Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

23 Mar 2012

Reported CrimesªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:f.²æäªÁ¸À vÀAzÉ f.gÁªÀÄAiÀÄå, 52 ªÀµÀð,eÁ-ZɮĪÁ¢ ¸Á:UÁgÀ®¢¤ß ºÁ.ªÀ ªÀÄ.£ÀA J¯ï-167 ¤d°AUÀ¥Àà PÁ¯ÉÆä gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ

f.²æäªÁ¸À vÀAzÉ f.gÁªÀÄAiÀÄå, 52 ªÀµÀð,eÁ-ZɮĪÁ¢ ¸Á:UÁgÀ®¢¤ß ºÁ.ªÀ ªÀÄ.£ÀA J¯ï-167 ¤d°AUÀ¥Àà PÁ¯ÉÆä gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ r¸ÉA§gï /2010 £Éà PÉÆ£ÉAiÀÄ ªÁgÀzÀ°è AiÀÄgÀUÉÃgÁ UÁæªÀÄ¢AzÀ PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁV ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 22.03.2012 gÀAzÀÄ DvÀ£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ f.¸ÀIJî UÀAqÀ f.²æäªÁ¸À ªÀÄ.£ÀA J¯ï-167 ¤d°AUÀ¥Àà PÁ¯ÉÆä gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 49/2012 PÀ®A: ªÀÄÄ£ÀµÀåPÁuÉ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.¢£ÁAPÀ :22-03-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀnÖ UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÀ £ÀUÀgÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ºÀnÖ-¹gÀªÁgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ²æà PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ C¥ÀàtÚ DZÁj ªÀ:62 eÁ:¨ÁæºÀät G:ºÉZï.f.JªÀiï ¤ªÀÈvÀÛ £ËPÀgÀ ¸Á:§¸ÀªÀ £ÀUÀgÀ ºÀnÖ UÁæªÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀnÖ §¸ï¤¯ÁÝt¢AzÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ »AzÀÄUÀqɬÄAzÀ zÉêÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ CªÀÄgÉÃUËqÀ ªÀ:23 eÁ:£ÁAiÀÄPÀ ¸Á:ºÀnÖ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß n«J¸ï JPÉë¯ï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgï £ÀA:PÉJ-33/3340 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ »AzÀÄUÀqɬÄAzÀ §AzÀÄ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÄÝ .EzÀjAzÀ ¸ÀzÀj PÀĪÀiÁgÀ£À §®UÁ°£À ºÉ§âgÀ½£À ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆtPÁ°£À ªÉÄÃ¯É vÀgÀÀazÀ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ §® ªÉÆtPÁ°UÉ ¨Ájà N¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 30/2012 PÀ®A. 279,337,338,L¦¹ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.
¢£ÁAPÀ: 22-03-2012 gÀAzÀÄ 4-30 ¦.JA ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-¹gÀÄUÀÄ¥Àà ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ ²æÃ¥ÀÄgÀA dAPÀë£ï PÉE© ¸ÉÖõÀ£ï ªÀÄÄAzÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è «gÉñÀ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà,à 35 ªÀµÀð eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: mÁæPÀÖgï qÉæöʪÀgï ¸Á: CvÀÛAUÀgÁ¼ï vÁ : ¹gÀÄUÀÄ¥Àà ºÁ. ªÀ. ªÀiÁå½UÀ£ÀÆgÀÄ vÁ : CzÉÆä (CAzÀæ ¥ÀæzÉñÀ) FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®è £ÀA.J¦ 21 J¸ï 7826 £ÉzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ²æÃ¥ÀÄgÀA dAPÀë£ï PÀqɬÄAzÀ ¹gÀÄUÀÄ¥Àà PÀqÉUÉ ºÉÆÃgÀmÁUÀ dAVè ¨ÁµÁ vÀAzÉ ªÀĺÀªÀÄäzï ¸Á¨ï CmÉÆà £ÀA. PÉJ 35 /554£ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: ¸Á®ÄUÀÄAzsÁ vÁ: ¹AzÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄvÀ£Àß CmÉÆà £ÀA§gï CmÉÆà £ÀA. PÉJ 35 /554 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¹gÀÄUÀÄ¥Àà PÀqɬÄAzÀ ²æÃ¥ÀÄgÀA dAPÀë£ï PÀqÉUÉ Dwà ªÉÃUÀªÁV C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ «gÉñÀ£À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®è ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ «gÉñÀ¤UÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ ªÀÄvÀÄÛ dAVè ¨ÁµÁ FvÀ¤UÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 73/2012 PÀ®A. 279, 337, 338 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¤ªÁ¹UÀ¼ÁzÀ SÁf UÀįÁA zÀ¸ÀÛVj ¹¢ÝQ vÀAzÉ SÁf CºÀäzï ¹¢ÝQ, SÁeÁ ªÉÆ»£ÀÄ¢Ýãï vÀAzÉ ±ÉÃSï ºÀĸÉìãï , ¥ÁwêÀiÁ ©Ã UÀAqÀ SÁeÁ ªÉÆ»£ÀÄ¢Ýãï , ¥Àæw¨Á ¨sÁgÀw UÀAqÀ ©.gÀªÉÄñÀ , dUÀ¢Ã±À ¥Àæ¸ÁzÀ CUÀgÀªÁ¯ï vÀAzÉ ¢:UËj ±ÀAPÀgÀ, ¸ÀÄPÀªÀÄt vÀAzÉ CAiÀÄåtÚ gÀªÀgÀÄ ¸ÉÃj 1987 jAzÀ 2009 ¸Á°£À ªÀÄzÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¹ÃªÀiÁzÀ°è §gÀĪÀ ¸ÀªÉÃð £ÀA.1488/1, & 1491 DªÀiï vÀ¯Á¨ï gÉÆÃqï gÁAiÀÄZÀÆgÀ F d«ÄãÀÄ «ÄãÀÄUÁjPÉ E¯ÁSÉUÉ ¸ÀA§AzÀ¥ÀnÖzÀÝ£ÀÄß E¯ÁSÉUÉ UÉÆwÛ®èzÀ ºÁUÉà gÁAiÀÄZÀÆj£À £ÀUÀgÀ¸À¨sÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ PÀÆrPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä, vÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄUÀ½UÉ ¥ÁèmïUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄmÉõÀ£ï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ D d«Ää£À°è CwÃPÀæªÀÄt ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr, ¸ÀPÁðj «ÄãÀÄUÁjPÁ E¯ÁSÉUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 22.03.2012 gÀAzÀÄ ²æà C±ÉÆÃPÀ dºÀVÃgÁÝgÀ vÀºÀ²Ã¯ÁÝgÀ ªÀÄvÀÄÛ vÁ®ÆPÀ zÀAqÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ. gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£ÀÀ ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 25/2012 PÀ®A: 120 (©), 174, 177, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 420, 447, 468 ¸À»w 34 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


¢£ÁAPÀ: 18.03.2012 gÀAzÀÄ 08.00 UÀAmɬÄAzÀ 1200 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è ¸ÀÈd£À gÉrØ £ÀUÀgÀ ¸À¨sÉ UÀÄvÉÛzÁgÀgÀªÀÄvÀÄÛ gÀªÉÄñÀ ¸ÀÄ¥ÀæªÉʸÀgï EªÀgÀÄ ¸ÉÃj AiÀÄgÀªÀÄgÀ¸ï PÁåA¥ï ºË¹AUï ¨ÉÆÃqÀð PÁ¯ÉÆä¬ÄAzÀ J¸ï.J¯ï.J£ï. PÀA¥ËAqï ªÀgÉUÉ £É®zÀ°è ºÁQzÀ ©.J¸ï.J£ï.J¯ï. zÀÆgÀªÁtÂAiÀÄ 250 «ÄÃlgï GzÀÝzÀ 100 dvÉ PÉç¯ï£ÀÄß ¸ÀgÀPÁj ¸ÀévÀÛ£ÀÄß eÉ.¹.©.¬ÄAzÀ QvÀÄÛ ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁr ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 93 zÀÆgÀªÁtÂUÀ¼À ¸ÀA¥ÀPÀðªÀ£ÀÄß PÀrvÀUÉƽ¹ E¯ÁSÉUÉ MlÄÖ 64,178/- gÀÆ.UÀ¼À ®ÄPÁì£ï ªÀiÁrzÁÝgÉAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 22.03.2012 gÀAzÀÄ ²æà gÁdÄ J¯ï. eÉ.n.N. mÉ°PÁA gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ. gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 56/2012 PÀ®A 427 L.¦.¹. : ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A 03 PREVENTION OF DAMAGE TO PUBLIC PROPERTY ACT, 1984 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: ¢£ÁAPÀ;15-03-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉUÉ ²æêÀÄw «dAiÀÄ®Qëöä UÀAq PÉ.À ºÀ£ÀªÀÄAvÀÄ ¸Á: ªÀÄ.£ÀA.mÉÊ¥À-6-386 PÉ.¦.¹ PÁ¯ÉÆä ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ dUÀ¢Ã±À vÀAzÉ DAd£ÉÃAiÀÄ JA§ÄªÀªÀ£ÀÄ §AzÀÄ DPÉUÉ ºÉÆgÀUÀqÉ PÀgÉzÀ£ÀÄ. DUÀ CPÉAiÀÄÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÀqÉ §AzÁUÀ CªÀ£ÀÄ DPÉUÉ “ £Á£ÀÄ ¤£Àß ªÉÄÃ¯É §ºÀ¼À ªÀÄ£À¸ÀÄì ªÀiÁrzÉÝãÉ. J°èAiÀiÁzÀgÀÆ ºÉÆÃUÉÆÃt ¨Á CAvÁ PÀgÉzÀ£ÀÄ. CzÀPÉÌ DPÉAiÀÄÄ CªÀ¤UÉ ¨ÉÃqÀ CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ dUÀ¢Ã±À£ÀÄ £À£Àß ªÉÄÃ¯É ¹nÖUÉ §AzÀÄ £À£Àß PÉÊ»rzÀÄ J¼ÉzÁr £À£Àß ªÀiÁ£À¨sÀAUÀPÉÌ ¥ÀæAiÀÄwß¹gÀĪÀzÀ®èzÉà CªÀ£ÀÄ CªÀ¼À ªÀiÁ£ÀPÉÌ PÀÄAzÀÄAlÄ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ 22-03-2012 gÀAzÀÄ 13-15 UÀAmÉUÉ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 27/2012 PÀ®A 354,509 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

gÁeÁ¸Á§ vÀAzÉ CPÀâgÀ¸Á§, 35 ªÀµÀð, ªÀÄĹèA, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: ºÀnÖ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ.FUÉÎ MAzÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ ºÀUÀ®Ä gÁwæ ªÀÄzÀå¥Á£À ZÀlPÉÌ UÀÄjAiÀiÁVzÀÄÝ ªÀiÁ£À¹PÀ ¹Þw PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ DUÁUÉÎ £À£ÀUÉ fêÀ£À¸ÁPÁVzÉ CAvÁ PÀÆUÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. DvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 21-03-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÀå¥Á£ÀzÀ CªÀÄ°£À°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÄ E®èzÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr aQvÉìUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ zÁR¯ÁVzÀÄÝ ºÉaÑ£À aQvÉìUÉ §¼Áîj «ªÀiïì D¸ÀàvÉæUÉ zÁR¯ÁVzÀÄÝ aQvÉì PÁ®PÉÌ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ 21-03-2012 gÀAzÀÄ 8-15 ¦.JA.PÉÌ «µÀzÀ ¨ÁzɬÄAzÀ CvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¢£ÁAR: 22.03.2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÀgï¸Á§ vÀAzÉ CPÀâgÀ¸Á§, 25 ªÀµÀð, ªÀÄĹèA, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: ºÀnÖ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Cgï. £ÀA: 07/2012 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¸ÀÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:
gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 23.03.2012 gÀAzÀÄ 84 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 12,800/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.