Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

10 May 2014

Reported Crimes

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
ªÀÄ»¼É PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                  ಪಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ಗೊವಿಂದಪ್ಪ ತಂದೆ ಮಾನಯ್ಯ 46 ವರ್ಷ ಜಾತಿ:ನಾಯಕ ು:ಒಕ್ಕಲುತನ ಸಾ:ಕುರುಕುಂದಾ  9972961592 FvÀ£À ಮಗಳು ಅನ್ನಮ್ಮ ವಯ-20ವರ್ಷ ಈಕೆಯು ದಿನಾಂಕ  07-05-2014ರಂದು ರಾತ್ರಿ 11-30ಗಂಟೆಗೆ  ಕುರಕುಂದಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿಯ ತನ್ನ ಗಂಡನ ಮನೆಯಿಂದ ಎದ್ದು ಹೋದ ಮಗಳು ಮರಳಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ  ಕಾರಣ ತಾವುಗಳು ಕಾಣೆಯಾದ ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ  ಕೊಡಿ ಅಂತಾ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:  120/2014 PÀ®AB ªÀÄ»¼É PÁuÉCrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. .
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
                       ¢£ÁAPÀ : 09-05-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 03:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ DgÉÆæ ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÉ¥Àà, 22ªÀµÀð, eÁ:£ÁAiÀÄPÀ, G:PÀÆ° PÉ®¸À, ¸Á:SÁ£À¥ÀÆgÀ §eÁeï r¸À̪ÀgÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀA. PÉJ-36/E¹-9802 gÀ ZÁ®PÀ FvÀ£ÀÄ zÉêÀzÀÄUÀð¢AzÀ vÀ£Àß §eÁeï r¸À̪ÀgÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀA. PÉJ-36/E¹-9802gÀ°è ¦AiÀiÁ𢠲æà §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ ªÀ:19 eÁ:£ÁAiÀÄPÀ G:PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á:SÁ£Á¥ÀÄgÀ ºÁUÀÆ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ gÀªÉÄñÀ FvÀ£À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ zÉêÀzÀÄUÀðgÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ªÀĸÀgÀPÀ¯ï zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ MAzÀÄ Q.«ÄÃ. CAvÀgÀzÀ°è DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß §eÁeï r¸À̪Àgï PÉ.J.36/E¹-9802 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀªÀ£É gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®¨ÁdÄ«£À°è vÀ£Àß ¸Éè÷àAqÀgï ¥Àè¸ï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-33/eÉ-3668£ÉßÃzÀÝgÀ°è §gÀÄwÛzÀÝ ªÀÄÈvÀ AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ®PÀëöäAiÀÄå, 38ªÀµÀð,¸Á:UÀÆUÉÃgÀzÉÆrØ FvÀ£À ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ¤UÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÄÝ, EzÀjAzÀ DgÉÆæ ªÀĺÉñÀ FvÀ¤UÉ ªÀÄÄAzɯÉUÉ ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖV Q«,ªÀÄÆUÀÄ, ¨Á¬ÄAzÀ gÀPÀÛ ¸ÁæªÀ DVzÀÄÝ, §®UÁ®Ä ªÉÆtPÁ®Ä PɼÀUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀÄ ºÉÆgÀ§AzÀÄ wêÀæUÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, AiÀÄ®è¥Àà¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, £ÀqÀÄªÉ PÀĽwzÀÝ gÀªÉÄñÀ¤UÉ JqÀUÁ®Ä ¥ÁzÀPÉÌ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, »AzÉ PÀĽwzÀÝ ¦AiÀiÁð¢UÉ vÀ¯ÉUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀPÉÌ ªÀĺÉñÀ£ÀÄ vÀ£Àß §eÁeï r¸À̪Àgï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹzÉÝà PÁgÀt EzÀÄÝ PÁgÀt ªÀÄÄA¢£À PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀAvÉ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ  UÀ§ÆâgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ C.¸ÀA. 64/2014 PÀ®A: 279, 337, 338, 304(J) L¦¹  CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
               ದಿನಾಂಕ 08-05-14 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ªÉAPÀmÉñï vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà ªÀAiÀÄ 27 ªÀµÀð eÁ : ¥ÀzÀä¸Á° G : §mÉÖ ªÁå¥ÁgÀ ¸Á : gÁªÀÄzÀÄUÀð vÁ : zÉêÀzÀÄUÀð FvÀ£À ಗೆಳೆಯನಾದ ಶರಣಬಸವ ಇವರು ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಲಿಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬರಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಹಾಗೂ ತನ್ನ ಗೆಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮೂರಿನ ಕ್ರುಶರ್ ವಾಹನ ನಂ. ಕೆಎ-36/9698 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 3-30 ಗಂಟೆಗೆ ರಾಮದುರ್ಗದಿಂದ ಕಲ್ಮಲ 7 ಮೈಲಿ ಮುಖಾಂತರ ಮಾನವಿಗೆ ಕ್ರುಶರ್ ಚಾಲಕ ಖಾಜಾ ಮೊಹಿನುದ್ದೀನ್ ಈತನು ವಾಹನವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಮಾನವಿ ತಲುಪಿ ಮಾನವಿಯಿಂದ ಹುಲಿಗಿ ಹೋಗಲು ಮಾನವಿ-ಸಿಂಧನೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ವಾಹನವನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ ದಾಟಿ ಇರುವ ಸುಸ್ವಾಗತ ಕಮಾನ್ ಹತ್ತಿರ ಎದುರಾಗಿ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಎಮ್ಮೆಗಳು ಬಂದಿದ್ದು, ಅವುಗಳಿಗೆ ವಾಹನ ಚಾಲಕ ಎದುರಾಗಿ ಟಕ್ಕರ್ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ಎಮ್ಮೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಇನ್ನೊಂದು ಎಮ್ಮೆಗೆ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದು, ವಾಹನವು ರಸ್ತೆಯ ಬಲಬದಿಗೆ ಜಗ್ಗಿಕೊಂಡು ಸಣ್ಣ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಗೆ ಟಕ್ಕರ್ ಆಗಿ ವಾಹನವು ತಗ್ಗಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದು, ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ತಲೆಗೆ ಮತ್ತು ಕಿವಿಗೆ ಸಾದಾ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.  ಈ ಅಪಘಾತವು ಕ್ರುಶರ್ ವಾಹನ ಚಾಲಕನ ನಿರ್ಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಜರುಗಿದ್ದು, ಆತನ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ಹೇಳಿಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ ಮಾನವಿ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ.140/14 ಕಲಂ 279,337,429 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.                      
zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                      ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ತಂದೆ ಲಿಂಗಪ್ಪ, ಹೊಳೆಮ್ಮನವರ್, 52 ವರ್ಷ, ಕುರುಬರ, ಒಕ್ಕಲುತನ ಸಾ: ಕುರ್ಡಿ gÀªÀgÀ ಮನೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅವರ ಎರಡನೇಯ ಸಂಭಂಧಿಯವರಾದ ಶಿವರಾಜ ತಂದೆ ಸಣ್ಣ ನರಸಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಗಾದಿಲಿಂಗಪ್ಪ ತಂದೆ ಸಣ್ಣ ನರಸಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆಯಿದ್ದು ಅವರ ಮನೆಯು ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಮುಖವಾಗಿದ್ದು ಈಗ ಅವರು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮನೆಯ ಕಡೆಗೆ ಇರುವ ತಮ್ಮ ಗೋಡೆಯನ್ನು ಕೆಡವಿದ್ದು ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ತಲಬಾಗಿಲು ಇಡೋಣ ಅಂತಾ ದಿನಾಂಕ 8/05/14 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8.00 ಗಂಟೆಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವದನ್ನು ಕೇಳಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಅವರಿಗೆ ‘’ ಏನಪ ಪೂರ್ವಜರು ಬಹುಕಾಲದಿಂದ ತಲಬಾಗಿಲನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಈಗ ನೀವು ಅದನ್ನು ಕೆಡಿಸಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಎದುರಾಗಿ ಇಡಬೇಕು ಅಂತಾ ಮಾತನಾಡುತ್ತೀರಿ, ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ, ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪುವದಿಲ್ಲ. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ಪರವಾನಿಗೆ ಏನಾದರೂ ತಂದಿದ್ದರೆ ತೋರಿಸು’’ ಅಂತಾ ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಶಿವರಾಜ ಮತ್ತು ಅವರ ಅಣ್ಣ ಗಾದಿಲಿಂಗಪ್ಪ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದ ಅವರ ಬೀಗರಾದ ಮಲ್ಲಣ್ಣ ತಂದೆ ಗಂಗಣ್ಣ ಬೋಲೆ, ಆತನ ಮಕ್ಕಳಾದ ರೇವಣ್ಣ , ಬೀರಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಲ್ಲೇಶ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಅಕ್ರಮ ಕೂಟ ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ಮುಂದೆ ಹೋಗದಂತೆ ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ  ‘’ ಲಂಗಾ ಸೂಳೆ ಮಗನೇ, ನಾವು ಚೆಂದಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಿನ್ನುವದು ಸಂತೋಷ ಇಲ್ಲಾ, ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಪಡುತ್ತಿ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿಯೇ ತಲಬಾಗಿಲನ್ನು ಇಡುತ್ತೇವೆ, ನೀನೇನು ಹರ್ಕೋಂತೀದಿ ‘’; ಅಂತಾ ಅಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಕೈಗಳಿಂದ ಮೈ ಕೈಗೆ ಹೊಡೆದು ‘’ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಬಾಗಿಲು ಇಡುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಂಟೆಗೆ ಬಂದರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಜೀವ ಸಹಿತ ಬಿಡುವದಿಲ್ಲ’’ ಅಂತಾ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಕಾರಣ 6 ಜನರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ ಮಾನವಿ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 139/14 ಕಲಂ 143,147,341,504,323,506 ಸಹಿತ 149 ಐ.ಪಿ.ಸಿ. ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈ ಕೊಂಡೆನು.
              ¦üAiÀiÁð¢ AiÀÄAPÀªÀÄä UÀAqÀ wgÀÄ¥ÁvÉÃ¥Àà ªÀAiÀiÁ;46 eÁ;°AUÁAiÀÄvï G;ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á;UÀÄAqÁ vÁ;¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) zÉÆqÀØ¥Àà UÀrV  vÀAzÉ UËqÀ¥Àà  ºÁUÀÆ EvÀgÉà 5 d£ÀgÀ £ÀqÀÄªÉ F ªÉÆzÀ®Ä ªÀÄ£É §¼ÀPÉ ¤Ãj£À ¸ÀA§AzÀ dUÀ¼ÀªÁVzÀÄÝ, CzÉà ¹nÖ¤AzÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ ¢£Á®Æ  ¤Ãj£À ¸ÀA§AzsÀ £ÀªÀÄä eÉÆÃvÉ dUÀªÁqÀÄvÁÛ¼É CAvÁ, KPÁ KQ  zÉÆqÀØ¥Àà, ZÉ£ÀªÀÄä, CªÀÄgÉñÀ EªÀgÀÄ  ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉÊUÀ½AzÀ ªÉÄÊUÉ ºÁUÀÆ ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ, ªÀÄ®èªÀÄä FPÉAiÀÄÄ PÀÄzÀ®Ä »rzÀÄ J¯ÉzÁrzÀÄÝ ºÁUÀÆ ±ÀgÀt¥Àà, ±ÉÃRgÀ¥Àà E§âgÀÄ ®AUÁ ¸ÀƼÉÃAiÀÄzÀÄ  §ºÀ¼À DVzÉ  ºÁQ ºÉÆr¬Äj CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ J®ègÀÄ ¸ÉÃj  fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 79/2014 PÀ®A;143.147.323.354.504.506.gÉ/« 149 L.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
           ದಿನಾಂಕ:09-05-2014ರಂದು ರಾತ್ರಿ 7-30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಕೆ.ಗುಡದಿನ್ನಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಾರೆಮ್ಮ ಗಂಡ ರಾಮಣ್ಣ ಕಾವಲಿ 60 ವರ್ಷ ಜಾತಿ:ಮಾದಿಗ ;ಕೂಲಿಕೆಲಸ ಸಾ: ಕೆ.ಗುಡದಿನ್ನಿ FPÉAiÀÄ ಮಗಳ ಮದುವೆಯ ಮೆರವಣೆಯಗೆಯ ಕಾಲಕ್ಕೆ 1] ಅಯ್ಯಣ್ಣ ತಂದೆ ಹನುಮಂತ 35 ವರ್ಷ¸Á: PÉ.UÀÄqÀ¢¤ß ºÁUÀÆ EvÀgÉ 22 d£ÀgÀÄ  ¸ÉÃj      ಗುಂಪು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಜಗಳ ತೆಗೆದು ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು  ಕಭ್ಭಿಣದ ರಾಡು ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವವರೆಗೆ ಬೀಡುವದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ಮೇಲಿಂದ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 122/2014 ಕಲಂ:  143,147,148..323.324.,504,506 ಸಹಿತ 149 ಐಪಿಸಿ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
ªÀÄgÀuÁAwPÀ ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
           ¦ügÁå¢ ¨ÁAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà GzÁâ¼À ªÀAiÀiÁ: 33 eÁ: PÀÄgÀħgÀÄ,  G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: UÀÄAd½î vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. FvÀ£ÀÄ  ªÀÄvÀÄÛ 1) ¨ÁAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà GzÁâ¼À ¸Á: UÀÄAd½î (¦ügÁå¢)     2) ©ÃgÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ºÀAa£Á¼À ªÀAiÀiÁ: 32 eÁ: PÀÄgÀħgÀÄ   G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: UÀÄAd½î  3) ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ºÀAa£Á¼À ªÀAiÀiÁ: 26 eÁ: PÀÄgÀħgÀÄ    G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: UÀÄAd½î  EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸À,».¥Áæ ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¤AvÀÄPÉÆArgÀĪÁUÀ, 1) £ÁUÀgÁd vÀAzÉ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà ªÀiÁåzÀgÁ¼ï ªÀAiÀiÁ: 31 ¸Á:UÀÄAd½î ºÁUÀÆ EvÀgÉ 8 d£ÀgÀÄ PÀÆr ºÀ¼É zÉéõÀ¢AzÀ PÉÊAiÀÄ°è PÀnÖUÉ, PÀƯïræAPïì ¨Ál°, »rzÀÄPÉÆAqÀÄ  CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ,  PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀ̼ÉÃ" ¤ªÀÄäzÀÄ ¸ÉÆPÀÄÌ §ºÀ¼À DVzÉ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr, D, £ÀA 1£ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ ºÉÆqÉzÀ PÀƯïræAPïì ¨Ál°¬ÄAzÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ©ÃgÀ¥Àà£À JqÀUÉÊ gÀmÉÖUÉ ZÀÄaÑ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ, D, £ÀA 2£ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²ªÀ¥Àà ºÀAa£Á¼À FvÀ¤UÉ PÀnÖUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ,  ¦ügÁå¢zÁgÀ¤UÉ D, £ÀA 3£ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ ZÁPÀÄ¢AzÀ §®UÉÊ GAUÀÄgÀ ¨ÉgÀ½UÉ ZÀÄaÑ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ C®èzÉà D, £ÀA 4 & 5 £ÉÃzÀݪÀgÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ©ÃgÀ¥Àà¤UÉ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ D, £ÀA 6 & 7 £ÉÃzÀݪÀgÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²ªÀ¥Àà¤UÉ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, D, £ÀA 8 & 9 £ÉÃzÀݪÀgÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀ¤UÉ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr J®ègÀÄ ¸ÉÃj fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 80/2014 PÀ®A 143. 147. 148. 307. 504. 324. 323. 506 gÉ/« 149 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ªÉÄð£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
           ದಿನಾಂಕ:10.05.2014 ರಂದು 13.30 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರಳು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ತನ್ನ ಹೇಳಿಕೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ನುಡಿದಿದ್ದೇನೆಂದರೆ ಶ್ರೀಮತಿ ರೇಣುಕಮ್ಮಪಾರ್ವತಿ ಗಂಡ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ,:30  ವರ್ಷ, ಜಾ:ಮಾದಿಗ, :ಕೂಲಿಕೆಲಸ , ಸಾ:ಗಣಜಲಿ ತಾ:ದೇವದುರ್ಗ ಹಾ::ಕಲಮಲಾ FPÉUÉ  ಈಗ್ಗೆ 8 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಆರೋಪಿ ನಂ: 1 ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ,ಈತನೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು ಮದುವೆಯಾದ 6 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಈಕೆಯ ಗಂಡ ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಸಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಆಗ್ಗೆ ಮೂರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಜನನವಾಗಿರುತ್ತವೆ ನಂತರ ಈಗ್ಗೆ 2 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತನ್ನ ಗಂಡ ಕುಡಿಯುವ ಚಟಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ಕುಡಿದು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರಳೊಂದಿಗೆ ಮನೆಯ ಅಡಿಗೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೀನು ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಜಗಳ ತಗೆದು ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಮಾನಸಿಕ ಹಾಗೂ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ತೊಂದರೆ ನೀಡುತ್ತಾ ಊಟ ಬಟ್ಟೆ ಕೊಡದೆ ದಿನಾಂಕ:22.03.2014 ರಂದು ಆರೋಪಿತರೆಲ್ಲರೂ ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದಾಡಿ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಲ್ಲದೆ. ಆರೋಪಿ ನಂ:1 ಈತನು ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರಳ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ನಿನ್ನ ತವರು ಮನೆಗೆ ಹೋಗು ಸೂಳೆ ಅಂತಾ ಅಂದಾಡಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇವರ ಕಿರುಕುಳ ತಾಳಲಾರದೆ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರಳು ತನ್ನ ತವರು ಮನೆ ಮ್ಯಾತ್ರಿ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ್ಗೆ ಆರೋಪಿತನು ದಿನಾಂಕ:25.04.2014 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9.00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಕಲಮಲಾ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರಳ ತವರು ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿದ್ದ ಆಕೆಯನ್ನು  ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದಾಡಿ ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ಮೇಲಿಂದ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 146/2014 PÀ®A: 323,504,506, 341, 498(J) ¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂrgÀÄvÁÛgÉ.                                                          
                                                            
EvÀgÉ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
            ¦ügÁå¢ £ÁUÀªÀÄä UÀAqÀ ¸ÀAUÀAiÀÄå ªÀÄoÀ¥Àw ªÀAiÀiÁ: 32 eÁ: dAUÀªÀÄ  G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: »gÉà NwUÉÃj vÁ: ºÀÄ£ÀÄUÀÄAzÀ  f: ¨ÁUÀ®PÉÆÃl  FPÉAiÀÄ  vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£É AiÀÄÄ. ªÀÄļÀÆîgÀÄ UÁæªÀÄ«zÀÄÝ, ¦ügÁå¢zÁgÀ¼À vÀAzÉUÉ E§âgÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ, UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̽gÀĪÀÅ¢®è. vÀAzÉAiÀÄ D¹ÛAiÀÄ ¥Á®Ä PÉÆÃj ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è zÁªÉ ¸À°è¹gÀÄvÁÛgÉ. ¢£ÁAPÀ 07-05-2014 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦ügÁå¢ ªÀÄvÀÄÛ ¦ügÁå¢ vÀAV E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä vÀAzÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ C°èUÉ 1) ªÀĺÁzÉêÀAiÀÄå vÀAzÉ «gÀÄ¥ÀAiÀÄå ªÀAiÀiÁ: 65 eÁ: dAUÀªÀÄ  G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: AiÀÄÄ. ªÀÄļÀÆîgÀÄ2) UËgÀªÀÄä UÀAqÀ ±ÀAPÀæAiÀÄå ªÀAiÀiÁ: 35 eÁ: dAUÀªÀÄ  G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: §aÑ£Á¼À ºÁ//ªÀ  AiÀÄÄ. ªÀÄļÀÆîgÀÄ 3) FgÀªÀÄä UÀAqÀ ±ÀgÀt§¸ÀìAiÀÄå ªÀAiÀiÁ: 40 eÁ: dAUÀªÀÄ  G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: AiÀÄÄ. ªÀÄļÀÆîgÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ KPÁKQ ªÉÄʪÉÄÃ¯É §AzÀÄ E°è ¤ªÀÄäzÀÄ K¤zÉ AiÀiÁªÀÅzÉà D¹Û EgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ PÉýzÁUÀ CzÀPÉÌ ¦ügÁå¢ ªÀÄvÀÄÛ ¦ügÁå¢ vÀAV £ÀªÀÄä vÀAzÉ D¹Û PÉüÀ®Ä §A¢zÉÝªÉ CAvÁ ºÉüÀ®Ä D, £ÀA 1£ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ ¦ügÁå¢UÉ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÁr, dVÎ, PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr, D, £ÀA 2£ÉÃzÀݪÀ¼ÀÄ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ¼É. ºÁUÀÆ D, £ÀA 3£ÉÃzÀݪÀ¼ÀÄ ¦ügÁå¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦ügÁå¢ vÀAVUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr ¦ügÁå¢ vÀAVUÉ ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 78/2014 PÀ®A 354. 323. 355. 504. 506. gÉ/« 34 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ

¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:- 
          - E¯Áè -

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 10.05.2014 gÀAzÀÄ 52 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 7,900/-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.