Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

20 Jun 2018

Reported Crimes


                                                                                      

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w.
¢£ÁAPÀ 13-06-18 gÀAzÀÄ 2300 UÀAmɬÄAzÀ 14-06-18 gÀAzÀÄ 0630 UÀAmÉ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è ±ÀQÛ£ÀUÀgÀzÀ ªÀiÁgÀÄw PÁåA¦£À ªÀiÁjPÁA§ UÀÄr ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÀgÁd vÀAzÉ F±ÀégÀ¥Àà 38 ªÀµÀð eÁw PÀ¨ÉâÃgÀ  G: ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: DAf£ÉÃAiÀÄå zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ zÉêÀ¸ÀUÀÆgÀÄ FvÀ£À ¸ÀA§A¢üPÀ ±ÀgÀt¥Àà EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ¤°è¹zÀÝ ºÀ¼À¢ §tÚzÀ  C±ÉÆÃPÀ °¯ÁåAqÀ PÀA¥À¤UÉ ¸ÉÃjzÀ n¥ÀàgÀ £ÀA.PÉJ-35 ©-5399 CA.Q.gÀÆ. 18,00,000/-  ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß 70/18 PÀ®A 379 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ದಿನಾಂಕ 19/06/2018 ರಂದು 13-45 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಶ್ರೀ ಟಿ.ರಮೇಶ ತಂದೆ ಅಮರಪ್ಪ ತಡಕಲ್ ವಯಸ್ಸು 36 ವರ್ಷ ಜಾ:ಕುರಬರು ಉ:ಗೊಬ್ಬರ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಾ:ಬಾಗಲವಾಡ ತಾ;ಮಾನವಿ ರವರು ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಹಾಜರು ಪಡಿಸಿದ ಲಿಖಿತ ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ ದಿನಾಂಕ- 18/06/2018 ರಂದು ರಾತ್ರಿ ಸುಮಾರು 11-30 ಗಂಟೆಯಿಂದ ದಿನಾಂಕ-19/06/2018 ರಂದು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 6-00 ಗಂಟೆಯ  ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರರ ಗೊಬ್ಬರ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹಾಕಿದ ಶೇಟರ್ ಲಾಕ್ ನ್ನು ಮುರಿದು ಒಳ ಹೋಗಿ  ಟೇಬಲ್ ಎರಡು ಲಕರ್ ಗಳನ್ನು ಮುರಿದು ಲಕರ್ ನಲ್ಲಿದ್ದ ಸುಮಾರು 23,500/- ರೂ ನಗದು ಹಣವನ್ನು ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕಳ್ಳರನ್ನು ಹುಡುಕಿ, ಹಣವನ್ನು ವಾಪಾಸು ಕೊಡಿಸಬೇಕೆಂದು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತಾ ಮುಂತ್ತಾಗಿದ್ದ ಲಿಖಿತ ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿನಿಂದ ಕವಿತಾಳ ಠಾಣೆಯ ಗುನ್ನೆ ನಂಬರು 113/2018 ಕಲಂ 457.380 ಐಪಿಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w.
DgÉÆæ ZÁ®PÀ n¥ÀàgÀ £ÀA £ÀA PÉJ-36 J-9851 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß F ¢£À ¢£ÁAPÀ 18-06-2018 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 11.45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀĹÌ_ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ C±ÉÆÃPÀ ²¯Á±Á¸À£ÀzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¥ÀÆ¯ï ºÀwÛgÀzÀ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwÃeÉÆÃgÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ »gÉÆ ºÉÆAqÁ ¨ÉÊPï £ÀA PÉJ36 Dgï-3181 £ÉÃzÀÝPÉÌ lÖPÀgï PÉÆlÄÖ DgÉÆæ n¥Ààgï ZÁ®PÀ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, £À£Àß vÀAzÉUÉ §®UÀqÉ ¨sÀÄdPÉÌ, vÀ¯ÉUÉ, JzÉUÉ, ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, ¨ÉÊPï ¸ÀªÁgÀ£ÁzÀ D£ÀAzÀ¤UÉ §®UÀqÉ ¨sÀÄdPÉÌ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¨sÀ®UÀqÉ ¨sÀÄd ¸ÀA¥ÀÆtðªÁV zÉúÀ¢AzÀ ¨ÉÃ¥ÀðlÖAvÁV ¨sÀ®UÁ®Ä ªÀÄÄjzÀÄ vÀ¯ÉUÉ ¥ÉlÄÖ ©zÀÄÝ, ªÀÄÄRPÉÌ vÉgÀazÀ UÁAiÀļÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt n¥ÀàgÀ £ÀA £ÀA PÉJ-36 J-9851 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwÃeÉÆÃgÁV £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ, »gÉÆ ºÉÆAqÁ ¨ÉÊPï £ÀA PÉJ36 Dgï-3181 £ÉÃzÀÝPÉÌ lÖPÀgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ F WÀl£É dgÀÄVzÀÄÝ, n¥ÀàgÀ ZÁ®PÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ²æà zÉë¥Àæ¸Ázï vÀAzÉ «dAiÀĪÀzsÀð£ï E®ÆègÀÄ, 26ªÀµÀð, SÁ¸ÀV £ËPÀgÀ, ¸Á|| PÀ«vÁ¼À EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ °TvÀ zÀÆgÀ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ¹Ì ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 112/2018. PÀ®A-279, 338, 304(J) L¦¹ & 187 LJA« PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 19.06.2018 gÀAzÀÄ 204 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 36300/- gÀÆ. UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.