÄ §¸ÀªÀgÁeï vÀAzÉ ±ÀgÀuÉÃUËqÀ ¸Á;UÀAUÁ£ÀUÀgÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÉÆA¢UÉ FUÉÎ 06 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ®UÀߪÁVzÀÄÝ ªÉÆzÀ®Ä UÀAqÀ ºÉAqÀw ZÉ£ÁßVzÀÄÝ , 05 ªÀµÀðzÀ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀÄ«zÀÄÝ , DPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ 02 ªÀµÀðzÀ £ÀAvÀgÀ¢AzÀ DPÉUÉ ¤Ã£ÀÄ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÀ eÉÆvÉ E¢Ýà CAvÁ C£ÀĪÀiÁ£À ¥ÀlÄÖ zÉÊ»PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀ »A¸É PÉÆqÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ , ¢£ÁAPÀ: 21-05-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-15 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ EµÉÆÖvÀÄÛ J°èUÉ ºÉÆÃV¢Ýà CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¨ÉÆøÀÄr ªÀÄÄAqÉ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ , JqÀUÉÊUÉ , ªÉÄÊUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÁ®ÄUÀ½UÉ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr PÀnÖUɬÄAzÀ JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ , JqÀPÀ¥Á¼ÀPÉÌ , JqÀUÉÊ gÀmÉÖUÉ PÀAzÀÄUÀnÖzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ , JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ , DPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß UÀAqÀ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆA¢PÉÆAqÀÄ ¸ÀjºÉÆÃUÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÁ ¸ÀĪÀÄä£ÁVzÀÄÝ , DvÀ¤AzÀ fêÀzÀ ¨sÀAiÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ, CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß 113/2012 PÀ®A. 498(J) , 504, 323, 324, 506 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ . ¢:23-05-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 0730 UÀAmÉUÉ zÉÆqÀØ wªÀÄä¥Àà vÀAzÉ eÁ£À¥Àà ªÀAiÀiÁ:32 ªÀµÀð eÁ:J¸ï.¹. G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:PÀmï®lÆÌgÀÄ vÁ:gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÀ£ÀßqÀzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ vÀ£Àß aPÀÌ¥Àà£ÁzÀ dAiÀÄgÁd vÀAzÉ wªÀÄäAiÀÄå ªÀAiÀiÁ:44 ªÀµÀð eÁ:J¸ï.¹. G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:PÀmï®lÆÌgÀÄ f:gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ:22-05-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 1100 UÀAmÉUÉ PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀÛ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄUÉ §AzÀÄ gÁwæ CAzÁdÄ 1100 UÀAmɬÄAzÀ ¢:23-05-2012 gÀ ¨É¼ÀV£À CªÀ¢üAiÀÄ°è gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ£À J.¦JA.¹ UÀAd PÁ¬Ä¥À¯Éè ªÀiÁPÉÃðmï£À ªÀĽUÉ £ÀA: 5 gÀ°è ¥sÉÆæÃ¥sÉPïì ( PROFEX) JA§ «µÀzÀ OµÀzsÀ ¸Éë¹ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹ CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ªÀiÁPÉðlAiÀiÁqÀð ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA: 07/2012 PÀ®A:174 ¹Dgï.¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ 22-05-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ ²æà f. UÉÆëAzÀ vÀAzÉ f £ÁUÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ 48 ªÀµÀð eÁw £ÁAiÀÄPÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ªÀÄzsÉ宧AqÀ vÁ: UÀzÁé® ªÀÄ®ÝPÀ® ªÀÄAqÀ® EªÀgÀ mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA J.¦ 22 Cgï 7264 £ÉÃzÀÝgÀ mÁæöå° £ÀA J.¦ 22 Cgï 7273 £ÉÃzÀÝgÀ°è £É®ÄèºÀÄ®Äè ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÉÎ ¸ÀzÀj UÀzÉÝAiÀÄ ªÉÄðAzÀ ºÁzÀÄ ºÉÆÃzÀ «zÀÄåvï vÀAw UÁ½UÉ MAzÀPÉÆÌAzÀÄ vÀUÀ° ±Álð¸ÀPÀÆåðmÁV ¨ÉAQQr JzÀÄÝ £É®ÄèºÀÄ°èUÉ vÀUÀ° ¸ÀÄlÄÖ 1) mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA J.¦ 22 Cgï 7264£ÉÃzÀÝgÀ mÁæöå° £ÀA J.¦ 22 Cgï 7273 £ÉÃzÀÄÝ ¸ÀÄlÄÖ ®ÄPÁì£À 75,000/- 2) £É®ÄèºÀÄ®Äè ¸ÀÄlÄÖ ®ÄPÁì£À 3,000/- 3) EAd£ÀzÀ ¸ÉÖÃjAUÀ Kgï¥sÀ®ÖgÀ, ¹Ãl «ÄÃlgÀ ¨ÁPÀì ªÉÊgÀQmï mÉÊgÀ ªÀÄqÀUÁqÀð ªÀUÉÊj ¸ÀÄlÄÖ 50,000/- F gÀFwAiÀiÁV MlÄÖ 1,28,000/- gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀzÀÄ ®ÄPÁì£ÁVgÀÄvÀÛzÉ, CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥ÉưøÀ oÁuÉ CPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ £ÀA: 11/2012, £ÉÃzÀÝgÀ°è zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. gÉÃtÄPÀªÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà UÀÄjPÁgÀ ªÀ: 40, eÁ: PÀÄgÀħgï G: ºÉÆ® ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: GªÀÄ®Æn FPÉAiÀÄÄ GªÀÄ®Æn ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è CªÀ¼À R¨ÉÓ ºÁUÀÆ ªÀiÁ°ÃPÀvÀézÀ°è d«ÄãÀÄ ¸ÀªÉð £ÀA 158 gÀ°è 4 JPÀgÉ d«ÄãÀ EzÀÄÝ CzÀgÀ°è CªÀ¼À SÁ¸À vÀªÀÄä£ÁzÀ ªÀÄ®è¥Àà EªÀ£ÀÄ E£ÀÄß½zÀªÀgÉÆA¢UÉ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀgÀ d«Ää£À°è vÀ£ÀUÉ 2 JPÀgÉ ºÉÆ® PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ vÀPÀgÁgÀÄ ElÄÖPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. CzÉà zÉéõÀ¢AzÁV ¢£ÁAPÀ:- 22-5-2012 gÀAzÀÄ 8-00 J.JAPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ 5-00 ¦.JAPÉÌ J®ègÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ DPÉAiÀÄ ºÉÆ®zÀ°è CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¨ÉÆÃgïªÉ°è£À ¸À«ð¸ï ªÉÊgï PÀmï ªÀiÁr ¸ÁÖlgï QwÛ ®ÄPÁì£ï ¥Àr¹ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¸À«ð¸ï ªÉÊgï PÀmï ªÀiÁr CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ, ºÉÆ®zÀ §UÉÎ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁPÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ ,UÀÄ£Éß £ÀA: 57/2012 PÀ®A 447, 427 504, 506 gÉ/« 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 24.05.2012 gÀAzÀÄ 252 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 45300-----gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.