Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

20 Jul 2015

Reported Crimes

 
                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w-
        ¢£ÁAPÀ:-19/07/2015 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 3-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀÆ«£ÉqÀV zÉêÀzÀÄUÀð ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛAiÀÄ°è£À ¨Á§Ä zÁ¨ÁzÀ ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è, ¦ügÁå¢AiÀÄ ²æà ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ: ªÀÄjAiÀÄ¥Àà eÉÆåÃwAiÀĪÀgÀÄ, 28ªÀµÀð, eÁw; ªÀiÁ¢UÀ, G: §rUÉvÀ£À, ¸Á: D±ÀæAiÀÄPÁ¯ÉÆä ( UËgÀA¥ÉÃmï ) zÉêÀzÀÄUÀð. FvÀ£À vÁ¬ÄAiÀÄÄ ºÀÆ«£ÉqÀV PÀqÉUÉ DmÉÆà £ÀA. PÉ.J. 36 J. 1882 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÉÆÃV ªÁ¥À¸ÀÄì zÉêÀzÀÄUÀðzÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ DmÉÆÃzÀ ZÁ®PÀ ²ªÀgÁd FvÀ£ÀÄ DmÉÆêÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀzÉà M«ÄäAzÉƪÉÄä¯É ¨ÉæÃPï ºÁQzÀÝjAzÀ DmÉÆzÀ°è PÀĽvÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ vÁ¬ÄAiÀÄÄ DmÉÆâAzÀ PɼÀUÀqÉ ©zÀÄÝ §®UÀqÉ ºÀuÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ §®UÀqÉ ¥ÀPÀqÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ §® ªÀÄvÀÄÛ JqÀ ªÉÆtPÁ°UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ EvÀgÉ PÀqÉUÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ E¯ÁUÁV D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, E¯Áf¤AzÀ UÀÄtªÀÄÄRºÉÆAzÀzÉ ¸ÀAeÉ   5-00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ, DgÉÆæ ZÁ®PÀ£ÀÄ D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ EzÀÝ ºÉýPÉ ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð  ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Àß £ÀA. 177/2015  PÀ®A. 279, 304(J) L¦¹ & 187 LJA« PÁAiÉÄÝ.CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

                 ¦üAiÀiÁ𢠺À£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd 22 ªÀµÀð eÁw °AUÀAiÀÄvÀ G: PÀÆ°PÉ®¸À  ¸Á: zÁrV  vÁ: ¨Á°Ì    f: ©ÃzÀgï ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉà 7 d£ÀgÀÄ DgÉÆæ GªÀiÁPÁAvÀ vÀAzÉ ªÉÊd£ÁxÀ 32 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: ¸ÀAUÀªÀiï vÁ:OgÁzÀ f: ©ÃzÀgï  FvÀ£À PÀĵÀægï ªÁºÀ£À ¸ÀA. PÉJ-22 ©-5901 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¢£ÁAPÀ 15/7/15 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ ªÀÄAzÀPÀ¯ï PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛ ¥ÀPÀÌzÀ°è ¥ÁQðAUï ªÀiÁrzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ-36 ªÉÊ-5828 ªÀÄvÀÄÛ vÀÄ¥sÁ£ï PÀæµÀgï ªÁºÀ£À ¸ÀA.PÉJ-36 J£ï-0198 £ÉÃzÀÝPÉÌ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ £ÀAvÀgÀ ªÁºÀ£À ¥À°ÖAiÀiÁVzÀÄÝ CzÀgÀ°è PÀĽwÛzÀÝ 1)¦üAiÀiÁð¢ 2)§¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ²ªÀgÁAiÀÄ¥Àà 55 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvÀ G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:zÁrV (¦üAiÀiÁð¢ vÀAzÉ) 3)ªÀĺÁ£ÀAzÀ UÀAqÀ ¸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ 48 ªÀµÀð ¸Á:PÀlPÀ vÁ:aAZÉÆý 4)gÉÃSÁ UÀAqÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ 20 ªÀµÀð ¸Á:zÁ¢V vÁ:¨Á°Ì 5)gÀÆ¥À UÀAqÀ ¸ÀAfêÀPÀĪÀiÁgÀ 23 ªÀµÀð ¸Á:zÀ¢V vÁ:¨Á°Ì 6)¸Á¬Ä£ÁxÀ vÀAzÉ  ¸ÀAfêÀPÀĪÀiÁgÀ 1 ªÀµÀð 7)±ÁAvÀªÀÄä UÀAqÀ ¸ÀAUÀ¥Àà 65 ªÀµÀð ¸Á:zÀ¢V 8)ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ²ªÀgÁAiÀÄ 45ªÀµÀð ¸Á:zÀ¢V 9) GªÀiÁPÁAvÀ (DgÉÆæ ) EªÀjUÉ wêÀæ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzsÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ C®èzÉ UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ¼À ¥ÉÊQ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ²ªÀgÁAiÀÄ¥Àà FvÀ£ÀÄ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ©ÃzÀgÀzÀ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ PÁ®PÉÌ aQvÉì ¥sÀ°¸ÀzÉà ¢£ÁAPÀ 20/7/15 gÀAzÀÄ 0045 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 107/15 PÀ®A 279,337,338, 304(J) L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ,
J¸ï.¹./J¸ï.n. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
              FUÉÎ 7-8 wAUÀ¼À »AzÉ ¦gÁå¢ ²ªÀ¥Àæ¸Ázï vÀAzÉ °AUÀtÚ, 27 ªÀµÀð, eÁ: £ÁAiÀÄPÀ, ¸Á: ºÀnÖ, vÁ: °AUÀ¸ÀUÀÆgÀÄ FPÉAiÉÆA¢UÉ DgÉÆæ £ÀA-1 )±ÀgÀt§¸ÀªÀ, FvÀ£ÀÄ UËAl£À eÁUÀzÀ §UÉÎ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, CzÉà ªÉʱÀåªÀÄå¢AzÀ ¢£ÁAPÀ 19/07/15 gÀAzÀÄ 1)±ÀgÀt§¸ÀªÀ, 2)§¸ÀªÀgÁd, 3) ¥Àæ«Ãt J®ègÀÆ eÁ: ªÀÄrªÁ¼À, ¸Á: ºÀnÖ, vÁ: °AUÀ¸ÀUÀÆgÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀ½UÉ ¸Àé¥À¯ï ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀÅzÀÄ EzÉ ¨Á CAvÀ zÁgÀĪÁ® QæÃqÁAUÀtPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV, J-2 FvÀ£ÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀ£À JgÀqÀÆ PÉÊUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, J-1 FvÀ£ÀÄ QæÃPÉÃmï ¨Áån¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ J-2 FvÀ£ÀÄ «PÉÃmï zÉÆuÉÚ¬ÄAzÀ ªÉÄÊ PÉÊUÀ½UÉ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ, C®èzÉ UÁf£À ¨Ál°¬ÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ wÃNªÀæUÁAiÀÄ ¥Àr¹, CªÁ±ÀZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄÝ eÁw ¤AzÀ£É ªÀÄr fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ºÀnÖ oÁuÉ ªÉÆ.¸ÀA. 112/15 PÀ®A 324, 326,504,506 gÉ/« 34 L¦¹ & 3(1)(10) J¸ï¹/J¸ïn PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zsÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
              ದಿನಾಂಕ 19-07-15 ರಂದು 9-15 ಎ.ಎಂ.ದಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ತನ್ನ ಮಗನೊಂದಿಗೆ ವಿರುಪಾಪೂರ ಸೀಮಾದಲ್ಲಿದ್ದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 219 ತಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ 6-7 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ದಾರಿಯನ್ನು ಪಕ್ಕದ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು, ಹೊಲದಲ್ಲಿದ್ದ ದಾರಿಯನ್ನು ಕೆಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ 1) §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ °AUÁAiÀÄvÀ 45 ªÀµÀð 2) ©üêÀÄ¥Àà vÀAzÉ ªÀĺÁAvÀ¥Àà °AUÁAiÀÄvÀ 50 ªÀµÀð3) «gÀÄ¥ÀtÚ vÀAzÉ ªÀĺÁAvÀ¥Àà °AUÁAiÀÄvÀ 51 ªÀµÀð4) ¥ÀA¥Á¥Àw vÀAzÉ «gÀÄ¥ÀtÚ °AUÁAiÀÄvÀ 30 ªÀµÀð5) §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ zÉÆqÀØ¥Àà °AUÁAiÀÄvÀ 28 ªÀµÀð6) ¥ÀA¥Á¥Àw vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà °AUÁAiÀÄvÀ 30 ªÀµÀð  J®ègÀÆ ¸Á: «gÀÄ¥Á¥ÀÆgÀ vÁ : ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ಅಕ್ರಮಕೂಟ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಫಿರ್ಯಾದಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಲೇ ಬ್ಯಾಗಾರ ಸೂಳೆಮಗನೆ ಕೀಳು ಜಾತಿ ಸೂಳೆಮಗನೆ ನಿಮ್ಮದು ಸೊಕ್ಕು ಬಹಳ ಆಗಿದೆ ಅಂತಾ ಬಸವರಾಜನು ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿದ್ದು, ವಿರುಪಣ್ಣ ಈತನು ಚಪ್ಪಲಿಯಿಂದ ಹೊಡೆದಿದ್ದು, ಬಿಡಿಸಲು ಬಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ºÀÄ®ÄUÀ¥Àà vÀAzÉ gÁd¥Àà 56 ªÀµÀð eÁ: ZÀ®ÄªÁ¢ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: «gÀÄ¥Á¥ÀÆgÀÄ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ  FvÀ£À ಮಗನಿಗೂ ಸಹ ಪಂಪಾಪತಿ ಈತನು ಚಪ್ಪಲಿಯಿಂದ ಹೊಡೆದಿದ್ದು, ಉಳಿದ ಆರೋಪಿತರು ಕೈಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದು ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿ ದೌರ್ಜನ್ಯ ವೆಸಗಿದ್ದು ಅಂತಾ ಇದ್ದ ಲಿಖಿತ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 197/15 ಕಲಂ 143, 147, 148, 447, 504, 323, 324, 355, 506 ಸಹಿತ 149 ಐಪಿಸಿ ಮತ್ತು 3(1)(10) ಎಸ್.ಸಿ./ಎಸ್.ಟಿ. 1989 ಪಿ.ಎ. ಕಾಯ್ದೆ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.      
¯ÉêÀ zÉë ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
          ಪಿರ್ಯಾದಿ ªÀiÁ£À¥Àà vÀAzÉ w¥ÀàtÚ ºÀjd£À, 33 ªÀµÀð, ºÀjd£À, PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: G¥ÁàgÀ£ÀA¢ºÁ¼À FvÀ£À ಅಣ್ಣನಾದ ಮೃತ ಯಂಕಪ್ಪ ಇತನು ಉಪ್ಪಾರನಂದಿಹಾಳ ಸೀಮಾ ಸರ್ವೆ ನಂ, 95 ರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಜಮೀನಿಗೆ  ಬೋರವೆಲ್ ಹಾಕಿಸಿದ್ದು ಅದರು  ನೀರು  ಬೀಳದೆ ಇರುವುರಿಂದ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ  ಹೊಲದ ಬಾಜುವಿರು ದುರಗಮ್ಮ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ   ನೀರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಸದರಿ  ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆ ಹಾಕಲು ಸಾಲ  ಮಾಡಿದ್ದು ಮತ್ತು ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರದೇ ಇರುವುದರಿಂದ & ಬೋರವೆಲ್  ಹಾಕಿಸಲು ಸಾಲ ಮಾಡಿ ನಷ್ಟ ಅನುಬವಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ  ಸಾಲದ ಬಾದೆಯನ್ನು ತಾಳಲಾರದೇ ಜೀವನದಲ್ಲಿ  ಜಿಗುಪ್ಸೆಗೊಂಡು ದಿನಾಂಕ:12/07/15 ರಂದು ಸಂಜೆ 4-30 ಗಂಟೆಗೆ ಹೊಲದಲ್ಲಿ  ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆಗೆ  ಹೊಡೆಯುವ ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದ್ದು  ನಂತರ ಮುದಗಲ್ಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿ  ನಂತರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಲಿಂಗಸಗೂರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಕೆ  ಮಾಡಿದಾಗ  ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಲಕಾರಿಯಾಗದೇ ದಿನಾಂಕ:14/07/2015 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 07-30  ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:  120/2015 PÀ®A 306 L.¦.¹ &  PÀ®A 39  PÀ£ÁðlPÀ ªÀĤ ¯ÁåAqÀgÀì  PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è  ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಡ್ಡಿದ್ದು  ಇರುತ್ತದೆ.   
AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                  ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸೋಮಪ್ಪ ತಂದೆ ದುರುಗಪ್ಪ, ವಯಾ: 18 ವರ್ಷ, ಜಾ: ನಾಯಕ, ಉ: ಕುರಿಕಾಯುವುದು, ಸಾ: ಗುರುಗುಂಟಾ ತಾ:ಲಿಂಗಸ್ಗೂರು FvÀ£À  ಅಣ್ಣ ಅಮರೇಶ ಈತನಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ಚಟ ಇದ್ದು ನಿನ್ನೆ ದಿನಾಂಕ 19-07-2015 ರಂದು ಸಂಜೆ 4.30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಈ.ಜೆ.ಹೊಸಳ್ಳಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಸೀಮಾ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸ್ವಾಮಿ ಇವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬದುವಿನ ಹತ್ತಿರ ಕುರಿಗಳನ್ನು ಕಾಯುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಕುಡಿದ ನಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಜೋಲಿಯಾಗಿ ಬಿದ್ದು ಬಿದ್ದಲ್ಲಿಯೇ ಮ್ರತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಮರಣದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಸಂಶಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲಾ. ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ಇದ್ದ ಹೇಳಿಕೆಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಸಿಂಧನೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ ಯು.ಡಿ.ಆರ್. ನಂ. 25/2015 ಕಲಂ 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ. ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
ದಿನಾಂಕ:20/7/2015ರಂದು 10-30ಗಂಟೆಗೆ ಕವಿತಾಳ ಪೊಲೀಸ್‌‌ ಠಾಣಾವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಉಟಕನೂರು ಹಳ್ಳದಿಂದ ಶಿವನಗರಕ್ಯಾಂಪ್ ಕಡೆಗೆ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್‌ದಲ್ಲಿ ಮರಳನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ  ಅಂತಾ ಖಚಿತ ಬಾತ್ಮೀ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣಾವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಶಿವನಗರಕ್ಯಾಂಪ್‌ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್‌‌ದಲ್ಲಿ ಮರಳನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದು  ಸಮವಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದ ಪಿಎಸ್‌‌ಐ & ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರನ್ನು ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ತನ್ನ ಟ್ರಾಕ್ಟರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿಹೋಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಅದು SWARAJ 735 FE ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ನಂ:KA-36, TC-424 & ಟ್ರಾಲಿ ನಂಬರ್‌ :ಇಲ್ಲ ಟ್ರಾಲಿ ಚೆಸ್ಸಿ ನಂ:15 YEAR-2013ಇದ್ದು, ಟ್ರಾಕ್ಟರದ ಟ್ರಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 2.5 ಘನಮೀಟರ್‌‌ ಅ.ಕಿ.ರೂ.1750/- ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಮರಳು ಇತ್ತು.  ಸದರಿಯವನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರಾಜಧನ ತುಂಬದೇ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಸದರಿ ಮರಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ತನ್ನ ಟ್ರಾಕ್ಟರದ ಟ್ರಾಲಿಯಲ್ಲಿ  ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದುದು ಇತ್ತು. ಕಾರಣ ಸದರಿ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್‌ನ್ನು ಟ್ರಾಲಿಯಲ್ಲಿನ 2.5  ಘನ ಮೀಟರ್ ಮರಳು ಅ.ಕಿ.ರೂ. 1750/- ಬೆಲೆಬಾಳುವುದು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಜಪ್ತಿ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು, ಪಂಚನಾಮೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲಿಂದ ಕವಿತಾಳ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ:80/2015, ಕಲಂ:3,42,43, ಕೆಎಂಎಂಸಿ ರೂಲ್ಸ್‌ -1994 & ಕಲಂ:4,4[1-] ಎಂಎಂಡಿಆರ್‌-1957 & 379 ಐಪಿಸಿ & ಕಲಂ:187,192 ಐಎಂವಿಯಾಕ್ಟ  ಪ್ರಕಾರ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

  ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-  .

                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉÊc¹gÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 20.07.2015 gÀAzÀÄ 163 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  24,500/- gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.