Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

15 Apr 2020

Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w

ಇಸ್ಪೇಟ್ ದಾಳಿ ಪ್ರಕಣದ ಮಾಹಿತಿ.
            ದಿನಾಂಕ:13.04.2020 ರಂದು ಸಂಜೆ 6-15 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಆರೋಪಿತರು ಖೈರವಾಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ಕಾಂಪೌಂಡ ಹತ್ತಿರ  ಆರೋಪಿ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ zÉÆqÀا¸À¥Àà £ÁAiÀÄÌ ºÁUÀÆ EvÀgÉ LzÀÄ d£ÀgÀÄ ¸Á:J®ègÀÆ SÉÊgÀªÁqÀV UÁæªÀÄ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕಲಂ, 144 ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಅಂದರ ಬಾಹರ ಎಂಬ 52 ಏಲೆಗಳಿಂದ ಇಸ್ಪಿಟ ಜೂಜಾಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ರವರು ತಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಾದ ಪಿ.ಸಿ. 140, 01, 592, 440, & 640 ರವರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮತ್ತು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಆರೋಪಿತರನ್ನು ಹಿಡಿದು ಅವರಿಂದ ಇಸ್ಪಿಟ್ ಜೂಜಾಟದ ಹಣ  3380/- ಮತ್ತು 52 ಇಸ್ಪಿಟ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪಂಚನಾಮೆ ಮತ್ತು ವರದಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ಆದೇಶಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಪಂಚನಾಮೆ ಸಾರಾಂಶ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣಾ ಎನ್.ಸಿ ನಂ. 06/2020 ಕಲಂ, 87 ಕೆ.ಪಿ. ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣ ಅಸಂಜ್ಞೆಯ ಪ್ರಕರಣವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಎಪ್.ಐ.ಆರ್ ದಾಖಲಿಸಲು ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಸಿ.ಪಿ.ಸಿ-291  ರವರು ಇಂದು ದಿನಾಂಕ:14.04.2020 ರಂದು ಸಂಜೆ 5.30 ಗಂಟೆಗೆ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಪಂಚನಾಮೆ & ವರದಿ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಮುದಗಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂಬರ 50/2020 ಕಲಂ 87 ಕೆ.ಪಿ. ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ  ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಸೇಂದಿ ಜಪ್ತಿ ಪ್ರಕರಣದ ಮಾಹಿತಿ.
      ¢£ÁAPÀ: 14-04-2020 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-30 UÀAmÉUÉ vÉ®AUÁtzÀ ¨ÉÊ®ÄUÀÄqÀØ UÁæªÀÄzÀ PÀqɬÄAzÀÀ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ PÀqÉUÉ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¹.ºÉZï ¥ËqÀgï¢AzÀ vÀAiÀiÁj¹zÀ PÀ®¨ÉgÉPÉ ¸ÉÃA¢£ÀÄß d£ÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ RavÀ ¨sÁwä §A¢zÀÄÝ, Q±À£ïgÀªï J.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¦.¹-548, 614 ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ «ÄÃgÀ¥ÀÆgÀÄ  UÁæªÀÄzÀ zÉÆqÀØ vÁAiÀÄtÚ  EªÀgÀ  ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ  ºÉÆÃV ªÀÄzÁåºÀß 12-30 UÀAmÉUÉ zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä 1] gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ wªÀÄäAiÀÄå, 2] DAf£ÉÃAiÀÄå vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà, E§âgÀÄ eÁ:£ÁAiÀÄPÀ, ¸Á:EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ ¹QÌ©¢ÝzÀÄÝ, ¹QÌ©zÀݪÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ CAzÁdÄ 40 °Ãlgï ¸ÉÃA¢ CA.Q. gÀÆ. 800/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ PÀ®¨ÉgÀPÉ  ¸ÉÃA¢AiÀÄ°èAzÀ MAzÀÄ PÁélgï ¨Ál°AiÀÄ°è 180 JA.J¯ï. ¸ÉÃA¢AiÀÄ£ÀÄß ±ÁåA¥À¯ïUÁV vÀdÕgÀ ¥ÀjÃPÉëUÉ PÀ¼ÀÄ»¸À®Ä ¥ÀævÉåÃPÀ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄzÉÝêÀiÁ®£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ E§âgÀÄ DgÉÆævÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ oÁuÁ  UÀÄ£Éß £ÀA:20/2020 PÀ®A: 273, 284, L.¦.¹. 32,34 PÉ.E. DåPïÖ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.    
ಕಳ್ಳಬಟ್ಟಿ ಸರಾಯಿ ಜಪ್ತಿ ಪ್ರಕಣರದ ಮಾಹಿತಿ.
       ¢£ÁAPÀ 14/04/2020 gÀAzÀÄ ¦J¸ï,LgÀªÀgÀÄ  ªÀÄzÁåºÀß 03-30 UÀAmÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ AiÀÄ®èzÉÆrØ  vÁAqÁzÀ°è PÀ¼Àî§nÖ ¸ÁgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ ªÀvÀðªÀiÁ£À §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÆ  ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ©üêÀÄtÚ ¹¦¹-562, ¸ÀAvÉÆõÀ ¹ºÉZï.¹ 118, gÀAUÀ¥Àà ¹ºÉZï.¹ 334, ¥ÀgÀªÀÄtÚ ¹¦¹-212, gÀWÀÄ ¹¦¹-45, ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ¹¦¹-118, gÀªÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀPÁðj fÃ¥ï £ÀA§gÀ PÉJ-36 f-377 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ oÁuɬÄAzÀ  ¸ÀAeÉ 04-00 UÀAmÉUÉ  oÁuɬÄAzÀ ºÉÆgÀlÄ AiÀÄ®èzÉÆrØ  vÁAqÁzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀ¼Àî§nÖ ¸ÁgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝzÀÝ£ÀÄß RavÀ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀAeÉ  05-00 UÀAmÉ zÁ½ ªÀiÁrzÀÄÝ  PÀ¼Àî§mÉÖ ¸ÁgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ ºÁUÀÆ Rjâ¸À®Ä §AzÀªÀgÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ.  C¯Éè ºÀwÛgÀzÀ°èzÀÝ UÉÆëAzÀ¥Àà vÀAzÉ AiÀÄAPÉÆèÁ ¸Á-ªÀiÁ£À¸ÀUÀ¯ï FvÀ¤UÉ PÀ¼À§nÖ ¸ÁgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ d£ÀgÀ §UÉÎ w½zÀÄPÉƼÀî¯ÁV 1) ¸ÁªÀÄ¥Àà vÀAzÉ PÀħtÚ ªÀAiÀiÁ-35 eÁ- ®A¨Át G- MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á- AiÀÄ®èzÉÆrØ vÁAqÁ 2) ºÉêÀĪÀé UÀAqÀ ©üêÀÄ¥Àà ªÀAiÀiÁ-34 eÁ- ®A¨Át G- ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á- AiÀÄ®èzÉÆrØ vÁAqÁ 3) §ÆzÉ¥Àà vÀAzÉ mÁPÉæ¥Àà ªÀAiÀiÁ-40 eÁ- ®A¨Át G- MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á- AiÀÄ®èzÉÆrØ vÁAqÁ 4) ¸ÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ mÁPÀæ¥Àà ªÀAiÀiÁ-45 eÁ- ®A¨Át G- MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á- AiÀÄ®èzÉÆrØ vÁAqÁ 5) ¸ÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ gÁd¥Àà ªÀAiÀiÁ-50 eÁ-®A¨Át G- MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á- AiÀÄ®èzÉÆrØ vÁAqÁ 6) §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ w¥ÀàtÚ ªÀAiÀiÁ-30 eÁ-®A¨Át G- MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-AiÀÄ®èzÉÆrØ vÁAqÁ 7) w¥ÀàtÚ vÀAzÉ gÀÆ¥À¯É£ÁAiÀÄÌ ªÀAiÀiÁ-50 G- QgÁt ªÁå¥ÁgÀ ¸Á-AiÀÄ®èzÉÆrØ vÁAqÁ 8) §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà ªÀAiÀiÁ-35 eÁ-®A¨Át G-ºÉÆÃmÉ¯ï ªÁå¥ÁgÀ ¸Á-AiÀÄ®èzÉÆrØ vÁAqÁ  CAvÁ UÉÆvÁÛ¬ÄvÀÄ. ¸ÀܼÀzÀ°è ¥Áè¹ÖPï PÉÆqÀUÀ¼À°èzÀÝ MlÄÖ 150 °Ãlgï PÀ¼Àî§nÖ ¸ÁgÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß  ªÀ±ÀPÉÌ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, ¥Àæw °Ãlgï PÀ¼Àî§nÖ ¸ÁgÁ¬ÄUÉ 40 gÀÆ CAvÉ EzÀgÀ MlÄÖ ªÀiË®å 6000/- gÀÆ DUÀÄvÀÛzÉ. MlÄÖ 150 °Ãlgï PÀ¼Àî§nÖ ¸ÁgÁ¬Ä ¥ÉÊQ MAzÀÄ °Ãlgï PÀ¼Àî§nÖ ¸ÁgÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß MAzÀÄ ¥Á¹ÖPï ¨Ál°AiÀÄ°è gÁ¸ÁAiÀĤPÀ ¥ÀjÃPÉë PÀÄjvÀÄ vÉUÀzÀÄ CzÀPÉÌ £ÀªÀÄä ºÁUÀÆ vÀ¤SÁ¢üPÁjUÀ¼À ¸À»AiÀÄļÀî aÃnAiÀÄ£ÀÄß CAn¹ DgÉÆævÀgÉÆA¢UÉ ªÀ±ÀPÉÌ vÉzÀÄPÉÆAqÀÄ G½zÀ 149  °Ãlgï PÀ¼Àî§nÖ ¸ÁgÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà £Á±À¥Àr¹ ªÁ¥À¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ MAzÀÄ °Ãlgï PÀ¼Àî§nÖ ¸ÁgÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß ¥Á¹ÖPï ¨Ál°AiÀÄ°è gÁ¸ÁAiÀĤPÀ ¥ÀjÃPÉë PÀÄjvÀÄ vÀUÉ¢j¹zÀÝ£ÀÄß oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ, ªÉÄîÌAqÀ DgÉÆævÀgÀÄ  ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ «µÀPÁj ¥ÀzÁxÀðUÀ¼À£ÀÄß «Ä±Àæt ªÀiÁr PÀ¼Àî§nÖ ¸ÁgÁ¬Ä vÀAiÀiÁjPÉ ªÀiÁr  ªÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄ EzÀ£ÀÄß  ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀgÉ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁjAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ CAvÁ w½zÀÆ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ElÄÖ, ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ  PÀ¼Àî§nÖ ¸ÁgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄUÀ¼À  «gÀÄzÀÝ ದೇವದುರ್ಗ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂಬರ 61/2020 PÀ®A: 273,284, L¦¹ 32, 34 PÉ E PÁAiÉÄÝ  ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರರಕಣ ದಾಖುಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.