Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

3 Oct 2015

Reported Crimes

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
¦ügÁå¢ ²æà gÉêÀt¥Àà JJ¸ïL zÉêÀzÀÄUÀð ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ.  gÀªÀgÀÄ ºÁUÀÄ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀÄgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 02/10/2015 gÀAzÀÄ ©.eÉ.¦ ¥ÀPÀëzÀ ªÀw¬ÄAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥ÀlÖtzÀ°è ºÀ«ÄäPÉÆArzÀÝ gÉÊvÀ ZÉÊvÀ£Àå AiÀiÁvÉæUÉ DV«Ä¸ÀĪÀ ªÀiÁf ªÀÄÄRåªÀÄAwæUÀ¼ÁzÀ ²æà ©JJ¸ï.AiÀÄrAiÀÄÆgÀ¥Àà ºÁUÀÆ EvÀgÉ UÀtå ªÀåQÛUÀ¼À §AzÉÆç¸ïÛ PÀvÀðªÀåzÀ ªÉÄðzÁÝUÀ ªÀÄzsÁåºÀß 3-10 jAzÀ 3-30 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è CA¨ÉÃqÀÌgï ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ ©J¸ï.AiÀÄrAiÀÄÆgÀ¥Àà ªÀiÁf ªÀÄÄRåªÀÄAwæUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ EvÀgÉ UÀtåªÀQÛUÀ¼À PÁgïUÀ¼ÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀ zÉêÀzÀÄUÀð gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ CA¨ÉÃqÀÌgï ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ §gÀ®Ä zÉêÀzÀÄUÀð ¥ÀlÖtzÀ°è£À LLn ºÉÆÃgÁl ¸À«ÄÃwAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 120-130 d£À ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ M«ÄäAzÉƪÉÄä¯É CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛUÉ CqÀتÁV ¤AvÀÄPÉÆAqÀÄ, gÀ¸ÉÛ ¸ÀAZÁgÀPÉÌ CrØ¥Àr¹, ¢üPÁÌgÀzÀ WÉÆõÀuÉUÀ¼À£ÀÄß PÀÆUÀÄwÛzÁÝUÀ ¦ügÁå¢zÁgÀgÀÄ ºÁUÀÄ C¢üPÁj ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄUÀ¼ÀÄ CªÀgÀÄUÀ½UÉ gÀ¸ÉÛ ©lÄÖ ºÉÆÃUÀĪÀAvÉ ¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀgÀÆ ¸À»vÀ PÉüÀzÉÃ,PÀ®ÄèvÀÆgÁl ªÀiÁr, £ÀÆPÁr zÀ¨ÁârzÀÝjAzÀ AiÀÄrAiÀÄÆgÀ¥Àà£ÀªÀgÀ gÀPÀëuÉUÉAzÀÄ ºÉÆÃzÀ rJJ¸ï¦ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ gÀªÀgÀ JqÀUÁ°UÉ ºÁUÀÆ EzÀ£ÀÄß awæPÀj¸ÀÄwÛzÀÝ SÁ¸ÀV «rAiÉÆà UÁæ¥sÀgï EªÀgÀ §®UÁ°UÉ ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ C®èzÉ, PÀ®ÄèvÀÆgÁlzÀ°è ¦.¹.529 gÀªÀgÀ ¨É¤ßUÉ ¥ÉmÁÖVzÀÝjAzÀ ªÀÄÄAzÁUÀĪÀ C£ÁºÀÄvÀªÀ£ÀÄß vÀ¦à¸À®Ä PÀ¤µÀ× §® ¥ÀæAiÉÆÃUÀ ªÀiÁr ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁrzÀÄÝ, zÉêÀzÀÄUÀð ¥ÀlÖtzÀ LLn ºÉÆÃgÁl ¸À«ÄÃwAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 120-130 d£À ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ  gÀªÀgÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛ ¸ÀAZÁgÀPÉÌ  CrØ¥Àr¹, ªÁºÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ ¸ÀgÀPÁj PÀvÀðªÀåPÉÌ CrØ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ °TvÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð  ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ227/2015 PÀ®A-143,145,147,148,323,283,341,353,¸À»vÀ 149 L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. 

                    ದಿನಾಂಕ 2/10/15 ರಂದು ಮಾನವಿ ನಗರಕ್ಕೆ ರೈತ್ ಚೈತನ್ಯ ಯಾತ್ರೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎಸ್. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಮುಖಂಡರು ಮಾನವಿ ನಗರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುವಾಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1.00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮಾನವಿ ನಗರದ ಕರಡಿಗುಡ್ಡ (ವಾಲ್ಮಿಕಿ ವೃತ್ತ) ಕ್ರಾಸಿನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದವರು ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳವರು ಕೂಡಿ ರಾಯಚೂರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ..ಟಿ ಬೇಕು ಅಂತಾ  ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಗಿ  ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ ಅವರು ಅಲ್ಲಿಂದ  ಸಭೆ ಜರುಗುವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋದ ನಂತರ ಕರಡಿಗುಡ್ಡ ಕ್ರಾಸಿನಲ್ಲಿ ಬಂದೋಬಸ್ತ ಕತವ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದ ಪೊಲೀಸರು ರಾಜಕೀಯ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಹೋದ ನಂತರ ಕ್ರಾಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಸಂಚಾರ ಸುಗಮಗೊಳಿಸಿ ವಾಹನಗಳು ಬಿಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ   ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾಯಚೂರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ..ಟಿ ಬೇಕು ಅಂತಾ ಕೂಗಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಧರಣಿ ನಿರತ ಜನರಲ್ಲಿಯ ಸುಮಾರು 50-60 ಜನರ  ಒಂದು ಗುಂಪು  ಅಕ್ರಮ ಕೂಟ ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಬಸ್ ನಂ ಕೆ.. 36/ಎಫ್.589  ನೇದ್ದರ ಮುಂದಿನ ಗ್ಲಾಸಿಗೆ ಹಾಗೂ ಬಲಗಡೆ ಡೊರಿನ ಗ್ಲಾಸಿಗೆ ಹಾಗೂ ಇನ್ನೊಂದು ಬಸ್ ನಂ ಕೆ..36/ಎಫ್.831  ನೇದ್ದರ ಮುಂದಿನ ಗ್ಲಾಸಿಗೆ  ಹಾಗೂ ಬಲಗಡೆಯ ಕಿಟಕಿಗೆ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಹೊಡೆದು ಎರಡು ಬಸ್ಸಿನ ಗ್ಲಾಸುಗಳ ನ್ನು ಲುಕ್ಷಾನು ಮಾಡಿದ್ದು ಅದರ  ಅಂದಾಜು  ಕಿಮ್ಮತ್ತು  37,000/- ರೂ ಗಳಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಬಸ್ಸುಗಳಿಗೆ ಕಲ್ಲನ್ನು ಒಗೆದು ಗ್ಲಾಸನ್ನು ಹೊಡೆದು ಲುಕ್ಷಾನುಗೊಳಿಸಿದ  AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 50 jAzÀ 60 d£  ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ. ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ ಮಾನವಿ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 256/15 ಕಲಂ 143,147,148341,427 ಸಹಿತ 149 .ಪಿ.ಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈಕೊಂಡೆನು.
ದಿನಾಂಕ 01/10/2015 ರಂದು ಸಂಜೆ 6-15 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ¥ÀA¥Á¥Àw vÀAzÉ ºÀÄ®UÀ¥Àà ¥ÀgÀAV ªÀAiÀiÁ-31,eÁw-ZÀ®ÄªÁ¢,G-ªÀQî ªÀÈwÛ ¸Á-PÀ¸À¨Á °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀ EªÀರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಗೋಡೆಗೆ ನೀರು ಹಾಖಲು ಹೋದಾಗ ಮೇಲೆ ನಮೂದಿಸಿದ ಆರೋಪಿ ನಂ 1 )°AUÀ¥Àà vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ-48,ನೇದ್ದವನು ಗೋಡೆ ಕೆಡವುತ್ತಿರಿ ಅಂತಾ ತಪ್ಪು ಭಾವನೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈಯ್ದು,ಇಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಬಿಡಸಲು ಬಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಹೆಂಡತಿಗೂ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈಯ್ದು ಕೈ ಹಿಡಿದು ಎಳೇದಾಡಿ ಮಾನಭಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಸಿದ್ದಲ್ಲದೇ ಉಳಿದ 5 ಜನ ಆರೋಪಿತರು ಸಹ ಅವನಿಗೆ ಬಿಡುವುದು ಬೇಡಾ ಸಾಯಿಸಿಬಿಡೋಣ ಅಂತಾ ಕೈಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದು, ಆರೋಪಿ ನಂ 1 ನೇದ್ದವನು ಪುನಃ ಎಡಗೈಗೆ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಕಚ್ಚಿ ದುಃಖಪಾತ ಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಮತ್ತು ಬಿಡಿಸಲು ಬಂದವರಿಗೂ ಸಹ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈಯ್ದಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಜನಾಂಗದವರೊಂದಿಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿ ಇಂದು ಬಂದು ತಡವಾಗಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಇದ್ದು ಅಂತಾ  ಲಿಖಿತ  ಪಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 235/15 PÀ®A.143,147,504, 323, 324, 354,506 ಸಹಿತ 149 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è  ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
                       ದಿನಾಂಕ 01/10/2015 ರಂದು ಪಿರ್ಯಾದಿ ±ÁvÀªÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀgÁAiÀÄ CAPÀƱÀzÉÆrØ, 28 ªÀµÀð, G¥ÁàgÀ, ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á: UÀÄqÀzÀ£Á¼À ºÁ:ªÀ: LªÀÄAUÀ¼À vÁ: »jAiÀÄÆgÀÄ, f: avÀæzÀÄUÀð gÀªÀರಿಗೆ ಪೂನ್ ಮಾಡಿ ಆಸ್ತಿ ಪಾಲು ಮಾಡುವ ಸಂಭಂದ ಎಲ್ಲಾರು ಕೂಡೋಣ  ಬಾ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಇಂದು ನಮೂದಿತ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಗಂಡ ಹನುಮಂತರಾಯ ಇಬ್ಬರೂ ಬಂದು ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಹೋದಾಗ 1)±ÀgÀt§¸ÀªÀ vÀAzÉ ªÀiÁ£À¥Àà CAPÀƱÀzÉÆrØ, 27 ªÀµÀð2)AiÀÄAPÉÆç vÀAzÉ ªÀiÁ£À¥Àà CAPÀƱÀzÉÆrØ 25 ªÀµÀð3)CªÀÄgÉñÀ vÀAzsÉ ªÀiÁ£À¥Àà CAPÀƱÀzÉÆrØ 23 ªÀµÀð4)zÀÄgÀÄUÀªÀÄä UÀAqÀ ¨sÀ®©üêÀÄ CªÀiÁä¥ÀÆgÀÄ 37 ªÀµÀð, ¸Á: ¨ÉÊZÀ¨Á¼À5)¥ÁªÀðw UÀAqÀ ZÀAzÀÄæ 30 ªÀµÀð6) ©üêÀĪÀÄä UÀAqÀ ªÀiÁ£À¥Àà CAPÀƱÀzÉÆrØ 55 ªÀµÀð J¯Áè gÀÆ ¸Á: UÀÄqÀzÀ£Á¼À EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ  ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರರಿಗೆ ಈ ಮನೆಗೆ ಬರಲು ಯಾವ ಅಧೀಕಾರವಿದೆ ಸೂಳೆ ಮಕ್ಕಳೆ ಎಂದು ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು, ಕೊಡಲಿ ಕಾವಿನಿಂದ, ಕೈಗಳಿಂದ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿ, ಜೀವದ ಬೇದರಿಕೆ ಹಾಕಿದವರ ವಿರುದ್ದ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ಇದ್ದ ಲಿಖಿತ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲೆ  °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 236/15 PÀ®A.143,147,504, 323, 324, 506 ಸಹಿತ 149 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
             ¢£ÁAPÀ: 01-10-2015 gÀAzÀÄ 21.00 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.L °AUÀ¸ÀÆUÀÄgÀÄ oÁuÉgÀªÀgÀÄ °AUÀ¸ÀÆUÀÄgÀÄ ¥ÀlÖtzÀ ©.E.N. D¦üøÀzÀ ºÀwÛgÀzÀ  ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ªÀiÁ»w w½zÀÄ r.J¸ï.¦. ¸ÁºÉçgÀÄ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄgÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr®Ä AiÀÄÆ£ÀƵÀ vÀAzÉ C° 28 ªÀµÀð, ªÀÄĹèA ¸Á: F±ÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÄgÀÄ(¥ÀgÁj) Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ E£ÉÆßç⠹QÌ©zÀÝ DgÉÆævÀ£À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ EvÀ¤AzÀ ºÀt 1450/- gÀÆ 2) MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ï ªÀÄvÀÄÛ 3) JgÀqÀÄ ªÀÄmÁÌ £ÀA§gï §gÉzÀ ¥ÀnÖ 4) MAzÀÄ ¸À£ï ¸ÀÆ¬Ä ªÉÆèÉÊ¯ï ¥ÉÆãï J®èªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¥ÀÄÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, Nr ºÉÆÃzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¹QÌ©zÀÝ DgÉÆævÀ£ÁzÀ eÁ¥sÀgï vÀAzÉ ªÉÄʧƧĸÁ§ 50 ªÀµÀð, ªÀÄĹèA, SÁ¸ÀV PÉ®¸À ¸Á: ¦.qÀ§Æè.r. PÁélðgÀì ºÀwÛgÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÄgÀÄ FvÀ£À  «gÀÄzÀÝ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀAvÉ  d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀgÀ¢ ºÁdgÀ ¥Àr¹zÀÝgÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉzÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 02-10-2015 gÀAzÀÄ 14.30 UÀAmÉUÀ  °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 237/2015 PÀ®A 78 (3) PÉ.¦ DåPïÖ  CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.     ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-  .

     gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 03.10.2015 gÀAzÀÄ  15 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 2000/- gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.